Posted on

80 000 12

Om ett företag som omsätter elektroniska tjänster m.m. eller utför unionsintern distansförsäljning av varor tillämpar beskattningslandströskeln i 5 kap. 20 § ML anses varorna och tjänsterna omsatta inom landet. Detta trots att köparen finns i ett annat EU-land (i fråga om elektroniska tjänster m.m.) eller transporten av varorna avslutas i ett annat EU-land (i fråga om varor).

Ett företag kan välja att inte vara befriat från mervärdesskatt trots att förutsättningarna för befrielse är uppfyllda och företaget har en omsättning som är högst 80 000 kronor. Företaget måste i så fall ansöka om att skatt ska tas ut (9 d kap. 6 § ML).Vid bedömningen av vilken försäljning som medför att beloppsgränsen överskrids får en transaktion inte delas upp på ett konstlat sätt. Om en försäljning till en kund innefattar flera olika varor ska den ändå anses som en och samma transaktion när varorna inte levereras separat, omfattas av ett och samma köpeavtal till förmån för en och samma köpare och betalningen görs i ett totalbelopp (C-265/18, Akvile Jarmuskiene).

Omsättning av konstverk är skattepliktig. Försäljning av konstverk ska därför räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse även om konstnären inte är skattskyldig för försäljningen på grund av att beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret. Det innebär att om konstnären förutom försäljning av konstverk har en annan skattepliktig försäljning så ska all försäljning beaktas vid beräkningen av omsättningsgränsen.

Exempel på anläggningstillgångar kan vara skördetröska eller andra maskiner i jordbruksverksamhet, taxibil i taxiverksamhet och butiksinredningen i detaljhandel.
När befrielsen upphör p.g.a. att omsättningsgränsen överskrids ska mervärdesskatt tas ut på den omsättning som innebär att gränsen överskrids (9 d kap. 5 § ML).Från och med den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen för skattebefrielse från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för mervärdesskatt där skattskyldigheten inträtt före ikraftträdandet (prop. 2021/22:110). En beskattningsbar person med omsättning av varor eller tjänster för vilken skattskyldighet har inträtt före den 1 juli 2022 kan alltså inte omfattas av skattebefrielse retroaktivt för den omsättningen på grund av den höjda omsättningsgränsen. Läs mer om den höjda omsättningsgränsen under rubrikerna Hur blir man befriad? och Den som är och har varit registrerad sedan tid före den 1 juli 2022.

Skatteverket anser att endast den som på ett rimligt sätt beräknar att omsättningarna inte överstiger 80 000 kronor kan omfattas av bestämmelserna om skattebefrielse. Beräkningen ska framstå som rimlig utifrån verksamhetens art och omfattning. För nystartade företag ska bedömningen göras av enbart framtida omsättningar. Omsättningen om 80 000 kronor ska beräknas på ett särskilt sätt.
Ett skattebefriat företag kan i vissa fall ändå vara skyldigt att vara registrerat för att deklarera utgående skatt på sådana transaktioner som inte omfattas av befrielsen. Det kan till exempel vara förvärv av varor och tjänster eller jämkning (7 kap. 1 § SFL).

Hur ändra Momsperiod?
Ändra momsredovisningsperiod Om du vill ändra hur ofta du ska redovisa moms gör du det enklast genom att lämna en anmälan om ändring här på verksamt.se. Om du gör ett byte så att du redovisar moms oftare, kan du byta tillbaka till att redovisa mer sällan först efter24 månader.
Företag med omsättning som beräknas bli högst 80 000 kronor under beskattningsåret är befriade från mervärdesskatt på sin omsättning av varor och tjänster. Befrielsen gäller inte all omsättning och inte för sådana inköp där företaget som köpare ska deklarera utgående moms.Däremot gäller befrielsen inte för inköp av varor och tjänster från andra som är omsatta inom landet men som företaget själv måste deklarera utgående mervärdesskatt för genom s.k. omvänd skattskyldighet.

Ett nystartat företag ska tillhandahålla bokföringstjänster. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 80 000 kronor. I anmälan meddelar företaget att de inte var säkra på om omsättningen skulle överstiga 80 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän så skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits. Vid kontroll framkommer att företaget har haft många klienter sedan verksamheten startades. Omsättningen i verksamheten överskrider 80 000 kronor redan några månader efter verksamheten startades.
Ett nystartat företag ska bedriva handel med begagnade bilar. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 80 000 kronor. Det framgår av uppgifterna i anmälan att verksamheten kommer att bedrivas i sådan omfattning att det är fråga om en ekonomisk verksamhet. I anmälan meddelar företaget att de inte var säkra på om omsättningen skulle överstiga 80 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän så skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits.EU-domstolen har ansett att hela ersättningen exklusive mervärdeskatt ska ingå vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse. Målet rörde hur försäljningar som beskattas enlig reglerna om vinstmarginalbeskattning ska behandlas vid beräkning av omsättningsgränsen (C-388/18, B). Enligt mervärdesskattelagen är det dock beskattningsunderlaget som ska beaktas vid beräkning av omsättningsgränsen (9 d kap. 3 § ML). En EU-konform tolkning kan inte ske i strid mot en bestämmelses klara ordalydelse. Skatteverket bedömer därför att en EU-konform tolkning av lagrummet inte är möjlig och att domen inte kan tillämpas.

