Posted on

Kfs Model Trucks

Hur denna är har jag inte läst ännu, men när det gäller den gamla lådan (nr 720) så säger många att den har mycket man inte vill ha och att passform och gjutningar är dåliga. Därför är det många lastbilsbyggare som tycker att man ska satsa på tillbehör från KFS eller JC L istället.Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster. Se vår Integritetspolicy för mer information.Vi använder oss av Mailchimp för vårt nyhetsbrev. genom att klicka på ”prenumerera” ovan, godkänner du att informationen skickas till Mailchimp för behandling. Läs om Mailschimps integritetspolicy här.Klassisk – Ditt bud sköts helautomatiskt av systemet. Målet är alltid ett bud strax över närmaste konkurrent men inte mer. Budfunktionen lägger automatiskt bud åt dig upp till ditt maxbelopp. Minimumintervallerna varierar mellan auktionsobjekt.

Aktiv – Budet blir det du lägger och är helt manuellt. Bra att använda när du vill lägga in en smash och ta hem budgivningen, men kräver övervakning eftersom andras autobud kan ligga högre än ditt direktbud.
Bekväm – Fungerar som ett klassiskt bud med den stora skillnaden att algoritmen tar hänsyn till både budgivare samt reservationspris. Bra om du vet att du bjuder högt och vill slippa småbudandet under reservationspris.3. Mellan förvaltning och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna kan träffas avtal om organisation och lokala administrativa rutiner för förslagsverksamheten, samt om annan mindre belöning än ekonomisk för förslag som inte är lämpliga för procentuell beräkning eller skälighetsbedömning, men där förslagsställaren ändå bör uppmärksammas.Vidare bestrids att vad som förekom vid den av CF åberopade förhandlingen enligt 11 § medbestämmandelagen den 24 januari 1986 mellan företrädare för kammarkontoret och lokala företrädare för SACO/SR och SKTF lett till att ett kollektivavtal om förslagsverksamhet vid kammarkontoret kommit till stånd. För det första var det vid förhandlingen enbart fråga om en medbestämmandeförhandling avseende vad som tänktes bli kammarkontorets förslag till ett lokalt medbestämmandeavtal. Detta framgår av att förhandlingen fördes enligt 11 § medbestämmandelagen och således gällde en fråga inom arbetsgivarens beslutandesfär. För det andra följer av det mellan parterna gällande kommunala huvudavtalet (KHA), Anmärkning till § 6, att vad de i förhandlingen den 24 januari 1986 kan ha enats om inte blivit till kollektivavtal. I den nämnda anmärkningen sägs sålunda följande:

Vid den tidpunkt då MBA-S slöts hade SHSTF medlemmar i stort sett enbart inom skolförvaltningens verksamhetsområde. Av den anledningen deltog inte SHSTF:s företrädare i någon större utsträckning i det löpande förhandlingsarbetet. – Enligt SHSTF:s uppfattning finns dock inget som tyder på att partsavsikten har varit att tidigare gällande avtal som reglerade ersättning för förslag (Företagsnämndsavtalet) skulle upphöra att gälla utan att ersättas av ett nytt avtal med åtminstone någon reglering av ersättningens storlek samt villkoren härför.
Ett förvaltningslokalt avtal ska också reglera medbestämmandeformerna. De medbestämmandeformer som kan komma ifråga är information, förhandling och medbestämmandegrupp med beredningsuppgifter – beredningsgrupp. De förvaltningar som nu har förslagskommitte eller motsvarande ska ombilda denna till medbestämmandegrupp med beredningsuppgifter alternativt slopa kommitten. Detta blir en följd av protokollets till MBA-Stockholm § 5 punkt 10, varav framgår att parterna enats om att ”i de förvaltningslokala avtalen får endast sådana partssammansatta grupper avtalas, som är medbestämmandegrupp”. Innan förvaltningslokalt avtal träffats ska MBL tillämpas.Normalt skulle de lokala parterna i en kommun förmodligen ha valt att sluta ett medbestämmandeavtal med direkt tillämplighet för hela kommunen och därvid ha antagit dels det centrala MBA-KL med vissa bestämmelser från det centrala förhandlingsprotokollet, såsom anges i punkt a) under rubriken ”Omfattning och giltighetstid” i det centralt överenskomna avtalsformuläret, dels enligt punkt b) den eller de bilagor till MBA-KL som de lokala parterna fann lämpliga, försedda med lokala bestämmelser.

Bilagorna är utformade i huvudsak lika samt indelade i avsnitt med rubrikerna Definition, Gemensamma Bestämmelser, Frågor för lokala bestämmelser och Former för det lokala medbestämmandet. När ett lokalt medbestämmandeavtal träffas kan de lokala parterna välja vilken eller vilka av bilagorna som skall antas. De avgör därmed själva vilket eller vilka av medbestämmandeområdena som skall regleras och i vilken takt medbestämmandet skall utvecklas hos ifrågavarande kommun eller landsting. Vid antagandet av en bilaga får de lokala parterna inte ändra bestämmelserna under rubrikerna ”Definition” och ”Gemensamma bestämmelser”, medan de inom ramar som anges under rubrikerna ”Frågor för lokala bestämmelser” och ”Former för det lokala medbestämmandet” kan skapa lokala regler.
CF:s ståndpunkt beträffande MBA-S med tillhörande bilagor A-G och förhandlingsprotokoll, dvs. det avtal som den 21 juni 1984 träffades mellan kommunen och ett stort antal arbetstagarorganisationer (de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna), bland dem CF, kan sammanfattas på följande sätt. MBA-S med tillhörande bilagor A-G och förhandlingsprotokoll är ett kollektivavtal och blev som sådant gällande inte bara mellan kommunen med dess samtliga förvaltningar och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna, utan enligt 26 § medbestämmandelagen också mellan kommunen och de medlemmar i de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna som när avtalet träffades var eller sedermera blev anställda hos kommunen. Således blev bl.a. MBA-S bilaga F med dess regler om förslagsverksamhet redan vid avtalets ikraftträdande den 1 januari 1985 gällande som kollektivavtal och tillämplig i förhållandet mellan kommunen och de båda CF-medlemmarna L-I.B. och J.L. När det i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollets § 4 talas om överenskommelser enligt kollektivavtalet mellan förvaltningarna och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna – överenskommelser som skall godkännas av kommunens personal- och organisationsnämnd och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna för att bli giltiga – åsyftas endast förvaltningsvisa avtal om sådana detaljfrågor, som de kommuncentrala parterna enligt MBA-S överlämnat åt de förvaltningslokala parterna att reglera om de så önskar. Såvitt gäller den i målet aktuella bilaga F är det fråga om avtal om organisation och lokala administrativa rutiner för förslagsverksamheten, om annan mindre belöning än ekonomisk för förslag som inte är lämpliga för procentuell beräkning eller skälighetsbedömning och om medbestämmandeformer. Avtalets materiella regler om t.ex. rätten till ersättning för förslag är emellertid gällande som kollektivavtal och tillämpliga för de anställda vid olika förvaltningar oberoende av sådana förvaltningslokala (förvaltningsvisa) avtal. 1 För förslag som tidigare bedömts som utomordentligt värdefullt men där ersättningen senare visat sig vara uppenbart för låg i förhållande till förslagets värde, kan högre ersättning utgå. Arbetsdomstolen har i
samråd med parterna beslutat att genom mellandom pröva frågan huruvida MBA-S bilaga F varit gällande som kollektivavtal mellan på ena sidan Stockholms kommun och på andra sidan CF jämte dess medlemmar L-I.B. och J.L. i deras anställningar vid kommunens fastighetskontor respektive kammarkontor, när förslaget lämnades in.

