Posted on

Borås Skidstadion Kamera

Mora ligger vid Siljan i norra Dalarna och har ca 20.000 invånare. Mora är känt för många saker och vem känner inte till Gustav Vasas äventyr och flykt. Händelsen som var upprinnelsen till det som idag drygt 400 år senare skulle bli Vasaloppet med målgång i Mora.Dagkort vuxen: 75 kr. Avgift för dagkort betalas med fördel via Swish 123 601 7446. Ange “SPÅR + NAMN”. För kontant betalning finns en bössa vid spårcentralen.

Årskort vuxen för medlemmar för säsongen 2022/2023 kostar 600 kr. Om du betalar in medlems- och spåravgift samtidigt (Swish 123 601 7446 eller BG 974-5522), ange referens “MEDLEM, PERSONNUMMER + MAILADRESS”. Här hittar du avgifter för medlemskap.
Årskort vuxen för ICKE medlemmar för säsongen 2022/2023 kostar 900 kr. Avgiften för spårkort betalas via Swish 123 601 7446 eller BG 974-5522 . Ange “SPÅR och PERSONNUMMER”. Denna avgift kan du i regel dra mot friskvårdsbidrag. Be kansliet om kvittens.I Hestrastugan finns omklädningsrum med dusch, se öppetider. Under skidsäsong är serveringen i Hestrastugan öppen lördagar, söndagar samt tisdagkvällar i samband med ungdomsträningen. Under vintersäsongen finns biljettförsäljning, café och skiduthyrning genom Borås Skidlöparklubb’s försorg. För kontakt och öppettider, se hemsida boråssk.se eller använd denna länk Borås SK.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borås Skidstadion är Borås Stads anläggning för längdskidåkning vintertid, med hjälp av konstgjord snö och rullskidor på asfaltsslinga vid barmark. Skidstadion ligger i utkanten av Borås, nordost, vid Ymer.

På boras.se används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna förbättra och utveckla den efter dina behov.
På Borås Skidstadion finns det en asfalterad tillgänglighetsbana för exemplevis rullskidåkning, inlines och funktionshindrade. Banan är 800m lång och elbelyst den mörka delen av dygnet. Plötsligt har vi både konstsnö och natursnö i Borås. Jag var ute och åkte pulka med barnen igår i den centimeterdjupa snön. Idag och i morgon förväntat ytterligare ca 1-2 dm. Och på Borås skidstadion, Hestrastugan och GIF-stugan går snökanonerna … Fortsätt läsa → Nu ska vi åka vid något mer tillfälle (funderar på Billingen över Nyår) innan vi åker till fjällen för första gången och åker längdskidor i Funäsfjällen. Vi är så glada över att ha hittat till längdskidåkning.Ikväll bestämde vi oss för att åka i Skidome men på vägen dit ändrade vi oss och körde till Borås skidstadion. Vi har gått nybörjarkurs i klassisk skidåkning och har totalt ca 8 timmar skidåkning i kroppen.När vi kom till skidstadion frågade vi en tjej om hon rekommenderade att vi skulle åka slingan men hon tyckte det var för många branta backar. Vi höll oss nere vid skidstadion och det var två spår på halva området och hela området var det fin snö. Det är andra gången vi åker utomhus och allt känns lättare än inne på Skidome även om vi är evigt tacksamma att det finns i Göteborg. Och vi kommer garanterat åka där många gånger framöver.Handlingsplan mot våldsbejakande extremism för Nykvarns kommun KS/2017:395 Övergripande styrdokument Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete

SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

23 MISSIV Datum Instans Arbetslivsnämnden Dnr ALN Sida 1(1) Remiss: Program för Nationella minoriteter Remissinstanser 1. Fritids- & folkhälsonämnden 2. Kulturnämnden 3. Förskolenämnden 4. Grundskolenämnden 5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 6. Vård- & äldrenämnden 7. Individ- och familjeomsorgsnämnden 8. Sociala omsorgsnämnden 9. Arbetslivsnämnden Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den Remissvaren skickas i elektronisk form till [email protected] gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer ALN och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. Separata protokollsutdrag skall inte sändas. Hans Johansson Handläggare Arbetslivsnämnden Postadress Borås Besöksadress Österlånggatan 72 Hemsida boras.se E-post Telefon vxlHandlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-15 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Stockholms stads99 Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi och arbeta enligt kriskommunikationsplanen. Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande. Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft. Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, och varför. Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga medarbetare. Planering för skifttjänstgöring vid behov. Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade ledigheter. Nivå 4 (n Röd) Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben förstärkt krisledningsstab träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen. Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten löpande. Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet. Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter Nivå 1 Grön Nivå 2 Gul Nivå 3 Orange Nivå 4 Röd Grundberedskap Daglig drift Störning Förstärkt omvärldsbevakning Stabsläge Stabsarbete Förstärkt stabsläge Extraordinär händelse Krisledningsnämnd Normativ nivå Kommunchef Kommunchef Kommunchef Ledningsstöd Ledningsstöd Krisledningsstab Krisledningsstab Strategisk nivå Informationsansvarig Informationsansvarig Stödfunktioner Stödfunktioner Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Operativ nivå 10 Borås Stad Plan för extraordinära händelser

108 9.2 Hjälpmedel och resurser Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs kan vara olika från fall till fall. Fast och mobil telefoni Internet, e-post och sociala medier Skype/Lync WIS Rakel Publik webbsida ( och intranät Media Radiokommunikation Frivilliga Ordonnanser 10. Bistånd och ekonomi 10.1 Ekonomi Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar. Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare Bistånd På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare. Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd. 11. Rapportering och ledningsinformation Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas då det är möjligt. Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen. Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 12. Reservdrift och resurser Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan. Borås Stad Plan för extraordinära händelser 19
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING…3 2. UPPDRAG…3 3. SYFTE…3 4. MÅL…3 5. EKONOMI…3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER…4 7. RAPPORTERING AV