En beskattningsbar person har sedan den 1 januari 2020 varit registrerad till mervärdesskatt och har under de två tidigare beskattningsåren 2021 och 2022 haft en årsomsättning på 70 000 kronor. Omsättningen beräknas även för hela beskattningsåret 2023 bli 70 000 kronor. Trots att omsättningen under tidigare beskattningsår överstigit den omsättningsgräns som gällt före den 1 juli 2022 kan mervärdesskattebefrielse medges. Mervärdesskattebefrielsen avser då omsättningar där skattskyldigheten inträtt efter Skatteverkets beslut om mervärdesskattebefrielse. Mervärdesskatt ska därför fortfarande redovisas och deklareras för omsättningar där skattskyldigheten inträtt före Skatteverkets beslut om mervärdesskattebefrielse.
En upphovsman (Ayla) säljer tavlor. Denna försäljning uppgår till 60 000 kronor under ett beskattningsår. Skattesatsen är 12 % vid försäljning av egna konstverk. Ayla säljer också egentillverkade bruksföremål som inte utgör konstverk enligt ML och är därför skattepliktiga med skattesatsen 25 procent. Försäljningen av bruksföremål uppgår till 60 000 kronor under ett beskattningsår. Beskattningsunderlaget beräknas genom att mervärdesskatten räknas från försäljningarna. Beskattningsunderlaget för Aylas försäljning av konstverk uppgår till 53 574 kronor (omsättningen minskad med 10,71 procent). Beskattningsunderlaget för Aylas försäljning av bruksföremål uppgår till 48 000 kronor (omsättningen minskad med 20 procent)Det är den enskilda personens eller subjektets omsättningar som avgör om bestämmelserna om skattebefrielse gäller eller inte. Det innebär att bedömningen inte påverkas av om verksamheten har övertagits från en annan person eller ett annat subjekt som haft högre omsättningar.

För den som inte är registrerad till mervärdesskatt gäller skattebefrielsen automatiskt från den tidpunkt då verksamheten startar om beskattningsunderlaget beräknas uppgå till högst 80 000 kronor.
Beloppet ska beräknas på företagets skattepliktiga omsättningar. Det innebär att även omsättningar inom landet där omvänd skattskyldighet gäller omfattas, t.ex. byggtjänster.Ayla är inte skattskyldig för försäljningen av tavlorna eftersom beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret (1 kap. 2 a § ML). Ayla är däremot skattskyldig för försäljningen av bruksföremålen eftersom försäljningen av tavlorna ska räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse. Förutsättningar för skattebefrielse saknas för denna försäljning eftersom beskattningsunderlaget för Aylas totala försäljning överstiger 80 000 kronor (53 574+48 000=101 574).

Den som har fått ett beslut om att skatt ska tas ut trots att omsättningen beräknas bli högst 80 000 kronor omfattas av en fördröjningsregel. Det innebär att de inte kan befrias på nytt förrän från ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då beslutet om beskattning fattades (9 d kap. 4 § tredje stycket ML).
Den som omfattas av skattebefrielse har inte avdragsrätt eller rätt till återbetalning av ingående skatt för omsättningar som omfattas av skattebefrielsen. Särskilda bestämmelser finns för jämkning vid övergång till skattebefrielse. Mervärdesskatt ska inte anges i en faktura för omsättning som omfattas av skattebefrielse (11 kap. 9 a § ML).Omsättningströskeln på 320 000 kr vid distanshandel inom EU har slopats. I stället ska en EU-gemensam beskattningslandströskel tillämpas som gäller både för unionsintern distansförsäljning av varor och för tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster inom EU till andra än beskattningsbara personer (5 kap. 20 § ML och artikel 59c mervärdesskattedirektivet). En omsättningströskel på totalt 10 000 euro (99 680 kr) ska gälla i alla medlemsstater. Den gemensamma omsättningströskeln innebär inte skattebefrielse för omsättningar under det beloppet, utan att ett visst land är beskattningsland vid omsättning under det beloppet.

I årsutgåva 2023 har sidan strukturerats om lite. Sidan har även kompletterats med ett par exempel under rubriken Bedömningen ska göras utifrån den beskattningsbara personens omsättningar.
En fysisk person som bedriver skattepliktig verksamhet i en enskild firma avlider. Personen har inte omfattats av bestämmelserna om skattebefrielse eftersom beskattningsunderlaget överstigit 80 000 kr per beskattningsår. Dödsboet bedriver verksamheten vidare under avvecklingsfasen. Dödsboet är ett eget skattesubjekt skilt från den avlidne. Det innebär att den omsättning som den fysiska personen har haft inte påverkar bedömningen av om dödsboet omfattas av skattebefrielse. Det ska alltså göras en bedömning, utifrån de förutsättningar som gäller för dödsboet, om dödsboet omfattas av skattebefrielsen. Om det totala beskattningsunderlaget för dödsboet kommer att understiga 80 000 kr kan dödsboet omfattas av bestämmelserna om skattebefrielse. Från och med den 1 juli 2022 kan därför beskattningsbara personer som är registrerade till mervärdesskatt ansöka om och beviljas mervärdesskattebefriels
e om de beräknar ha en årsomsättning som inte överstiger 80 000 kronor under det innevarande beskattningsåret och inte heller haft någon sådan under något av de två närmast föregående beskattningsåren. Befrielsen gäller tidigast från och med dagen för Skatteverkets beslut (9 d kap. 4 § andra stycket ML). 
Den som är skattebefriad kan ansöka om att Skatteverket ska besluta att skatt ska tas ut. Ett beslut om att skatt ska tas ut gäller tidigast från och med hela det föregående beskattningsåret(9 d kap. 6 § ML).Det kan också vara så att företaget ska vara registrerat på grund av att det har rätt till återbetalning av ingående skatt (7 kap. 1 § 4 SFL) eller av annan anledning i 7 kap. 1 § 5–8 SFL.

När ska momsen vara inne?
Enskilda näringsidkare. Du som är enskild näringsidkare, lämnar inkomstdeklaration, momsdeklaration för ett beskattningsår och inte har någon handel med andra EU-länder ska redovisa och betala moms senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång.
De flesta av EU:s medlemsländer har utnyttjat den möjlighet till skattebefrielse för små företag som finns i artikel 282–292 i mervärdesskattedirektivet.Med anläggningstillgångar menas det som företaget använder i sin verksamhet, som normalt inte säljs och beräknas ha sådan varaktighet och värde att det skrivs av på flera räkenskapsår.Nedanstående förteckning över de beloppsgränser för skattebefrielse som gäller i de olika länderna har hämtats från EU-kommissionens hemsida och avser den 1 januari 2021.

Om skattesatsen är 25 procent innebär det att den totala ersättningen för försäljning enligt beräkningen i 9 d kap. 3 § ML får uppgå till högst 100 000 kronor. Om skattesatsen är 12 procent blir maxbeloppet 89 600 kronor och vid en skattesats på 6 procent blir det 84 800 kronor.
Beloppet beräknas på ett särskilt sätt och får inte överstiga 80 000 kronor. I beräkningen ska skatt enligt ML inte ingå. Beloppet ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader.Syftet med bestämmelserna i 9 d kap. ML om befrielse från mervärdeskatt är att förenkla för småföretag som till exempel mikroproducenter av el från solceller. De slipper då administrationen med att redovisa mervärdesskatt på sin begränsade försäljning och sina inköp. Se vidare i prop. 2016/17:1 s. 396–409.

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?
Ingen skatt om du tjänar under 22 208 kronor Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2023 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 22 208 kronor.
Beloppsgränsen beräknas för varje beskattningsbar person och skattesubjekt för sig. Ett enkelt bolag, partrederi eller samägande är inte en juridisk person och är därför inte ett skattesubjekt. Varje delägare är ett eget skattesubjekt vid dessa samarbetsformer och beloppsgränsen beräknas därför för var och en för sig.Eftersom det i sådant fall är fråga om skattepliktig omsättning inom landet kan reglerna om skattebefrielse för små företag bli aktuella. Vid beräkningen av beloppet om 80 000 kr ska alltså sådan försäljning av elektroniska tjänster m.m. och unionsintern distansförsäljning av varor ingå.

Det är bara de omsättningar som görs i egenskap av beskattningsbar person som ska räknas med. De omsättningar som en ideell förening gör utan att vara en beskattningsbar person med anledning av 4 kap. 8 § ML ska därför inte ingå i beräkningen av 80 000-kronorsgränsen.
Uthyrning av fastighet utgör inte en bitransaktion när transaktionen genomförs inom en beskattningsbar persons normala ekonomiska verksamhet. Så kan vara fallet när en beskattningsbar persons verksamhet består i att utöva flera fria yrken samt uthyrning av fastighet (C-716/18, AJFP Caraş-Severin och DGRFP Timişoara).Om försäljningen kan beskattas genom vinstmarginalbeskattning, är det vinstmarginalen exklusive mervärdesskatt som utgör det belopp som ska beaktas vid beräkningen av 80 000-kronorsgränsen.

När används 12% moms?
12 procent moms gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstverk som konstnären säljer själv. 6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera. Skattesatsen 6 procent gäller ofta, men inte alltid, inom kulturområdet.
Befrielsen från mervärdesskatt gäller de flesta omsättningar av varor och tjänster som företaget själv omsätter inom landet. Det innebär att också varor som transporteras från Sverige till ett annat EU-land kan omfattas av befrielsen. Detta eftersom en vara enligt huvudregeln i 5 kap. ML är omsatt i det land där transporten till köparen påbörjas.Ett nystartat företag ska tillhandahålla bokföringstjänster. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 80 000 kronor i slutet av beskattningsåret. I anmälan meddelar företaget att de inte trodde att omsättningen skulle överstiga 80 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän detta skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits. Vid kontroll framkommer att företaget endast haft ett fåtal klienter och verksamheten har inte bedrivits på heltid.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
Deklarera om du tjänat mer än 20 430 kronor Du behöver deklarera dina inkomster om du tjänar mer än 20 430 kronor totalt under 2022. Tjänar du mindre än så behöver du inte deklarera.
Det är enligt Skatteverkets uppfattning inte rimligt att ett företag som ska tillhandahålla bokföringstjänster beräknar att omsättningen under beskattningsåret skulle uppgå till högst 80 000 kronor när det finns flera klienter och omsättningen överskrider 80 000 kronor redan efter några månader. Av denna anledning finns det enligt Skatteverkets bedömning inte grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas på all omsättning som bolaget har haft.Den gäller inte för omsättningar som sker utomlands (9 d kap. 1 § ML). Tjänster som inte är omsatta i Sverige enligt 5 kap. ML är omsatta utomlands och omfattas därför inte av befrielsen.

