Posted on

100 Dagar I Skolan 2019

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn saknar tillgång till utbildning. Är du flicka, ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar, så minskar dina möjligheter ytterligare att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden.Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Ändå saknar miljontals barn möjlighet att gå i skolan. Nästan hälften av dem är flickor. Vi jobbar över hela världen för att ändra på det här och vi ger oss inte förrän alla barn har en plats i ett klassrum. Barn som hamnar utanför skolan löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom, dras in i kriminalitet eller giftas bort innan de hunnit bli vuxna. Därför är skolundervisning ett av våra prioriterade uppdrag. Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som kan läsa, skriva och räkna kan också ta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. De får makt över sitt eget liv och framtid. Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi skapa långsiktiga hållbara förändringar för barn över hela världen. Tillsammans ger vi fler barn en utbildning och en väg ut ur fattigdom.

Vad händer om man inte går i grundskolan?
En elev som inte har uppnått de lägsta kunskapskraven har alltså rätt att slutföra utbildningen i de obligatoriska skolformerna innan eleven tar steget till gymnasieskolan. Eleven kan dock också välja att ta steget till gymnasieskolans introduktionsprogram.
Räddabarnen.se stöds inte längre av Internet Explorer och vi kan inte garantera att allt funkar som det ska. Vi rekommenderar att du använder en modern webbläsare istället.Detta betyder att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan och att vårdnadshavaren ska säga till sitt barn att delta i undervisningen.Elev med skoplikt ska delta i den undervisning som skolan anordnar, förutom i de fall eleven har giltigt skäl att utebli vilket följer av 7 kap 17 § skollagen. Barnets vårdnadshavare kan begära att en elev ska bli befriad från att delta i den obligatoriska undervisningen om synnerliga skäl föreligger, 7 kap 19 § skollagen. Beslut om beriande från deltagande i obligatorisk undervisningen får dock bara avse enstaka tillfällen per år och inte under en lång i följd. Om en elev har upprepade gånger eller längre perioder av frånvaro så ska frånvaron skyndsamt utredas tillsammans med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan innan ett eventuellt vitesföreläggande sker, 7 kap 19a § skollagen. Det är personen som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn som bär ansvaret för att barnet fullgör skolplikten enligt 7 kap 20 § skollagen.Skolplikten gäller från förskoleklass och löper även genom grundskolan enligt 7 kap 4 § skollagen. Skolplikten upphör som huvudregel vid utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten, 7 kap 12 § skollagen. I undantagsfall kan skolplikten upphöra tidigare om eleven före utgången av vårterminen det tioende året efter påbörjandet av fullgörandet uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt enligt 7 kap 14 § skollagen.Skollagen är tillämplig lagstiftning. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt, 7 kap 2 § skollagen. I särskilda fall kan skolplikten undantas. För barn som bor utomlands och för barn då förhållandena är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skolan undtantas skolplikt enligt 7 kap 2 § andra stycket skollagen. Sådana situationer kan till exempel vara barn med sådana funktionshinder vilka gör undervisningen obehövlig då barnet omöjligen kan lära sig någonting i skolan.

I de fall utdömande av vite kommer i fråga ska det tydligt framgå vad för åtgärder som förväntas av vårdnadshavaren och när åtgärderna ska vara vidtagna för att inte vitet ska dömas ut.
Vite kan bara dömas ut om elevens frånvaro anses vara en följd av vårdnadshavarens brister i ansvaret att se till att barnet går till skolan. Om vårdnadshavaren har gjort tillräckligt och barnet trots det vägrar att gå till skolan får vitesbelopp inte dömas ut.Hoppas att ni fått svar på frågan! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Hur mycket frånvaro får man ha i grundskolan?
Om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. Skolan kan i vissa fall välja att inte rapportera frånvaro till CSN. Det kan de göra om frånvaron till exempel beror på sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl som skolan känner till.
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och om det beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad de är skyldiga att göra för att barnet ska gå i skolan får kommunen där eleven och vårdnadshavaren bor förelägga vårdnadshavaren att fullgöra dessa skyldigheter enligt 7 kap 23 § skollagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite, 7 kap 23 § andra stycket skollagen.I Sverige råder skolplikt från sex års ålder och den omfattar ett år i förskoleklass samt nio års grundskola. Rätten till förskola gäller från ett års ålder och det stora flertalet barn går flera år i förskola. Nästan alla fortsätter till gymnasiet efter grundskolan.

