Posted on

årsmöte På Distans

Om det i era stadgar står att det är styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet menar RF att det i detta mandat inte finns ett utrymme att bestämma formen för årsmötet till en annan form än ett fysiskt möte. Styrelsen har inte utan att stadgarna först ändras möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt.Microsoft Teams är Microsofts senaste stora satsning på samarbete. En av huvudfunktionerna i Teams är just att hålla digitala möten. Teams utvecklas snabbt och har cirka 75 miljoner användare.

Med bra förberedelser av styrelsen och tid för delegaterna att bekanta sig med system och dagordning i tid kan den digitala lösningen bli till ett lyckat möte.
RF avråder från hybridårsmöten där vissa deltar fysiskt på en plats medan andra deltar digitalt. Inget hindrar dock att flera deltagare i ett digitalt årsmöte samlas på samma plats, så länge varje deltagare enskilt kopplar upp sig till det digitala mötet.Till utmaningarna hör att det kan bli svårare att förbereda årsmötet och fokus riskerar att hamna på tekniska frågor istället för att förbereda årsmöteshandlingar. Dynamiken och delaktigheten i sakfrågorna kan under mötet vara svårare att få till på ett pedagogiskt sätt. Här är det viktigt att mötesordföranden är både kunnig och lyhörd, så att viktiga nyanser i sakfrågorna kommer fram. En del kan också uppleva att man tappar ett viktigt tillfälle att träffas.

Hur öppnar man ett årsmöte?
När mötet ska börja behöver någon formellt öppna det. Ofta är det föreningens ordförande som gör detta, genom att säga till exempel: ”Härmed förklaras mötet öppnat.” Vad ska mötet besluta om? På den här punkten fattas inga beslut.
Föreningar eller specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som behöver hjälp och stöd för att komma igång med digitala årsmöten – kontakta en idrottskonsulent i ert RF-SISU distrikt. Hitta distrikt.Det finns en rad olika tekniska hjälpmedel för att genomföra sitt digitala årsmöte. De två huvudfunktionerna som är viktiga vid ett digitalt årsmöte är:

Easymeet är ett avancerat mötessystem som är användbart vid möten med många medlemmar och komplicerade omröstningar. Framför allt vid möten där det uppskattas att många ombud/delegater med åsiktsstarka meningar deltar, och där det kan förväntas en eller flera omröstningar med yrkanden. Systemet hanterar viktade röster, talarlistor och agenda. Kostnaden för systemet är 6 500 kronor per möte. Kostnader för mötesadministration och support tillkommer.
Zoom är ett verktyg inriktat just på videomöten och är idag den största plattformen för videomöten. Obs! Gratisversionen av Zoom tillåter endast 40 minuter långt möte om man är fler än tre deltagare – därför är vår rekommendation att använda Microsoft Teams. Har ni redan tillgång till Zoom är det ett utmärkt verktyg att använda, alternativt att ni registrerar er och betalar cirka 1400–2000 kronor för ett års användning.En given fördel är att de som inte kan närvara fysiskt på årsmötet nu ges möjlighet. Det kan till exempel vara av geografiska eller ekonomiska skäl. En annan fördel är att tillgängligheten ökar och fler ges möjlighet att vara med. Att genomföra årsmötet digitalt kan också tilltala andra målgrupper, exempelvis unga medlemmar, som därmed ges möjlighet att påverka och engagera sig i föreningens utveckling.

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men ibland kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. RF och SISU Idrottsutbildarna har därför tagit fram vägledning för de föreningar som vill och har möjlighet att genomföra årsmötet digitalt.

Om föreningen vill ändra stadgarna så att föreningen i framtiden har möjlighet att genomföra årsmötet digitalt kan punkten som heter Tidpunkt och kallelse genom beslut vid årsmöte ändras till:
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av XXX månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna.”SF som behöver hjälp och stöd för att komma igång med digitala årsmöten – hör av er till er idrottskontakt eller mejla [email protected]. För att boka ett årsmöte med EasyMeet mejlar ni [email protected] kan användas för att genomföra enklare röstning. Om det finns behov av mer avancerade röstningsfunktioner så rekommenderar vi Easymeet, se nedan.