Som framgått har kommunen emellertid gjort gällande att det, när MBA-S slöts, varit avtalsparternas gemensamma avsikt att avtalet skulle ha den av kommunen påstådda innebörden och att det vidare varit avtalsparternas mening att detta skulle komma till uttryck i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollets § 4. Beträffande vad kommunen sålunda hävdat har vittnesförhör ägt rum med de personer som förde förhandlingarna om MBA-S, nämligen på kommunens sida J-Å.G. samt på arbetstagarsidan G.H. för SKAF:s avdelning 1, K.S. för KTK och C-M.W. för SACO/SR-K.

CF har vidare hävdat att – vid den här gjorda bedömningen av konstruktionen av MBA-S med tillhörande bilagor och förhandlingsprotokoll – det för kammarkontorets del träffats en förvaltningslokal överenskommelse om tillämpning av bilaga F vid kontoret genom vad som förekom vid en förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen den 24 januari 1986 mellan företrädare för kammarkontoret och förvaltningslokala företrädare för SACO/SR och SKTF. Detta har bestritts av kommunen, och de invändningar mot CF:s påstående som kommunen därvid har anfört är uppenbarligen bärande. Arbetsdomstolen kan följaktligen inte heller i denna del biträda CF:s ståndpunkt.Det bör tilläggas att frågan om betydelsen i övrigt av den nyss nämnda Anvisning nr 1 till MBA-S bilaga F, av vad som förekom vid förhandlingen den 24 januari 1986 ävensom av annat kommunens agerande med avseende på förslagsverksamheten hos kommunen inte är föremål för prövning genom denna mellandom. I enlighet med det anförda har MBA-S också i praktiken hanterats alltsedan avtalet tillkom för snart tio år sedan. Det har aldrig förrän i denna rättegång från något håll gjorts gällande att de olika reglerna i MBA-S med tillhörande bilagor blev direkt tillämpliga för stadens alla förvaltningar. Som kommunen skall återkomma till hävdades detta inte ens av CF i de lokala och centrala tvisteförhandlingar som föregått rättegången. Kommunens ståndpunkt kan sammanfattas på följande sätt. MBA-S med tillhörande bilagor A-G och förhandlingsprotokoll är i och för sig ett kollektivavtal mellan kommunen och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna. Avtalet är emellertid endast en modell eller ett ramavtal, och i enlighet med den gemensamma partsavsikten vid avtalets träffande får reglerna i MBA-S med bilagorna A-G inte till någon del tillämpning vid en förvaltning förrän de förvaltningslokala parterna träffat överenskommelse därom och denna överenskommelse, som kan avse tillämpning av hela eller endast en del av avtalet vid förvaltningen, godkänts av kommunens personal- och organisationsnämnd och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna. Denna gemensamma partsavsikt har kommit till uttryck i § 4 i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollet. Såvitt gäller kommunens kammarkontor och fastighetskontor föreligger inte någon sådan förvaltningslokal överenskommelse avseende tillämpning av MBA-S bilaga F vid dessa båda förvaltningar.

Någon gemensam partsavsikt av det innehåll som kommunen påstått har alltså inte förelegat. Vad som enligt C-M.W. lämnades öppet för särskilt träffande av s.k. förvaltningsvisa avtal, som skulle godkännas av PON och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna, var en del frågor rörande medbestämmandets organisation och administration som angavs i de olika till MBA-S hörande bilagorna under deras avsnitt III, Lokala bestämmelser för Stockholms kommun. Med anknytning till tvisten mellan parterna kan här hänvisas till MBA-S bilaga F, avsnitt III A, punkt 3, och B. Bilaga F med dess regler om förslagsverksamheten skulle dock enligt C-M.W. bli gällande som kollektivavtal mellan kommunen och de avtalsslutande arbetstagarorganisationerna jämte deras hos kommunen anställda medlemmar fr.o.m. den 1 januari 1985.
Därefter har uppkommit en rättstvist mellan CF och kommunen rörande L-I.B:s och J.L:s rätt till ersättning för det ifrågavarande förslaget. Sedan tvisteförhandlingar hållits utan att enighet kunnat nås har CF väckt talan mot kommunen vid arbetsdomstolen. CF har yrkat att kommunen skall förpliktas att till envar av L-I.B. och J.L. utge 8 500 000 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från dagen för delgivning av stämning tills betalning sker. Kommunen har bestritt bifall till käromålet.Intill dess lokalt avtal enligt mom 1 har upprättats skall dels det centrala medbestämmandeavtalet MBA-KL – utom bilagorna A-G – dels §§ 2–7 första stycket, 8–11, 13, 16–18 och 20 i tillhörande protokoll gälla som lokalt kollektivavtal fr o m den 1 oktober 1980.Arbetsdomstolen har berett samtliga de arbetstagarorganisationer som har angetts som parter i MBA-S (eller deras nuvarande motsvarigheter) tillfälle att yttra sig i den nu aktuella tvistefrågan. SKAF:s avdelning 1 har hänvisat till G.H:s vittnesmål som sitt yttrande. I övrigt har endast inkommit följande yttranden, här återgivna i huvudsak.Den metod som valdes motsvarade närmast den som de centrala parterna tillämpat vid träffandet av MBA-KL 80. De kommuncentrala parterna fick en roll liknande de centrala parternas och de olika förvaltningarna en roll liknande kommunernas enligt MBA-KL 80. De kommuncentrala parterna slöt sålunda ett MBA-S som i princip var fullständigt och bestod av ett förhandlingsprotokoll samt av reglerna i MBA-KL med tillhörande bilagor A-G, kompletterade med de kommungemensamma bestämmelser som de kommuncentrala parterna ville avgöra innehållet i och med vissa möjligheter för de förvaltningslokala parterna att för de olika medbestämmandeområdena komma överens om förvaltningslokala regler. Det sålunda kommuncentralt överenskomna kollektivavtalet, MBA-S, skulle emellertid inte till någon del få tillämpning vid någon förvaltning utan att de förvaltningslokala parterna enades om att avtalet skulle antas för att gälla för förvaltningen. Och precis som kommunerna vid antagandet av MBA-KL kunde välja att anta detta helt eller endast delvis skulle de förvaltningslokala parterna därvid kunna välja att anta MBA-S helt eller endast delvis. De förvaltningslokala parterna vid en förvaltning skulle sålunda exempelvis kunna anta enbart bilaga F om förslagsverksamhet. De fick då ta denna bilaga såsom den var utformad av de kommuncentrala parterna och kunde endast göra de tillägg eller anpassningar som dessa parter lämnat möjlighet till. Saken kan också uttryckas så, att liksom MBA-KL utgjorde ett ramavtal eller en modell för medbestämmandeavtal i kommunerna, på samma sätt skulle MBA-S utgöra ett ramavtal eller en modell för medbestämmandeavtal avseende kommunens olika förvaltningar.