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program
55 Borås Stad Datum Sida 23(25) Bidra med kompetensutveckling/utbildning när personen har språkkompetensen men saknar kompetens inom yrket Kunskapsöversikt Nationella minoriteter

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för Öppen ungdomsverksamhet Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter
60 UPPFÖLJNING Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2018 Program för föräldraskapsstöd Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn. Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet. Inriktning av arbetet – Mötesplatser för hela familjen – Öppna förskolor med geografisk spridning – Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet – Former för rådgivning för föräldrar – Generella föräldraprogram – Stöd i parrelationer – Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp – Jämställdhet i föräldraskapet Uppföljning av arbetet Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och folkhälsonämnden.16 Samverkansområden Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extremism. Polisen förbinder sig att: delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga år medverka i SSPF delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet. Borås Stad förbinder sig att: vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga år samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden samordna arbetet vid kritiska datum aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal. Skapa trygga offentliga miljöer De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. Polisen förbinder sig att: medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd. Borås Stad förbinder sig att inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap/forskning genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala områdesnätverk samt medborgare på respektive område involveras.Innehåll Handlingsplan för att värna demokratin mot den våldsbejakande extremismen… 2 Syfte… 2 Mål… 2 Ansvar… 3 Ansvarig förvaltning och funktion… 3 Medarbetaransvar… 3 Chefsansvar… 4 Kontaktperson2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PMUtbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-11 Handläggare Rebecka Pomering Telefon: 08-50833011 Till Utbildningsnämnden 2018-02-01 Ett stadsövergripande handlingsprogram 1 Tommy Jingfors Handläggare SKRIVELSE Datum Sida 1(2) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum Fritids- och folkhälsonämndens beslut Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Ärendet i sin helhet Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar De har ca 180 barn i regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med funktionsnedsättning. Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra (Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få Fritids- och folkhälsonämnden Postadress Borås Besöksadress Sturegatan 38 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl 66 Utvecklingsarbete Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättninga
r för genomförande Uppföljning Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet TEMA-vecka: Mitt barn på nätet Värsta bästa nätet. Årskurs (6) 7-9, personal och föräldrar. Folkhälsoenheten med stöd av Grundskoleförvaltningen Mötesplatser för hela familjen Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet Generella föräldraprogram Utveckla och testa ett tematiskt föräldramötesmaterial, till exempel inom sociala medier, nätet, näthat mm. Utveckla systematisk samverkan med Navet Medflytt Utöka Samhällsorienteringen (SO) med ett föräldraskapsstödsprogram Folkhälsoenheten Ingen extra Att det finns en efterfrågan och en stödjande organisation i Grundskoleförvaltningen. Folkhälsoenheten i samverkan med BREC (ALF) och ev. Studiefrämjandet Ingen extra Ledarutbildning Hitta gemensamma beröringspunkter Att befintligt lektionsupplägg på SO kan anpassas och inbegripa ett föräldrastöd. Generella föräldraprogram Medflytt 2018 Utveckla och testa ett föräldraskapsstöd (studiecirkel) med inriktning sex och relationer Folkhälsoenheten i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Ingen extra Att det finns ledarutbildningarTjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-07 Handläggare Karin Skoglund Telefon: 08-50829454 Till Kommunstyrelsen Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsen

89 MISSIV Datum Instans Kommunstyrelsen Dnr KS Sida 1(1) Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Remissinstanser 1. Borås Stads bolag 2. Borås Stads nämnder Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den Remissvaren skickas i elektronisk form till [email protected] gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer KS och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. Separata protokollsutdrag skall inte sändas. Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad Säkerhetschef Kommunstyrelsen Postadress Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen 100 Organisation av kommunens krisledning En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd och en krisledningsstab. Krisledningsnämnd Kommunchef (beslutsfattare) Stabschef K1 Kommunikation K6 Logistik K2 Sekretariat K7 Säkerhet K3 Juridik K8 Utredning /planering K4 Analys K9 Samordning K5 HR/psl K10 Samverkande externa aktörer Krisledningsnämnd Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen. Borås Stad Plan för extraordinära händelser 11Bilaga KS 2018-42 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Hållbarhetsenheten 2019-01-14 Utdrag ur relevant lagstiftning Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, t.o.m. SFS 2018:1367 Nedan

Nationellt metodutvecklingsprojekt för att utveckla brottsförebyggande åtgärder i utsatta områden EST effektiv samordning för trygghet Hässleholmen och Hulta Borås, Sollentuna, Botkyrka, Växjö, Borlänge,
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

71 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera medborgarna om gällande lagstiftning. Utvecklingsområden – Att utveckla under året Insatser Utförare/rapportör Uppföljning Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium får tydligare mål och genomtänkt GRF och GVUF Ej genomfört. Överförs till innehåll med en tydlig progression mellan åren. Samordna insatserna mot cannabis. FOF Två öppna föreläsningar i februari och november. Cirka 220 deltagare, huvudsakligen från skola, IFO och öppen ungdomsverksamhet. Utbilda informatörer, samtalsledare cannabis. FOF Ej genomfört. Överförs ej till Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet Polis Pågår. att stävja den öppna narkotikaförsäljningen. Upplysning om riskkonsumtion alkohol till vuxna. FOF tillsammans med Regionen Påbörjat ett arbete om upplysning till äldre. Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens FOF tillsammans Bioreklam under 1 månad. riktad till gymnasieelever under året Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare och expertgrupp ska göras mer känd under året. med andra FOF samordnar 500 visningar. Gruppen presenterades under höstens cannabisföreläsning. Bevakningsområden – Att följa och rapportera Utförare/rapportör Insatser Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn per år på varje serveringsställe med serve- Tillståndsenheten ringstillstånd. Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll för försäljning av folköl, tobak och Tillståndsenheten receptfria läkemedel genom kontinuerlig information och utbildning Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn Tillståndsenheten per år på varje försäljningsställe för tobak, folköl och receptfria läkemedel. Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal utbildning i ansvarsfull alkoholservering Tillståndsenheten en gång per år. Uppföljning Genomfört. Fortlöper i samband med ordinarie tillsyn. Har genomförts på 75 % av försäljningsställena. Genomfört. 2