Det är rimligt att ett företag som på deltid ska tillhandahålla bokföringstjänster och endast har ett fåtal klienter har beräknat att omsättningen under beskattningsåret inte skulle överskrida 80 000 kronor. Av denna anledning finns enligt Skatteverkets bedömning grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas först på den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids.
Skattebefrielsen gäller för beskattningsbara personer som har en omsättning som beräknas bli högst 80 000 kronor under beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha varit mer än 80 000 kronor något av de två närmast föregående beskattningsåren (9 d kap. 1 § 2 ML).För den som är registrerad till mervärdesskatt gäller befrielsen tidigast från och med den dagen då Skatteverket beslutar om befrielsen (9 d kap. 4 § andra stycket ML).

Någon uppdelning ska inte göras av omsättningsgränserna om en beskattningsbar person har ett beskattningsår som sträcker sig över tidpunkten för ikraftträdandet för den höjda omsättningsgränsen (prop. 2021/22:110).
Bedömningen av om företaget på ett rimligt sätt har beräknat att omsättningen inte skulle överstiga 80 000 kronor ska göras utifrån objektiva omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning. Utifrån en sådan bedömning är det enligt Skatteverket inte rimligt att ett företag som ska bedriva handel med begagnade bilar i sådan omfattning att de är beskattningsbara personer skulle beräkna att omsättningen under beskattningsåret skulle uppgå till högst 80 000 kronor. Detta eftersom redan sådana enstaka försäljningar som regel uppgår till sådana belopp att det inte är rimligt att beräkna att omsättningen inte skulle överstiga 80 000 kronor under beskattningsåret. Av denna anledning finns det enligt Skatteverkets bedömning inte grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas på all omsättning som bolaget har haft.

I USA talas det om ”The Great Resignation”. Bara i april förra året sa inte mindre än fyra miljoner människor upp sig. Särskilt yngre anställda tenderar att leta nytt jobb – undersökningar visar att mer än 2 av 3 aktivt gör det.
Att ta ett lån till sitt företag kan kännas läskigt. Du kanske aldrig har ansökt om det tidigare? Som företagare finns det ibland ett stigma över att lån ska behöva vara lika med något negativt. Det kan inte vara längre från sanningen. Det finns många anledningar till att ta ett företagslån. Ett kan vara att man behöver ett tillfälligt tillskott p g a en svacka eller lågsäsong. En annan kan vara att det är för att skapa tillväxt och investera i sitt företag. Riksdagen har beslutat om att höja den frivilliga omsättningsgränsen för moms från 30 000 kr till 80 000 kr. Här kikar vi närmare på vad de nya reglerna innebär. Är du kanske en av de 100 miljoner nya användare på LinkedIn sedan pandemins början? Eller är du, precis som Linda Björck, rentav en LinkedIn-expert? Oavsett vem du är som LinkedIn-användare så kan du och ditt varumärke alltid utvecklas.De olika momssatserna används för olika slags varor och tjänster. 25% moms är den vanligaste momssatsen och gäller för de flesta varor och tjänster. 6% moms används för bland annat böcker, tidningar, teaterföreställningar, konserter och liknande. 12% moms gäller för exempelvis campingverksamhet, försäljning av egen konst, livsmedel och cykelreparation.

När momsen är redovisad så ska du antingen betala in eller få tillbaka moms från Skatteverket. Får du tillbaka moms så kommer pengarna automatiskt att föras in på ditt företags skattekonto (har du enskild firma kommer det betalas ut till ditt privata konto).
I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!Moms är en så kallad mervärdesskatt som betalas vid köp av både varor och tjänster. Har du köpt något från en leverantör så har denne lagt till moms på varan eller tjänsten, en så kallad ingående moms för dig som köper varan eller tjänsten. Den här momsen är ingen kostnad för dig som företagare, så länge du är momsregistrerad.Företag som är momspliktiga ska redovisa sin moms till Skatteverket i form av en momsdeklaration. Detta görs antingen årsvis, per kvartal eller månad. I en momsdeklaration så redovisas bland annat hur mycket moms dina kunder har betalat till dig, så kallad ingående moms, samt hur mycket moms du har betalat till dina leverantörer, dvs utgående moms.