Följ Utrikespolitiska institutet, UI, på Facebook! Där får du som är intresserad av utrikespolitik tips på intressanta artiklar,seminarier och analyser. Delta gärna i diskussionerna!
Via vårt nyhetsbrev får du uppdaterad information om vad som händer vid Utrikespolitiska institutet. Här får du tips på intressanta seminarier, nya inlägg i Utrikesmagasinet och tips på nya artiklar och publikationer från våra forskare och redaktörer. Anmäl dig nu!Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

När har det gått 100 dagar i skolan?
100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva!
Följ Utrikespolitiska institutet, UI, på Twitter! Där får du som är intresserad av utrikespolitik tips på intressanta artiklar,seminarier och analyser. Delta gärna i diskussionerna!Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan. Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva!

I vilket land går minst barn i skolan?
I länder som Etiopien och Mongoliet där många familjer lever som nomader och flyttar ofta, är det svårt att få till en regelbunden skolgång. Men vi har hittat en smart lösning. Den mobila skolan innebär att klassrummet följer med de elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan.
Två väldigt användbara och inspirerande resurser är Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR och Lektion : Tema hundra från lektion.se. Där får ni massa tips på hur man kan fira 100 dagar i skolan!

När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag berättade från början att när tavlan var full, så skulle vi ha fest. Jag berättade dock inte att det skulle bli 100, utan det resonerade vi kring efter ett tag. När vi satte upp dagens tal brukade jag ibland sätta upp fel, uppochner, eller fråga vilket de trodde skulle komma upp, vilken färg osv. Vi tittade på mönster och räknade bakåt och framåt.
Jag hann tyvärr gå på föräldraledighet innan vi hann fira 100 dagar, men jag vet att klassen gjorde det tillsammans med deras nya lärare och att det blev mycket uppskattat!

I klassrummen har det bugats och bockats, det har undervisats med hjälp av gamla skolplacher, lekts skola och visats filmer om hur livet kunde se ut när man var barn och gick i skolan för 100 år sedan.
Det är bara ett axplock av vad eleverna har fått prova på dessa dagar. Under 100-årsfirandet bjöds det även på konsert i matsalen av elever i årskurs 5. Mycket uppskattat!Firandet invigdes med tal av rektor samt ballongsläpp och säckhoppning ute på skolgården. De personal och de elever som ville fick klä sig i tidsenliga kläder under två av dagarna för att den sista dagen vara festklädd i nutidsstil.

Några vanliga besvär när ett barn mår psykiskt dåligt kan vara att hen sover sämre, är ledsen eller nedstämd eller ofta har ont i huvudet eller magen. Läs mer om hur det kan märkas och vad du kan göra.

Vill inte gå i förskoleklass?
Prata med barnet om varför hen inte vill gå i skolan. Uppmuntra hen att berätta om skolarbetet, rasterna, lärarna och kompisar. Fråga hur hen mår, hur det är och hur det går. Prata också om hur det är på fritiden och hur ni har det hemma.
Det är viktigt att barn som inte är i skolan får hjälp så snart som möjligt så att de kan få den utbildning de har rätt till. Skolan ska tillsammans med dig arbeta för att barnet är i skolan.

Prata med barnet om varför hen inte vill gå i skolan. Uppmuntra hen att berätta om skolarbetet, rasterna, lärarna och kompisar. Fråga hur hen mår, hur det är och hur det går. Prata också om hur det är på fritiden och hur ni har det hemma.Det kan vara bra att skriva ner allt som sägs och görs. Det är ett bra stöd för att komma ihåg vad som har sagts och bestämts, till exempel om det behövs fortsatta kontakter.Skolan har ansvar för alla barns utbildning och ska skapa en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa och ge det stöd som behövs. Det gäller allt som handlar om skolan, både det barnen ska lära sig och det som handlar om det sociala med kompisar och raster.

När barn inte är i skolan kallas det för skolfrånvaro. Barnet kan till exempel vara sjuk eller ha fått ledigt av någon anledning. Finns det ingen godkänd anledning kallas det för ogiltig frånvaro eller skolk.
Vuxna behöver samarbeta för att det ska bli bra för barnet. Förutom du och skolan kan det till exempel vara kommunens socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, bup.Skolans ska ta informationen på allvar och göra något. Det är skolans ansvar att utreda varför barnet inte är i skolan. Det ska bland annat finnas rutiner så att du får veta om ditt barn har ogiltig frånvaro.

Hur länge måste man gå i skolan i Sverige?
I Sverige råder skolplikt från sex års ålder och den omfattar ett år i förskoleklass samt nio års grundskola. Rätten till förskola gäller från ett års ålder och det stora flertalet barn går flera år i förskola. Nästan alla fortsätter till gymnasiet efter grundskolan.
En huvudman är den som driver skolan. För en kommunal skola är det kommunen. För en fristående skola är det företaget eller den organisation som driver skolan.

Lyssna. Det är viktigt att ha tid när barnet vill prata. Tänk på att barnet kanske inte vill berätta om det svåra på en gång eller just när du frågar och har tid att prata.Det kan till exempel vara möten med någon på elevhälsan. Där arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Elevhälsan har i uppdrag att upptäcka och stödja barn som har det svårt i skolan av olika anledningar.

På skolans webbplats ska det finnas information om hur du gör. Rektorn ska också kunna berätta hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vem du då ska kontakta.
Det är ofta bra att berätta för barnet att du tar denna kontakt. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får veta och vara delaktig. Förklara för barnet att skolan ska ge stöd och hjälp.

Ägna mer tid och finns där om och när barnet vill prata och berätta. Gör saker tillsammans som är roligt och utan krav, så kan ni sedan prata om det som barnet tycker är lite svårt och jobbigt.Att inte gå i skolan innebär att barnet missar att få lära sig sådant som är viktigt. Hen missar också att få umgås med kompisar och att få lära sig att vara med andra. Det kan också göra att det blir svårt senare i livet, till exempel att få jobb eller komma in på en utbildning. Kalla fakta visar med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) att 5 500 svenska barn kan klassas som hemmasittare, vilket motsvarar ett barn i varje grundskola i Sverige. Enligt Kalla fakta är problemet delvis att många skolor och kommuner tolkar 2011 års skollag som att barn med särskilda behov ska gå i vanliga klasser.

Gemensamt för de hemmasittande barnen är att de behöver extra stöd i skolan, rapporterar Kalla fakta i december. Exempelvis handlar det om barn med lättare form av autism eller adhd, barn som har svårt för stökiga miljöer. Som åttaårige Harry i Göteborg. Han testade att gå i en vanlig klass, men det gick inte.
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tusentals barn i Sverige går inte i skolan som de ska. Minst 5 500 barn var frånvarande mer än halva höstterminen 2017, visar en kartläggning som TV4:s Kalla fakta gjort.
– Det finns ingen kunskap i skolan om den här barngruppen. Om den finns är det hos individuella lärare och specialpedagoger. Men det är inget man kan räkna med, säger Christopher Gillberg, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i tv-programmet.När vi lärare talar om att vi behöver fler behöriga välutbildade kollegor och tillräcklig tid för våra elever, ja då talar vi faktiskt inte bara i egen sak. Vi talar om hela landets framtid och välstånd. Att investera i skolan är att framtidssäkra Sverige.

Faktum är att varje krona till skolan är viktig. Det finns inte en enda skolhuvudman som inte kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för lärare och elever: minska grupperna/ klasserna, avlasta lärarna, satsa på elev­hälsan, erbjuda kompetensutveckling och höja lönerna. Det sistnämnda behövs, för lärarbristen fortsätter att öka.
Just nu saknar vi lärare mer än 60 000 utbildade kolleger och det finns inget trendbrott i sikte. Besluten som får köerna att ringla långa till lärarutbildningen och som stoppar avhoppen från lärarjobben, återstår att fatta. SKL har ett nyrekryteringsbehov av 187 000 nya utbildade lärare fram till 2031.

Listan kan göras ännu längre. En sökning i det digitala nyhetsarkivet Retriever under bara sju dagar 13-19 februari ger över 100 träffar på sökorden ”kommuner besparingar skola”. Det är tyvärr tydligt att en besparingsvåg som slår mot skolan sveper fram över Sverige just nu.
De kommuner som nu väljer att göra besparingar och nedskärningar i skolan för att täcka sina underskott lurar sig själva. Långsiktigt vinner hela samhället på att investera i en bättre skola, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.Politiker som skär ner på utbildning ses i historiens ljus sällan som framgångsrika. Vi måste kräva av våra kommunpolitiker att de vågar prioritera skolan, även när det kan innebära att något annat måste stå tillbaka. En bra skola är nyckeln till framtiden för alla unga individer som växer upp och en förutsättning för deras förmåga att bidra till samhället i framtiden. Det samhället investerar i utbildning ger mångdubbelt tillbaka genom framtida skapande och kreativitet, jobb och konkurrenskraft. Plötsligt duggar rapporterna tätt om kommuner som gör besparingar på skolan. I Örebro ska över 72 miljoner kronor sparas på kommunens skolor. Översatt till lärartjänster skulle det motsvara inte mindre än cirka 120 tjänster. I Sala hotar besparingar på uppemot 25 miljoner kronor och i Uppsala på över 100 miljoner, i Trelleborg 56 miljoner, i Överkalix 4,4 miljoner, i Hässleholm 49 miljoner, i Vetlanda 13 miljoner, i Halmstad 32 miljoner, i Falkenberg 9 miljoner och i Mörbylånga 9 miljoner.

Vad är det då som krävs för att fler ska vilja bli och förbli lärare? Ja, inte är det fler besparingar. Frågar vi de lärare som valt att lämna yrket för andra branscher är svaret: högre lön, bättre arbetsvillkor och mer inflytande över yrkesutövandet. Då är det många som både kan tänka sig att fortsätta som lärare och komma tillbaka till yrket.I valrörelsen för mindre än ett halvår sedan skickade de politiska partierna ut ett helt annat budskap till väljarna om hur viktigt det är att satsa på skolan. Det budskapet är lika sant i dag som det var då. Därför är det förödande att ett betydande antal kommuner nu väljer att inte satsa på skolan.Kommuner och fristående skolor måste bli bättre arbetsgivare, så att unga vill söka till lärarutbildningen och så att de som lämnat yrket kommer tillbaka. Viktiga politiska steg har tagits, men väldigt mycket mer måste göras och det kommer inte att gå om våra politiker inte satsar på skolan.Publicerad · Artikel från Acko Ankarberg Johansson , Ebba Busch , Elisabeth Svantesson , Jakob Forssmed , Johan Pehrson , Lotta Edholm , Maria Malmer Stenergard , Mats Persson , Ulf Kristersson , Finansdepartementet , Justitiedepartementet , Klimat- och näringslivsdepartementet , Socialdepartementet , Statsrådsberedningen , Utbildningsdepartementet

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2018 i den del som avser utökningen av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.
Publicerad · Uppdaterad · Departementsserien och promemorior, Rättsliga dokument från Socialdepartementet , Statsrådsberedningen , Utbildningsdepartementet Regeringen ger Skolverket i uppdrag att lämna förslag som syftar till mer rörelse under skoldagen för alla elever, såväl flickor som pojkar, i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket ska även överväga och vid behov lämna förslag för mer rörelse i förskoleklass och fritidshemmet. Barn såväl som vuxna mår bra av att röra på sig. Det är inte bara som det känns. Stark forskning visar på nyttan av fysisk aktivitet. Inte bara för att hålla igång muskler, blodcirkulation och skelett, utan för att förebygga övervikt och fetma, hjärt-kärlsjukdomar och en rad cancersjukdomar. Fysisk aktivitet är också bra för det psykiska välbefinnandet.

Tommy Lénberg, ordförande i Svenska idrottslärarföreningens östra distrikt, påtalar i en artikel den omfattande förekomsten av obehöriga lärarvikarier. Det är illavarslande. Rätt behörighet är lika viktig i praktiska ämnen som i teoretiska. Kristdemokraterna anslår därför budgetmedel för att ge obehöriga lärare möjlighet att läsa in behörighet. Vi vill också ge alla legitimerade lärare rätt till kontinuerlig rätt till fortbildning.
I media har ämnet idrott och hälsa och idrottslärarnas situation belysts. Utbildningsminister Anna Ekström ser inget behov att öka antalet idrottstimmar i skolan.

Vad händer med barn som inte går i skolan?
Om vårdnadshavaren har gjort tillräckligt och barnet trots det vägrar att gå till skolan får vitesbelopp inte dömas ut. Detta betyder att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan och att vårdnadshavaren ska säga till sitt barn att delta i undervisningen.
Utöver det vill Kristdemokraterna att skolorna lägger in fysisk aktivitet även de dagar eleverna inte har idrott. Det kan göras exempelvis genom att lägga in extra tid på lunchrasten för pulshöjande aktiviteter före nästa lektionspass. Det civila samhället, föreningslivet, kan vara viktiga samarbetspartners i detta. Kristdemokraterna ser stora vinster i att skapa naturliga kontakter mellan skola och exempelvis lokala idrottsföreningar.

Vi vill även uppmuntra fritids att samarbeta med idrottsföreningarna. Det förekommer redan på vissa platser, med stor framgång. Tänk, så bra att barnet hunnit med sin träning innan föräldrarna hämtar barnet efter jobbet. Det ger familjerna mer tid tillsammans efter skola och fritids, samtidigt som man knyter en naturlig kontakt med ortens föreningsliv. På så sätt kan skola och fritids bidra till ett blomstrande föreningsliv, som både barn och vuxna har glädje av, hela livet.
Idrottslärarna har här en oerhört viktig roll. Deras kompetens och helhetssyn måst tas tillvara, så att allsidiga idrottslektioner ger eleverna chans att prova olika idrotter och hitta en rörelseglädje som eleven kan ha med sig resten av livet.En forskningsöversikt från Skolverket 2019 menar att resultaten kring den direkta kopplingen mellan fysisk aktivitet och studieresultat, är blandade. Även om en sådan koppling inte är helt vederlagd är det otvetydigt så att fysisk aktivitet är bra för måendet och hälsan och förbättrar därmed förutsättningarna för inlärning.

Det gör däremot Kristdemokraterna. Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden. Det skulle ge möjlighet till idrottslektioner tre gånger i veckan. Eftersom unga tenderar att röra sig allt mindre, allt eftersom åren går, anser vi det lämpligt att fördela ut mer tid för idrott under mellan- och högstadietiden, då många elever slutar träna.Dessutom vill vi förändra proportionerna inom ämnet idrott och hälsa. Vi har fått indikationer om att det på en del skolor förekommer att teoridelen dominerar gentemot tiden för rörelse. Det kan i vissa fall förklaras av bristen på idrottslokaler. Här har skolhuvudmännen ett stort ansvar. Det är lika viktigt med ändamålsenliga lektionslokaler för idrott och hälsa som för fysik eller hemkunskap. Vi vill kvalitetssäkra så att tiden för fysisk aktivitet dominerar och den teoretiska delen av ämnet tonas ned.

Varför är det viktig att gå i skolan?
Utbildning avgörande för barns framtid Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som kan läsa, skriva och räkna kan också ta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. De får makt över sitt eget liv och framtid.
2017 presenterades en doktorsavhandling som visar på en korrelation mellan daglig idrott i skolan och fysiska förbättringar och bättre skolresultat. Fysiskt blir frakturerna färre och muskelmassan större. Flickorna fick även ökad benmassa. Avhandlingen påvisade ett samband mellan fysisk aktivitet och elevernas koncentrationsförmåga och prestationer i klassrummet.

Debatt ”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden. Det skulle ge möjlighet till idrottslektioner tre gånger i veckan”, skriver Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

En elev som har slutfört årskurs nio när skolplikten upphör utan att ha nått de kunskapskrav som minst ska uppnås vid utgången av den högsta årskursen, har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Det innebär dock inte att skolplikten förlängs.

Hur många barn går inte i skolan i Sverige?
Kalla fakta visar med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) att 5 500 svenska barn kan klassas som hemmasittare, vilket motsvarar ett barn i varje grundskola i Sverige.
På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.