Riksidrottsförbundets webbplats använder kakor (cookies). Några av dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och andra möjliggör en skräddarsydd upplevelse för dig. Genom att trycka ”Godkänn alla kakor” godkänner du användandet av alla kakor. Välj istället ”Inställningar” om du vill göra specifika val och läsa mer om vår användning av kakor.
Man väljer själv om man vill skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Det viktigaste är att motionen kommer in i tid. För att veta när man senast skall lämna in en motion måste man läsa föreningens stadgar.Om bostadsrättsinnehavaren inte kan närvara på årsmötet kan make, sambo eller någon annan medlem, med en fullmakt, få rösta i bostadsrättsinnehavarens ställe. Om stadgarna tillåter kan någon annan än ovan uppräknade få representera medlemmen genom fullmakt. Men det är ovanligt. Utan fullmakt har inte någon annan än bostadsrättsinnehavaren rösträtt.

Vad gör en rösträknare på ett årsmöte?
Rösträknare gör just det – räknar röster. Är det ett större möte till exempel ett årsmöte bör man välja rösträknare i jämna par (två, fyra osv.). Ett formellt möte har en dagordning. Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet.
Ta till vara på möjligheten att lämna in motioner och gör din stämma hörd. Det är bostadsrättsinnehavarnas förening och upp till bostadsrättsinnehavarna att skapa den förening man önskar.Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat framgår av stadgarna. Detta har man oftast för att förhindra att en person går runt i föreningen och samlar in en massa fullmakter för att få driva igenom ett visst beslut på stämman.

Hur långt innan ska man kalla till årsmöte?
Vanligtvis ska kallelse och årsmöteshandlingar vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före utsatt årsmöte.
En medlem får inte rösta i frågor som gäller jäv, som gäller talan mothenne/honom själv eller frågor om befrielse från skadeståndsansvar eller andra förpliktelser mot föreningen.Ja, det är helt okej, men titta i bolagsordningen för säkerhets skull. Bolagsstämma ska ledas från den ort där bolaget har sitt säte enligt aktiebolagslagen. Men inget hindrar att till exempel aktieägare deltar på distans från annan ort. Samma regler om säkerhet, informationsspridning och genomförande gäller i båda fallen och en vanlig stämma i lokal garanterar inte heller säkerheten eller att information inte sprids.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?
En styrelseledamot har heller inte rösträtt i frågor som gäller avtal mellan henne/honom och föreningen. Kallelse till årsstämman: I kallelsen till årsmötet skall det framgå vilka ärenden som skall behandlas under årsmötet. Kallelsen skall styrelsen delge medlemmarna och tiden för detta framkommer enligt stadgarna.
Just nu funderar många organisationer på hur de ska hålla årsmöte på distans. Distansårsmöten är ofta ett bra alternativ till ett fysiskt årsmöte men kan kräva lite extra förberedelser. Här samlar jag tips, ger förslag på mötesordning och beskriver kort några konkreta exempel på uppdrag jag genomfört. Flera av uppdragen har skett i samarbete med Anna Bergkvist på Styrelsepost.

Det är viktigt att även digitala möten genomförs på ett sådant sätt att alla kan vara med och bidra i diskussionerna och delta i besluten. Jag brukar använda följande enkla arbetsordning:

Hur långt i förväg ska årsmöte utlysas?
Årsmötet skall äga rum i november eller december. Årsmötet utlyses av styrelsen. Tidsgränser för när möteshandlingar skall vara tillgängliga inför årsmöten är viktiga för att ge medlemmarna tillräckligt med inläsningstid för att vara väl införstådda med vad som föreslås.
Det är många som funderar på hur årsmötena ska genomföras i år när vi avråds från att hålla dem fysiskt. Därför bjuder vi nu in till ett webbinarium där vi kommer att gå igenom olika sätt att hålla årsmöten på distans (skriftligt, per telefon och digitalt) med lite tips på vägen och en teknisk genomgång av webbmötesverktyget Zoom.Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.seRiksförbundet bistår bygdegårdsföreningarna och distrikten med kunskap och kontaktytor inom ledarskap, värdskap, ekonomi, byggnation, lokalvård och underhåll, miljöanpassning, försäkringsfrågor, kulturverksamhet, konstnärlig utsmyckning, utbildning och information.Revisorerna skriver till årsmötet en så kallad ”revisionsberättelse”. Där berättar revisorerna om styrelsen har skött föreningen på rätt sätt under året, t ex om de har följt förra årsmötets beslut samt föreningens stadgar. Revisorerna tittar också på föreningens ekonomi och undersöker om den skötts på rätt sätt. Revisorerna presenterar sin revisionsberättelse på mötet och lämnar förslag till årsmötet om huruvida den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Här bestämmer medlemmarna tillsammans vad föreningen ska göra fram till nästa årsmöte. Det är bra om styrelsen förbereder ett förslag som medlemmarna kan diskutera på mötet. Om ni är en liten förening kan ni också göra så att alla deltagare tillsammans skapar verksamhetsplanen under mötet. Det här är det som kallas ”ekonomisk berättelse”. Styrelsen presenterar här föreningens ekonomi under det gångna året. Ofta brukar man visa hur mycket pengar föreningen hade i början och i slutet av året (detta kallas ”balansräkning”) och vad föreningens pengar har använts till (det kallas ”resultaträkning”). Presentationen kan se ut på olika sätt, det viktiga är att det är tydligt vad som hänt med föreningens pengar. Även här kan deltagarna föreslå förändringar om något behöver förtydligas eller inte verkar stämma.Dagordningen är förteckningen över alla punkter som ska tas upp på mötet. Här kan deltagarna om de vill föreslå förändringar av den dagordning som styrelsen förberett och skickat ut inför mötet. Medlemmarna bestämmer här om man ger den avgående styrelsen ”ansvarsfrihet” för det senaste verksamhetsåret. Ansvarsfrihet betyder att medlemmarna godkänner styrelsens hantering av föreningen och dess ekonomi. Det betyder att styrelseledamöterna inte är individuellt ansvariga för hanteringen av föreningen och dess ekonomi som de presenterat för medlemmarna på mötet. Har styrelsen låtit bli att berätta något gäller inte ansvarsfriheten för detta. I de allra flesta fall får styrelsen ansvarsfrihet. När mötet ska börja behöver någon formellt öppna det. Ofta är det föreningens ordförande som gör detta, genom att säga till exempel: ”Härmed förklaras mötet öppnat.”

Kan man ha årsmöte digitalt?
Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna.” RF avråder från hybridårsmöten där vissa deltar fysiskt på en plats medan andra deltar digitalt.
Här bestämmer ni om mötet är behörigt eller inte. Styrelsen berättar vilka behörighetskrav som finns i era stadgar och om dessa har följts eller inte. Mötet beslutar sedan om behörigheten. Ni kan besluta att mötet inte är behörigt även om det inte är behörigt enligt stadgarna, men då är det viktigt att alla är överens om det och att det skrivs tydligt i protokollet.

För att föreningen ska kunna få bidrag från Sverok ska den vara oberoende av företag. Därför bör föreningen inte välja in någon person i styrelsen som företräder ett företag som föreningen har betydande affärer med. Fråga personerna innan valet så att ni inte råkar välja någon som gör att era bidrag äventyras.

När mötet är slut behöver någon avsluta det. Ofta är det mötesordföranden som gör det, genom att säga till exempel: ”Härmed förklaras mötet avslutat”. Därefter är det dags för er att klappa varandra på axeln och säga: ”Bra jobbat!” Fira med att dela ut lite high fives, spontana glädjerop, spela spel, äta tårta eller något annat ni gillar för att belöna er själva!

Den/de som granskar protokollet efter mötet kallas för ”justerare” eller ”justeringspersoner”. Justerarens uppgift är att läsa igenom protokollet och kontrollera att inget blivit fel eller glömts bort. När justeraren gjort det ska den signera protokollet, antingen digitalt (i eBas eller via någon annan signeringstjänst), eller genom fysisk namnteckning. Vanligast är att mötets deltagare föreslår justerare. Finns fler förslag än vad som behövs genomför ni en omröstning om vem/vilka som ska vara justerare.
Här väljer ni en ordförande för mötet. Ordföranden kan men behöver inte vara föreningens ordförande. Ordförandens uppgift är att leda mötet och fördela ordet bland de som vill prata. Har föreningen en valberedning har den ofta tagit fram ett förslag på mötesordförande. Alla som deltar på mötet får också lämna förslag. Finns fler förslag än ett genomför ni en omröstning om vem som ska vara ordförande för mötet.Här väljer ni en mötessekreterare. Det kan men behöver inte vara föreningens sekreterare. Sekreterarens uppgift är att anteckna vad som sägs och beslutas på mötet i årsmötesprotokollet. Har föreningen en valberedning har den ofta tagit fram ett förslag på mötessekreterare. Alla som deltar på mötet få också lämna förslag. Finns fler förslag än ett genomför ni en omröstning om vem som ska vara sekreterare för mötet. I budgeten bestämmer medlemmarna vad föreningens pengar ska användas till under det kommande året. Det är bra om styrelsen förbereder ett förslag som medlemmarna kan diskutera på mötet. Om ni är en liten förening kan ni också göra så att alla deltagare tillsammans skapar budgeten under mötet. Mötet beslutar också om föreningen ska ha en medlemsavgift under det kommande året, och hur stor den i så fall ska vara. Alla medlemmar har rätt att kandidera till styrelsen och andra förtroendeuppdrag i föreningen. Det går lika bra att bli bli nominerad av någon annan eller nominera sig själv. Man kan nominera innan mötet genom att höra av sig till valberedningen (eller styrelsen, om det inte finns någon valberedning). Det går också bra att nominera under mötet.Här väljer ni föreningens revisor/revisorer. Föreningen behöver ha minst en revisor. Ni kan inte välja någon som redan valts till styrelsen eftersom det är styrelsen som revisorn ska kontrollera. En revisor måste inte vara medlem i föreningen.

En ideell förenings högsta beslutande organ är årsmötet. Här följer en genomgång av alla mötespunkter som ska finnas med på ett årsmöte. Vi utgår från Sveroks standardstadgar och går igenom de punkter som enligt Sveroks regler alltid ska tas upp på årsmötet. Din förening kan göra det extra smidigt för er själva genom att använda er av funktionen ”Årsmötesguiden” i eBas. Då får ni automatiskt med allt och fixar protokollet och rapporteringen på samma gång.Den gamla styrelsen kallar till en träff med nya styrelsen för att lämna över information, nycklar, lösenord, med mera. När den nya styrelsen har koll på läget är det bara att börja med årets planer!

Vilka handlingar till årsmöte?
Innan mötetLäs igenom era stadgar. I stadgarna finns regler för hur ert årsmöte ska hållas, vilka punkter som ska diskuteras och annan nyttig information. … Boka ett datum. … Bestäm hur mötet ska hållas. … Gör en dagordning. … Skriv en verksamhetsberättelse. … Gör ett bokslut.
Röstlängden är alla deltagare på mötet som har rösträtt. För att veta vilka som ingår i röstlängden skapar ni en lista med allas namn, det är denna lista som kallas röstlängden. Listan ska fastställas av mötet och skrivas ner i eller bifogas till protokollet.

Här väljer ni föreningens styrelse för det kommande året. Sverokföreningar behöver ha minst tre personer i styrelsen, varav en är ordförande, men ni kan välja fler än tre om ni vill det.
Efter mötet renskriver sekreteraren protokollet och visar för justerarna. Om justerarna har kommentarer, så säger de till. Sekreteraren rättar protokollet tills det visar vad mötet bestämde på ett sätt som justerarna är nöjda med. Därefter skriver mötessekreteraren och justerarna under protokollet (ibland gör också mötesordföranden det), och det läggs upp på föreningens hemsida och/eller i föreningspärmen.

Här bestämmer om ni vill ha en valberedning och vilka som i så fall ska ingå i den. Sverokföreningar måste inte ha en valberedning (i små föreningar är det vanligt att styrelsen förbereder valen istället), men ni kan ha det om ni vill.

Om en medlem eller styrelsen har lämnat in ett förslag till mötet i förväg kallas detta för motion. (I vissa fall kan en motion från styrelsen kallas proposition, men i Sverok kallar vi allt motioner.) En motion kan handla om vad som helst som har med föreningen att göra. Skapa en mötespunkt för varje motion, så att de blir egna frågor i dagordningen med egna omröstningar. Möjliggör också för den som har lämnat motionen att presentera den och svara på frågor innan ni går till beslut.Styrelsens presenterar här sin så kallade ”verksamhetsberättelse”. Det är en beskrivning av vilken verksamhet föreningen genomförde under förra året. Presentationen kan se ut på olika sätt, det viktiga är att det är tydligt vad som hänt i föreningen under året. Under mötet kan alla som vill det föreslå tillägg eller förändringar av verksamhetsplanen, om medlemmarna inte håller med om styrelsens beskrivning av verksamheten eller om något glömts bort.

Kom igång direkt genom vår färdiga årsmötesmall eller gör dagordningen precis som du vill. Med vår redigerare är det superlätt att skapa beslutspunkter.
Identifiering sker på ett säkert sätt med BankID. På så vis vet ni precis vem som är närvarande och får rösta samtidigt som inloggningen sker på ett enkelt och säkert sätt för alla.Både för styrelsen och deltagarna sker inloggningen via BankID. Det innebär att ni inte behöver skicka inloggningsuppgifter eller ha ytterligare ett konto att hålla reda på ‑ Enkelt och säkert!

Vad händer om ingen kommer på årsmötet?
En ideell förening måste hålla årsmöte. Om den inte gör det så kan den i princip inte fortsätta, utan måste avvecklas. Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara.
Slipp handuppräckningar. Med arsmoten.se:s omröstningar får du ett säkert resultat oavsett vad det är för typ av frågeställning (enkelval, flerval eller sluten omröstning). Allt presenteras snyggt i protokollet efter mötet.

Kan man ogiltigförklara ett årsmöte?
Med klandertalan menas en rätt att få ett beslut prövat av rätten. Av praxis har framkommit att en klandertalan inte kan formuleras som att ogiltigförklara ett helt årsmöte, utan en klandertalan får föras mot varje enskilt beslut som fattades under mötet, se hovrättens avgörande i RÅ 2012:33.
Med arsmoten.se får du en korrekt röstlängd för varje beslutspunkt. Inför mötet laddar du enkelt upp en deltagarlista med vår mall eller lägger in deltagarna en och en.Deltagarna röstar live i ett enkelt gränssnitt. Styrelsen kan förbereda mötet helt fritt ‑ eller varför inte använda våra färdiga mallar! Ladda ner protokollet som pdf med korrekt röstlängd efter mötet.

Vad ska ingå i ett årsmöte?
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit.
Vår tjänst funkar alldeles utmärkt parallellt med den videomötestjänst som ni väljer att använda. Teams, Zoom eller Google Meet – välj den ni gillar bäst!

Ha ett årsmöte på distans på ett säkert, enkelt och trevligt sätt. Med vår tjänst loggar medlemmarna in med BankID och röstar live eller i förväg på beslutspunkterna via sina mobiler. Parallellt med detta kan du ha ett videobaserat möte med t ex Teams, Google Meet eller Zoom.
Det framgår tyvärr inte av frågan vilken slags förening det rör sig om, och jag kommer utgå ifrån att det är en ideell förening. Om mitt antagande är fel får du gärna skicka in fler frågor så vi kan ge ett svar lämpat utifrån föreningstyp.

Jag hoppas att du har fått svar på det du undra över. Skulle du vilja ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen är du välkommen att göra det! Om du vill genomföra en klandertalan, eller om du vill ha hjälp med att tolka stadgarna för att se om det finns gund för klandertalan, rekommnenderar jag att du bokar tid med en av våra erfarna jurister på Familjens jurist. Boka tid kan du göra här.Mitt råd är att du läser eran stadga noggrant för att undersöka om du hittar regler eller riktlinjer för hur ert val av styrelse ska gå till. Om du anser att det som hände på ert möte i februari strider mot stadgarna har du möjlighet att skicka in en klandertalan till tingsrätten. Om tingsrätten skulle finna att ett eller flera beslut skulle vara ogiltiga som följd av att det stred mot stadgarna, kommer beslutet eller besluten att upphävas. Slutligen ska en sådan talan inte väntas med för länge då det skulle kunna resultera i att klanderrätten preskriberas.

Av praxis har framkommit att en klandertalan inte kan formuleras som att ogiltigförklara ett helt årsmöte, utan en klandertalan får föras mot varje enskilt beslut som fattades under mötet, se hovrättens avgörande i RÅ 2012:33. En sådan talan bör även väckas så snart det är möjligt, då möjligheterna kan preskriberas om man väntar för länge. I RÅ 2012:33 ansåg hovrätten att det hade gått får lång tid sedan de avsedda besluten hade fattats, vilket i fallet var sex år.
Trots att ideella föreningar inte är lagreglerade följer det av allmänna rättsprinciper att en medlem, styrelse eller styrelseledamot i en ideell förening har rätt att föra en klandertalan om ett beslut som fattats av föreningens högsta beslutande organ, om beslutet strider mot stadgarna och är på den grunden ogiltigt.Av stadgarna i din förening bör det framgå vad som ska gälla vid årsmöte, val av ny styrelse och formella regler kring hur valet av styrelse ska gå till. Då jag inte vet innehållet i stadgarna blir det svårt att göra en bedömning av om förfarandet vid ert årsmöte strider mot stadgarna. Om förfarandet strider mot stadgarna finns det möjlighet till klandertalan.

Eftersom ideella föreningar inte är lagreglerade tar man istället utgångspunkt i stadgarna. Av stadgarna bör det bl.a. framgå vad föreningens syfte är, vilka som är röstberättigade, hur styrelsen väljs, hur många styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av mm. Det är alltså varje enskild stadga som reglerar varje enskild förening.
Ideella föreningar är inte lagreglerade, vilket innebär att det inte finns några lagar som styr ideella föreningars sammansättning och organisation. Det finns domstolsavgöranden som kan vara vägledande i vissa frågor, men som huvudregel är ideella föreningar oreglerade. Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen. Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Det kan också finnas andra skäl till att medlemmar inte kommer på årsmötet. Det kan vara att årsmötet är på dag och/eller tid som inte passar medlemmarna. Det kan vara fel på kallelsen. Den når inte fram, kommer sent eller är så tråkigt eller intetsägande utformad att medlemmarna missar den. Det kan också bero på att medlemmarna inte förstår varför årsmötet är viktigt, vilket innebär att styrelsen inte gett dem tillräckligt bra information om detta.
Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare. Vi har optimerat sv.se för morgondagens krav på tillgänglighet. Läs mer här browser-update.org Svar: Styrelsen får då rätta till detta problem genom att på årets årsmöte redovisa verksamheten och ekonomin (inklusive revisorernas berättelse) för hela perioden sedan det senast hållna årsmötet. Årsmötet får då ta ställning till om den sittande styrelsen, som uppenbarligen brutit mot stadgarna, ändå ska få ansvarsfrihet. Om mötet vill kan det ge styrelsen förnyat mandat eller också välja en ny. Bristen på närvaro på årsmötet kan också bero på att årsmötet hålls på en annan plats än där medlemmarna bor. Detta ökar besväret (och kanske kostnaden) med att delta och minskar intresset. Detta problem har alla föreningar som har ett upptagningsområde som omfattar mer än en ort. En förening som omfattar ett helt län till exempel har betydligt svårare att få deltagare på årsmötet än en förening som omfattar bara en ort. En möjlig lösning på detta kan vara att lägga årsmötet tillsammans med ett arrangemang som normalt drar många medlemmar.Svar: Normalt får man inte rösta med fullmakt på en ideell förenings årsmöte. Det strider mot själva idén för ideella föreningar. Det finns dock ett mindre antal föreningar där det är tillåtet. Det beror på att man där i stadgarna skrivit in att det är tillåtet att rösta med fullmakt. Du får alltså titta i stadgarna vad som gäller för er förening.

Fråga: Jag är medlem i en förening som har sitt säte i Malmö men har ett upptagningsområde i hela södra Sverige. Det har varit en del konflikter mellan medlemmarna och styrelsen och nu har styrelsen valt att lägga nästa årsmöte på en ort och vid en tidpunkt som gör det svårt för medlemmarna att närvara. Majoriteten av medlemmarna måste lämna hemmet dagen innan och övernatta på hotell till hög kostnad. Är det tillåtet att göra så av styrelsen?I samband med konflikter brukar intresset för att delta i årsmötet öka. Om styrelsen då med byråkratiskt fiffel försöker hindra deltagande, skadar den föreningen och undergräver sin egen ställning.

Fråga: Får jag ta med en fullmakt från min dotter och rösta enligt hennes önskemål på ett årsmöte? Vi är båda med i föreningen och betalt medlemsavgift för i år redan. Självklart är det en bevittnad fullmakt.
Det som lockar medlemmar till en förening är verksamheten. De mest engagerade medlemmarna, de som deltar i verksamheten, brukar vara intresserade av att delta i årsmötet. När föreningar har svårt att få medlemmar på årsmöten så beror det oftast på att föreningen har för litet eller för ointressant verksamhet. Lösningen på det problemet är därför att rycka upp föreningen, det vill säga att utveckla mer och intressantare verksamhet.Fråga: Enligt stadgarna i vår förening ska ”Kallelse till årsmöte … vara skriftlig och avsändas minst fjorton dagar före utsatt dag”. Men nu har styrelsen kallat till årsmöte enbart på hemsidan. Är det tillåtet?

Även om stadgarna skulle medge det, så är det olämpligt av styrelsen att lägga årsmötet på plats och tid som förhindrar merparten av de aktiva medlemmarna att delta. Att kunna delta på årsmötet är nämligen den mest grundläggande medlemsrättigheten i en demokratisk förening. Det är medlemmarnas aktiva deltagande på årsmötet som ger föreningen legitimitet. En styrelse ska därför i varje situation verka för att så många som möjligt deltar.
Stadgarna brukar vara så utformade att det inte finns något minimiantal medlemmar som måste vara närvarande för att årsmötet ska vara beslutsmässigt. Om det är så i ert fall, så räcker det med att det finns en medlem närvarande för att årsmötet ska genomföras. Om detta händer trots att mötet är väl utlyst så är föreningen inte särskilt livskraftig, utan bör antingen ryckas upp (se nedan) eller avvecklas.Svar: Hur motioner och styrelsens yttranden över dem ska behandlas i er förening bör framgå av stadgarna. Om det inte gör det så ska man följa samma metod som man gjort vid tidigare årsmöten (föreningspraxis). Det vanliga är att motionerna och styrelsens yttrande över dem skickas ut eller på annat sätt presenteras tillsammans.

Svar: Det finns inga generella regler för hur lång tid före årsmötet revisionen ska vara klar. Det kan dock finnas regler för din förening. De finns i så fall i stadgarna, i tidigare årsmötesbeslut eller har etablerats genom sedvänja (s.k. föreningspraxis).
Svar: Det är inte tillåtet, vilket innebär att årsmötet i detta fall inte kan genomföras och, om det genomförs, att dess beslut inte är giltiga. För att vara giltigt måste ett årsmöte nämligen kallas på precis det sätt som anges i stadgarna. Styrelsen har alltså ingen valfrihet på denna punkt.Om frågan inte är reglerad i stadgarna och man inte vill diskutera frågan på varje årsmöte, då kan man föreslå årsmötet att fastställa en avgift som ska gälla för flera år framåt. Med ett sådant beslut behöver inte avgiften tas upp igen förrän den tiden gått eller i förtid om styrelsen eller motionär så föreslår.

Svar: Den sittande, nu avgående (alltså gamla) styrelsen ska delta i årsmötet. Det är inget valfritt, utan ingår i deras förtroendeuppdrag. De ska där bland annat redovisa sitt arbete inför medlemmarna som ska ta ställning till om de vill ge ansvarsfrihet eller ej till styrelsen. Först när styrelsen beviljats eller inte beviljats ansvarsfrihet är ledamöterna befriade från sitt förtroendeuppdrag och kan lämna mötet (om de så önskar).
Men även om det inte står så i stadgarna bör frågan tas upp på varje årsmöte. Det är årsmötet som fastställer medlemsavgiften. Även om styrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad så är det ju inte säkert att årsmötet delar den uppfattningen. Därför måste årsmötet ha tillfälle att diskutera och besluta i frågan.

Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara. Om även detta årsmöte misslyckas då bör styrelsen undersöka om det verkligen finns underlag för föreningen att fortsätta. Om det finns underlag så får styrelsen se till att det underlaget närvarar på det på nytt sammankallade årsmötet. Om det inte finns något underlag bör styrelsen meddela medlemmarna att de inleder en avvecklingsprocess. Avdelningar inom förbund bör givetvis redan på ett tidigt stadium ta kontakt med förbundet för vägledning och hjälp.
I det här sammanhanget kan det kanske vara viktigt att påpeka att varken styrelsen eller årsmötet får ge fördelar, t.ex. ersättning för resa och hotell, till vissa medlemmar och inte till andra.Svar: Om det är tillåtet eller inte för styrelsen att lägga årsmötet på annan ort beror i första hand på vad som står i stadgarna alternativt vad som är föreningspraxis. Det kan alltså vara tillåtet. Om stadgarna inte uttryckligen ger styrelsen denna rätt och föreningspraxis varit att årsmötet hålls på samma ort och tid varje år, då har styrelsen inte någon självklar rätt att flytta det. Ett sådant beslut ska då fattas av årsmötet och gäller därefter.

Innan årsmötet. Ha tydliga beskrivningar tillgängliga på hemsidan om hur mötet kommer gå till. Använd mail och andra sätt som passar er att informera era medlemmar. Gör kanske en kort filmsnutt där ordförande går igenom vad som kommer att hända. Och öva, både ni som mötesfunktionärer men om det är möjligt så bjud även medlemmar att testa tekniken innan. Uppmana även alla som ska delta att testa tekniken.
Under årsmötet. Var snälla mot varandra och er själva. Benämn det som strular, ha tålamod. Lägg till några extra punkter vid genomgång av hur mötet kommer genomföras. Be till exempel alla att ha sin mikrofon på ljudlöst när man inte pratar så slipper ni bakgrundsljud som kan störa. Gå igenom hur en begär ordet och hur ni fattar beslut. Beroende på verktyg så finns det olika sätt, men exempelvis kan en chatt användas för att begära ordet. Lägg in många pauser och var tydlig med ramarna. Det är alltid viktigt vid möten, men lägg lite extra tid på det när formen är ny för många. Fundera över hur ni kan ha inramningen och det sociala när det är på distans. Vilka inslag brukar ni ha och kan ni översätta dem till den här kontexten? Brukar ni ha ett invigningstal, då kanske ni ska ha det nu med, men kanske kortare eller i en annan form.Tydlighet och transparens. Var tydlig som arrangör och styrelse hur ni har kommit fram till beslutet att genomföra årsmötet på distans. Var tydliga och kommunicera på flera sätt inför årsmötet. Beroende på vilken förening ni är och vad som passar er så kommunicera via e-post-utskick, sms, ringlista. Ha information tillgängligt på hemsida och på Facebook om ni finns där. Informera om beslutet att ha årsmöte på distans och hur det kommer att gå till.

Säkerhet. Utifrån vad ni väljer för verktyg och form för att ha mötet så behöver ni också besluta hur ni gör med röstlängd och anmälan till mötet. Har ni möte med kamera så kan det räcka för att verifiera att det är rätt medlem på plats. Håll fast vid den information som ni har gett från början och byt t.ex. inte teknik eller plattform under mötets gång.Verktyg för årsmötet. Inventera just era behov som ni har som förening och vad som är mest tillgängligt för era medlemmar. Tänk igenom vilket syfte ni har för just det här årsmötet. Kommer ni minimera mötet för att enbart klara av de frågor ni bedömer som mest nödvändiga såsom till exempel val och frågan om ansvarsfrihet? Är det viktigt att ni ser varandra eller kan en del vara med bara med ljud? Går det att genomföra ett möte via mail, det vill säga ta besluten via mail så kallad per capsulam? Det kan vara ett alternativ om ni väljer att enbart fatta de nödvändigaste besluten.

Efter årsmötet. Gör en utvärdering tillsammans med alla som deltagit. Låt utvärderingen vara en del i er fortsatta utveckling kring hur ni har distansmöte. Låt det här bli början på något nytt. Och berätta för alla hur det gick, använd de sätt som ni brukar, till exempel nyhetsbrev, Facebook och er hemsida.

Årsmötet är bland de viktigaste händelserna alla organisationer har. För att få ett riktigt bra årsmöte behövs en del kunskap och förberedelser, i den här guiden finns informationen ni behöver för att lyckas!
Genom att anv\u00E4nda v\u00E5r webbplats godk\u00E4nner du v\u00E5r anv\u00E4ndning av cookies. Vi anv\u00E4nder cookies f\u00F6r att ge dig en s\u00E5 bra upplevelse som m\u00F6jligt och f\u00F6r att v\u00E5r webbplats ska fungera effektivt. L\u00E4s mer om hur vi hantera cookies h\u00E4r.Efter de orden har OTROLIGT många viktiga beslut fattats och idag är det er tur. Här nedan går vi igenom några punkter som kan vara bra att känna till och följa.Förberedelserna gör stor skillnad för hur bra ert årsmöte kommer att gå. Här går vi steg för steg igenom de förberedelser ni behöver göra inför ert möte. SKKs föreningskommitté har den 19 september 2022 beslutat att det kommer att vara tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2023. Vid digitala årsmöten gäller följande: Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!