Vilka företag är skattebefriade?
Företag med omsättning som beräknas bli högst 80 000 kronor under beskattningsåret är befriade från mervärdesskatt på sin omsättning av varor och tjänster.
Har vi en vara eller tjänst som kostar 125 kr inklusive moms och vill veta vad summan exklusive moms blir så tar vi summan inklusive moms och dividerar med 1,25.

Vad är momspliktig omsättning?
Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. För att förenkla för fler av de minsta företagen höjs nu omsättningsgränsen till 80 000 kr från 1 juli 2022.
Det finns också varor och tjänster som är momsfria. Några exempel på momsfria tjänster är uthyrning av fastigheter, förmedling av försäkringar och sjukvårdstjänster.Har vi en vara eller tjänst som kostar 106 kr inklusive moms och vill veta vad summan exklusive moms blir så tar vi summan inklusive moms och dividerar med 1,06.Använder du momsrapporten i Bokio så hanteras det automatiskt åt dig och du har dessutom möjlighet att ladda ner en momsfil (XML-fil) som innehåller all information du behöver för att kunna deklarera till Skatteverket. Logga in på Skatteverkets e-tjänst och ladda enkelt upp XML-filen från Bokio!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?I momsdeklarationen så beräknas den totala summan för ingående respektive utgående moms. Slår vi ihop dessa summor så får vi ut hur mycket som du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket.

Har vi en vara eller tjänst som kostar 112 kr inklusive moms och vill veta vad summan exklusive moms blir så tar vi summan inklusive moms och dividerar med 1,12.Säg att du har en vara eller tjänst som kostar 100 kr exklusive moms. För att beräkna vad priset blir inklusive moms så tar vi helt enkelt summan utan moms och multiplicerar med momssatsen 6% som 1,06. Det beräknas så här:

När behöver ett företag inte betala moms?
Om du beräknar att din försäljning inte kommer bli större än 80 000 kronor exklusive moms första beskattningsåret omfattas du automatiskt av momsbefrielse. Är du befriad och bara säljer varor och tjänster inom landet som omfattas av befrielsen ska du inte registrera dig för moms.
Att beräkna moms är inte det lättaste! Därför gör du det enkelt för dig genom att använda vår momsräknare. Vill du trots allt veta vad som ligger bakom siffrorna så går vi här igenom hur du beräknar priset med moms, utan moms samt själva momssatsen.

* Endast arbetad tid då du varit medlem i Unionen kan tillgodoräknas. För att återkvalificera dig för en ny ersättningsperiod gäller särskilda villkor.
Unionens inkomstförsäkring – som kompletterar din a-kassa på inkomster högre än taket i a-kassan – gör att du kan försäkra inkomst upp till 60 000 kr i månaden. Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen i upp till 150 ersättningsdagar, ungefär sju månader. Tillsammans med utbetalningen från din a-kassa och eventuella andra ersättningar (avgångsersättning, AGE, från Trygghetsråd el dyl) kompletterar inkomstförsäkringen vid arbetslöshet så att din totala ersättning blir 70-80 %* av din tidigare inkomst ända upp till 60 000 kr/mån (*skattesatsen i din hemkommun och jobbskatteavdrag påverkar). Använd gärna räknaren nedan för att få en ungefärlig uppskattning.

För dig med ersättning: Genom att logga in på Mina sidor hos din a-kassa kan du se status för samtycken samt lämna ditt samtycke. Om du inte vill lämna ditt samtycke hos a-kassan att dela uppgifter med Unionens medlemsförsäkring, behöver du istället skicka beslut och utbetalningsspecifikationer från a-kassan löpande till [email protected] – ange ditt ärendenummer i ämnesraden.Frågor om Unionens inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Pågående ärende? Uppge gärna ärendenummer vid kontakt med oss. Vid frågor om övriga försäkringar ringer du 0770-870 870.

Tjänar du över 60 000 kr/mån betalar du 100kr/mån för tilläggsförsäkringen och försäkrar då din inkomst upp till 150 000 kr/mån och får också rätt till ersättning i upp till 200 dagar.
I Unionens medlemskap ingår en inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassan kan ge dig extra trygghet och vara mycket värdefull om du skulle bli av med jobbet. Har du en inkomst över 27 500 kr/mån kan inkomstförsäkringen ge dig ersättning utöver a-kassan vid arbetslöshet.Du kan – utöver den inkomstförsäkring som ingår utan kostnad i medlemskapet – välja att teckna en tilläggsförsäkring för 50 kr/mån som gör att du kan få ersättning i upp till 200 dagar, ca 9 mån.Skulle du bli av med jobbet är det viktigt att ha din inkomst försäkrad genom ett medlemskap i en svensk a-kassa. Då kan du få arbetslöshetsersättning, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket i a-kassan som är 33 000 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna och 27 500 kr/mån från dag 101. Det innebär att om du enbart är medlem i en a-kassa är inkomster över a-kassans ersättningstak pengar som du går miste om vid arbetslöshet. Det är här vår inkomstförsäkring kan göra skillnad. Tyskland gör en ny högstanotering för antalet fall av covid-19 under ett dygn. Det senaste dygnet har 80 430 nya fall rapporterats in till smittskyddsmyndigheten RKI, en rejäl ökning från det senaste rekordet från mitten av november, då det rörde sig om drygt 65 000 nya fall, rapporterar TT/SvD. Nyhetssajten Europaportalen är specialiserad på EU och Europa med opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Tidningen startade 12 april 2000. Europaportalen ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden.

”Vi har 12 500 studentbostäder i Stockholmsregionen. Vi har över 80 000 studenter. Bostadsbristen i Stockholm hindrar studenter från att flytta till regionen, vilket hotar våra fina lärosäten”Karin Ahlzén, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, moderator under ”Stockholm bygger 6 000 nya studentbostäder – hur möter det behoven?”. Andra medverkande i panelen (som syns på bild) är Rickard Berg von Linde, partner i Evidensgruppen, Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms universitet och Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus Bor du i eget hus eller egen bostadsrätt räknas värdet på bostaden normalt inte som en tillgång, om du bodde i bostaden även den 31 december året innan du ansöker. Bostadens värde påverkar då inte din rätt till bostadstillägg. Endast i undantagsfall räknas bostaden med som en tillgång: om du ägde bostaden den 31 december men inte bodde i den då. Alla övriga inkomster räknas med till 93 procent. Undantaget är inkomstpensionstillägget som inte räknas med. Sedan gör vi ett avdrag för ett fribelopp. Den summa som återstår kallas för reduceringsinkomst.Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad.Om du är gift, sambo eller registrerad partner gäller hälften av beloppen, se även beräkningsexempel längre ned. Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om du har inkomster som är lägre än ett fribelopp.Tillgångar över 100 000 kronor, utifrån vad du hade den 31 december förra året, räknas med i form av ett förmögenhetstillägg. Har du andra skulder än bostadslån räknas dessa av från dina tillgångar. På kontobehållning och kontanter görs ett avdrag på 25 000 kronor, värdepapper tas upp till 80 procent, värdet på fastighet, bostadsrätt och kapitalförsäkringar tas upp till 100 procent. Skulder som inte tillhör permanentbostaden får dras av. Därefter tas den del som överstiger 100 000 kronor (respektive 200 000 kronor för gifta) upp till 15 procent. Märta har inkomstpension och premiepension på 120 000 kronor per år och tjänstepension på 20 000 kronor per år. Märta har även en förmögenhet som ger ett tillägg på 12 000 kronor.

Många får avslag, för att testa hur det ser ut just för dig kan du göra en preliminär beräkning här på webben. Du kan också kontakta oss för att få hjälp att göra en beräkning eller besöka ett servicekontor. Förmögenhetstillägget är 15 procent av tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående. För gifta, sambos eller registrerade partners är det 15 procent av hälften av gemensamma tillgångar över 200 000 kronor. Har du inkomster som är högre än ett fribelopp, det vill säga 127 575 kronor för ensamstående per år (gäller från januari 2023) och 115 500 kronor för gifta per år (gäller från januari 2023), gör vi avdrag med en viss del av inkomsten. Det kallas inkomstavdrag.Ett beslut om bostadstillägg gäller oftast tills vidare. Men om något i din ekonomi förändras ska bostadstillägget räknas om. Det betyder att du själv måste anmäla vissa ändringar som påverkar ditt bostadstillägg. Det kan till exempel vara när din hyra eller din inkomst ändras, eller när ni blir fler/färre som bor i bostaden.Anmäl ändringar som påverkar bostadstillägget

Ett tillägg till inkomsten ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor för den som är ogift och 200 000 kronor för makar. För sambor görs beräkning på samma sätt som för gifta. Förmögenheten ska beräknas per den 31 december året före det år ansökan om bostadstillägg görs.
Även du som är gift eller sambo kan ha möjlighet att få bostadstillägg. Då påverkar bådas ekonomi storleken på bostadstillägget. Ni ansöker gemensamt oavsett om ni båda är pensionärer eller om enbart en av er är pensionär.

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig.Pensionsåldrar och riktålderNär du har uppnått åldern för när du tidigast kan börja ta ut din allmänna pension (inklusive garantipension) måste du också ta ut hela den för att fortsatt kunna få bostadstillägg.Änkepension Om beräkningen visar att du kan ha rätt till bostadstillägg så ansöker du enklast här på webben. Behöver du hjälp kan du ringa vår kundservice eller besöka ett av våra servicekontor. Är dina totala inkomster före skatt lägre än fribeloppet, det vill säga 127 575 kronor för ensamstående per år (gäller från januari 2023) och 115 500 kronor för gifta per år (gäller från januari 2023), kan du ha rätt till maximalt bostadstillägg beräknat utifrån din bostadskostnad. Fribeloppet är ungefär lika stort som beloppet för garantipension och det räknas om varje år.Vi beräknar sedan det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas ut, vilket för ensamstående är 100 procent av din bostadskostnad upp till 3 000 kronor, 90 procent av din bostadskostnad därutöver upp till 5 000 kronor, 70 procent av din bostadskostnad upp till 7 000 kronor, 50 procent av din boendekostnad därutöver upp till 7500 kronor samt ett tillägg på 840 kronor.

