Posted on

Advokat Bodelning Göteborg

Jag har vänt mig till Sörmdal firman i två olika ärende som pågår fortfarande. Jag fick väldigt god bemötande. Jag känner att jag får professionell hjälpDet är alltid bra att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal utifrån parternas överenskommelse som ska undertecknas av parterna för att slippa framtida tvister.Om ni är gifta, kan ni antingen välja att genomgå bodelning under äktenskapet, när ni separerar eller om en av er går bort. Den generella regeln är att parets tillgångar delas lika mellan dem efter att skulderna har avdragits från dessa tillgångar.Om ni är i ett samboförhållande kan bodelningen utföras när förhållandet avslutats om en av er vill göra det. I det fall att ni äger en bostad tillsammans eller om den har införskaffats för att ni två ska bosätta er där, delas den och det bohag som ni äger tillsammans lika mellan er. Här finns det en tidsbegränsning för anmälan om bodelning, nämligen ett år efter att förhållandet avslutades.

Måste man ha en jurist vid bodelning?
Det finns inte någon skyldighet för makarna att anlita en jurist för att göra en bodelning eller skriva ett bodelningsavtal. Makarna kan själva skriva ett bodelningsavtal om de så önskar. Det är självfallet en mycket god idé att biträdas av en jurist när man ska skriva ett bodelningsavtal.
Vi kan hjälpa till med bodelningsprocessen, eller att ansöka om en bodelningsförrättare och företräda dig i Tingsrätten – ring oss för att prata med en familjerättsexpert!Det är inte lätt att bestämma sig att gå skilda vägar, och det gör det inte lättare att behöva genomgå den svåra processen av bodelning när samboavtal eller äktenskapsförord inte finns.

Kan man få gratis juridisk hjälp?
Behöver du juridisk rådgivning kan du få hjälp av advokatjouren. Det är en kostnadsfri service där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Under cirka 15 minuter får du råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.
Vid skilsmässa uppkommer många olika frågor, av såväl personlig som ekonomisk natur. Advokatbyråns advokater är specialister och experter på frågor om skilsmässa och bodelning. Advokatbyrån är lokaliserad i Stockholm men vi hjälper regelbundet klienter i Göteborg, Malmö och Uppsala samt runt om i landet. Familjerättsadvokaterna vid Advokatbyrån Familj & Försvar svarar på vanliga frågor om skilsmässa och bodelning nedan.Oftast följer bolånet med fastigheten som står som säkerhet för lånet. Det betyder att om en av er bor kvar kommer hen att ta över ansvaret för bolånet. Dock måste ni omförhandla bolånet med banken innan det kan ske. Detta är för att banken vill göra en bedömning av om den part som ska bo kvar har råd att stå kvar på lånet ensam. Godkänner banken detta löser parten som ska stå kvar på lånet ut den andra parten och ansöker om ett nytt bolån. Nekar banken får lånet inte skrivas över och då måste ni båda stå kvar på lånet, eller så behöver ni sälja fastigheten.

Det bästa är att göra bodelningen så nära inpå skilsmässan som möjligt eftersom det då är enklast att beräkna värdet av de tillgångar som ska ingå i bodelningen. Det finns dock ingen tidsgräns för när ni måste ha gjort bodelningen efter att äktenskapet är upplöst. Vid ett samboförhållande som tar slut kan den ena parten begära bodelning upp till ett år efter att förhållandet avslutats.
Det är mycket att tänka på när en närstående har gått bort. För att göra det lite lättare har vi samlat praktisk information om att sälja en bostad från ett dödsbo. Pelle har skulder på 400 000 kronor, vilket överskrider värdet på hans del av tillgångarna. Det innebär att han tillför 0 kronor till bodelningen. Därför blir det bara Mimmi som tillför sin del på 300 000 kronor till bodelningen. Parterna får därför 150 000 kronor var. Gör ni bodelningen själva finns inga direkta kostnader kopplade till bodelningen. Tar ni hjälp av en jurist beror det på juristens arvode. Ansöker ni om hjälp av en bodelningsförrättare hos tingsrätten kostar ansökan 900 kronor. Till det tillkommer bodelningsförrättarens arvode.Utifrån bouppteckningen ska ni värdera era tillgångar och skulder. I de allra flesta fall är regeln att ni ska dela den egendom som ingår i bodelningen lika mellan er efter att eventuella skulder har räknats bort. Har ert äktenskap eller samboförhållande varit kortvarigt, alltså under fem år, kan det göras ett undantag som då kallas jämkning.

För att veta vilket värde er gemensamma egendom har kan det vara bra att göra en bouppteckning som visar vilka tillgångar du respektive din partner har, vad de är värda, om några tillgångar är enskild egendom, om ni har några skulder samt om dessa är kopplade till den enskilda egendomen. Bouppteckningen ska göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg vid tidpunkten för ansökan om skilsmässa, när ni avslutade samboförhållandet eller vid dödsfallet. Men ni kan också göra en förteckning av tillgångar och skulder direkt i bodelningshandlingen.Är ni överens och gör den själva behöver en bodelning inte ta särskilt lång tid. Är ni däremot inte överens kommer ni att behöva ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för en sådan varierar och bodelningen kan i det här fallet därför dra ut på tiden.

Hur väljer du vilken mäklare du ska anlita? Här berättar vi om mäklarens roll och ger dig en checklista på hur du väljer bästa mäklaren för din försäljning.

Beroende på vilket förhållande ni har finns det vissa skillnader i vad som gäller vid en bodelning. Dock kommer ni alltid att behöva gå igenom dessa fyra steg: Bouppteckning, beräkna andelar, lottläggning och skriva bodelningsavtal.Vid en bodelning delar du och din partner upp ert giftorättsgods eller er samboegendom mellan er. Oftast görs en bodelning i och med att ett förhållande tar slut, exempelvis vid en skilsmässa eller om två sambos flyttar isär. Men den kan också göras under ett äktenskap eller vid dödsfall.

Utgångspunkten är att båda parterna ska betala hälften av arvodet för bodelningsförrättaren. Dock kan bodelningsförrättaren besluta om en annan fördelning om en av parterna har orsakat onödiga kostnader, eller om någon av parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till det.
Även om det vanligaste är att göra en bodelning i samband med att ett förhållande upphör går det att göra en trots att ni fortsätter vara gifta. Förutsättningen för detta är att ni båda går med på det och är överens om hur bodelningen ska göras. En vanlig anledning till att göra en bodelning under äktenskapet är att den ena maken driver någon form av företag och vill skydda den andra makens tillgångar om företaget skulle gå i konkurs. För att en bodelning under äktenskapet ska vara giltig måste den anmälas till Skatteverket innan ni skriver bodelningsavtalet. En bodelning betyder att du och din partner delar upp er gemensamma egendom mellan er. Många gånger görs en bodelning på grund av skilsmässa eller för att två sambos flyttar isär. Men en bodelning görs även vid dödsfall och i vissa fall också under äktenskap, utan att makarna skiljer sig. Det finns olika regler för vad som gäller vid en bodelning beroende på vilket förhållande personerna har eller har haft och vilken egendom det gäller. För att allting ska bli rätt vid bodelningen gäller det att ha tungan rätt i mun när det kommer till hur ni ska tänka om någon av er har skulder, vad ni ska göra med bolånet och hur ni gör med en eventuell fastighet. Nedan följer exempel på bodelning av fastighet samt två räkneexempel på vad som händer om någon av er har skulder. Uppfyller huset, bostadsrätten eller hyresrätten dessa krav utgör den samboegendom och kommer att ingå i bodelningen. I en bodelning mellan sambos kommer då den av er som har bäst behov av bostaden få den på sin lott, oavsett vem som står på kontraktet eller lagfarten. Den andra parten blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar. Några saker som brukar styra vem som får bostaden är vem som har vårdnaden om barnen, de ekonomiska förutsättningarna och möjligheten att hitta en ny bostad. Förmedlingsuppdraget är grunden för ditt och mäklarens samarbete. Läs om vilka moment som ingår och inte, hur arvodet regleras, uppsägningstider med mera. Mimmi och Pelle ska göra en bodelning på grund av skilsmässa. Deras respektive del av värdet på tillgångarna är 300 000 kronor. Pelle har dock skulder på 150 000 kronor. Dessa 150 000 kronor dras av från Pelles del, vilket betyder att han tillför 150 000 kronor till bodelningen. Mimmi tillför hela sin del på 300 000 kronor då hon inte har några skulder. Det innebär att värdet av de gemensamma tillgångarna Mimmi och Pelle ska dela på är 450 000 kronor. Alltså kommer vardera part tilldelas tillgångar som motsvarar 225 000 kronor vid lottläggningen. Dessa exempel gäller endast för sådant som är giftorättsgods eller samboegendom. Har någon av parterna skulder som är kopplade till enskild egendom tas de inte med i bodelningen och inget avdrag kommer att göras.

Vanligtvis tar den ena parten över bostaden och kompenserar den andra parten med en summa pengar som motsvarar halva fastighetens värde. Kan ni inte komma överens om vem som ska ta över bostaden har hen som har störst behov av den rätt att ta över den. Det kan också bli fråga om en tvångsförsäljning. En sådan måste man ansöka om i tingsrätten. Innan ni skriver bodelningsavtalet måste ni ansöka om äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa, hos tingsrätten. Det vanligaste är att göra bodelningen efter att äktenskapet har upplösts, men den går också att göra tidigare. Har ni till exempel barn som är under 16 år kommer ni att få en betänketid på sex månader innan skilsmässan går igenom. Under denna betänketid är det många som gör bodelningen. Efter att äktenskapet har upplöst finns det ingen tidsgräns för när ni måste göra bodelningen, men ett tips är att göra den i anslutning till skilsmässan då det blir enklare att räkna ut värdet på era gemensamma tillgångar. Att registrera bodelningen hos Skatteverket är frivilligt. Skulderna räknas alltid bort vid en bodelning, både för sambos och vid skilsmässa. Det innebär att värdet av den skuldsatta partens tillgångar räknas bort i bodelningen innan båda parters tillgångar räknas samman. Detta gäller bara för skulder ni har för tillgångar som räknas som giftorättsgods eller samboegendom och som därför ingår i bodelningen. Såhär kan ett räkneexempel se ut om skulderna är lägre än tillgångarna:Är skulderna högre än tillgångarna kan det vara så att parten som inte har några skulder får ut mindre egendom i bodelningen. Du kan dock aldrig hamna på minus, och kommer därför aldrig att behöva betala den andra partens skulder. Exempel: Till att börja med måste ni räkna ut fastighetens värde med utgångspunkt i dess marknadsvärde. Kommer ni inte överens om värdet kan ni anlita en mäklare som hjälper er med värderingen av bostaden. Därefter räknar ni bort en så kallad latent skatt, vilket är den vinstskatt ni skulle ha betalat om ni sålt bostaden samt försäljningskostnader som till exempel mäklararvodet. För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.Det bästa är att göra bodelningen så nära inpå skilsmässan som möjligt eftersom det då är enklast att beräkna värdet av de tillgångar som ska ingå i bodelningen. Det finns dock ingen tidsgräns för när ni måste ha gjort bodelningen efter att äktenskapet är upplöst. Vid ett samboförhållande som tar slut kan den ena parten begära bodelning upp till ett år efter att förhållandet avslutats.

Hur länge kan man vägra bodelning?
Det finns alltså ingen förutbestämd tidsfrist. Om du vägrar en bodelning så kan du därför stå på dig hur länge du vill, ända tills din partner tar till andra åtgärder.
Sista steget är att skriva ett avtal som fastställer bodelningen och lottläggningen, detta är ett så kallat bodelningsavtal. Eftersom ni delar upp egendomen på valfritt sätt kan det hända att den ena parten måste betala den andra pengar för att fördelningen ska bli helt lika. Även bostaden är i de flesta fall giftorättsgods. Därför kommer ert hus, bostadsrätt eller hyresrätt att ingå i bodelningen. I de flesta fall tar den ena parten över bostaden och kompenserar den andra parten ekonomiskt för detta. Den av er som tar över bostaden kommer också att ta över huslånet vid bodelningen. Längre ner i guiden hittar du mer information om hur ni gör med bolånet vid bodelning. Gör ni bodelningen själva finns inga direkta kostnader kopplade till bodelningen. Tar ni hjälp av en jurist beror det på juristens arvode. Ansöker ni om hjälp av en bodelningsförrättare hos tingsrätten kostar ansökan 900 kronor. Till det tillkommer bodelningsförrättarens arvode.

Om den ena maken i ett äktenskap avlider brukar en bodelning göras. En skillnad från bodelning vid skilsmässa är att arvingar och testamentstagare tar den bortgångnes plats. Det betyder att det oftast är fler inblandade än vid en skilsmässa. En annan skillnad är att reglerna för övertagandet av bostaden bara gäller för den kvarvarande maken.

Utgångspunkten är att båda parterna ska betala hälften av arvodet för bodelningsförrättaren. Dock kan bodelningsförrättaren besluta om en annan fördelning om en av parterna har orsakat onödiga kostnader, eller om någon av parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till det.
Är ni överens och gör den själva behöver en bodelning inte ta särskilt lång tid. Är ni däremot inte överens kommer ni att behöva ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för en sådan varierar och bodelningen kan i det här fallet därför dra ut på tiden. Beroende på vilket förhållande ni har finns det vissa skillnader i vad som gäller vid en bodelning. Dock kommer ni alltid att behöva gå igenom dessa fyra steg: Bouppteckning, beräkna andelar, lottläggning och skriva bodelningsavtal. För sambos finns ingen lag som säger att det måste ske en bodelning vid dödsfall. Däremot kan den efterlevande sambon begära en. Då tillfaller hälften av den bostad eller det bohag som köpts för gemensamt bruk sambon, efter att skulderna har räknats bort. Vid en bodelning delar du och din partner upp ert giftorättsgods eller er samboegendom mellan er. Oftast görs en bodelning i och med att ett förhållande tar slut, exempelvis vid en skilsmässa eller om två sambos flyttar isär. Men den kan också göras under ett äktenskap eller vid dödsfall. När ni skiljer er är det bra att göra en bodelning av all egendom som ni äger tillsammans, eller som var och en av er äger och som är giftorättsgods. Värdet av giftorättsgodset ska nämligen fördelas lika mellan er, om ni inte är överens om något annat. Undantagen från bodelningen är egendom som någon av er äger och som genom ett äktenskapsförord i förväg har avtalats som enskild egendom. Detta gäller också sådant som i ett testamente eller gåvobrev uttryckligen ärvts av eller givits till den ena parten som enskild egendom.

Vid en skilsmässa ingår eventuella fastigheter ofta vid bodelningen. Är ni sambos är det inte riktigt lika vanligt eftersom vissa krav måste vara uppfyllda för att en fastighet ska ingå. Men för att bodelningen av fastigheten ska bli rätt kommer ni oavsett att behöva göra en del beräkningar.

Vid ett samboförhållande regleras bodelningen av sambolagen. Det innebär att endast de tillgångar som ni införskaffat för gemensamt bruk, ska ingå i en eventuell bodelning. Denna egendom kallas samboegendom. Det finns dock inga krav på att göra en bodelning när samboförhållandet upphör, men parterna kan upp till ett år efter att förhållandet tagit slut begära en sådan.

Vad kostar en advokat vid bodelning?
En bodelning kostar vanligen minst 7 000 kronor. Om ni anlitar en jurist eller advokat är timarvodet vanligen mellan 1 500 kr och 2 500 kr.
Rör det sig om en angelägenhet som har uppkommit i företagets verksamhet har du vanligtvis inte rätt till rättshjälp. Det kräver i så fall att det finns särskilda skäl för det. Du kan kontakta en jurist för att få hjälp att gå igenom ditt ärende och se om du kan ha rätt till rättshjälp.

Du kan ha rätt till rättshjälp. Beroende på hur din ekonomi ser ut behöver du betala en rättshjälpsavgift som är en viss procent av kostnaden för ditt ombud. Är du underårig och saknar inkomst kan du slippa avgift helt.
Rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat. Rättsskydd ingår i de flesta fall i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar brukar ha rättsskydd. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din försäkring.Du kan ha rätt till rättshjälp även i andra ärenden. Det beror på hur komplicerat ditt ärende är. Du får vanligtvis inte rättshjälp för ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder, till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet eller för upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller gåvohandling.I så fall vänder du dig direkt till polisen eller domstolen och begär en försvarare om du är misstänkt för brott, eller ett målsägandebiträde om du är utsatt för brott. Domstolen beslutar om du har rätt till det eller om du ska bekosta det på egen hand.Det innebär att staten betalar del av kostnaden för ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) och eventuella resekostnader till en rättegång i det andra landet.

Har du anmärkt på en vara eller tjänst och ändå inte får rätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden ska opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Besluten har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Nämndens prövning är gratis. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken vidare till domstol. Du kan då ha rätt till rättshjälp om du uppfyller de krav och regler som finns för rättshjälp.
Rättshjälpslagen säger att om du inte har en försäkring men borde haft det så krävs det särskilda skäl för att du ska få rättshjälp. Ett skäl kan till exempel vara att du inte haft råd med en försäkring eller att du nyligen flyttat hemifrån och inte hunnit skaffa en försäkring. Behöver ni hjälp med bodelningen kan staten i vissa fall betala kostnaden för en bodelningsförrättare. Först måste ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare och därefter ansöka om ersättningsgaranti. Du kan inte få rättshjälp om du är misstänkt för eller utsatt för brott. I dessa fall kan du i stället ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.Om du har blivit utsatt för sexualbrott utomlands har du ofta rätt till rättshjälp förutsatt att ditt ekonomiska underlag inte är mer än 260 000 kronor per år.Det är mycket svårt för ett dödsbo att få rättshjälp men rättshjälp kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Om en person som har beviljats rättshjälp dör kan rättshjälpen övergå till dödsboet. Det kräver att dödsboet begär detta och att det är skäligt att staten fortsätter att bidra till kostnaderna.

För att få rättshjälp i familjemål behöver det finnas särskilda skäl. När det gäller underhållsbidrag är det nästan enbart barn som får beviljat rättshjälp. Även barnen ska ha särskilda skäl.
En arbetstvist kan handla om till exempel lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetstid eller strejk. I dessa tvister kan du som arbetstagare få hjälp av ditt fackförbund. Vänd dig därför i första hand till ditt lokala fackförbund för mer information om hur du går vidare. Är du inte fackligt ansluten eller om ditt fackförbund av någon anledning inte kan hjälpa dig, kan du i vissa ärenden få rättshjälp.Det är alltid domstolen i pågående mål eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Denna checklista ger en viss insyn i hur reglerna ser ut.

Både förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar är skyldiga att utreda varje ärende noggrant enligt de regler och bestämmelser som finns. Du behöver därför oftast inte stöd av ett rättshjälpsbiträde. Av den anledningen är det många ansökningar om rättshjälp som får avslag.
Ditt ekonomiska underlag utgår från din beräknade årsinkomst före skatt. Avdrag görs för varje barn som du bidrar med underhåll till. Om du har en förmögenhet eller skulder som påverkar din betalningsförmåga ska det också tas med i underlaget.För att kunna få rättshjälp ska värdet på tvisten röra minst ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 26 250 kronor eller mer (2023). Handlar det om ett lägre värde kan du antagligen inte få rättshjälp.

För att kunna få rättshjälp krävs det att du först har fått rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme. Rådgivningen ges mot en bestämd avgift enligt rättshjälpslagen i upp till två timmar.
Du har en försäkring med rättsskydd som inte gäller i just ditt fall, till exempel på grund av regler om karenstid. Då kan du ha rätt till rättshjälp i stället.Har du ett rättskydd genom någon av dina försäkringar kan du inte få rättshjälp. Då ska i stället rättsskyddet täcka delar av dina kostnader. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten.

Är ni oense är det bästa att ändå i första hand själva för­sö­ka hitta en lös­ning. Det finns ändå ingen möj­lig­het att vägra bo­del­ning. Ef­tersom du aldrig kan veta vilka beslut en bo­del­nings­för­rät­ta­re eller dom­stol kommer att ta är det verk­li­gen bättre att själva för­sö­ka komma över­ens.Om det är fallet bör du se till att göra en för­teck­ning över till­gång­ar och egen­dom. På så vis kan du un­der­lät­ta bo­del­ning­en i fram­ti­den och se till att det blir en rätt­vis skils­mäs­sa. I an­sö­kan kan han även ge för­slag på vem han vill att det ska bli. Om inte utser bo­del­nings­för­rät­ta­ren av tings­rät­ten. Bo­del­nings­för­rät­ta­ren kommer att ordna en tvångs­bo­del­ning om Anette fort­sät­ter att vägra. Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­ligt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.Vid döds­fall så måste alltså bo­del­ning ske skynd­samt, men vid skils­mäs­sa finns ingen tids­gräns. Trots det är det alltid en bra idé att ge­men­samt och så snart som möj­ligt sam­ar­be­ta för att allt ska löpa på så smi­digt som möj­ligt.

Att av­vak­ta med bo­del­ning är främst skä­ligt när man ge­men­samt väljer att vänta. Är man över­ens om att skjuta upp bo­del­ning­en kan man fak­tiskt vänta flera år om det ligger i bägges in­tres­se.
Anna har under flera år inte haft någon kon­takt med sin make Erik. Han svarar inte och visar inget in­tres­se att skilja sig. Därför skaf­far hon sär­lev­nads­in­tyg och an­sö­ker en­skilt om skils­mäs­sa. Hon anger även att bo­del­ning ska ske. När ären­det be­hand­las så kommer dom­sto­len att vidta åt­gär­der för att bo­del­ning ska ge­nom­fö­ras.

Måste bodelning registreras hos Skatteverket?
Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket. Oavsett om ni bodelar för att ni ska skiljas eller under äktenskapet, kan ni själva välja om ni vill registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket eller inte.
Det är bra att på­bör­ja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa.
Att mot­ver­ka en bo­del­ning leder förr eller senare till tvångs­bo­del­ning eller en dom­stols­pro­cess. Den som vägrar sam­ar­be­ta kan få ett vi­tes­före­läg­gan­de.Jonne och Anette går igenom en pro­ble­ma­tisk skils­mäs­sa. Även om de är över­ens om att skilja sig så vägrar Anette sam­ar­be­ta när det kommer till att dela upp egen­do­men. Jonne an­sö­ker därför hos tings­rät­ten om bo­del­nings­för­rät­ta­re.

Hur går då en bo­del­ning till vid döds­fall? Skill­na­den på bo­del­ning vid skils­mäs­sa och döds­fall hand­lar främst om att det vid döds­fall även ska upp­rät­tas en boupp­teck­ning. Det beror på att det utöver ef­ter­le­van­de maka eller make även kan finnas andra döds­bo­de­lä­ga­re. Vid döds­fall ska en boupp­teck­ning ske inom tre må­na­der och därmed också bo­del­ning.
Bo­del­ning är inte nöd­vän­digt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Det kan vara svårt att komma över­ens om när och hur bo­del­ning ska ske. Men hur fun­ge­rar en bo­del­ning om man har väl­digt olika viljor och inte kan komma sams.
Sve­ri­ge har en re­la­tivt hög skils­mäs­so­fre­kvens och sta­tistik för skils­mäs­sa visar att un­ge­fär hälf­ten av alla per­so­ner skil­jer sig under äk­ten­ska­pets fem första år. När skils­mäs­sa blir ett ound­vik­ligt faktum så väcker det av na­tur­li­ga skäl många käns­lor och mot­stri­di­ga viljor.

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom.

Trots att det inte finns någon tids­gräns för när bo­del­ning ska ske så finns det sam­ti­digt ingen möj­lig­het att för­ha­la eller skjuta upp bo­del­ning­en mot den andres vilja. Detta beror på att bo­del­ning enligt lagen ska ske sna­rast möj­ligt om någon av ma­kar­na begär det.
Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Hur snabbt måste en bodelning göras?
Svårare att göra bodelning om du dröjer Till skillnad från samboförhållanden så finns det ingen tidsgräns för när bodelning måste ske vid skilsmässa. Med tiden blir det dock allt svårare att bevisa hur egendomsförhållandena faktiskt såg ut vid tiden för ansökan om skilsmässa.
Om den av­lid­ne har ett tes­ta­men­te eller om det finns sär­kull­barn så kan det in­ne­bä­ra att viss egen­dom ska för­de­las direkt. Annan egen­dom över­går till ef­ter­le­van­de part med vad som brukar kallas för fri för­fo­gan­de­rätt. Det in­ne­bär att per­so­nen i fråga får an­vän­da egen­do­men oav­sett ge­men­sam­ma barns fram­ti­da rätt till arv.

Om den ene begär bo­del­ning är den andre skyl­dig att med­ver­ka. Annars kan det fak­tiskt leda till allt ifrån vite till dom­stolstrots, be­ro­en­de på om­stän­dig­he­ter­na då be­gä­ran lämnas in.
Det kan också krävas extern hjälp om man inte kommer överens om vad som tillfaller vem vid en skilsmässa. Då kan man behöva hjälp av en bodelningsförrättare som hjälper till att göra en rättvis fördelning. Det är generellt sett alltid att rekommendera att man tar hjälp av en jurist för att föra sin talan i en bodelningsprocess.

Frågan är dock vad en bodelning kommer att innebära för dig – och inte minst för din plånbok. Slutar den med ett nettoöverskott eller är skulderna så stora att bodelningen slutar med att du inte får någonting alls? Om det blir ett överskott – vilken egendom kan du i så fall räkna med att erhålla? Bostaden, pengar, möbler etc – vad kommer att tillfalla dig?
Bodelning under äktenskap kan även vara ett bra alternativ om man har låtit bli att upprätta ett äktenskapsförord sedan tidigare. En överenskommelse av denna typ måste undertecknas av båda parterna för att vara giltig.

Det är även möjligt att ansöka om bodelning under äktenskap. Det kan exempelvis kännas nödvändigt att göra om en av parterna ärver en större summa pengar eller en fastighet som personen önskar kunna fritt disponera eller behålla om det senare skulle bli aktuellt med skilsmässa alternativt om man lever i ett äktenskap där det finns särkullbarn som är bröstarvingar.
Vid skilsmässa, separation eller dödsfall är det viktigt att veta hur man ska dela upp den gemensamma egendomen på rätt sätt så att det inte uppstår juridiska problem eller att andra arvtagare ställer krav i efterhand.

Även om man har ingått ett äktenskapsförord så är det långt från säkert att man har full koll på dess innehåll. Det kan även hända att man skrivit på ett äktenskapsförord som inte har registrerats. Det är då ogiltigt och saknar betydelse för bodelningen.En bodelning handlar om en fördelning av makarnas giftorättsgods. Grundregeln är att det ska ge en så kallad hälftendelning. Det innebär att respektive maka/make ska erhålla hälften av den egendom som räknas som giftorättsgods. Enligt lagen ska bodelningen ske med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut då talan om skilsmässa väcktes, den så kallade brytdagen. Makarna ska enkelt uttryckt fördela det gods som man ägde gemensamt den dag då skilsmässoansökan skickades in till tingsrätten. Det finns dock en hel skyddsregler som ofta är svårtolkade. Vi rekommenderar alla att söka juridisk hjälp hos oss inför en bodelning.

När ni är överens om hur egendomen fördelas är det viktigt att upprätta ett tydligt bodelningsavtal där det framgår hur egendomen ska fördelas. Detta för att undvika att endera part i efterhand kommer och framställer krav.
Att upprätta ett äktenskapsförord vid ingången av äktenskapet, kan skydda mot många överraskningar, men det är många som drar sig för att kräva detta av sin partner när man är nykär och vill fokusera på kärleken. Däremot kan det vara viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, särskilt om det finns barn från tidigare förhållanden, vilket kan påverka hur efterlåtenskapen ska fördelas.

Kan man göra bodelning själv?
Så går en bodelning till. För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.
En skilsmässa är en smärtsam och tung upplevelse i de flesta fall. Inte bara känslomässigt, utan även ekonomiskt kan den leda till problem och konflikter.

Har inte råd med bodelning?
Behöver ni hjälp med bodelningen kan staten i vissa fall betala kostnaden för en bodelningsförrättare. Först måste ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare och därefter ansöka om ersättningsgaranti.
Genom att ta kontakt med Äktenskapsregistret kan du kontrollera om det finns ett äktenskapsförord registrerat och vad det har för innehåll. Våra jurister hjälper gärna till om du behöver hjälp att tolka äktenskapsförordet!

Även om reglerna för bodelning är tydliga på pappret visar verkligheten att det ibland kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt tillhör vem efter många år tillsammans. Det kan saknas papper på om vissa ägodelar är privata och vilka som är gemensam egendom. I vissa fall dyker det också upp uppgifter om egendom som den ena parten har undanhållit från den andra. Då är det viktigt att ta juridisk hjälp för att reda ut vad respektive part har rätt till.
Salmi & Partners är både en nytänkande och en traditionell advokatbyrå. Vi ser alltid juridiska problem och dess lösningar ur klientens perspektiv eftersom vi kan se bortom juridiken – vi ser individen i privaträttsliga ärenden.Dessa frågor är givetvis svåra att besvara, särskilt i fall där parterna inte kan komma överens. I de flesta fall går det hur som helst att skapa en hyfsat god uppfattning om vilka ekonomiska konsekvenser en bodelning kommer att få.Viktigt att kontrollera inför en bodelning är, om det finns ett registrerat äktenskapsförord. Finns ett sådant så kan förutsättningarna inför en bodelning förändras helt. Vad som erhålls beror då helt på äktenskapsförordet, i vissa fall kan ett sådant leda till att man inte behöver göra någon bodelning.Du och din partner kommer att behöva komma överens om bodelningen i ett bodelningsavtal. Bodelningen rör alla tillgångar som ni som par förfogar gemensamt över, det är detta som kallas giftorättsgodset. För att tillgångar ska stå utanför giftorättsgodset krävs att ett äktenskapsförord har upprättats. Kan ni inte gemensamt komma överens om bodelningen rekommenderar vi att ni nalitar proffesionell juridisk hjälp.

Bodelning under äktenskap skall anmälas till Skatteverket. Det finns ingen särskild blankett eller något formulär att följa för detta, så vi rekommenderar att ni tar hjälp av oss för att upprätta ett juridiskt hållbart dokument.

En advokat med erfarenhet av bodelningar, familje- och arvsrätt känner till hur regelverket ser ut och kan ge dig råd kring hur du går vidare för att få det du har rätt till.
Huvudregeln är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, det vill säga sådan egendom som ska delas mellan dig och din make eller maka om ni skiljer er. Genom gåvovillkor, testamente eller genom ett äktenskapsförord kan dock sådant som annars hade varit giftorättsgods bli enskild egendom – alltså egendom som ska hållas utanför delningen vid en skilsmässa.När man har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad kan man få till stånd en bodelning. Antingen genom ett bodelningsavtal, det vill säga en frivillig uppgörelse om en delning av ert giftorättsgods. Eller så kan man ansöka om bodelning hos tingsrätten, så utses en person (en så kallad bodelningsförrättare) som tvångsmässigt delar på era saker utifrån vad som sägs om detta i lagen.Bostaden kan vara giftorättsgods eller samboegendom; den kan även vara undantagen bodelning på grund av samboavtal eller äktenskapsförord. Normalt ska den dock ingå I bodelningen vid en äktenskapsskillnad, vilket I sådant fall innebär att båda parterna har rätt att ta del av bostadens värde. Att ta del av värdet är dock inte samma sak som att få bo kvar I bostaden, det senare handlar om kvarsittningsrätt – eller så kan det bestämmas genom överenskommelse mellan parterna. Oavsett så är bostaden normalt det mest värdefulla som ägs av privatpersoner, det är därför ofta värt att konsultera en advokat vid en bodelning som omfattar eller eventuellt omfattar en bostad.Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hjälpa par att gå vidare med sina liv genom att medverka till en överenskommelse om bodelning eller som ombud för dig i tvist med den andre maken om bodelning. Vi hjälper även till med ansökan om bodelningsförrättare om det krävs.

Hos Ejder Advokatbyrå åtar sig Simon Boson återkommande uppdrag som bodelningsförrättare. Vill ni ansöka om att få Simon Boson utsedd som bodelningsförrättare för er bodelning kan ni ansöka genom formuläret som är bilagt nedan.
I samband med att samboskap upphör ska ni dela lika på det som är samboegendom, vilket är bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Det kan dock vara så att man även äger annan egendom gemensamt, till exempel bil, båt eller sommarstuga.

Om parterna som ska skiljas eller gå isär från samboförhållande ska respektive kan bodelning ske. Det är dock inte ovanligt att parterna inte kan komma överens, varför institutet bodelningsförrättare existerar. Förenklat kan man säga att en bodelningsförrättare agerar domare mellan parterna, denne ska därför vara opartisk och döma enligt äktenskapsbalkens regler.
Vid bodelningsfrågor kan man sällan få ersättning genom rättshjälp eller hemförsäkring, utan advokatkostnaderna får ofta täckas genom det värde som frigörs vid bodelningen.

Vem betalar jurist vid bodelning?
I bodelningsprocessen vid en skilsmässa kan en make välja att ta hjälp av en utomstående, exempelvis en advokat. Vardera maken står för ersättningen för sin advokat. Är det däremot så att tingsrätten efter ansökan förordnar en bodelningsförrättare, betalar makarna hälften var av kostnaderna för denne.
Under betänketiden kan domstolen besluta om ett antal praktiska detaljer. Till exempel om underhållsbidrag som den ena parten ska betala till den andra, vart barnen ska bo, vem som får bo kvar i ert gemensamma hus med mera. Om du och din make eller maka är överens kan ni skilja er på en gång. Ni gör då detta genom att ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, som då meddelar en dom om detta. Om ni inte är överens eller om ni har barn så måste ni ta betänketid innan tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad, betänketiden är i sådant fall sex månader. Efter att de sex månaderna har förflutit har ni ett år på er att ansöka om äktenskapsskillnad och då få en dom om detta. Våra relationer som familjemedlemmar regleras juridiskt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken samt sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Dessa rättsområden brukar populärt kallas familjerätt. När medlemmar i en familj inte kommer överens kan konflikter uppstå. Inom det som kallas familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som t.ex. arvsfrågor och bodelning. Då kan det vara bra att vända sig till en advokat med familjerätt som specialitet för att lösa det hela på juridisk väg. Ring oss telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) för gratis inledande rådgivning.Vi hjälper till med allt från samboavtal, äktenskapsförord och skilsmässor till testamenten och bouppteckningar samt frågor kring arv. Vid frågor om familjerätt, utgår oftast rättsskydd eller allmän rättshjälp. Vi är även specialister på adoption och kan hjälpa till med allt från ansökan till tingsrätten till kontakter med adoptionscenter och Migrationsverket.

Hur värderar man möbler vid bodelning?
Värdering av möbler När man värderar egendom vid en bodelning eller vid ett arvskifte så använder man sig av antingen marknadsvärdet eller bruksvärdet. Som huvudregel är det marknadsvärdet som avgör tillgångarnas värde. Marknadsvärdet är det värde som gäller på marknaden, dvs försäljningsvärdet.
I familjerättsliga tvister, särskilt i vårdnadsmål, har samhället i stor utsträckning ordnat så att allmän rättshjälp utgår i de flesta målen. Skulle rättshjälp inte utgå, finns ofta möjlighet att nyttja hemförsäkringens rättsskyddsdel till att täcka delar av kostnaderna.

Ett av de vanligaste problemen som kan uppstå vid separationer är frågor som har med barnen att göra. Vilket är att föredra för barnen – delad vårdnad eller ensam vårdnad? Ibland är föräldrarna oense i så grundläggande frågor som hur barnen skall bo och i vilken skola de skall gå. Ibland kallas detta för vårdnadstvist. Om en vårdnadstvist hamnar i domstolssammanhang, brukar man använda sig av ordet vårdnadsmål. Här hjälper vi till med att hitta balansen mellan barnets vilja och barnets bästa. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister, våld inom familjer och tvister med socialtjänsten (LVU, LVM, LPT och LRV). En vårdnadstvist eller ett vårdnadsmål är ingen bra lösning, utan det bästa för barnet är om föräldrarna kan komma överens. Men om detta inte går av någon anledning är det av yttersta vikt att vända sig till ett ombud med erfarenhet av vårdnadstvist får att uppnå en snabb lösning. Tyvärr kan ibland vårdnadsmål ta lång tid och vara dyra, men eftersom det oftast utgår rättsskydd eller allmän rättshjälp, reduceras kostnaderna. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg, kontakta oss idag för att få hjälp med frågor som rör familjerätt.
Det finns även möjlighet att använda sig av dokumentmallar för bodelningsavtal eller någon av de olika webbaserade avtalstjänster som finns på Internet. Dessa kan inte jämföras med att anlita en jurist men så är kostnaden inte heller densamma. En professionell dokumentmall för bodelningsavtal kostar från ett par hundralappar jämfört med en jurist där kostnaden istället uppgår till ett antal tusenlappar.Denna artikel tar enbart sikte på bodelning med anledning av skilsmässa. Söker du svar på frågor som avser frågor rörande bodelning i någon av de andra situationerna som nämnts är denna artikel tyvärr inte till någon hjälp. Men du kan söka här på vår webbplats efter andra artiklar som berör just den typ som du söker information om.

Därutöver kräver oftast bankerna ett bodelningsavtal om någon av makarna ska överta lån i samband med bodelningen. Ingår en bostad i form av en bostadsrätt i bodelningen kommer bostadsrättsföreningen att begära att få se bodelningsavtalet och vid övertagande av en fastighet kommer Lantmäteriet att begära in bodelningsavtalet.

Nej, ett bodelningsavtal behöver inte registreras för att vara gällande. Ett bodelningsavtal är gällande så snart det upprättats i skrift och undertecknats av makarna. Om makarna så önskar kan de registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket. Detta är dock frivilligt och inte nödvändigt för att bodelningsavtalet ska vara gällande.
Det är självfallet en mycket god idé att biträdas av en jurist när man ska skriva ett bodelningsavtal. Anledningen till att inte fler personer anlitar en jurist för denna typ av ärenden är oftast kostnaden – särskilt när det är fråga om enklare bodelningar där makarna dessutom är överens om hur egendomen ska fördelas.

Kommer makarna inte överens om hur de ska fördela egendomen kan någon av makarna eller makarna gemensamt begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Tingsrätten utser därefter en person (vanligtvis en advokat) som får i uppdrag att bestämma hur makarnas egendom ska fördelas.
Ja, det är möjligt att göra en s k partiell bodelning. T ex kan man göra en partiell bodelning som avser endast ett fordon eller liknande om detta av någon anledning är brådskande och man inte har möjlighet att vänta till dess att man har tid att göra en fullständig bodelning. Om man gör en partiell bodelning är det ett gott råd att klart ange detta i bodelningshandlingen. På så sätt undviker man framtida tvister om makarna har gjort en fullständig och slutlig bodelning eller endast en partiell bodelning.Ja, makarna måste upprätta ett skriftligt bodelningsavtal vilket dessutom ska undertecknas av makarna. Det är således inte möjligt att göra en muntlig bodelning.En bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts, d v s när domen om skilsmässa har vunnit laga kraft. Normalt vinner en dom om skilsmässa laga kraft tre veckor efter det att tingsrätten meddelat beslutet om skilsmässa mellan makarna. Emellertid är det möjligt för en make att begära bodelning så snart ansökan om skilsmässa tagits emot av tingsrätten. Om så sker ska makarna omgående göra en bodelning.Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken och dess 9-13 kap. Äktenskapsbalken är skriven på relativt enkel svenska och man kan genom att enbart läsa lagtexten snabbt få en hygglig bild av bodelningsreglerna. Därutöver kan du även söka efter fler artiklar om bodelning vid skilsmässa här på vår webbplats.