I målet råder tvist mellan CF och kommunen om CF-medlemmarna L-I.B:s och J.L:s rätt till ersättning av kommunen för ett förslag som de båda ingav till kommunen i april 1987, då L-I.B. var anställd vid kommunens fastighetskontor och J.L. var anställd vid kommunens kammarkontor. Målet innefattar ett flertal frågor i vilka parterna är oense. Den tvistefråga som nu är föremål för arbetsdomstolens prövning i mellandom är huruvida MBA-S bilaga F varit gällande som kollektivavtal mellan på ena sidan kommunen och på andra sidan CF jämte L-I.B. och J.L. i deras anställningar vid kommunens fastighetskontor respektive kammarkontor, när förslaget lämnades in.
Det centralt träffade MBA-KL 80 innebar – såsom framgår av § 14 mom. 1 i det till avtalet hörande förhandlingsprotokollet av den 10 november 1980 – att de centrala parterna rekommenderade att lokala kollektivavtal enligt det till protokollet fogade avtalsformuläret skulle upprättas mellan kommunerna och de lokala arbetstagarorganisationerna. Huvudprincipen var alltså som vanligt på den kommunala sektorn att det centralt överenskomna MBA-KL med tillhörande bilagor m.m. inte blev direkt bindande som kollektivavtal för någon kommun. Härifrån gjordes dock genom protokollets § 14 mom. 2 det avsteget att MBA-KL jämte vissa bestämmelser i protokollet – men däremot inte någon av de till MBA-KL fogade bilagorna A-G – skulle gälla som lokalt kollektivavtal i kommunerna fr.o.m. den 1 oktober 1980 genom att kommunens personalorgan beslöt att anta överenskommelsen som lokalt kollektivavtal. Ett sådant beslut skulle dock enligt § 14 mom. 2 gälla endast intill dess att kommunen i enlighet med rekommendationen i § 14 mom. 1 träffat
lokalt kollektivavtal med de lokala arbetstagarorganisationerna.”På grund av det anförda finner arbetsdomstolen att avgörande vikt måste fästas vid (A:s), (B:s) och (C:s) vittnesmål. Av dessa framgår att det vid förhandlingarna om MBA-S blivit uttryckligen klarlagt, att avtalet skulle ha den av dem beskrivna konstruktionen och sålunda inte till någon del skulle bli tillämpligt som kollektivavtal vid någon av kommunens förvaltningar utan att en förvaltningslokal överenskommelse träffats därom och sedermera godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen har inte anledning att vidare uppehålla sig vid frågan, huruvida detta är något som fallit (D) ur minnet eller möjligen på något sätt missförståtts av honom. Även om det senare skulle vara fallet, har nämligen inte framkommit något som tyder på att kommunens företrädare i förhandlingarna ens bort inse detta. Med hänsyn till den förhandlingsgemenskap som rått på arbetstagarsidan har kommunen därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen så, att den angivna avtalskonstruktionen omfattats av en partsavsikt som varit gemensam för kommunen och dess samtliga motparter på arbetstagarsidan (jfr AD 1993 nr 148). Oaktat lydelsen av avtalet med tillhörande bilagor samt förhandlingsprotokollets § 4 – i enlighet med vad domstolen tidigare har anfört – närmast talar i annan riktning måste avtalet tolkas i överensstämmelse med vad som sålunda får betraktas som den gemensamma partsavsikten (jfr bl.a. AD 1955 nr 13).”Eftersom de olika förvaltningarna inte är juridiska personer och det endast var personal- och organisationsnämnden som hade behörighet att sluta kollektivavtal på kommunens vägnar, krävdes ett särskilt system för att omvandla en överenskommelse mellan de förvaltningslokala parterna till ett kollektivavtal med tillämplighet för den ifrågavarande förvaltningen och dess anställda. Det är detta som framgår av det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollets § 4, enligt vilken överenskommelser enligt MBA-S mellan förvaltningarna och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna skulle vara ”giltiga” först efter godkännande av personal- och organisationsnämnden och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna, dvs. den nämnd och de organisationer som sluter kollektivavtal rörande förhållandet mellan kommunen och dess anställda. Med denna ordning fick de kommuncentrala parterna också tillfälle till kontroll av de förvaltningslokala överenskommelserna. Det var först genom att en förvaltningslokal eller förvaltningsvis överenskommelse godkändes av de kommuncentrala parterna som det skulle föreligga ett för kommunen bindande kollektivavtal om medbestämmande, som ägde tillämpning för den aktuella förvaltningen.

Ett förslag skall tillföra förvaltningen något nytt och ha krävt en viss självständig idégivning. Ersättning betalas för de förslag som arbetsgivaren tillgodogör sig om förslagen medför påvisbara fördelar och är en prestation utöver förslagsställarens normala arbete.
Det bestrids att vad som förekom vid den av CF åberopade förhandlingen enligt MBA-KL § 11 den 14 januari 1985 inneburit att kommunen och de i förhandlingen deltagande organisationerna skulle ha enats om att MBA-S Bilaga F skulle gälla som kollektivavtal mellan kommunen med dess samtliga förvaltningar och arbetstagarorganisationerna, däribland CF. Förhandlingsärendet gällde ett ensidigt arbetsgivarbeslut, nämligen fastställande av anvisningar för förslagsverksamheten att tillämpas vid förvaltningar där de förvaltningslokala parterna enades om att anta MBA-S Bilaga F eller som genom ensidigt arbetsgivarbeslut bestämt sig för att tillämpa motsvarande regler. När ett sådant lokalt kollektivavtal träffades förelåg enligt det centrala MBA-KL, såsom framgår av det nyss nämnda avtalsformuläret, inte någon skyldighet att anta någon av de till MBA-KL hörande bilagorna A-G, vilka behandlar olika s.k. medbestämmandeområden. Beroende på vad de lokala parterna önskade och kunde enas om kunde de sålunda välja att inte anta någon av bilagorna eller endast en eller vissa av dessa. Skälet till detta var att de centrala parterna ansåg att kommunerna och deras lokala motparter med hänsyn till de mycket skiftande förutsättningarna i olika kommuner själva måste avgöra vilka medbestämmandeområden som skulle regleras i den enskilda kommunen. Det var sålunda fullt möjligt att t.ex. MBA-KL bilaga F om förslagsverksamheten inte skulle komma att gälla i en kommun, medan den gällde i en annan. MBA-KL är uppbyggt på följande sätt. Det inleds med ett protokoll från de centrala förhandlingarna, i vilket anges de avtalsslutande parternas gemensamma utgångspunkter för hur medbestämmanderätten skall utformas på det kommunala området samt förutsättningarna för att lokala kollektivavtal skall få slutas. Dessutom innehåller protokollet bestämmelser som gäller endast mellan de centrala parterna, t.ex. regler om giltighet och uppsägning av MBA-KL. Till protokollet finns fogat ett avtalsformulär för de lokala kollektivavtalen samt den egentliga avtalstexten. Denna är indelad i de tre kapitlen Inledande bestämmelser, Medbestämmandeformer och Jämställdhet mellan kvinnor och män. Till avtalstexten finns fogad bilagorna A-G avseende avtalets medbestämmandeområden, vilka är följande:CF hävdar att Stockholms stad inte haft rätt att avvisa förslagsställarnas begäran om procentuell beräkning av ersättning enligt reglerna i MBA-S bilaga F då denna ingår i förslagsställarnas enskilda anställningsavtal.

Beträffande vad som antecknades i paragrafens andra stycke skall här endast framhållas att kommunen i tvisten gör gällande att den tillämpning som nämnts i stycket följer av ett ensidigt arbetsgivarbeslut och inte ger arbetstagarna något rättsligt anspråk på förslagsersättning. Denna fråga är emellertid inte föremål för prövning genom mellandomen.
Med förslagsverksamhet avses åtgärder i syfte att ta till vara de anställdas idéer till förbättringar av arbetet och/eller arbetsmiljön. Förslagsverksamheten står öppen för alla anställda enskilt eller i grupp.

Enligt CF:s mening kan det knappast tydligare demonstreras att kommunen vid tiden för cirkulärets utfärdande delade CF:s uppfattning att det ”kommuncentrala avtalet”, dvs. MBA-S med bl.a. tillhörande bilaga F, gällde och skulle tillämpas som kollektivavtal för kommunen och dess förvaltningar fr.o.m. den 1 januari 1985. Samma uppfattning har sedan kommit till uttryck i flera cirkulär gällande förslagsverksamheten.Sådant lokalt kollektivavtal skall anses ha kommit till stånd genom att kommunens personalorgan beslutar anta överenskommelsen såsom lokalt kollektivavtal och tillställer arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag, över beslutet. § 4 Parterna enades att överenskommelser enligt kollektivavtalet mellan förvaltningarna och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna är giltiga först efter godkännande av personal- och organisationsnämnden och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna. MBA-S slöts den 21 juni 1984 och blev fr.o.m. ikraftträdandedagen den 1 januari 1985 gällande mellan kommunen och dess motparter i avtalet, däribland CF. Enligt 26 § medbestämmandelagen blev avtalet, som utgör ett kollektivavtal, därmed bindande även mellan kommunen och CF:s hos kommunen anställda medlemmar. MBA-S omfattar bl.a. bilaga F med dess regler om förslagsverksamhet. Dessa har alltså fr.o.m. den 1 januari 1985 blivit gällande för bl.a. L-I.B. och J.L.

Tilläggsersättning utbetalas med skillnaden mellan vad förslagsställaren fått och vad han/hon skulle ha fått om den större besparingen varit känd från början.
Lokala kollektivavtal får endast träffas i sådana frågor och om sådana medbestämmandeformer som anges i bilagorna A-G under rubrikerna ”Frågor för lokala bestämmelser” och ”Former för det lokala medbestämmandet”.

MBA-S omfattar enligt sin lydelse dels det centrala MBA-KL utom bilagorna A-G och dels de bilagor till MBA-KL med lokala bestämmelser som parterna kommit överens om med stöd av MBA-KL. Detta innebär enligt CR:s och Ingenjörsförbundets uppfattning att de materiella regler som återfinns i MBA-S bilaga F innefattas i avtalet. Av förhandlingsprotokollet från tecknandet av MBA-S framgår i § 3 att parterna träffade överenskommelse om bilagda kollektivavtal. Av § 4 framgår vidare att parterna enades om att överenskommelser enligt kollektivavtalet mellan förvaltningarna och de förvaltningsvisa arbetstagarorganisationerna är giltiga först efter godkännande av personal- och organisationsnämnden och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna. Innebörden av och avsikten med detta var att möjliggöra att förvaltningsvisa avtal kunde träffas om organisation, administrativa rutiner samt val av medbestämmandeformer, dvs. bilagorna A-G. CR och Ingenjörsförbundet har inte vid något tillfälle uppfattat någon annan gemensam partsavsikt än att det materiella innehållet i bilagorna utgjort kollektivavtalsinnehåll. CR och Ingenjörsförbundet hade för övrigt inte medverkat i tecknandet av ett kollektivavtal varigenom etablerandet av materiella rättigheter skulle ha varit beroende av förekomsten av förvaltningslokala parter. Detta gäller särskilt beträffande bilaga F eftersom förslagsregler i enlighet med bilagan redan tidigare gällde.
Det nu sagda utgjorde den i förhandlingarna om avtalet uttryckligt klarlagda, gemensamma partsavsikten bakom MBA-S, ett förhållande som i målet kommer att bekräftas genom vittnesmål av J-Å.G., G.H. och K.S.

Sammanfattningsvis talar alltså lydelsen av MBA-S med bl.a. bilaga F, lydelsen av det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollet samt kommunens personalorgans eget agerande under en följd av år klart för CF:s ståndpunkt att förslagsverksamheten vid kommunens förvaltningar, däribland fastighetskontoret och kammarkontoret, alltsedan den 1 januari 1985 regleras av bilaga F som ett mellan kommunen och bl.a. CF jämte dess hos kommunen anställda medlemmar gällande kollektivavtal. Kommunens ståndpunkt framstår som en efterhandskonstruktion utan stöd av fakta. Den är uppseendeväckande på det sättet att den innebär, att de arbetstagarorganisationer som är kommunens motparter skulle ha bedrivit långvariga förhandlingar om ett MBA-S för att slutligen stå med enbart ett ”papper” som inte ägde tillämpning vid någon av kommunens förvaltningar. Dessutom skulle de genom att träffa MBA-S ha ”avtalat bort” bl.a. den rätt till ersättning för förslag som följde av det dessförinnan för kommunen gällande s.k. företagsnämndsavtalet. Intet av detta är rimligt.
Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag, huruvida regler om sådan ersättning i ett mellan Stockholms kommun och ett flertal arbetstagarorganisationer år 1984 träffat medbestämmandeavtal (MBA-S) blivit omedelbart tillämpliga som kollektivavtal för de anställda vid kommunens olika förvaltningar, eller om det för sådan tillämplighet av reglerna för de anställda vid en förvaltning fordrats särskild förvaltningslokal överenskommelse, som godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen finner att MBA-S skall tolkas i enlighet med det senare alternativet, varvid domstolen uttalar bl.a. följande:Har Svenska kommunalarbetareförbundet eller KTK eller SACO/SR-K begärt förhandlingar om lokala kollektivavtal skall förhandlingar tas upp även med de övriga av de nämnda organisationerna, vilka har medlemmar anställda hos kommunen. – – -.

De avtalade lokala bestämmelserna för Stockholms kommun återfinns under avsnitt III. Härav följer bl a att anvisningar, avseende centrala regler för förslagsverksamheten ska utfärdas av personal- och organisationsnämnden efter förhandlingar (MBA-KL § 11) mellan personal- och organisationsförvaltningen och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna. Sådana förhandlingar kommer att äga rum den 14 januari 1985.
Parterna är ense om att rekommendera, att lokala kollektivavtal enligt bifogade avtalsformulär upprättas mellan kommunerna och de lokala arbetstagarorganisationerna. Sådant avtal skall gälla fr o m den tidpunkt som lokalt överenskommes.

J-Å.G:s, G.H:s och K.S:s praktiskt taget samstämmiga uppgifter ger klart vid handen att det varit en i vart fall för kommunen och de arbetstagarorganisationer, som i förhandlingarna om MBA-S företräddes av G.H. och K.S., gemensam partsavsikt att avtalet skulle ges den konstruktion som kommunen har hävdat i målet. Förhören med dem inför domstolen har varit så ingående att det kan uteslutas att deras redovisning av den av dem som förhandlare åsyftade innebörden av avtalet skulle hos någon av dem bygga på missuppfattningar eller missförstånd. Särskilt bör nämnas att de, mot bakgrund av vad som tidigare har sagts om den skriftliga bevisningen, närmast har pressats beträffande frågan huruvida det inte i själva verket förhållit sig så att de förvaltningslokala överenskommelser, som nämns i § 4 i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollet, endast skulle avse medbestämmandeformer m.m. men inte ha någon betydelse i övrigt för avtalets och de därtill hörande bilagornas tillämpning vid de olika förvaltningarna. De har därvid inte tvekat utan framstått som helt säkra och bestämda i fråga om den av dem uppgivna grundläggande konstruktionen av avtalet. De har klart och förståeligt redovisat idén bakom och motiven till att avtalet gavs denna konstruktion, samt även lämnat åtminstone godtagbara förklaringar till de av domstolen tidigare berörda – och för kommunens ståndpunkt eljest besvärande – inslag i utredningen som utgörs av de
anvisningar och cirkulär rörande förslagsverksamheten som utfärdats av kommunens personalorgan.
a) dels det centrala medbestämmandeavtalet (MBA-KL) – utom bilagorna A-G – dels §§ 2–7 första stycket, 8–11, 13, 16–18 och 20 i därtill hörande protokoll

Förvaltningsvis kan även avtal träffas om annan mindre belöning än ekonomisk för förslag som inte är lämpliga för procentuell beräkning eller skälighetsbedömning, men där förslagsställaren ändå bör uppmärksammas. Detta innebär att hittillsvarande centrala förslagspremie ej utdelas efter 1984‑12‑31. Förslagspremien kan ersättas av annan mindre belöning fr o m ikraftträdandet av förvaltningslokalt avtal härom.

Sveriges läkarförbund har inte kunnat inhämta några uppgifter som kan ge vägledning när det gäller att utröna vad som varit parternas avsikt vid tillkomsten av MBA-S.
JUSEK anser att det mellan Stockholms kommun och JUSEK den 21 juni 1984 träffade MBA-S med därtill fogade bilagor med giltighet från den 1 januari 1985 är ett mellan Stockholms kommun och dess förvaltningar på ena och respektive förbund på andra sidan gällande kollektivavtal.