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Drogpolitiskt program i Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder11 Borås Stad Sida 3(5) Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen och polisen med kringliggande kommuner i syfte att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I kombination med fysiska åtgärder, i samverkan mellan staden och näringslivet, förbättrades situationen i centrum sommaren Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby och Hässleholmen pågår, vilket initierades av polisen med hjälp av AB Bostäder. Kamerorna förväntas vara i drift under våren Riktlinjer, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare skolgårdar pågår i samverkan mellan FOF, LFF, CSK och GRF och förväntas vara klara under våren Lokal samverkan Nätverksgrupper för barn och unga år, Områdesnätverk och Ortsråd landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: I oktober genomfördes en omfattande utbildningsinsats för samtliga lokala nätverk för unga, om hur det brottsförebyggande arbetet kan bli mer systematisk och bygga på mer forskningsbaserade insatser avseende risk- och skyddsfaktorer. Barn och unga Behovet av bättre samverkan för barn och unga uppdagades i Brå och under 2018 har berörda verksamhetschefer träffats och identifierat samverkansområden för barn och unga. Gruppen avses dels att fungera som en styrgrupp för nätverken barn och unga år, men ska även verka för bättre samverkan för barn och unga i riskzon samt arbeta mer förebyggande och skapa stödjande miljöer för barn och unga. Under 2019 förslås denna grupp att fungera som en referensgrupp i arbetet med Borås en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och att insatserna kompletterar varandra. Under 2018 initierade 12 stycken SSPF-ärenden, vilket anses vara ett lågt antal ärenden i förhållande till stadens storlek. Ambitionen är att betydligt fler SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska initieras under Rutinerna för anmälan till polis och socialtjänsten i våra verksamheter är under revidering. I samverkan mellan IFO, polisen, FOF, GVUF, GRF, FF och CKS initierades en översyn hösten 2018 och rutinerna förväntas bli klara våren 2019.Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter9:1 9:2 9:3 9:4 Handläggare Magdalena Lind 0152-29163 Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska 61 Utvecklingsarbete Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för genomförande Uppföljning Generella föräldraprogram Utöka Samhällsorienteringen (SO) med ett föräldraskapsstödsprogram Folkhälsoenheten i samverkan med BREC (ALF) och ev. Studiefrämjandet Ledarutbildning Att befintligt lektionsupplägg på SO kan anpassas och inbegripa ett föräldrastöd. Ej genomfört Kommentar: påbörjat men inte hittat struktur för hur det skulle kunna se ut. Generella föräldraprogram Jämställdhet i föräldraskapet Utveckla och testa ett föräldraskapsstöd (studiecirkel) med inriktning sex och relationer Utvecklingsarbete inom föräldraskapsstöd och våldsprevention Utbilda ledare (oavsett program) i våldsprevention och hur de kan praktiskt använda det i respektive föräldrakurser. Struktur för att implementera föräldraskapsstödet i Säker och Trygg, BRA samt de lokala nätverken för barn och unga. Folkhälsoenheten i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Folkhälsoenheten i samverkan med projektet En kommun fri från våld Fritids- och folkhälsoförvaltningen Ingen extra Ingen extra Ingen extra Att det finns ledarutbildningar Ej genomfört Kommentar: ansvarig inom Vuxenskolan slutat sin anställning. Genomfört Genomfört59 Ida Grindsiö Handläggare SKRIVELSE Datum 201X-XX-XX Sida 1(1) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2018 Fritids- och folkhälsonämndens beslut Uppföljning av handlingsplan 2018 läggs till handlingarna. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) Genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen har genomförts enligt plan förutom två aktiviteter inom utvecklingsarbete. Ärendet i sin helhet Samordning och genomförandet av föreläsningar och kurser har gjorts enligt plan. Utvecklingsarbetet inom ramen för projektet En kommun fri från våld har genomförts och kommer att implementeras och fortsätta. Två tänkta utvecklingsarbeten har inte blivit genomförda. Att utöka Samhällsorientering (SO) med ett föräldraskapsstödsprogram har inte genomförts. Att utveckla och testa ett föräldraskapsstöd inom Sex och relationer tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan har inte genomförts. Under året har det inte funnits någon naturlig arena för att lyfta frågorna på en förvaltningsövergripande nivå. Samarbeten och samverkan har dock skett med civilsamhället. Beslutsunderlag 1. Handlingsplan uppföljning Håkan Eriksson Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef Fritids- och folkhälsonämnden Postadress Borås Besöksadress Sturegatan 38 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl 83 Susanne Carlsson Handläggare SKRIVELSE Datum Sida 1(2) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 224 m fl, Räfseryd, Borås Stad Fritids- och folkhälsonämndens beslut Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av detaljplan för del av Tosseryd, Torpa Sjöbo 2:24 m fl – Räfseryd och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet i sin helhet Sedan samrådet förra året har detaljplanen bearbetats och reviderats. Den största ändringen handlar om vägdragningen och anslutningen till riksväg 42. Vid samrådet hade Fritids- och folkhälsonämnden synpunkter om tillgängligheten till Kypeområdet, vilken har tillgodosetts. Detaljplanen ger goda möjligheter att skapa ett attraktivt stadsnära bostadsområde med en känsla av att bo på landet. Den tar stor hänsyn till friluftslivets förutsättningar och tillgängligheten till friluftsområdet samt ger goda förutsättningar till utevistelse med både sjöar och skogsområden i närheten. I detaljplanen beskrivs en målmedveten satsning på trygghetsskapande principer med aktivitetsytor och miljöer som uppmuntrar boende att vistas ute på de attraktiva gemensamma ytorna. Utifrån såväl ett miljö- som folkhälsoperspektiv är det angeläget att såväl unga som vuxna i första hand väljer cykeln vid resor till fritidsaktiviteter, skola och arbete. Därför är det bra att man inom området planerat för en gång- och cykelväg längs med den nya huvudgatan i området samt anlägger den planerade gång- och cykelvägen på västra sidan längs riksväg 42 mot Frufällan. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på detaljplanen och vill ta tillfället i akt att lyfta en förbättring i texten. På sidan nio står det att närmaste vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås, 5,5 km bort. På Sjöbo finns redan denna service samt en familjecentral och Mötesplats Sjöbo bara 2 km bort. Fritids- och folkhälsonämnden Postadress Borås Besöksadress Sturegatan 38 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl 91 Innehåll Inledning 4 Syfte 4 Mål och ansvar 4 Geografiskt områdesansvar 5 Risk- och s
årbarhetsanalys 5 Förvaltningsspecifik planering 5 Bilagor 5 Borås Stads krishanteringsarbete 6 Mål för stadens krishantering 6 Tjänsteman i beredskap (TiB) 6 Ledningsprinciper 6 Kriterier för att anse en händelse som allvarlig samhällsstörning eller extraordinär händelse 8 Kommunens krisberedskapsnivåer 9 Organisation av kommunens krisledning 11 Krisledningsnämnd 11 Beslutsfattare (Kommunchef) 12 Krisledningsstab 13 Stabsfunktioner 14 Förstärkt krisledningsstab 14 Stödfunktioner 14 Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning mot målen plan aktiviteter, tidsram och ansvar Normerande policy Borås Stads hållning riktlinjer rekommenderade sätt att agera regler absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Stadsledningskansliet uppdaterar bilagor Dokumentet gäller för: Borås stads nämnder och bolag Dokumentet gäller till och med: 2022 Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i dokumentet under löptiden 2 Borås Stad Plan för extraordinära händelser 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan 94 Geografiskt områdesansvar Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544). Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå regeringen. Risk- och sårbarhetsanalys Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Förvaltningsspecifik planering Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB). Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig skall förstärkning begäras via TiB. Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i den centrala krisledningsstaben. Bilagor Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben. Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov. Borås Stad Plan för extraordinära händelser 518 Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet med överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i planen. Borås den 20 februari 2018 Borås den 20 februari 2018 Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Tomas Stakeberg Jansson Lokalpolisområdeschef

13 Borås Stad Sida 5(5) Under 2019 kommer EST-arbetet utökas till att omfatta även Norrby. Samtliga tre parter anser att det är nödvändigt, för att komma igång med ett mer systematiskt arbete på området. Som stöd till EST-arbetet, och det brottsförebyggande arbetet i stort, kommer det digitala verktyget Embrace att börja användas av samtliga berörda parter. Embrace förenklar inrapporteringen, underlättar analysarbetet och visualiserar problemen, främst på karta, på ett helt nytt sätt. Under våren 2019 kommer Embrace även kompletteras med möjligheten att dokumentera och följa upp insatserna i programmet. Brå kommer initiera en tätare samverkan mellan berörda aktörer avseende trygga fysiska miljöer, främst för att samordna befintligt arbete bättre. Under maj-juni kommer en trygghetsmätning genomföras, enligt indelningen av områdena likt tidigare mätning 2014, men med ytterligare en avgränsning av Kristineberg. Resultatet kommer finnas tillgängligt hösten Beslutsunderlag 1. Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och Borås Stad. 2. Organisationsskiss Säker och trygg kommun Beslutet expedieras till 1. Kommunstyrelsen Håkan Eriksson (C) Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslagTRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

77 Borås Stad Sida 2(2) folkhälsoenheten och Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet vid Fritidsoch folkhälsoförvaltningen. Beslutet expedieras till 1. Kommunstyrelsen Håkan Eriksson (C) Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef
81 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet Utvecklingsområden – Att utveckla under året Insatser Utförare/rapportör Uppföljning Utveckla SMADIT 1 Polisen, Yxhammarmottagningen Utveckla tidiga insatser, vård och behandling framförallt när det gäller cannabismissbruk. Översyn samt inleda samverkan med länssjukvården (Minimaria) IFO Bevakningsområden – Att följa och rapportera Insatser Utförare/rapportör Uppföljning Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasieskolan, Respektive verksamhet Yxhammarmottagningen samt Cedern er- bjuder generöst kartläggning och rådgivning med hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan IFO år till personligt besök med anledning av anmälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse). IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möjligt IFO i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompetensutveckling IFO och fördjupningskurser för yrkes- grupper som kommer i kontakt med risk- eller missbruk. Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal (som arbetar med vård och behandling) utbildning om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och vårdbehov. FOF 1 SMADIT – Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken erbjudande om vård vid vägkanten 4

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Finansiering och rapportering 3 Arbetsformer 4 Organisation 4 Övergripande 2015 5 Samråd

78 Drogpolitisk handlingsplan 2019 Inledning Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser som ska stödja arbetet och val av metoder. Planen utgår ifrån Borås Stads Drogpolitiska program. Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens insatser. Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads Drogpolitiska program och föreliggande Drogpolitiska handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads Drogpolitiska program. Planens disposition Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program: tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs som en del av driften i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Sist i handlingsplanen förklaras en del av insatserna mer ingående. Förkortningar förvaltningar Fritids- och folkhälsoförvaltningen Grundskoleförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen FOF GRF GVUF 1
111 Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar. Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig enligt ansvarsprincipen. Kriskommunikationsavtal För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp med krisinformation. Samband Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå. Samverkanspersoner På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka för aktiv samverkan. VG Stab VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef. Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. Privata utförare För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser. 22 Borås Stad Plan för extraordinära händelserKOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 [email protected] Samverkansöverenskommelse
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldraskapsstöd Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter2018-04-20 Styrdokument för arbetet med nationella minoriteter i Norrtälje kommun Det här styrdokumentet är ett allmänt hållet dokument för kommunens arbete med nationella minoriteter. Den kommer att kompletteras

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling (SFS) 2009:724 Departement/myndighet: Kulturdepartementet Bakgrund År 2000 ratificerade Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef86 GRANSKNING Nämndbeslut SBN BN Kontaktuppgifter för mer information Plankonsult Anders Johansson, tel: , e-post: Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: , e-post: Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: , e-post: Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, Trafikstruktur Bebyggelsestruktur 97 Kriterier för att anse en händelse som allvarlig samhällsstörning eller extraordinär händelse Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens krav Flera förvaltningar och/eller bolag berörs Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer Stort informationsbehov Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. Planen är utformad att användas som stöd då t.ex. Det finns stort behov av samverkan eller information. En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut. SMHI utfärdat vädervarning. Flera mindre händelser pågår samtidigt. Det är stor oro i lokalsamhället. Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem etc. Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig. Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen. Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser. Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp. Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner. Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele och it. Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt. Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/vd och TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför kontorstid. 8 Borås Stad Plan för extraordinära händelser Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg Handlingsplan 2019 För det Brottsförebyggande arbetet 2 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde12 Borås Stad Sida 4(5) Trygg och säker vård- och omsorg VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder. Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS), polisen och målgruppen genom repspresentation från pensionärsföreningar. Arbete och utbildning Stadsdelsvärdarna startade upp sitt arbete på Hässleholmen/Hulta och har under året även bemannat Norrby och Sjöbo. De arbetar operativt på områdena och är en länk mellan kommunen och invånarna. De hjälper till med konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland annat på skolorna, skolskjutsarna, medverkar mot nedskräpning med mera. De rör sig i områdena på olika tider och får på så vis till sig information som annars är svårt att få. Effektiv samverkan för trygghet EST Under 2017 deltog Borås Stad tillsammans med Polisen och AB Bostäder i ett utvecklingsprojekt för att arbeta mot social oro på utsatta områden. Totalt deltog sju kommuner i projektet, vilket drevs av nationella Brå och Malmö Högskola. Borås Stad riktade arbetet mot Hässleholemen/Hulta. Arbetet bygger på att verksamma aktörer på området rapporterar in information som sedan ligger till grund för samordnade insatser av berörda aktörer. Arbetet föll väldigt väl ut under projektåret. Under 2018 har arbetet övergått från projektform och implementerats i linjearbetet. I staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är beroende av berörda förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och FF. Medborgarlöfte Medborgarlöftet 2018 undertecknade av Polismyndigheten, Borås Stad och AB Bostäder. Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande aktiviteter och insatser, t ex medborgarträffar samt uppstart av Grannsamverkan i flerfamiljshus på Hässleholmen och Norrby. Polisen ansvarar för utvärderingen och revidering av medborgarmötet. Fokus Norrby Under hösten 2018 initierades ett omfattande arbete med att kartlägga situationen på Norrby. Medverkande parter är staden, polisen och AB Bostäder. Även civilsamhället, främst i form av föreningslivet är viktiga aktörer. Kartläggningen processas just nu bland berörda aktörer och kommer mynna ut i en eller flera handlingsplaner. Utveckling 2019 56 Borås Stad Datum Sida 24(25) 8 Länkar För mer information Publikationer nationella minoriteter: Diskriminering Poggats Tobias/ Vaartoe på uppdrag av Sametinget, 2018, Kartläggning av rasism mot samer i Sverige, Åkerfeldt Bennie, Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen – Västarvet Lagar Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2018:1367): Prop. 2017/18:199: A36C-270DFA Socialtjänstlagen: lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag _sfs Förskoleverksamhet Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: /F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20mi noriteter,%20spr%c3%a5k%20och%20kultur.pdf Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 1 Samverkansöverenskommelse Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg 2017-2018 Reviderad handlingsplan 2018 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

105 2. Larm och larmning För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens funktioner. KS ordf. Förstärkt stabsläge Grundberedskap Krisledningsnämnd Kommunchef Stabsläge Larmning Larm TiB Störning Förstärkt omvärldsbevakning Ingen inkallning 3. Lokaler Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats. 4. Uppstart och att dokumentera arbetet När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar till att bedöma landskapet, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket än för lite. 4.1 Första stabsorientering Syfte med staben Lägesbeskrivning (hänt gjort) Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt Inriktning och omfattning Upprätta en stabsarbetsplan 4.2 Dokumentation Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt kunna återfinnas. Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 16 Borås Stad Plan för extraordinära händelserSida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 – Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansökaVerksamhetsplan 2018 Finskt förvaltningsområde Antaget av Mariestad Innehållsförteckning Verksamhetsplan och budget 2018… 3 1. Bakgrund… 3 2. Övergripande målsättning… 3 3. Prioriterade satsningar

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås
2017-09-0 l Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga Stadshuset, Kompassen, kl.08:30-l 0:50 Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), l :e vice ordförande Anna-Malin Björk Joelsson (C) David SahlstenRiktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella

84 Borås Stad Sida 2(2) Beslutsunderlag 1. Planbeskrivning 2. Samrådsredogörelse 3. Kvalitetsprogram 4. Plankarta 5. Illustrationsplan Beslutet expedieras till 1. Samhällsbyggnadsnämnden Håkan Eriksson Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-10-04 Fritids- och folkhälsonämnden Sida 1(3) 134 Dnr FOFN 2019-00137 1.4.2.0 Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 Fritids- och folkhälsonämndens

62 Löpande arbete Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för genomförande Uppföljning Mötesplatser för hela familjen Generella föräldraprogram Generella föräldraprogram Generella föräldraprogram Generella föräldraprogram Anordna föreläsningar riktade till föräldrar och viktiga vuxna Samordna COPE 1-2 gånger/år Samverka med andra förvaltningar, andra kommuner, VG-region samt idéburen sektor Utbilda ledare i ABC och COPE vid behov Samverka inom IOP med Studiefrämjandet, Älskade Barn Samordna ABC på familjecentraler och öppna förskolor Folkhälsoenheten kr /föreläsning 4 st. Ta snacket Världens viktigaste om kroppen, känslor och sex Hellre avkopplad än uppkopplad Skapa fler möjligheter Folkhälsoenheten kr/kurs Att efterfrågan finns 1 inriktning tonår 1 inriktning barn Folkhälsoenheten Att forum finns eller sammankallande skapas Exempelvis: Sjuhäradsnätverket Länsstyrelsen Studiefrämjandet Vuxenskolan VG-region Folkhälsoenheten kr/deltagare Att det finns behov av fler ledare 3 st ledare inom ABC Folkhälsoenheten och kr Enligt IOP-avtal Studiefrämjandet Förskoleförvaltningen Inom ord. verksamhet 8 st
64 Ida Grindsiö Handläggare SKRIVELSE Datum Sida 1(1) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2019 Fritids- och folkhälsonämndens beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Handlingsplan Föräldraskapsstöd Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för Program för föräldraskapsstöd. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska samordna arbetet med att ta fram en årlig kommungemensam handlingsplan. Ärendet i sin helhet Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för Program för föräldraskapsstöd. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska samordna arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan. Handlingsplanen är uppdelad i två delar, utvecklingsarbete och löpande arbete. Idag finns inget naturligt forum att på övergripande nivå diskutera dessa frågor. Det pågår ett arbete med att föra in föräldraskapsstödsfrågorna i Brottsförebyggande rådet och särskilt gruppen inom Brå som hanterar de förebyggande frågorna för barn och unga. Även arbetsgruppen som initierar ett familjecentrerat arbetssätt kan vara aktuellt att lyfta dessa frågor i. Beslutsunderlag 1. Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2019 Håkan Eriksson Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef Fritids- och folkhälsonämnden Postadress Borås Besöksadress Sturegatan 38 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl10 Borås Stad Sida 2(5) Brå är verksamhetschefer eller motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF. I enlighet med organisationen Säker och trygg kommun (bilaga 2) finns fem stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna verkar inom följande områden: Samverkansområde Trygga fysiska miljöer Lokalt inflytande Arbete och utbildning Säker och trygg vård och omsorg Barn och unga i riskzon Ansvarig nämnd Tekniska nämnden Fritids- och folkhälsonämnden Arbetslivsnämnden Vård- och äldrenämnden Individ och familjeomsorgsnämnden Nationellt och regionalt arbete Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen Tillsammans mot brott ett nationellt brottsförebyggande program. I skrivelsen anges att kunskapen om brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten. Samverkansöverenskommelsen I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet Följande fokusområden är prioriterade: – förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakad extremism – skapa trygga o
ffentliga miljöer – gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan staden och polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under avtalsperioden. Verksamhet 2018 Trygga miljöer Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts. Främst avser de fysiska åtgärder i parker och på andra offentliga platser, såsom ökad belysning, hinder för mopedåkning och förbättrad trafiksituation. Tre trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Kristineberg och Trandared.

Digitaliseringsstrategi 11 KS 2018.327 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-12-17 250 Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
Rutiner för samverkan SSPF i Borås Stad Rutinerna antagna av styrgruppen för SSPS 2017-08-30 Rutinerna revideras senast 2019-03-31 1 Samverkan SSPF i Borås Stad Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid, SSPF,113 Susanne Carlsson Handläggare SKRIVELSE Datum Sida 1(1) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN Deltagande i World forum against drugs/ecad Mayors conference i Cork, Irland juni 2019 Fritids- och folkhälsonämndens beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse. och.. som representanter från nämnden som deltagare på ECAD Mayors conference i Cork, Irland, den juni 2019 Ärendet i sin helhet ECAD anordnar varje år en Mayors Conference där medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden. Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagande städer/kommuner. Årets konferens har temat Pathways to recovery och hålls den juni i Cork, Irland. Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till kontaktskapande och nätverk Beslutsunderlag 1. Inbjudan till ECAD Mayors Conference Håkan Eriksson (C) Ordförande Tommy Jingfors Förvaltningschef Fritids- och folkhälsonämnden Postadress Borås Besöksadress Sturegatan 38 Hemsida boras.se E-post Telefon vxl

7 Illustration stadionbyggnad från stadion Illustration stadionbyggnad från entré / parkering Organisation Borås skidlöparklubb med ett helägt fastighetsbolag ( Borås skidarena AB som ändras till fastighetsbolag ) kommer att vara byggherre för nybyggnaden och det kommer upprättas hyresavtal med FoF då den nya byggnaden i huvudsak kommer vara en kommunal anläggning, men där bland annat skidklubbar kommer hyra lokaler. Projekttidplan För att kunna bedriva skidåkning på skidstadion måste byggprojektet ske under perioden då det inte är snö, vilket betyder att tillgänglig byggtid är April till november. Då Borås stad skall arrangera vinterveckan med Skid-SM på Borås skidstadion behöver byggnaden vara färdigställd i tid så att verksamheten i och kring byggnaden är inkörd innan skid-sm, Detta innebär att byggstart måste ske sommaren 2019 för att det skall vara genomförbart att vara klart till slutet av november Bygglov förväntas vara klart under mars-april och erforderlig detaljprojektering och finansiering färdigställs under april-maj.
65 Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2019 Program för föräldraskapsstöd Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn. Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet. Inriktning av arbetet – Mötesplatser för hela familjen – Öppna förskolor med geografisk spridning – Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet – Former för rådgivning för föräldrar – Generella föräldraprogram – Stöd i parrelationer – Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp – Jämställdhet i föräldraskapet Uppföljning av arbetet Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och folkhälsonämnden.70 Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning Inledning Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder. Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser. Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitisk program och handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive nämnd är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av nämnderna ovan publicerat egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Individ- och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan under året. Planens disposition Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program: tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs som en del av driften i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. På sidan 6 förtydligas och förklaras vissa insatser och förkortningar. Förkortningar förvaltningar Fritids- och folkhälsoförvaltningen Grundskoleförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen FOF GRF GVUF 180 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska Utvecklingsområden – Att utveckla under året Insatser Utförare/rapportör Uppföljning ANDT-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksamheter FOF samordnar rutiner ska uppdateras och implemente- ras. Utifrån resultatet i CANs drogvaneundersökning 2019 ska ANDT-förebyggande arbete planeras utifrån behovet på respektive skola. Planering/insatser ske på minst tre prioriterade skolor. FOF samordnar Bevakningsområden – Att följa och rapportera Insatser Utförare/rapportör Uppföljning SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid) IFO stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska områden. Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gymnasiet) GRF, GVUF ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och dopning. Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet Säker FOF och trygg förening gentemot föreningslivet i Borås. Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om ungdomars FOF drogvanor i syfte att öka kunskapen bland po- litiker och personal som, i sin tjänst, möter barn och unga. Folkhälsoenheten
ska bevaka tillfällen att delta i regionala FOF och nationella tillgänglighetsbegränsande kampanjer. Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal som arbetar med barn och unga. FOF 3

Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut – handlingsplan för tillgänglighet för personer med1 (14) Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter stockholm.se 2 (14) Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Sida 1 (4) 2018-03-21 Handläggare Gunilla Olsson Telefon: 0850823678 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Stockholms stads riktlinjer för nationella
79 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera medborgarna om gällande lagstiftning. Utvecklingsområden – Att utveckla under året Insatser Utförare/rapportör Uppföljning Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium GRF och GVUF får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig progression mellan åren. Samordna insatser mot cannabis riktat till elever, FOF samordnar vårdnadshavare och vuxna som möter unga i sitt dagliga arbete. Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att Polis stävja den öppna narkotikaförsäljningen. Upplysa om riskkonsumtion av alkohol till äldre. FOF samordnar Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rökfritt Sverige 2025 och nya tobakslagen. FOF och Tillståndsenheten Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare och expertgrupp ska göras mer känd under året. FOF Bevakningsområden – Att följa och rapportera Insatser Utförare/rapportör Uppföljning Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn Tillståndsenheten per år på varje serveringsställe med serveringstillstånd. Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll Tillståndsenheten för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel genom kontinuerlig information och utbildning Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på Tillståndsenheten varje försäljningsställe för tobak, folköl och receptfria läkemedel. Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal Tillståndsenheten utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per år. Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie tillsyn Tillståndsenheten genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommelsen med polisen om samverkan samordna och driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk. Polisen och FOF 2

SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

72 Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommelsen med polisen om samverkan samordna och driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk. Tillståndsenheten Polisen och FOF 97 på förskolor, 43 på grundskolor och 11 på gymnasieskolor. Genomfört, samordning kring student och läsårsstart. Sex tillsynsbesök har genomförts i samverkan med tillståndshandläggare, räddningstjänsten, skatteverket och miljö/livsmedel. Tillsyn på krogar har även genomförts vid påkallat behov/uppkomna problem. Lpo Borås har strukturerad samverkan med ordningsvakterna och har möten en gång i månaden. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska Utvecklingsområden – Att utveckla under året Insatser Utförare/rapportör Uppföljning ANDT-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksamheter behöver uppdateras FOF samordnar ANDT-rutiner gymnasium implementeras GVUF Genomfört. Implementera föräldrastödsprogrammet DAGS på fler högstadieskolor i kommunen. Arbetet har fortlöpt under FOF och GRF Färre än Drygt 300 vårdnadshavare, vid 4 sammankomster på 4 högstadieskolor. Bevakningsområden – Att följa och rapportera Insatser Utförare/rapportör Upplöjning SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis, IFO 12 ärenden under fritid) stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska områden. Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gymnasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och dopning. GRF, GVUF Pågår i åk 8 och åk 1 på gymnasiet. 3
Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

35 Borås Stad Datum Sida 3(25) Innehållsförteckning 1 Historik… 4 Romer… 4 Sverigefinnar… 5 Tornedalingar… 6 Judar… 7 Samer… 8 Lagstiftning Nulägesbild Internationella granskningar Nationella granskningar Språkrevitalisering en huvudfråga idag Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella minoriteter idag? Intersektionalitet Samråd Att tänka på På vem vilar ansvaret? Förskola Språkutveckling hos barn Förskola Ungas situation Röster från några unga nationella minoriteter Äldreomsorg Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig kompetens inom äldreomsorgen Varierande utmaningar Utmaningar Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken Förslag på åtgärder Länkar Kunskapsöversikt Nationella minoriteter
74 IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan år till personligt besök med anledning av anmälan (screeninginstrumentet AU- DIT bifogas kallelse). IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möjligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompetensutveckling och fördjupningskurser för yrkesgrupper som kommer i kontakt med risk- eller missbruk. Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal (som arbetar med vård och behandling) utbildning om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och vårdbehov. IFO IFO IFO FOF sig till mottagningarna använder andra droger än alkohol. Pågår. Pågår. Pågår. Har ej efterfrågats och därmed inte genomförts. 5

1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-08-21 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00216-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Erika Barreby Epost: [email protected] Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Remiss –

PM 2010: RVI (Dnr 011-2168/2009) Finska föreningens begäran att få en representant i kommunstyrelsens pensionärsråd Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Finska föreningen
63 Former för rådgivning för föräldrar PREP Individuell rådgivning Origo samtalsstöd Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Inom ord. verksamhet Stöd i parrelationer Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet DAGS, föräldramötesmaterial i år 7-9 Folkhälsoenheten Att efterfrågan finns från respektive skola 4 st föräldramöten Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet SAMS, föräldramötesmaterial i år F-1 Grundskoleförvaltningen – elevhälsan 7 st föräldramöten

92 1. Att fånga tidiga signaler initiering Larm och larmning Lokaler Uppstart och att dokumentera arbetet Första stabsorientering Dokumentation Arbete i krisledningsorganisationen och planering Ledningsgenomgång Uthållighet Information och kommunikation Beredning, bedömning och analys Bedömningsarbete Omfallsplanering Lägesbilder, uppföljning och omvärld Samverkan och samband SÄRF Hjälpmedel och resurser Bistånd och ekonomi Ekonomi Bistånd Rapportering och ledningsinformation Reservdrift och resurser Avveckling av krisledningsorganisationen Information om avveckling Utvärdering, erfarenheter och krisstöd Krisstöd Utvärdering och erfarenheter Utbildning, övning och förberedande arbete 20 Övriga aktörer och resurser 21 Räddningstjänstförbundet 21 Krisstöd 21 Frivillig resursgrupp FRG 21 Försvarsmakten 21 Krishanteringsråd 21 Kriskommunikationsavtal 22 Samband 22 Samverkanspersoner 22 VG Stab 22 Privata utförare 22 Borås Stad Plan för extraordinära händelser 3
RIKTLINJER Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter nationella minoriteters 1 POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Nordström 2019-06-10 KS 2019/0685 Kommunfullmäktige Riktlinjer för Kalmar kommuns minoritetspolitiska arbete 2019-2022 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv
Instans 1(33) Plats och tid Brygghuset, Bryggaregatan 14, tisdagen den 2 april 2019 kl 14:00-18:15, Ajournering: kl. 15:30-15:40 Beslutande Ledamöter Håkan Eriksson (C), Ordförande Magnus Sjödahl (KD),Trygg i Göteborg – Trygg i Angered – Trygg i V Hisingen – Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4. Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.5.1-104/2010 SID 1 (6) 2010-03-02 Handläggare:
Anna Larsson Telefon: 08-508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Nationella
19 Säker och trygg kommun Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning. Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden, Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder. Nätverk år Lokala områdesnätverk Ortsråd Samverkansgrupper för konkreta insatser Trygga utemiljöer Samordning: Tekniska nämnden Lokal samverkan Samordning: Fritid- och folkhälsoförvaltningen Arbete och utbildning Samordning: Arbetslivsnämnden Trygg och säker vård och omsorg Samordning: Vård- och äldrenämnden Barn och unga i riskzon Samordning: Individ- och familjeomsorgsnämnden Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå) Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra möten/år Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen med Polisen och Välfärdsbokslutet Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande från: Stadsledningskansliet, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder. Centrum för säkerhet och kunskap Syfte: Stöd och rådgivning i samtliga nivåer Medverkande: CKS och samarbets- och samverkansaktörer internt och externt.34 Borås Stad Datum Sida 2(25) Bakgrund Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap dels om hur man ska tolka lagen men också en bredare kompetens om de nationella minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika områden. Vilka är behoven och utmaningarna och hur löser man dessa bäst är andra delar som lyfts fram. Informationen i texten är hämtad från olika källor som t ex Regeringens skrivelse 1 Nystart för en stärkt minoritetspolitik, Regeringens proposition 2 En stärkt minoritetspolitik, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets publikationer om bland annat äldreomsorg samt olika studier inom området för språkutveckling, äldreomsorg och nationella minoriteters behov. Vissa delar av kunskapsöversikten har skrivits av de nationella minoriteterna. Stycket som handlar om ungas situation utgår från svar på fyra olika frågeställningar som skickats ut till de nationella minoriteternas respektive ungdomsförbund på riksnivå. Program med kunskapsöversikt har också gått ut till Borås Stads nationella minoriteter för granskning. 1 Skr. 2017/18:282 2 Prop.2017/18:199 Kunskapsöversikt Nationella minoriteter

Åsa Skytt Jansson Handläggare 033 357219 SKRIVELSE Datum 2018-01-09 Sida 1(3) Instans Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 2018-00006 2.0.1.25 Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning