Posted on

Al Maidah 44

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Muslimsk tideräkning skiljer sig från den västerländska. Året börjar den första dagen i den månaden Muhammed begav sig från Mekka till Medina år 622 e.Kr.
Till skillnad från judendomen råder inom islam även förbud mot alkohol. Många liberala muslimer menar å andra sidan att alkoholförbudet inte är totalt och enbart handlar om att man inte ska bli berusad.Inom islam finns det matregler, liksom i andra världsreligioner. Matreglerna inom islam liknar mest de inom judendomen. Muslimer ska t.ex. avstå från griskött och blodmat. Man slaktar också djur på ett rituellt sätt genom att skära halsen av djuret och tömma det på blod. Detta kallas för halalslakt och liknar judarnas koscherslakt. I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Rättrogna muslimer måste därför importera sitt kött från andra länder, till exempel från Danmark.

Vilken Koran ska man läsa?
Koranen skrevs ursprungligen ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska.
Eid al-adha är en offerfest som firas som ett minne av att Abraham. Enligt muslimsk tradition underkastade sig Abraham Gud så mycket att han var beredd att offra sin son Ismael (i kristen och judisk tradition var det istället Isak som Abraham tänkte offra). Gud ville på så vis testa Abrahams lydnad, och när Gud insåg att Abraham till och med var villig att offra sin son, ersatte Gud Ismael med ett djur.

Under bönen vänder man sig i riktning mot Mekka, även när man ber på andra platser än i moskén. I bönerummet finns en bönenisch (mihrab) som visar riktningen mot Mekka. Bredvid nischen finns en predikstol. Vid fredagsbönen hålls även en predikan. Fredagsbönen är veckans viktigaste möte.Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). SO-rummets texter får däremot inte (utan tillstånd från oss) användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser utanför SO-rummet. Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.
Det har blivit allt vanligare att kvinnor tar plats inom den offentliga muslimska debatten. Från vissa håll är detta välkommet medan andra motarbetar detta.Inom islam finns flera högtider, en del gäller alla muslimer och en del har en mer lokal prägel. Gemensamma för alla muslimer är eid al-fitr och eid al-adha.

Så är det fortfarande för många muslimer, men idag tolkas texterna ofta som att Muhammed försökte förbättra kvinnans ställning i sitt eget samhälle, och i hans anda ska man som muslim fortsätta kampen för jämställdhet.

Kvinnor och män ber inte tillsammans. I vissa moskéer ber kvinnorna bakom männen, i andra finns en speciell läktare för kvinnor. Män kan leda både kvinnor och män i bön, men kvinnor kan bara leda andra kvinnor i bön.Eid al-fitr är en högtid som avslutar ramadan och bryter fastan. Vid eid al-fitr äter man extra god mat och klär sig i fina kläder. De som saknar pengar kan få gåvor till mat och kläder av mer bemedlade muslimer. Festen präglas av en tacksamhet mot Gud. Det är vanligt att barn får pengar eller presenter, man ger också pengar till fattiga.Eftersom den muslimska månaden följer månen är året 11 dagar kortare än i den västerländska kalendern. Det gör att högtiderna infaller vid olika datum i förhållande till den västerländska kalendern.

Vem har Koranen?
Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel). För den troende är Koranen en trogen kopia av ”Bokens moder”, Umm al-kitab, som finns i himlen hos Gud. Därför har den en särställning i förhållande till sunna och haditherna.
I Koranen finns ställen som kan tolkas till nackdel för kvinnor. I det samhälle Muhammed levde var kvinnan underställd mannen. Om kvinnan skulle skilja sig så fick hennes manliga släktingar ta över förmyndarskapet.Moské betyder plats för bön och moskén är muslimernas bönelokal. Men i moskén förekommer också andra aktiviteter som koranundervisning och olika former av teologiska studier och sociala aktiviteter. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.

Koranen ska alltid behandlas med stor vördnad. Koranen är så helig att man inte får röra vid den utan att vara ”ren”. Man måste t.ex. tvätta kroppen efter att ha haft samlag. Men efter det kan Koranen läsas som vanligt.
Islamguiden är en omfattande webbsida om islam. Här kan du läsa om allt från Koranen och Mohammed till olika matregler inom islam. Islamguiden är en ideell och politisk obunden förening som har som målsättning att förmedla en nyanserad och sann bild av islam via internet.

Artikel i nättidskriften Dixikon där Klas Grinell tar upp Koranens påbud om den kvinnliga slöjan och visar hur detta översatts och kommenterats på olika sätt utifrån både teologiska och sociala förhållanden och därmed kunnat ges både en wahabistisk och en feministisk tolkning.
Det finns många muslimer som har lärt sig hela Koranen utantill på arabiska. Det är en prestation eftersom Koranen är lika stor som Nya testamentet. Den som har lärt sig hela den heliga boken utantill har rätt till titeln hafiz.Koranen, som är indelad i 114 kapitel (suror), visar tydliga likheter med Gamla testamentet. Nästan alla de historiska berättelserna, t.ex. om skapelsen, syndafloden och Sodom och Gomorra som finns i Koranen har biblisk förankring.

Vad står det i Koranen om att bära slöja?
Det står inte i Koranen att kvinnor ska bära slöja. Det var först tre generationer efter Muhammeds död som det blev vanligt att kvinnor skulle bära slöja eller låsas in i harem. Muslimerna började då att ta efter de kristna i Bysans och zoroastrierna i Persien som länge behandlat sina kvinnor på detta sätt.
Koranen ses som en kopia av den himmelska Koranen. Därför kan egentligen inte Koranen översättas, eftersom innehållet då skulle förändras. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som enligt islamsk tradition ängeln Gabriel talade till Muhammed på.Koranens budskap är en webbsida som innehåller Mohammed Knut Bernströms svenska översättning av Koranen från år 2000. Här finns också delar av Koranen att ladda ned i mp3-format. Webbplatsen är producerad av IslamGuiden i syfte att sprida Allahs ord till alla människor i Sverige som är intresserade att lära sig mer om islam.Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia formats i samspel med dels utvecklingen inom olika samhällen, dels tagit något olika skepnad beroende på tid och plats. Sharia finns inte i form av en lagbok utan i en rad olika texter, handböcker och samlingar. En grundtanke är att sharia ska vara ett system av regler som ger en muslim vägledning gällande religiösa förhållanden, samhällsliv, familjerätt och privatliv. Regelsystemet har genom tiderna utvecklats åt något olika håll. Det finns olika rättsskolor (eller s.k. riter) inom islam. En viktig poäng är att det inte är en fast ”lag”, utan ett rättssystem som avser att ge den enskilde muslimen en väg att följa i livet. De senaste århundradenas snabba samhällsutveckling har medfört att antalet tolkningar av sharia har ökat. Idag har de flesta länder med en muslimsk majoritetsbefolkning ett rättsväsende som utformats genom lagar, domstolar och rättspraxis, det vill säga som inte byggts på religion. Islam kan dock influera lagstiftningen, speciellt på familjerättens område.

Unga människor kommer i kontakt med Koranen genom de koranskolor som hålls i moskéerna under eftermiddagar eller på kvällar. I radio, TV och tidningar citeras ofta stycken ur Koranen.Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Vad får muslimer dricka?
Att äta maten är verkligen Halal och det finns inga regler för hur det ska gå till. Däremot är det inte tillåtet att ha alkohol i maten eller som dryck därtill. Muslimer från Mellanöstern dricker oftast vatten till maten, medan de som kommer från Fjärran östern ofta föredrar te eller ingenting.
Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra. Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och hur olika tvister ska lösas. I Koranen kan man också läsa att det är förbjudet för en troende att äta blodmat, svinkött och att dricka vin.På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Koranen ur perspektiv. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar. Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger på hans uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Originalet finns i himlen. Koranen skrevs ursprungligen ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska. Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad.Ordet koran betyder läsning. På profeten Muhammeds tid kunde nästan ingen läsa. Folk fick istället lära sig koranens innehåll genom att lyssna på offentliga högläsningar.

Hur mycket kostar en Koran?
Det billigaste priset för Koranen just nu är 61 kr.
Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.”36 (122). O Maker of the material world, thou Holy One! If a man shall bury in the earth either the corpse of a dog or the corpse of a man, and if he shall not disinter it within half a year, what is the penalty that he shall pay?

Hur klär man sig i islam?
Klädsel. I Koranen framgår att man ska vara anständigt klädd, och det gäller både för män och kvinnor. Som muslim bör man därför inte bära kläder som sitter för tajt. Men vad som anses vara ”anständigt klädd” är upp till var och en att tolka.
38 (130). O Maker of the material world, thou Holy One! If a man shall bury in the earth either the corpse of a dog or the corpse of a man, and if he shall not disinter it within the second year, what37 (126). O Maker of the material world, thou Holy One! If a man shall bury in the earth either the corpse of a dog or the corpse of a man, and if he shall not disinter it within a year, what is the penalty that he shall pay?Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel). För den troende är Koranen en trogen kopia av ”Bokens moder”, Umm al-kitab, som finns i himlen hos Gud. Därför har den en särställning i förhållande till sunna och haditherna. Koranen är det rättesnöre som andra skrifter bedöms efter. De benämningar som givits Koranen är i många fall hämtade direkt ur Koranen. I sura 25:1 finns epitetet ”bevis” (furqan), som kommit att beteckna själva Koranen.

En annan vers innehåller ett förbud mot Ithm (skada och synd), det är samma förbud som för den som förbjuder rusdrycker i ovanstående vers; och detta är då Allah säger:
”De frågar dig Muhammed angående rusdrycker, och hasardspel, Säg till dem: i dem finns en stor skada och synd och viss nytta för människan. Men deras skada är större deras nytta.” (al-Baqarah:219).

Allah uppenbarade Koranen till honom så att han kunde förklara den för folket. Allah säger: Vi har skickat ned Hågkomsten så att du kan förklara för folket, det som har skickats ned till dem”. (an-Nahl:44)
”Säg Muhammed, min Herre har förbjudit olovliga sexuella relationer – oavsett om det begås öppet eller dolt, alla sorters synder, orättfärdigt förtryck och att associera partners till Allah…” (al-Araaf: 33).

Får man läsa Koranen utan slöja?
Den muslimska kvinnan måste enligt islam måste täcka hela kroppen, förutom ansiktet och händerna. I en annan vers ur Koranen kan man läsa varför Gud har föreskrivit dessa särskilda regler – som att bära slöja för kvinnan (Islam.se): Profet!
Tefsir av Koranen med autentiska hadither är mycket viktig. Detta för att Allahs Budbärare (saw) är mest kunnig av alla människor, i avseende med Allahs avsedda mening. Det är som Allah har sagt om honom:Bland de saker som hjälper till vid förståelsen av Koranen är kunskapen om Asbaab al-Nuzul (händelser och anledningar som ledde till uppenbarelsen av en vers).

Tefsir av Koranen genom Tabi’in – må Allah vara barmhärtig med dem – Är också viktigt. Detta Är för att de fick den från Följeslagarna som fick det från Allahs Budbärare (saw). Bukhari nämnde i sin bok Tawhid (Allahs Enhet): “Abul-’Aaliyah sade angående Allahs utsago: “…då var Han (istawaa) högt ovan himlarna.”(al-Baqarah:29) att det betydde högt ovan.” Mujahid sade: “Istawaa betyder ’högt ovan tronen’.” At-Tabari har förklarat att det betyder ’högt ovan’. Efter att ha nämnt många uttalanden, sade han: “Den mest korrekta meningen gällande Allahs (swt) utsago (…då var Han (istawaa) högt ovan himlarna.), är att Allah var högt ovan den och hade uppsikt över den med sin makt och skapade den till sju himlar.” At-Tabari nämnde då från Rabiya ibn Anas: “(…då var Han (istawaa) högt ovan himlarna), som sade att det innebär att vara högt ovanför himlarna.” (Tefsir at-Tabari 8/175)
Jag säger att denna tefsir motbevisar dem som säger att Awliya är de som har kunskap om det dolda eller utför mirakulösa handlingar, eller låter en kupol uppföras ovanför deras gravar eller andra avvikande eller falska uppfattningar.Al-Qurtubi sade: Styrka förklarades att betyda bågen även om ’styrka’ entydigt också kan innebära andra krigs vapen; men bågen är allvarligare i de skador den orsakar fienden, och är snabb; den kan skutas och träffa en soldats huvud och dela detta och sedan träffa bakomvarande person.” (Nämnd av Ibn Hajr i ”Fath-ul-Bari”)Att denna användning av ordet Ithm skulle betyda rusmedel innebär dock inte eller antyder på att det är begränsat till endast den meningen. Det är snarare en av de syndfulla gärningar som passar dess användning.

Snarare är alla som tror på Allah bland hans Awliya, som lyder hans befallningar, och avstår från de förbjudna sakerna. Mirakulösa handlingar utgör inte ett villkor för att vara bland Awliya, eftersom de kan bli bekräftade eller förbli gömda.
Tabellen nedan visar i vilken kronologisk ordning de olika surorna är skrivna, enligt fyra kända koranexperter (N,J,M,K). Den kronologiska ordningen stämmer inte med surornas ordning i Koranen (Q). Grundläggande för all korantolkning är, som påpekats ovan, att om två suror säger emot varandra så gäller den sist skrivna suran. Därför har den kronlogiska ordningen avgörande betydelse för att rätt kunna tolka Koranen och förstå islam.Allah är, till skillnad från Bibelns Gud, således så allsmäktig att han inte är bunden av sitt ord eller sina löften, utan kan ändra sig när som helst.

Koranen innehåller många direkta motsägelser. Eftersom Koranen, enligt islam, dikterades för Muhammed av ärkeängeln Gabriel, finns inget tolkningsutrymme som skulle kunna harmoniera till synes motsägande påståenden. Den tolkningsprincip som då tillämpas är att den sist skrivna suran är den som gäller. Detta utgår från koranverser som säger att Allah kan ersätta en text med en lika bra eller bättre text. Sura 2:106 (2:100 i Zetterstéens översättning) säger t ex:(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don’t expect the translation to be perfect — ”Välj språk” means ”Choose language”)Kora­nen förmed­lades på araber­nas språk vid tid­punk­ten för uppen­barelsen. Araber­na var mästare inom lakonisk poe­si Kort­fat­tad men innehåll­srik poe­si. och ora­tion. Deras huvud­sak­li­ga språk­li­ga styr­ka låg i att kun­na förmed­la upplevelser i så få ord som möjligt. Kora­nen överväldigade dock araber­na genom att intro­duc­era en aldrig tidi­gare skå­dad form av språk­lig ordning. Från den­na avlägsna grot­ta betrak­tade ett genomträn­gande öga de tidi­gare av Guds sän­da pro­feters arv och fann att det var som en djup gru­va från vilken ädla met­aller endast skulle kun­na utvin­nas med otroli­ga ansträngningar och till och med då skulle ådern vara upp­b­landad med jord och ingen män­niska skulle kun­na skil­ja dem åt. I grot­tan Hirâ brukade Muhammed — över hon­om vare frid — medit­era och dyr­ka; hans hjär­ta sken; hans själ renades; han när­made sig san­nin­gen med all sin ener­gi och han avhöll sig fal­skhet så myck­et han för­mådde. Slut­li­gen nådde han ett så högt till­stånd av ren­het att det Osed­das strålar bör­jade reflek­teras från hans hjär­ta. Det fanns ingen dröm som han såg utan att den blev till verk­lighet. I den­na grot­ta mötte Muhammed de him­mel­s­ka världarna. Var­je år brukade Muhammed — över hon­om vare frid — läm­na Mec­ka för att till­bringa månaden ramadan i grot­tan Hirâ ett antal kilo­me­ter från befolknin­gen i hjär­tat i en av kullar­na som blick­ade ut över staden och som var fri från män­nisko­rs fåfän­gor och mål­lösa prat. Till det­ta avskilj­da berg bar han med sig pro­viant för de lån­ga nät­ter­na. Där kunde han göra sig fri från världen och med ett hjär­ta fyllt av iver vän­da sig mot värl­dar­nas Herre.

Den retoriska mång­faldens ful­la kraft (i Kora­nen) kanske inte når den som läs­er Kora­nen i över­sät­tning. McAu­li­ffe, Dammen J. (2002) Ency­clo­pe­dia of the Quran, Vol. 1. Redi­g­er­ad av Jane Dammen et al. Brill, Lei­den-Boston-Kolon, s. 2.
Och pro­feten berät­tade att, Ängeln tog då tag i mig med kraft och pres­sade mig så hårt att jag inte län­gre kunde stå ut med det. Då släppte han mig och kom­mender­ade mig igen att läsa. Jag svarade,En flam­ma från den­na eld nådde Muhammed genom århun­drade­na för att än en gång flam­ma upp, i grot­tans inre, vari det fanns en man som var hän­giv­en dyrkan och självren­ing och som avhöll sin kropp och själ, okun­skapens — djahiliyyans — smuts. Men den­na flam­ma var inte en eld för att dra till sig någon betrak­tare; det var ett ljus som sken med en inspi­ra­tion och en vägled­ning för det upprör­da hjär­tat och gav det sta­bilitet och tröst. Ghaz­za­lî 1999:102–104

Där­på tog han tag i mig en andra gång och pres­sade mig så hårt att jag inte kunde stå ut med det, han släppte mig och begärde återi­gen att jag skulle läsa. Jag svarade,

…plöt­sligt kom san­nin­gen över hon­om där i grot­tan. Ängeln kom till hon­om och begärde av hon­om att han skulle läsa. Men pro­feten — över hon­om vare frid — svarade,
De som väl­jer att stud­era islams heli­ga skrift Kora­nen på ett annat språk än ara­biska kom­mer san­nerli­gen att mis­sa en del av dess ful­la prakt. De som läs­er Kora­nen för förs­ta gån­gen och har en neg­a­tiv syn och förut­fat­tade meningar kan, som Thomas Car­lyle (1795–1881) gjorde, se den som lån­grandig eller som ett osam­man­hän­gande vir­rvarr av ord och meningar. Men är det inte besyn­nerligt hur ett så till synes “osam­man­hän­gande vir­rvarr” har attrak­tion­skraften att loc­ka miljon­tals män­niskor från oli­ka samhäll­sklass­er och assim­i­l­era dem i ett sam­man­hän­gande glob­alt samhäl­let? Lingvis­ter till­skriv­er betän­k­ligheter om Kora­nens språk­li­ga karak­tär till två primära orsaker:

I imam al-Bukhârîs (810–870) sam­lin­gar återfinns tra­di­tio­nen där Â’isha, de troen­des mod­er — må Gud vara nöjd med henne — åter­berät­tade pro­fetens redogörelser för vad som sedan hände:

Är Koranen översatt till svenska?
De tre stora svenska Koranöversättningarna som anses vara ”oberoende oh kompletta”15 (Toll, 2005) är Crusenstolpe från 1843, Tornberg från 1874 samt Zetterstéen från 1917. Utöver dessa finns även ett antal senare översättningar som Bernströms översättning Koranens Budskap.
För att åstad­kom­ma det­ta används oli­ka språk­li­ga enheter på ett kreativt sätt, särskilt ellipser. Dr. Andrew Rad­ford definier­ar en ellips som “en process genom vilken över­flödig infor­ma­tion i en mening uteläm­nas.” Kulla­vani­jaya, Pra­nee (2005) Pro-forms. Ibid: s. 878. Kora­nens vers­er är på grund av ellipser så kort­fat­tade och kärn­ful­la att man är tvun­gen att sak­ta ner för att utvin­na verser­nas ful­la innebörd. Det­ta kan förk­lara var­för över­sättare av Kora­nen upprepade gånger sät­ter ord eller uttryck inom par­entes för att förmed­la den under­förståd­da bety­delsen uteläm­nad av ellipser­na. Principen om “språk­lig ekonomin” under­lät­tas ytterli­gare av språkets form­bara natur Barnard, Roger (2005) Inflec­tion and Deriva­tion. I Ency­clo­pe­dia of Lin­guis­tics, redi­g­er­ad av Philipp Strazny, Tay­lor & Fran­cis Group, s. 529.. När ett ord böjs anpas­sas det till dess syn­tak­tiska (gram­ma­tiska) kontext.Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh. Adel Ryyan recit­er­ar kapit­let Maria ur Kora­nen. (Se koranensbudskap.se online på nätet för hela Kora­nen eller beställ en Koran från Bokus med förk­lar­ing på svenska.) Före hon­om hade öknen bevit­tnat en av hans bröder som fly­tt från Egypten och kor­sat det tor­ra ofruk­t­bara lan­det och sökt fred, säk­er­het och vägled­ning för sig och sitt folk [dvs. Moses — över hon­om vare frid]. Han hade drag­its till synen av en brin­nande buske på höger sida om dalen och då han gick mot den fylldes hans hörsel och sin­nen med det heli­ga budet:Prof. Barnard Roger säger att “i ytterst böjbara språk som ara­biskan förmed­las myck­et infor­ma­tion sparsamt” Barnard, Roger (2005) Inflec­tion and Deriva­tion. I Ibid: s. 529. och som ett resul­tat av det­ta “desto mer böjbart språket är, desto min­dre vik­tig är ord­följ­den för att uttryc­ka en innebörd.” Ibid: s. 529. Det är den­na “ekonomiska prin­cip” att förmed­la ett smörgås­bord av bety­delser som kom­plicer­ar arbetet för över­sättaren. Dr. Kirk Ben­lap påpekar föl­jak­tli­gen att trots flera över­sät­tningar som försök­er förmed­la Kora­nens bud­skap kan ingen av dem betrak­tas som offi­ciell eller auk­toris­er­ad Ben­lap, R. Kirk (2005) Ara­bic. I Ibid: s. 75.. De strä­var alla med varierande grad av exak­thet och engagemang.

Muhammed — över hon­om vare frid — bör­jade när­ma sig fyr­tio. Hans tidi­gare hän­givelse för kon­tem­pla­tion hade ökat den men­ta­la klyf­tan mel­lan hon­om och hans folk. Hans inställ­ning till dem hade bör­jat lik­na den hos en mod­ern veten­skaps­man om dem som tror att världen bal­anser­ar på en tjurs båda horn.
Vad gäller den andli­ga sidan hade tviv­el spritts bland män­nisko­r­na som levde i djahiliyya, okun­skapens tid, som föregick islam. Det fick dem att svära sitt ytter­s­ta om Gud att Han aldrig skulle återup­pväc­ka de döda. Det­ta djupt rotade och påträn­gande tviv­el lät även de bäs­ta män­niskor förvir­ras och ifrå­gasät­ta den­na världs öde. Om exis­tens var först som sist det­ta fly­tande livss­pann på jor­den, ja, då var utsläckan­det långt bät­tre. Fanns det då ingen glimt av hopp i det­ta ihål­lande mörker?Från den­na täck­ta grot­ta kunde en ensam själ blic­ka ned över världen som tyn­gdes av prob­lem, rivalitet och besvikelser. Sedan brukade den dra sig inåt mot sig självt, fyllt av sorg och hjälplöshet för den vis­ste inte någon utväg eller något botemedel.

Den som reciterar denna Surah kommer få 60 belöningar, förlåtas 60 synder och höjas 60 nivåer närmare Allah. Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade att den som reciterar denna Surah kommer få sina handlingars bok i sin högra hand på Domedagen och kommer räknas bland Profetens (saw) och hans heliga Hushålls (a.s) vänner.Denna Surah är Madani och har 24 ayah. Det återberättas att vem som än reciterar denna Surah, kommer få hälsningar från Paradiset, Helvetet, änglarna, himlarna, jorden, träden, fåglarna, solen, månen och alla dessa kommer be om förlåtelse för recitatörens synder.

Det återges från den Heliga Profeten (saw) att belöningen för att recitera denna Surah är tio gånger det antal kreatur som går på jorden och ett lika stort antal synder kommer förlåtas.
Som kommentar i Majul Bayan kan man läsa att vem som än reciterar Surat Yasin, enbart för att behaga Allah, kommer alla hans synder att bli förlåtna och han kommer belönas likvärdigt belöningen för en person som reciterar hela Koranen tolv gånger. Ifall denna Surah reciteras nära en person på hans dödsbädd, då kommer för varje bokstav som reciteras, tolv änglar att skickas för att be för hans förlåtelse och de kommer vara kvar även när Dödens Ängel tar själen. Änglarna kommer även att delta i hans begravning. Det sägs att ifall man läser denna Surah i en begravningsgård, då kommer alla straff för den dagen att lyftas bort från alla gravar och läsaren kommer belönas med goda dåd, likvärdiga det antal goda dåd som de begravna i begravningsgården utfört under sina liv.

Vart kan man läsa Koranen på svenska?
(Se koranensbudskap.se online på nätet för hela Koranen eller beställ en Koran från Bokus med förklaring på svenska.) Prof. Jane Dammen McAuliffe (1944-) medger i förordet till Encyclopaedia of the Quran: Den retoriska mångfaldens fulla kraft (i Koranen) kanske inte når den som läser Koranen i översättning.
Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade att ifall denna Surah reciteras ofta på morgonen och på kvällen, då kommer recitatören skyddas från Satans påverkan och dennes frestelser. Hans synder blir då också förlåtna

Det återberättas från den Heliga Profeten (saw) att ifall denna Surah reciteras under natten, då kommer 70.000 änglar be till Allah att förlåta recitatörens synder. Ifall den reciteras under torsdagskvällen, kommer alla synder att förlåtas och hus i Paradiset kommer byggas åt recitatören.
Profeten (saw) har sagt att den som reciterar denna Surah, kommer Allah förlåta dennes synder, som uppgår till tio gånger det antal personer som reciterar denna Surah. På Domedagen kommer han ha ha ett skinande ljus.Det återberättas från den heliga Profeten (saw) att vem som än reciterar denna Surah, kommer att få belöning likvärdig 10 gånger så många Judar och Kristna det finns vid liv i världen och kommer bli förlåten lika stort antal synder och personens status kommer höjas i rank med lika stort antal.