Har du frågor om bostadstillägg? Välkommen att delta på våra digitala informationmöten där du kan ställa dina frågor. Vi går bland annat igenom vem som kan få bostadstillägg och hur du ansöker.
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, därför bör du ta reda på hur möjligheten ser ut för dig innan du ansöker.För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav. Du måste bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.

Lever du tillsammans med en partner som tar ut hel allmän pension ansöker ni gemensamt om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten, även om du har sjuk- eller aktivitetsersättning.Har du låga inkomster eller ingen pension alls kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.Äldreförsörjningsstöd

Steg 1: Varje inkomst räknas med till 100 procent eller till 93 procent beroende på vilken slags inkomst det är. Garantipension, änkepension, kapitalinkomst och förmögenhetstillägg räknas med till 100 procent.
Kina brukar regelbundet drabbas av kraftiga regn men experter har varnat för att de nu blir allt vanligare och att landet därför måste förbättra beredskapen i sina städer.

Över 80 000 människor har evakuerats efter flera dagar med kraftiga regn och översvämningar i den kinesiska provinsen Sichuan. Det rapporterar TT och Reuters med hänvisning till den statliga kinesiska tv-kanalen CCTV.
Booli är en bostadssajt där du hittar Sveriges största samlade utbud av bostäder till salu, slutpriser och värderar din bostad. Tillsammans med Hittamäklare och Boappa är vi en del av SBAB:s tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Tryggt och enkelt oavsett om du ska köpa, sälja eller bo.

Du som är enskild näringsidkare, lämnar inkomstdeklaration, momsdeklaration för ett beskattningsår och inte har någon handel med andra EU-länder ska redovisa och betala moms senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång. Om ditt företag har deklarationshjälp kan du dock få anstånd med att deklarera och betala momsen, så kallat byråanstånd, längst till den 26 juni.
Du behöver inte skicka in några kopior av fakturor med din momsdeklaration. Däremot kan Skatteverket begära att du skickar in kopior av fakturorna för kontroll eller utredning av din momsredovisning. Fakturan är ditt underlag för att företaget har rätt att få tillbaka moms.

Hur man räknar ut moms?
För att räkna ut priset med moms från priset utan moms så multiplicerar du helt enkelt priset utan moms med 1.06, 1.12 eller 1.25 – beroende på momssatsen. T. ex. ifall priset utan moms är 100kr, och momssatsen är 25%, så är priset med moms 100kr x 1.25 = 125kr.
Vilka datum du ska ha deklarerat och betalat bestäms av räkenskapsårets utgång och om du lämnar momsdeklarationen digitalt eller på pappersblankett. I tabellen hittar du datumen för deklaration och betalning. Du som har helt beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration och inte har haft någon EU-handel ska ha deklarerat och betalat moms i anslutning till att du lämnar in inkomstdeklarationen. Är du bokföringsskyldig och har en årlig omsättning som överstiger 3 miljoner kronor ska du löpande bokföra dina affärshändelser i företaget. Då använder du faktureringsmetoden för din momsredovisning.

Vilken redovisningsperiod du ska använda styrs av det beräknade beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget vid försäljning av en vara eller en tjänst är det värde på vilket moms ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. Du har vissa möjligheter att själv välja redovisningsperiod. Du hittar alternativen i tabellen nedan.
Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Momsen ska vara inbetald på skattekontot hos Skatteverket samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad. Datumet finns förifyllt på momsdeklarationen och där framgår det om företaget ska deklarera helårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du som har kalenderkvartal som redovisningsperiod ska ha deklarerat och betalat momsen senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden. I augusti är senaste datumet den 17:e. Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.Det finns två olika metoder för att bokföra, redovisa och deklarera moms – faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Det finns även specialbestämmelser för vissa transaktioner, till exempel vid redovisning av byggtjänster och vid import. I den deklaration som avser sista redovisningsperioden för beskattningsåret ska du även redovisa momsen på obetalda fakturor. Betalningen styr alltså momsredovisningen förutom vid årsbokslutet. Tänk på att inte redovisa de obetalda fakturorna dubbelt i nästa period. Om du upptäcker att du har gjort ett fel i en redan inlämnad momsdeklaration ska du göra en helt ny deklaration för den perioden och lämna in den. Du kan också skicka brev eller e-post till Skatteverket där du skriver vad som ska rättas i deklarationen.Har du tagit emot eller lämnat förskott eller à conto (delbetalning i förskott) ska du redovisa den utgående momsen när du får betalt och den ingående momsen när du betalar. Du får inte dra av momsen förrän förskottsfakturan är betald.

Hur räkna ut moms 12 %?
Räkna ut 12 procent moms Om varan eller tjänsten som kostar 100 kr exklusive moms istället ska ha 12% moms så multiplicerar vi istället med 1,12. Vill vi veta vad summan moms är så kan vi ta priset på varan eller tjänsten exklusive moms och multiplicera med 0,12.
Du som har helt beskattningsår som redovisningsperiod, men inte ska lämna inkomstdeklaration eller har handel med andra EU-länder ska ha deklarerat och betalat moms senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperioden (förutom i december då det är 27:e som gäller).Du som har en årlig omsättning på högst tre miljoner kronor kan välja bokslutsmetoden. Du bokför dina affärshändelser när du får betalt, respektive när du betalar. När du gör bokslutet vid räkenskapsårets slut måste du även bokföra alla kvarvarande obetalda fordringar och skulder. Duka fram tårtan, blås upp ballongerna och ladda dina bästa hurra-rop. 2022 blev ett rekordår för Scouterna. Totalt fick vi 4047 fler scoutkompisar och nu har Scouterna 80 563 medlemmar. En av anledningarna till ökningen kan vara att fler fattar hur kul scouting faktiskt är. – Vi har blivit bättre på att berätta om vad barn och unga faktiskt får göra i Scouterna. Fler förstår att scouting är att uppleva små och stora äventyr som ger pirr i magen, puls i bröstet och vänner för livet. Och friluftstrenden håller i sig. Fler vill komma ut i naturen och då är vi ett självklart val för många föräldrar, säger Anna-Karin Hennig, en av Scouternas generalsekreterare.Fler och fler vill hänga med på äventyr med Scouterna! För nionde året i rad växer våra medlemssiffror. Nu har vi över 80 500 medlemmar i över 1000 kårer. Suget efter scouting märks över hela landet och på många ställen är det kö till scoutkårerna. På andra orter finns massor av barn – men ingen scoutkår. Därför jobbar vi aktivt med att starta upp nya scoutkårer – vilket också är en anledning till att vi fått fler medlemmar. Under 2022 gjordes det i bland annat Urshult, Vansbro och Valdemarsvik. – Vi vill såklart för att fler barn ska få utvecklas, utmanas och hitta mod tillsammans med oss, säger Felicia Ödmark, utvecklingskonsulent som jobbar med projektet Nystart.När du arbetar drar din arbetsgivare av skatt innan du får ut din lön. På ditt lönebesked står det hur stor din skatt är. Arbetsgivaren betalar in skatten till Skatteverket varje månad.

Det kan skilja vad du ska betala i skatt och vad din arbetsgivare är skyldig att dra av enligt skattetabellen. Använd tjänsten Räkna ut din skatt för att ta reda på vad just du ska betala i skatt.
Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2023 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 22 208 kronor.Hur mycket skatt som dras av just din lön beror vilken skattesats du har. Din skattesats beror bland annat på i vilken kommun bor och om du är medlem i Svenska kyrkan eller i något annat trossamfund.

Om du vet att du kommer att tjäna under 22 208 kronor ska du fylla i blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Blanketten ska du lämna till din arbetsgivare i god tid innan första löneutbetalningen. Du behöver inte meddela Skatteverket.
Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

– Vi står fast vid löftet och hoppas så klart på fler. I nuläget kan vi säga att 201 studentbostäder i bland annat Hässelby och Midsommarkransen kommer att vara färdiga i år.
De bostäder som erbjuds är rum i delade lägenheter, små egna lägenheter med eget kök eller korridorboende. Och det enda kravet är att du ska läsa minst på halvtid.– Ja, vi känner oss ganska nöjda över att vi lyckades fixa studentbostad till alla den här terminen också. Bostadsmarknaden är tuff just nu, antalet studenter ökar men de ”vanliga” lägenheter som vi har kunnat skjuta till vid brist finns inte längre i samma utsträckning , säger Pia Karlsson, förvaltare av studentbostäder på Gavlegårdarna i Gävle.Stockholm växer explosionsartat. Bara under förra året ökade länet med nästan 40 000 personer. Och läget för stadens omkring 80 000 studenter är akut. Cirka 12 000 studentlägenheter finns att tillgå – förra året färdigställdes 63 bostäder och i år planeras endast 198 nybyggen. Det visar Stockholms studentkårers centralorganisations, SSCO, senaste rapport.– En av tre studenter funderar på att flytta under själva studietiden på grund av situationen på bostadsmarknaden – alarmerande siffror. Man måste komma i gång med byggandet, det är alldeles för få lägenheter som byggs och det är inte acceptabelt att vänta tre och ett halvt år på att få en studentbostad, säger hon.

– Du måste plugga minst 15 högskolepoäng per termin och sedan måste du söka 2 veckor innan kursstart för att vara garanterad bostad 2 veckor efter kursstart, säger Pia.– Vi politiker har ett stort ansvar att fatta beslut och se om de kommunala fastigheter vi har kan göras om till studentbostäder. Vi fattar massa beslut om studenthem och jag önskar att vi tog ännu fler beslut, men då måste vi ha aktörer som vill bygga.

Stockholms tingsrätt har beslutat att en aktiehandlare ska straffas med en sanktionsavgift om 80 000 kronor efter 12 kurshöjande köp i aktien Rootfruit.Med v\u00e5r utbildningsplattform f\u00e5r b\u00e5de administrat\u00f6r och licenshavare en flexibelt och l\u00e4ttanv\u00e4nt verktyg. Plattformen \u00e4r tillg\u00e4nglig b\u00e5de fr\u00e5n dator och mobil. Inloggning sker enkelt och s\u00e4kert via Bank-ID.

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.Tipsa oss!Om du har ett nyhetstips eller om du vill medverka med en krönika eller debattartikel – kontakta redaktionen på e-post: [email protected] som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms.