Posted on

Alan Williams Artist Wales

Den komplexa bild där flera regioner varit leverantörer av metall till Skandinavien har nu delvis kunnat revideras och nyanseras. Under äldre bronsålder, fram till och med 1600 f.v.t , visar resultaten dock en komplex bild där flera olika kopparleverantörer framträder. Dessutom finns det skillnader mellan olika delar av Skandinavien med koppar från brittiska öarna men också från det karpatiska området och gruvor i Österrike. Men, en markant förändring sker dock kring 1500 f.v.t (period II) då importen allt mer domineras av koppar från italienska alperna; ett område där brytning och smältning av koppar växer fram.

*Ling, J., & J. Koch 2018 ‘A sea beyond Europe to the north and west’, Giving the Past a Future. Essays in Archaeology and Rock Art Studies in Honour of Dr. Phil. h.c. Gerhard Milstreu, eds J. Dodd & E. Meijer, 96–111. Oxford, ArchaeopressTraditionellt har man ansett att skandinaverna varit tämligen passiva mottagare av koppar. Detta har vi försökt att modifiera, delvis genom ny teoribildning om hur samhället varit organiserat i Skandinavien och som pekar mot att samhällena aktivt investerade i långväga handel genom att bygga och bemanna båtar.

För att förbättra möjligheterna att hitta källorna, eller motsvarande signaturer i samtida föremål, har projektet aktivt inlett samarbeten med internationella forskargrupper. Nya referensdata har blivit tillgängliga i och med dessa och i de fall som viktiga områden saknat data har kompletteringar gjorts inom projektet. Det senare omfattar såväl typologiskt och kronologiskt relevanta föremål (t.ex. från Spanien, Tyskland, Ungern, Irland) som råämnen och kopparmalmer. De nya resultaten kring proveniens har medfört att vi för vissa perioder delvis fått revidera tolkningarna kring kontaktvägar och metallnätverk som tidigare föreslagits. Nya resultat som pekar mot att Skandinavien kan ha fått koppar från italienska alperna öppnar för nya frågor kring kopplingen till centrala Europa under bronsåldern. Exempelvis blir de bärnstensvägar, som redan Oscar Montelius framhöll som troliga, återigen intressanta att analysera; inte minst med tanke på att bärnsten från Östersjön förekommer i bronsålderskontexter på flera ställen i de italienska alperna. Melheim, L., Ling, J., Stos-Gale, Z.A., Hjärthner-Holdar, E. & Grandin, L. 2018. The role of pre-Norsemen in trade and exchange of commodities in Bronze Age Europe. In: Armada, X-L., Murillo-Barroso, M. & Charlton, M (ed). Metals, Minds and Mobility. Integrating scientific data with archaeological theory. Oxbow books. Oxford & Philadelphia. pp 135–146.Ett betydande resultat och som är helt avgörande, är tillgången till referensdata. En slutsats är därför ett skriande behov av en gemensam databas. I samarbete med Prof. Artioli vid Università di Padova har projektet påbörjat ett samfinansierat arbete med att färdigställa en sådan.

Dr. Alan Williams, Department of Archaeology, University of Liverpool, har delat med sig av opublicerade nya data men även värdefulla synpunkter på våra tolkningar, inte minst vad gäller spårämnen från malmerna i Great Orme i Wales.Ling, J & Hjärthner-Holdar, E. 2017. Bröt man koppar i Sverige under bronsåldern?. Fynd. Tidskrift för Göteborgs stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. 2016, s. 7-14

Forskagruppen i Mannheim, vid Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, som leds av Prof. Ernst Pernicka. Med denna grupp har vi diskuterat analysresultat, referensdata och framtida samarbeten vad gäller att spåra tennets ursprung med analyser av tennisotoper – något som nu är under utveckling, bl.a. i denna forskargrupp.
*Ling, J., Earle, T., and Kristiansen, K. 2018. Maritime Mode of Production: Raiding and Trading in Seafaring Chiefdoms. Current Anthropology. Vol. 59. Number 5: 488–524. Det övergripande syftet var att få en bättre förståelse kring metallens proveniens och importvägar under olika faser i Skandinaviens äldre bronsålder. En utgångspunkt var de nya och delvis kontroversiella analysresultat som framkommit i olika projekt åren innan som pekade ut andra regioner än t.ex. de centraleuropeiska gruvororna som leverantörer av koppar till Skandinavien. Istället framträdde en komplex bild av förbindelser mellan Skandinavien och andra delar av Europa där flera regioner varit leverantörer av koppar. För att ytterligare fördjupa och undersöka om det fanns skillnader i importmönstret för olika delar av Skandinavien, eller kronologiska variationer, har detta projekt fokuserat på material från den nordiska äldre bronsåldern, 1700-1100 f.v.t. Prof. William O’Brien vid Department of Archaeology, Cork University College som har tillhandahållit referensdata samt nya föremål från Cork och kopparmalm från Derrycahoon för analys, samt inte minst bidragit i tolkningsarbetet.De nu analyserade föremålen från Skandinavien och från utvalda potentiella kontakt- och proveniensområden, i kombination med nya referensdata, har resulterat i att vi har stöd för att delvis revidera tidigare tolkningar kring proveniens och kontaktvägar. Ling, J., P. Cornell, and Kristiansen, K. 2017. Bronze economy and mode of production: the role of comparative advantages in temperate Europe during the Bronze Age. In Modes of production and archaeology. R. Rosenswig and J. Cunningham, eds. Pp. 207–233. Gainesville: University Press of Florida *Melheim, L., Grandin, L., Persson, P-O., Billström, K. Stos-Gale, Z., Ling, J., Williams, A., Angelini, I., Canovaro, C., Hjärthner-Holdar, E. and Kristiansen, K. 2018. Moving metals III: Possible origins for copper in Bronze Age Denmark based on lead isotopes and geochemistry. Journal of Archaeological Science 961 (2018) 85–105.Skandinaviska artefakter som typologiskt kan jämföras med karpatiska visar t.ex. inte på det gemensamma ursprung som tidigare framförts. Inte heller kan teorier angående att gruvområdet i Mitterberg i Österrike primärt försett Skandinavien med koppar bekräftas. Våra resultat visar otvetydigt att det endast är enstaka föremål som har sådant ursprung. Projektet har också reviderat tidigare tolkningar om att södra Spanien och Sardinen varit viktiga kopparleverantörer. Signaturerna visar dock att dessa kan vara troliga ursprungsområden för ett mindre antal föremål.

The ALBIMEH project som består av Dr. Xose-Lois Armada (UCL, University College London), Prof. Marcos Martinón-Torres (UCL), Prof. Ignacio Montero Ruiz (Institute of History – CSIC, Madrid). I samverkan med detta projekt har analyser av sex spanska föremål och råämnen ingått.
Det mest omfattande samarbetet som projektet har iscensatt är med en forskargrupp som leds av Prof. Gilberto Artioli vid Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova i Italien. Prof. Artioli har gjort nya referensdata tillgängliga för vårt projekt och varit delaktig i tolkningsarbetet av skandinaviska data. Detta samarbete har resulterat i den tydliga kopplingen till malmkällori i italienska alperna.

*Ling, J., Hjärthner-Holdar, E, Grandin, L., Stos-Gale, Z.A., Kristiansen, K., Melheim, L., Artioli, G., Angelini, I., Krause, R., Canovaro, C. Moving metals IV: Swords, metal sources and trade networks in Bronze Age Europe. Submitted to Journal of Archaeological Science
Med utgångspunkt i huvudsyftet valdes några, i Skandinavien, vanligt förekommande föremålskategorier ut för analys. Provtagning gjordes i samarbete med museer i Sverige, Norge och Danmark. De inledande analysresultaten blev vägledande för de efterföljande urvalen och påverkade vilka områden med råvaror som framträdde som mest relevanta och hur insatser med kompletterande analyser av referensmaterial prioriterades. Det senare genererade också flera internationella kontakter som visade sig vara väsentliga för projektets utveckling. Resultaten från blyisotop- och spårämnesanalyser av totalt 230 prover (varav 168 från Skandinavien) har kontinuerligt tolkats, utvärderats och jämförts med referensdata och i relation till arkeologiska frågeställningar kring typologi, kulturella kontakter, kopparnätverk samt social organisation och kännedom om när olika gruvområden var i drift.

Kontakterna med det atlantiska Europa har fortsatt utretts; den iberiska kopplingen som tidigare anförts för de tidigare faserna förefaller nu inte lika stark. Det är främst under yngre bronsålder som en del av materialet kan relateras till den iberiska halvön; frågor vi arbetar vidare med tillsammans med internationella forskarteam.
Resultaten har också kunnat lyfta frågor kring skillnader och likheter mellan olika delar av Skandinavien vad gäller kopparimportens vägar. Koppar från de brittiska öarna har t.ex. levererats till Danmark ca 1600-1500 f.v.t, men inte till Sverige. Dessutom uppträder koppar från italienska alperna tidigare i de svenska och norska föremålen än i de danska. Dessa skillnader inom Skandinavien genererar ytterligare frågor kring utbyten, interaktion och rörlighet.

Prof. Dr. Rüdiger Krause vid Institut für Archäologische Wissenschaften, Vor- und Frühgeschichte i Frankfurt (Main) som har provtagit och samarbetat kring tyska svärd från Münchenområdet.Resultaten har också lyfts fram i en populärvetenskaplig artikel i Populär Arkeologi 2018 och i SVT-serien som sändes i början på 2019; De första Svenskarna, del 2.

Andra frågeställningar som har tillkommit berör den andra viktiga råvaran – tennet. Nya frågeställningar som projektet därför formulerat är på vilket sätt tennet och dess ursprungsområden kan påverka tolkningar av kontaktvägar och nätverk.
En följdeffekt av projektets resultat är att det starkt har bidragit till att få igång debatten om kopparens ursprung i Skandinavien och för detta tillämpbara metoder. Flera internationella forskare har inspirerats av våra resultat och sjösatt nya projekt.Prof. Dr. Vicze Magdolna vid Matrica Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta och Dr. Gábor Tarbay vid Nationalmuseet i Budapest. Samarbetet har omfattat analyser av bronsföremål från olika arkeologiska kontexter på orten Százhalombatta i Ungern. Resultaten visar stora skillnader mellan dessa och motsvarande skandinaviska föremål.

Jim McCULLOCH PART 1: Jim is one of Scotland’s most iconic singer-songwriters with a career that’s spanned over 30 years with bands such as the BMX Bandits, The Soup Dragons, Superstar, Green Peppers and Snowgoose. During this time Jim has also worked on several solo projects and has a delightfully beautiful new album out now called ’When I Mean What I Say’. Which is available from Violette Records as a 10″ E.P. In this episode we chat with Jim about his very early days of busking in Glasgow, the birth of The BMX Bandits, the whirlwind the was The Soup Dragons, touring America with INXS, his stunning work with Superstar and Green Peppers. Its a wonderful journey to listen to with some cracking songs and stories along the way. A must listen if your a fan of Scottish pop culture and like a rollercoaster of a story.
The Associates are one of Scotland’s most loved post-punk bands of the 1980’s, with albums such as The Affectionate Punch, Sulk and Perhaps. Billy MacKenzie and Alan Rankine have a special place in our hearts giving us ’Party Fears Two’ and ’Country Club’ to name a few… In this episode we celebrate The Associates legacy with a mix of live performances, fans and friends tributes, Alan’s insight into the songs and a timely reminder of the remarkable human being that we lost in Billy MacKenzie. Huge thanks and praise go to film director Grant McPhee for the use of his material. Alan Rankine for his agreement on the making of this. And to the fans of The Associates. We also have a Go Fund Me page to raise money for a memorial statue to Billy in his home city of Dundee, Scotland. Search on the GoFundMe platform for ”BILLY MacKenzie Memorial Statue’.

A fabulous dive into the TRASHCAN SINATRA’S with John Douglas. We discuss early days and early gig’s, touring. The iconic back catalogue including 6 sublime album’s from ’CAKE’ in 1990 to ’WILD PENDULUM’ 2016. We also chat about new music, two new singles and a possible new album release in 2023. The Trashcan Sinatra’s are one of Scotlands most successful bands and have spanned generations with their perfect indie pop songs. This episode is not to be missed if you are a fan.. it’s a must…. if your new to the Trashcans, again, don’t miss this one.. you will be hooked!
LOVE AND MONEY: Join me for a chat with Paul McGeechan, one of Scotlands most iconic musical talents and record producers. With a career spanning 40 years Paul is truly a master of his craft. With influential bands such as Friends Again, Love & Money and Starless… This episode is all Love and Money. We chat about the forming after Friends Again and the bands iconic career with classic albums such as ’All You Need Is… Love & Money’, ’Strange Kind of Love’, ’The Mother’s Boy’, ’Dogs In The Traffic’, ’Littledeath’ and ’The Devil’s Debt’. Paul gives us an insight into living the life of being on the road with Love & Money, touring America, Europe and beyond with some amazing stories and a killer soundtrack along the way… Definitely, not to be missed if your a Love & Money fan. One of Scotlands best bands of the 1980’s and 1990’s.Join Made In Scotland for an exclusive Blue Nile event, The 3rd Gathering of The Blue Nile fans from across the world, Scotland, England, Wales, Ireland, Europe,America and many more… Wonderful people who come together to celebrate one of Scotlands finest ever bands ’The Blue Nile’. In this episode we chat with the fans and fellow musicians about their love for The Blue Nile and what the songs mean to them. So many great songs and great people in this episode within the heart of Glasgow’s Oran Mor… the home of The Blue Nile. None of this would be possible without the efforts of The Blue Nile facebook group admin team and one man in particular Geno Williams, who organises these events. Check out the Facebook Group and join, who know’s we might just see you at the next event.

Join Made In Scotland 80’s for an EXCLUSIVE podcast episode with Dan O’Neill from The River Detectives. We go back to the very early days of when Dan and Sam met at School, to the first incarnation of The River Detectives. We cover the iconic masterpiece albums of ’Saturday Night, Sunday Morning’ ’Elvis Has Left The Building’ and their third and final album ’King Of The Ghost Train Ride’. From humble beginning in the shadows of the formed Scottish steelworks The Ravenscraig’ Dan and Sam went on to become one of Scotlands most loved and respected bands of their time. Headlining the South African ’Glastonbury’, playing to packed audiences across the world. We are truly honoured to have spent some time in what felt like a very very rare insight into Craigneuk’s finest.
THE BATHERS LIVE IN CONCERT 2022: Join me for the much anticipated return of The Bathers live in concert. Recorded at the exclusive ’Woodside’ Venue, Aberdour. An up close an intimate gig from Chris Thomson and friends (Paul McGeechan, Hazel Morrison and Callum McNair). Including interviews with Hazel Morrison and Chris Thomson. With audience snippets and an interview with the guys who make these gigs possible, John McTaggart and Geno Williams. We have exclusive live material from STARLESS, FRIENDS AGAIN, THE BATHERS and some BLUE NILE covers. A must for anyone who appreciates stunning music created by lovely talented musicians and all round great’s of the Scottish music scene.LISTENER REQUEST SPECIAL: 1 hour special request show from listeners of the Made In Scotland80’s podcast. With songs from Bourgie Bourgie, The River Detectives, Jerry Burns, Love and Money, Simple Minds, Marillion and more…. All wonderful tunes and some artists you may find bring you a new muse…. Enjoy everyone and a huge thanks to all of you who took the time to send in a request and voice note. More new episodes coming next year. All the very best for 2022!

It’s been a fabulous year for stepping back into Scotland in the 80’s so why not join me for a round up of Season 1 of the Made In Scotland 80’s podcast. With chat and tunes from Jesse Rae, Friends Again, Bloomsday, The Bathers, BMX Bandits, Soup Dragons, The Blue Nile, The Associates, Kevin McDermott Orchestra, The Trashcan Sinatra’s, Love & Money and Starless.
Join MADE IN SCOTLAND 80’s for a Listeners Special Dedication Episode. With songs from Rab Noakes, Idlewild, Big Country, Sunset Gun, Teenage Fanclub and more… Huge THANK YOU to everyone who took the time top getting in contact and send in their requests. Enjoy people and all the very best for 2023.STARLESS: Join me for a chat with Paul M
cGeechan, one of Scotlands most iconic musical talents and record producers. With a career spanning 40 years Paul is truly a master of his craft. With influential Scottish bands such as Friends Again, Love & Money and Starless… This episode is all about STARLESS. We chat about life after Love & Money, how the STARLESS concept came about, Paul’s masterplanning to pull all these iconic vocalists and artists in their own right to come together and record as STARLESS, what the future holds for Paul and the new STARLESS album which should be out 2023. With some amazing stories and a sophisticated soundtrack along the way… Definitely, not to be missed if your a fan of Scottish music and fine musicians.PART 2: The Bathers are one of Scotland’s most iconic band’s. The vehicle for singer-songwriter, Chris Thomson, they are sometimes referred to as ”the best-kept secret in Scottish music” and have released seven albums. Initially active between 1985 and 2001, then reformed in 2016. In these episode we cover Chris’s early works with Friends Again, then morphing into the lavish and lush sound of The Bathers, one off projects in the form of Bloomsday. Chris let’s us in on behind the scene’s stories of his career to date and we chat about future plans and new releases coming next year. A very exciting time ahead for Chris and all The Bathers fans. EPISODE 2 covers The Marina Trilogy, Pandemonia album and Q&A from our twitter followers. Enjoy!The Blue Nile Podcast: A Walk Across The Rooftops was released April 1984 and introduced us to the brilliance of the the Blue Nile. Paul Buchanan, P.J. Moore and Robert Bell changed our lives forever from that moment onwards and we have never looked back… We just can’t get enough of the Blue Nile. Enjoy this podcast in which we go track by track through this life changing iconic masterpiece. We have audio insert’s from Paul and music critic’s where they sum up the feeling of followers of the band.

The Bathers are one of Scotland’s most iconic band’s. The vehicle for singer-songwriter, Chris Thomson, they are sometimes referred to as ”the best-kept secret in Scottish music” and have released seven albums. Initially active between 1985 and 2001, then reformed in 2016. In these episode we cover Chris’s early works with Friends Again, then morphing into the lavish and lush sound of The Bathers, one off projects in the form of Bloomsday. Chris let’s us in on behind the scene’s stories of his career to date and we chat about future plans and new releases coming next year. A very exciting time ahead for Chris and all The Bathers fans. EPISODE 1 covers early days. Enjoy!
KEVIN McDERMOTT LIVE IN CONCERT 2022: Join me for some chat with Kevin McDermott and an exclusive live in concert recording at the ’Woodside’ Venue, Aberdour. A stripped back acoustic gig from Kevin and Nick Blythe. Including an interview with Kevin on playing live, new music and audience love for one of Scotland’s most influencial singer/songwriters over the years, described as Scotland’s Springsteen. Some songs to mention live are, Suffocation Blues, Wheels of Wonder, She Comes From The Sun, Healing Harbour and his new song Tell Me. A must for fans, enjoy! Huge thanks to Kevin, to all the staff at The Woodside, Aberdour, to John McTaggart for making things happen and to the amazing staff and food at McTs Deli Aberdour, breakfast to die for! 5 stars all round.Jim McCULLOCH PART 2: Jim is one of Scotland’s most iconic singer-songwriters with a career that’s spanned over 30 years with bands such as the BMX Bandits, The Soup Dragons, Superstar, Green Peppers and Snowgoose. During this time Jim has also worked on several solo projects and has a delightfully beautiful new album out now called ’When I Mean What I Say’. Which is available from Violette Records as a 10″ E.P. In this episode we continue our chat with Jim, picking up with the birth of SNOWGOOSE and their iconic albums ’HARMONY SPRINGS’ and ’MAKING OF YOU’. We also chat with Jim about his stunning new solo album ’When I mean What I say’, upcoming tours, a Snowgoose 3rd album, early chat around Motherwell, yip down a wee rabbit hole there and AN EXCLUSIVE LIVE TRACK ’ANYTHING JOE’ which isn’t on any albums as yet. Enjoy this final part of the podcast which has been such a pleasure to produce. Please leave comments and suggestions for future guests. There will be Christmas Special between Christmas and New Year celebrating Scottish artists. Thank you for listening!

The Iconic Jesse Rae is Scotland’s pioneer of Funk music. Having worked with some major artists across the world within the industry of funk including Bernie Worrell, Nairobi Sailcat and Michael Hampton from Parliament / Funkadelic. Jesse also worked closely with the American producer Roger Troutman founder of the band ZAPP who helped spearhead the funk movement and heavily influenced West Coast Hip-Hop. Part 2 of the interview kicks off right where we left Jesse in Part 1, in 1985 with the release of his Scottish P-Funk album ”The Thistle”. A wonderful insight into Scotlands Funk Ambassador with some very interesting stories on Jesse’s award winning videos and friends. BONUS at the end of the interview with Jesse treating us to some new music. Enjoy everyone and thanks for listening, please leave. review, it would be really helpful and appreciated.
Join me for a chat with Paul McGeechan, one of Scotlands most iconic musical talents and record producers. With a career spanning 40 years Paul is truly a master of his craft. With influential bands such as Friends Again, Love & Money and Starless… and now is one of Scotlands elite producers, producing and remastering over 600 albums to date… In this episode we go back to where it all began… The birth of Friends Again, Paul’s meeting with (The Bathers) Chris Thomson and his Love & Money partner James Grant. Neil Cunningham and Stuart Kerr completing the line up of FA . With the much loved re-issue of their only album Trapped and Unwrapped due early 2023, which will be remastered and produced by Paul, this is an episode to surely wet your appetite for more Friends Again.Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.

Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.

Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare.Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll.Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig.

Professor Mathew Cragoe is Head of College of Arts at the University of Lincoln, specialising in modern British history. He has written a variety of publications on English and Welsh political history. Chris Williams is Professor of History and Head of the School of History, Archaeology and Religion, Cardiff University.
”Particularly welcome as it contains the work of a largely new generation of historians and approaches the topic in a methodologically innovative and varied fashion.” Readers Report”This impressive volume, admirably edited by two of our most distinguished modern Welsh historians, Matthew Cragoe and Chris Williams, provides a timely, much needed corrective. The volume is most attractively produced, a real pleasure to handle, sporting an eye-catching dust-jacket and a striking frontispiece.” J. Graham Jones, Planet, 2007 ’The volume is attractively produced, a real pleasure to handle, sporting an eye-catching dust jacket and a striking frontispiece depicting a poster of Lord Roberts of Kandahar.’ J. Graham Jones, Morgannwg Volume LII, 2008Bokus har sålt böcker online sedan 1997. I utbudet på över 10 miljoner böcker hittar du både fysiska och digitala böcker till låga priser. Läs hur du vill – på papper, på skärm eller streama i Bokus Play – abonnemanget för ljudböcker och e-böcker. Vi klimatkompenserar alla kundfrakter genom Vi-skogen.