1. De medbestämmandeformer som kan komma ifråga är information (MBA-KL § 10), förhandling (MBA-KL § 11) och medbestämmandegrupp med beredningsuppgifter – beredningsgrupp (MBA-KL § 12).

När det gäller C-M.W:s vittnesmål kan detta i och för sig synas oförenligt med de uppgifter som lämnats av J-Å.G., G.H. och K.S. Arbetsdomstolen ifrågasätter inte heller annat än att C-M.W. ärligt redovisat sin uppfattning om vad som förekom vid förhandlingarna om MBA-S. Det har emellertid varit påfallande att han på ett helt annat sätt än de tre övriga i förhandlingarna inblandade personerna – vilka alltså klart redovisat bakgrunden och skälen till att avtalet gavs den av dem beskrivna konstruktionen – huvudsakligen hänvisat till vad han numera kunnat erinra sig beträffande de förhandlingar som ägde rum för omkring tio år sedan. Det är givet att bl.a. den långa tid som sålunda förflutit kan ha påverkat hans minnesbild av vad som förekom under förhandlingarna.
Förslaget behandlades vid kammarkontoret, som är en av kommunens förvaltningar, och där beslöts – efter förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen mellan kammarkontoret och Stadshusets SACO-förening den 19 december 1991 – att L-I.B. och J.L. skulle uppmärksammas med var sin litografi. Redan vid medbestämmandeförhandlingen rådde oenighet mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan beträffande ersättningen för förslaget. SACO-föreningen menade sålunda att L-I.B. och J.L. skulle ersättas enligt ”gällande medbestämmandeavtal” och att ersättningen därvid skulle kunna bli ca 20 miljoner kr, grundat på en preliminär kalkyl av besparingsnivån som visade på en besparing om ca 40 miljoner kr per år.

ArkitektFörbundets förhandlare och avtalstecknare var arkitekten C.F. vid dåvarande fastighetskontoret. Han kan idag inte påminna sig detaljer från behandlingen av den i målet aktuella § 4 i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollet. ArkitektFörbundet vill dock anföra följande som sin principiella uppfattning. Sedan ArkitektFörbundet bildades har i princip alla kollektivavtal träffats med Stockholms kommuns centrala personalförvaltning. Detta har gällt både löne- och inflytandeavtal. Endast i undantagsfall har ArkitektFörbundet förvaltningslokala klubbar vid de olika förvaltningarna. Där sådana klubbar funnits har de inte haft generell fullmakt att träffa för ArkitektFörbundet bindande kollektivavtal. Ser man till MBA-S har ArkitektFörbundet därför uppfattat detta som ett för hela kommunen bindande avtal. Av den anledningen har ArkitektFörbundet inte funnit anledning att vidta åtgärder för att söka åstadkomma särskilda förvaltningsvisa inflytandeavtal. Den omtvistade § 4 i förhandlingsprotokollet bör enligt ArkitektFörbundets uppfattning tolkas så, att MBA-S inklusive bilagor gäller hela kommunen – alla förvaltningar – och att tillägg eller avvikelser därifrån måste godkännas av personal- och organisationsnämnden och ”de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna”, dvs. i SACO-K:s fall förbunden, för att bli gällande.Med hänsyn till de tidigare angivna förutsättningarna för medbestämmandeavtal i Stockholms kommun ligger det inte något ”uppseendeväckande” eller egendomligt i den modell som valdes för kollektivavtalsregleringen av medbestämmandet inom kommunen. Det är snarare uppseendeväckande – såsom följer av CF:s ståndpunkt i målet – att kommunen och olika förvaltningar hos denna uppenbarligen skulle ha under ett decennium åsidosatt MBA-S regler i en rad olika hänseenden utan att detta någonsin har påtalats av organisationerna på arbetstagarsidan i avtalet.

Riktigheten av CF:s ståndpunkt bekräftas vidare av en rad cirkulär rörande förslagsverksamheten, cirkulär som utfärdats av kommunens personal- och organisationsförvaltning med början den 3 december 1984. I ett den dagen utfärdat cirkulär P 8/1984, ställt till kommunens samtliga förvaltningar, anfördes sålunda följande:
Avsikten med MBA-KL är att likalydande lokala avtal skall tecknas och gälla för samtliga lokala arbetstagarorganisationer inom samma kommun/landsting. – – -.

Sammanfattningsvis kommer arbetsdomstolen alltså till följande slutsatser såvitt avser mellandomsfrågan. MBA-S med tillhörande bilagor A-G jämte förhandlingsprotokoll skall i enlighet med kommunens ståndpunkt tolkas så, att reglerna i bilaga F rörande förslagsverksamhet för sin tillämplighet som kollektivavtal för de anställda vid en till kommunen hörande förvaltning förutsätter en av de kommuncentrala parterna godkänd förvaltningslokal överenskommelse därom. Någon sådan förvaltningslokal överenskommelse har såvitt visats inte träffats och godkänts när det gäller kommunens kammarkontor och fastighetskontor.
1. De i tabellen ovan angivna ersättningarna – basbeloppen – skall utgå med följande justeringar vart annat år: Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex – – – skall framgent ske.Ledamöter: Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet träffade den 10 november 1980 med Svenska kommunalarbetareförbundet, Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) och SACO/SR-K jämte till dessa huvudorganisationer hörande riksorganisationer ett Medbestämmandeavtal för kommuner och landsting (MBA-KL 80). MBA-KL 80 är ett s.k. ramavtal som är förenat med de centrala parternas rekommendation att lokala medbestämmandeavtal skall träffas i kommuner och landsting. Syftet bakom avtalet är att utveckla det lokala medbestämmandet hos dessa arbetsgivare.

Svenska Teaterförbundet förutsatte givetvis vid undertecknandet av MBA-S att det skulle tillämpas i hela kommunen, dvs. vid alla kommunens förvaltningar. Att sedan förvaltningslokala överenskommelser om tillämpningsföreskrifter samt överenskommelser ”om annan mindre belöning än ekonomisk för förslag som inte är lämpliga för procentuell beräkning eller skälighetsbedömning, men där förslagsställaren ändå bör uppmärksammas” eventuellt skulle kunna träffas förändrar inte Svenska Teaterförbundets ståndpunkt avseende partsavsikten med kollektivavtalets giltighet.

Parterna har i den aktuella tvistefrågan åberopat åtskillig skriftlig bevisning. Vidare har vid huvudförhandlingen i arbetsdomstolen upptagits muntlig bevisning. På båda parters begäran har vittnesförhör ägt rum med G.H., ombudsman hos SKAF:s avdelning 1. På begäran av CF har vittnesförhör ägt rum med C-M.W., tidigare ordförande i en sammanslutning av CF-medlemmar vid kommunens fastighetskontor och ordförande i SACO-rådet, med L.S., f.d. byråchef vid kammarkontorets administrativa byrå, samt med L.E., ombudsman hos CF. På begäran av kommunen har vittnesförhör ägt rum med K.S., ombudsman hos SKTF, med J-Å.G., tidigare anställd vid kommunens personal- och organisationsförvaltning och numera direktör vid Stockholm Vatten, samt med M.W., anställd vid kommunens personal- och organisationsförvaltning.Arbetsdomstolen fastställer, att frågan om L-I.B:s och J.L:s rätt till ersättning för det i målet aktuella förslaget inte var reglerad av MBA-S bilaga F som ett för dem tillämpligt kollektivavtal när förslaget lämnades in.1. CF anser att reglerna angående förslagsverksamheten i bilaga F till det centrala medbestämmandeavtalet för Stockholms kommun i vart fall ingår som en väsentlig del i J.L:s och L-I.B:s anställningsavtal med kommunen.

Om ett förslag skulle medföra en avsevärt större besparing än man räknat med, skall tilläggsersättning utbetalas. Denna tilläggsersättning skall aktualiseras senast två år efter det att förslaget tagits i anspråk. Detsamma gäller om förslaget tas i anspråk av andra förvaltningar inom kommunen och hänsyn inte har tagits till detta vid den tidigare bedömningen.
Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.Stockholms kommun är emellertid speciell i förhållande till övriga kommuner i landet, bl.a. på grund av att den är i särklass störst. Kommunen hade sålunda vid den aktuella tiden omkring 60 000 anställda, fördelade på ca 25 olika förvaltningar som varierade i personalstorlek från socialförvaltningens omkring 30 000 anställda till kanske 15 anställda vid den minsta förvaltningen. De olika förvaltningarnas verksamhetsområden var helt olika varandra och de olika förvaltningarna tillämpade i stor utsträckning förvaltningsegna personalpolitiska riktlinjer, regler och rutiner av betydelse för medbestämmandet. Det var därför lätt insett att det inte skulle vara ändamålsenligt eller lämpligt att sluta ett kommuncentralt medbestämmandeavtal som skulle bli direkt tillämpligt vid alla förvaltningar. Frågan togs upp redan i förhandlingarnas inledande skede, och de förhandlande personerna kom ganska snart fram till att man för Stockholms del måste välja en annan metod. CF godtog vid den lokala förhandlingen den 15 juni 1992 att Kammarkontoret inte är bundet av MBA-S bilaga F. Anledningen härtill var kommunens uppgift att lokalt medbestämmandeavtal saknas för förslagsverksamheten vid Kammarkontoret. Parterna var överens om att Kammarkontoret tillämpar regler motsvarande MBA-S bilaga F för förslagsverksamhet vid kontoret (se protokoll § 4 andra st från den lokala förhandlingen). Enligt CFs uppfattning innebär denna ”tillämpning” inte enbart en ensidig utfästelse från arbetsgivarens sida utan en faktisk bundenhet som kan rättsligt prövas. Kommunförbundets invändning vid den centrala förhandlingen är ny för dagen och har aldrig framställts tidigare. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet å ena sidan samt Svenska kommunalarbetareförbundet, Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) och SACO/SR-K jämte till nämnda huvudorganisationer anslutna riksorganisationer å den andra sidan1) riktlinjer för förslagsverksamheten inom Stockholms stads förvaltningar antagna av stadsfullmäktige 1962‑12‑17 med ändringar antagna av stadskollegiet 1967‑11‑08 (Kfs 1967:76)

Vad härefter angår den centrala tvisteförhandlingen, som hölls den 13 oktober 1992 och vid vilken CF representerades av förbundsjuristen U.N. och CF:s ombud i detta mål, förbundsjuristen B-E.B., antecknades till det av förhandlingsparterna justerade protokollet bl.a. följande:
1. För förslag som tidigare bedömts som utomordentligt värdefullt men där ersättningen senare visat sig vara uppenbart för låg i förhållande till förslagets värde, kan högre ersättning utgå.Av vad de sålunda hörda personerna berättat har till en början framgått följande. Sedan det centrala MBA-KL hade tillkommit i slutet av år 1980 var det troligen SKAF:s avdelning 1 genom G.H. som tog initiativet till att man skulle söka träffa ett medbestämmandeavtal för Stockholms kommun. Förmodligen i slutet av år 1982 började G.H., K.S. och C-M.W. – tillsammans med en företrädare för Lärarförbundet vars medverkan dock saknar intresse i den föreliggande tvisten – utarbeta ett gemensamt arbetstagarförslag till ett sådant avtal. Detta förslag presenterades för kommunen, och under år 1983 påbörjades förhandlingarna om det blivande MBA-S. I dessa förhandlingar företräddes kommunen av J-Å.G., biträdd av en del andra personer, SKAF:s avdelning 1 av G.H., KTK av K.S. och SACO/SR-K av C-M.W. Det var alltså dessa personer som ”satt vid förhandlingsbordet”, och vid samtliga förhandlingstillfällen var alla de tre företrädarna för arbetstagarsidan samtidigt närvarande. Vad som förekom vid förhandlingsbordet fördes på arbetstagarsidan i mån av behov vidare till och förankrades hos arbetstagarsidans stora förhandlingsdelegationer, vilka dock inte var inkallade till samtliga förhandlingstillfällen.

Sammanfattningsvis har MBA-S med därtill hörande bilagor inte till någon del omedelbart blivit tillämpligt mellan kommunen och de anställda vid någon av kommunens förvaltningar. Härför har fordrats att överenskommelse därom träffats mellan den enskilda förvaltningen och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna samt att denna överenskommelse godkänts av de kommuncentrala parterna i enlighet med vad som angetts i § 4 i det till MBA-S hörande förhandlingsprotokollet. Någon sådan förvaltningslokal överenskommelse har inte träffats vare sig vid kammarkontoret eller vid fastighetskontoret. Bilaga F gäller följaktligen inte som kollektivavtal mellan kommunen och CF:s vid någon av dessa båda förvaltningar anställda medlemmar. Kommunen bestrider att det tidigare har förelegat någon på kollektivavtal grundad rätt för dess anställda att erhålla ersättning för förslag. I den mån sådan ersättning utgått har detta rättsligt sett grundats på fritt och ensidigt beslut av kommunen som arbetsgivare. Det s.k. företagsnämndsavtalet innebar just detta. Företagsnämndsavtalet hade dock upphört att gälla för kommunen långt innan MBA-S slöts.Sören Öman är ordförande i Arbets­dom­stolen. Han började som sekre­terare i slutet av 1980-talet och har sedan 1996 varit domare i Arbets­dom­stolen. Han har hittills med­verkat till 196 prejudikat till­sammans med 238 andra leda­möter och 59 sekre­terare / rätts­sekre­terare. Dess­utom an­litas Sören Öman ofta som skilje­man i tvister med arbets­rätts­lig an­knyt­ning. Det kan gälla arbets­tvister i en­skilda fall om t.ex. av­veck­ling av en verk­ställande direktör eller med­verkan som ord­förande i skilje­nämnder enligt för­bunds­stadgar eller kollektiv­avtal, t.ex. Skilje­nämnden för ut­vecklings­av­talet och Industrins Upp­finnar­nämnd.

I förhandlingsprotokollets § 3 sägs sålunda att parterna – varmed ostridigt avses kommunen och de kommuncentrala arbetstagarorganisationerna – träffade överenskommelse om ”bilagda lokala kollektivavtal” om medbestämmande. Ser man därefter till detta bilagda lokala kollektivavtal, framgår under dess rubrik ”Omfattning och giltighetstid” att avtalet omfattar dels det centrala medbestämmandeavtalet (MBA-KL) utom bilagorna A-G, dels §§ 2–7 första stycket, 8–11, 13, 16–18 och 20 i därtill hörande protokoll, dels de bilagor i det centrala MBA-KL med lokala bestämmelser som parterna kommit överens om med stöd av det centrala medbestämmandeavtalet. I sistnämnda hänseende åsyftas de till MBA-S fogade bilagorna A-G, hämtade från MBA-KL och av de kommuncentrala parterna försedda med vissa ”Lokala bestämmelser för Stockholms kommun”. I dessa lokala bestämmelser för kommunen återfinns dels vissa ”Kommungemensamma regler”, dels ”Anvisningar för förvaltningsvisa avtal”. Under rubriken ”Kommungemensamma regler” i de olika bilagorna finns bestämmelser om vissa frågor – inom ramen för det ämne som behandlas i respektive bilaga – som enligt MBA-S kan eller bör bli föremål för överenskommelser mellan förvaltning och de förvaltningslokala arbetstagarorganisationerna. Under rubriken ”Anvisningar för förvaltningsvisa avtal” finns bestämmelser om hur sådana överenskommelser skall utformas och/eller bestämmelser om vilka medbestämmandeformer som kan överenskommas beträffande det ämne som behandlas i bilagan. Den i det inledande avsnittet av denna dom återgivna bilaga F till MBA-S kan i nu berört hänseende sägas vara representativ för samtliga bilagor; förekommande skillnader mellan dessa saknar i vart fall betydelse för bedömningen.Stockholms kommun antog genom beslut den 14 oktober 1982 de delar av MBA-KL som angetts i § 14 mom. 2 i det tidigare redovisade centrala förhandlingsprotokollet. Därefter vidtog ett relativt långvarigt förberedelsearbete i form av förhandlingar m.m. som slutligen ledde till att kommunen samt Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning 1 (SKAF:s avdelning 1), till Kommunaltjänstemannakartellen KTK anslutna organisationer, däribland Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF), och till SACO/SR-K anslutna förbund, däribland Sveriges Civilingenjörsförbund (CF), den 21 juni 1984 träffade ett Medbestämmandeavtal för Stockholms kommun (i det följande kallat MBA-S). – annan mindre belöning än ekonomisk för förslag, som inte är lämpliga för procentuell beräkning eller skälighetsbedömning, men där förslagsställaren ändå bör uppmärksammas. CF har till stöd för sin ståndpunkt åberopat i första hand ordalydelsen av MBA-S med bilagorna A-G och förhandlingsprotokollet. Enligt arbetsdomstolens mening förhåller det sig också otvivelaktigt så, att avtalets och förhandlingsprotokollets text närmast talar för den av CF hävdade uppfattningen om avtalets konstruktion.

Posted on

Nysilver Bestick Modeller

Gense står för svensktillverkade originalmodeller av silverbestick sedan 1849. Silverbesticken från Gense kombinerar kvalitet och tradition med funktion och design. I Hallbergs Gulds sortiment hittar du bl a följande modeller: Chippendale, Rosenholm, Olga och Svensk.

Kan man putsa nysilver med bikarbonat?
Jag har köpt en del nysilver på olika loppisar och sommarauktioner. Det är ofta i ganska dåligt skick (fläckligt osv) så jag ”putsar” gärna silvret med mirakelprodukten bikarbonat. Gör så här: Fyll en kastrull med vatten och lägg aluminiumfolie i botten.
Knivblad Silver kan missfärgas. Skälet till missfärgningen är att det finns svavel vilket har kommit kontakt med silvret. Svavel i förening med silver är ingen bra kombination. Tyvärr går den inte alltid att undvika.Svavel finns i luften, i vissa maträtter, på händer, i gummisnoddar, i cigarettrök, i vissa material. Missfärgningen som i vardagligt tal brukar kallas att silvret oxiderar är i själva verket inte en oxidation utan en sulfidering. Sulfidbeläggningen som bildas är en gråsvart hinna.Vi har många gånger fått frågan om att titta på äkta silver. Bestick eller andra föremål som ägaren har ärvt, fått eller på annat sätt kommit över. Bestick eller andra föremål där ägaren är helt säker på att föremålen är av riktigt silver. Ibland där en arvtagare har fått berättat att denne skulle få ärva äkta silver och att det låg en förmögenhet väntande i byrålådan. Förvånansvärt ofta är det då nysilver. I fallen där ägaren inte haft kunskap att kontrollera eller har fått hjälp att tyda stämplar skulle vi sträcka oss till att påstå att en uteslutande majoritet av föremålen istället då är i nysilver. Att förutsätta att något är i silver genom att enbart titta på föremålen, utan att också undersöka stämplar på varje enskilt föremål är en dålig metod att fastställa silverinnehåll. Det är också detsamma som att inte veta. Har du frågor eller funderingar om vad som är nysilver? Kontakta oss!Vi köper inte nysilver och vi betalar inte heller för returfrakter för nysilver som skickats in i tron att det är just äkta silver. Vi hjälper dig däremot gärna att kostnadsfritt avgöra vad som är vad. Vi köper självklart också äkta silver.

Hur ser man att det är nysilver?
Nysilver är stämplat med ALP eller NS. Finns det inga stämplarna så kan du testa att mycket försiktigt böja på föremålet, exempelvis skaftet på en sked. Nysilver är mycket hårt och stumt medans silverföremål är mjukare och går att böja utan att ta i hårt.
En enkel grundregel är också, ju mer förvirrande stämpel är. Ju större sannolikhet är det då att föremålet just är nysilver. Är du tveksam vid en försäljning om vad som är silver och vad som är nysilver, Kontakta oss. Vi hjälper dig kostnadsfritt.Andra knep kan vara att leta efter genomnötning. Nysilverföremål vilka använts under lång tid har ofta det tunna silverlagret nötts igenom. Detta speciellt på undersidor och ytor där föremålet därför fått ett naturligt slitage. Det kan därför framträda en svagt gulaktig mässingston. Samma mässingsgula ton kan finnas i gravyrmönster där den tunna silverytan genomträngts vid graveringen. Vid professionell testning kan också probering användas vilken ger en färgreagens för riktigt silver.

Idag ser man många som annonserar om att de köper guld på nätet. På Guldbrev köper vi inte bara guld, utan även silver. Till skillnad från många andra guld- och silverköpare, så tar vi emot ditt silver i samma påse som du skickar in ditt guld med. På så sätt slipper du skicka in det separat, eller åka till en butik. Du kan enkelt lägga ner ditt silver i samma påse som guldet du skickar in, och följa de övriga stegen som förklaras i instruktionsbladet som skickas med i påsen, samt under ”Så fungerar det” i huvudmenyn.

Vad ska man inte äta med silverbestick?
Undvik maträtter som lutfisk och ägg, gravlaxsås tillsammans med silver. Dessa innehåller svavel vilket silvret kommer att regera med. Vill du ändå använda dina bestick till dessa maträtter, spola av besticken direkt efter användandet. Undvik att ha silver framme i en rökig miljö
Gäller guldtackor från Boliden som skickas nästkommande vardag, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Argentum är det latinska namnet för silver och betyder pengar. Det har använts som pengar i mycket stor utsträckning, men eftersom silver precis som guld blivit dyrare har myntens silverinnehåll successivt fasats ut till förmån för billigare metaller. Idag finns det inga svenska silvermynt i cirkulation längre. Däremot tillverkas fortfarande samlarmynt och investeringsmynt i silver. Som bekant är silver också populärt i smycken, bestick och prydnadsföremål tack vare sin höga lyster.
925 silver motsvarar den finaste silverkvalitén i matsilver och smycken, och kallas för Sterlingsilver. Den här typen av silverföremål består till största delen av silver (92,5%), och resten av andra metaller, bl.a. koppar. Se exempelbilden till vänster på hur en 925 silverstämpel kan se ut.

Vi betalar enligt dagspris per gram för det silver som har silverstämplarna Kattfot 800, Kattfot 830 och Sterling 925 (S925). Det är oftast silverbestick och smycken som har dessa stämplar.
Mer betalt när du säljer mycket & skickas nästkommande vardag, få högst pris vid mer än 300 gram guld. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.Innan du skickar in silver råder vi dig att titta efter en silverstämpel, då vi bara köper äkta silver med stämplarna 925 eller 830. Har man en äldre samling matsilver är det bra att kontrollera alla delarna, eftersom det är vanligt att sådana samlingar kompletterats efterhand med delar i nysilver. Även nysilver brukar vara stämplat med exempelvis ”NS” eller ”Alp” (alpacka).

Silver är ett grundämne med en egenskap som gör det användbart inom andra områden också, såsom elektriska kontakter, lödmaterial och i högkapacitetsbatterier. Det är nämligen den metall som har den bästa ledningsförmågan i den periodiska tabellen. Därför används silver i mycket hög utsträckning i elektronik, men då i mycket små mängder.
830 silver har en 83-procentig silverhalt. Beteckningen 830 kommer liksom 925 från att man mäter halten i tusendelar (830/1000 = 0,83 = 83 %). En sådan stämpel kan se ut som bilden till vänster till exempel. Anledningen till att man har stämplar på silverföremål (och även guldföremål) är för att kunna avgöra hur stor silverhalten är och som ett intyg på att förmålet är i äkta silver.Det är mycket vanligt att man misstar nysilver för riktigt silver. Många föremål såsom silverbrickor, silverfat och silverbestick är tillverkade i just nysilver. Nysilver innehåller inget silver alls eller är endast pläterat med mycket små mängder äkta silver. Värdet är väldigt lågt, så det är också svårt att hitta någon som vill köpa det.Vi köper för tillfället alla typer av silverföremål så som silversmycken, silverbestick, silvermynt med mera. Vi köper alla typer av silverföremål oavsett skick och vikt, som är stämplat med 925 eller 830. Detta är den s.k. finhaltstämplingen och betyder att det är äkta silver.

När vi köper silver, så är syftet att smälta ner det och sälja det vidare. Detta är vad de flesta guld- och silverhandlare gör. Därför är skicket på dina silverföremål eller silversmycken inte viktigt. På så sätt kan det vara en bra idé att samla ihop gamla silversmycken, silverskedar eller andra silverföremål som man har hemma, som inte kommer till användning, och skicka in det till oss. Pengarna du får kan du säkert göra något bättre för!
Guldbrev har sedan flera år tillbaka köpt guld på nätet från privatpersoner. När du säljer ditt guld till oss, så tar vi även emot ditt silver! Det är enkelt och tryggt med Guldbrev. Du skickar helt enkelt in alla föremål, guld och silver, i samma brev. När du skickar in REK-brevet till oss så är det försäkrat upp till 10 000 SEK. Läs vidare om du har silver som du vill sälja. Kom dock ihåg att vi bara tar emot silver om du skickar det tillsammans med guld eller om silvervikten överstiger 200 gram, då kan man skicka in enbart silverföremål.

Vad betyder Alp på bestick?
ALP står för Alpacca, vilket är benämningen på ett mässingsföremål som elektropläterats. NS står för Nickel-Silver alternativt Ny-Silver.
Vilken metod du väljer beror dels på hur dina silverföremål ser ut, dels på vilka produkter du har hemma. Den mest miljövänliga metoden är att använda någon svag syra i form av ättika.

Varför svartnar nysilver?
Nysilver är ofta elektrolytiskt belagt med ett tunt lager med riktigt silver. Därför reagerar det på exakt samma sätt som riktigt silver. Att det svartnat eller behöver putsas är därför inte på något sätt en garanti för att det är solitt silver. Det är graverat, därför är det äkta silver!
Du kan boka in din hemstädning enkelt på vår hemsida, i Freskas egna app eller med hjälp av Freskas kundservice direkt i vår chatt. När du bokar in din hemstädning väljer du önskad intervall för din städning samt vilken dag och tid du vill att vi ska komma. Vi städar efter checklista men du får gärna informera oss om du har några speciella önskemål kring din städning – Vill du att vi lägger extra fokus någonstans? Eller finns det några känsliga ytor i ditt hem? Vi hör alltid av oss till dig om några frågor skulle dyka upp under städningens gång, och du kan alltid lägga till information och önskemål i Freskas app, eller kontakta vår kundservice om du har några frågor. Meddela oss om du lämnar in nycklar på vårt kontor i Liljeholmen innan din städning, är på plats och öppnar vid ditt första städtillfället och ger nycklarna till din städare eller om du planerar att vara hemma och öppna vid varje städtillfälle. När du valt vilket betalsätt som passar dig bäst och bekräftat din beställning så får du en bokningsbekräftelse skickad till din mail.

Är silverkedjan helt i silver utan några detaljer i ett annat material kan du använda en metod som innebär att du doppar ner hela kedjan i en lösning som avlägsnar silversulfiden. Om det är en gammal eller detaljrik kedja kan det dock vara bra att rådgöra med en silversmed innan du påbörjar behandlingen. Då riskerar du inte att utsätta din silverkedja för något som kan skada den.
Du behöver ha en dammsugare, mopp och en hink. Vi har alltid med oss vårt Svanenmärkta rengöringsmedel. Första gången som vi städar hos dig har vi med oss mikrofiberdukar som vi lämnar kvar efter städningen. Dessa ser du som kund till att tvätta inför nästa städning.

Observera att om dina silverföremål består av ädelstenar, stenar eller andra metaller ska du inte använda den här metoden eftersom de då kan skadas under den kemiska processen.På samma sätt som med silversmycken är det viktigt att kontrollera att dina bestick inte har detaljer i andra metaller eller innefattade stenar. Består besticken enbart av silver använder du den metod som du finner enklast.

När du häller kokande vatten över bikarbonaten kan det bubbla och fräsa. Det beror på att bikarbonaten ger ifrån sig kolsyra. Därför är det bra att skydda ögonen. Dessutom kan den här metoden lukta illa eftersom det bildas svavelväte under processen. Det kan också irritera luftvägarna. Se därför till att du utför arbetet där ventilationen är god.Då det är lätt att putsa silver är det emellertid enkelt att återge det dess glans. Du behöver bara få en rutin i att rengöra ditt silver då och då. Så därför får du själv hitta tid att ta hand om ditt silver eller anlita någon som gör det åt dig. Ta en titt på vår hemsida för att se hur vi kan hjälpa dig att få ett renare hem.

Efter den första städningen lämnar vi kvar mikrofiberdukar hos dig. När din städare har städat klart din bostad hänger hen trasorna på hinkkanten så att de torkar ordentligt och inte lämnar lukt efter sig. Hinken ställer vi i badrummet eller tvättstugan. Tvätta dukarna separat i 60 grader utan sköljmedel efter varje städning. Lägg de torra dukarna sedan i städhinken, så att de kan användas vid nästa städtillfälle. När dukarna är utnötta byter vi ut dem automatisk åt dig så att du alltid har fräscha mikrofiberdukar. Du får använda dukarna även privat mellan städningarna, kom bara ihåg att de behöver vara rena när din städare kommer nästa gång.Efter den första städningen lämnar vi kvar mikrofiberdukar hos dig. När din städare har städat klart din bostad hänger hen trasorna på hinkkanten så att de torkar ordentligt och inte lämnar lukt efter sig. Hinken ställer vi i badrummet eller tvättstugan. Tvätta dukarna separat i 60 grader utan sköljmedel efter varje städning. Lägg de torra dukarna sedan i städhinken, så att de kan användas vid nästa städtillfälle. När dukarna är utnötta byter vi ut dem automatisk åt dig så att du alltid har fräscha mikrofiberdukar. Du får använda dukarna även privat mellan städningarna, kom bara ihåg att de behöver vara rena när din städare kommer nästa gång.
Det tredje sättet att göra rent ditt silver är med hjälp av slipmedel. I välsorterade livsmedelsbutiker hittar du silverputs men det går lika bra att använda vanlig tandkräm. Det beror på att tandkrämen innehåller små plastkorn som slipar emaljen så att du får skinande tänder. Därför fungerar tandkräm lika bra som silverputs när du vill att silvret ska glittra. Gör så här:Är det mycket gamla eller ömtåliga silverföremål bör du undvika den här metoden då de kan ge repor. Använd då någon av de andra metoderna eller rådgör med en silversmed.

Vad är värdet på nysilver?
VAD ÄR NYSILVER VÄRT? Nysilver är i sig inte värt många kronor. I de allra flesta fall kan du räkna med att nysilvret inte är värt mer än helt vanlig mässing. Det brukar exempelvis gå att hitta ett äldre bestick-set om tio-tolv gafflar och knivar i nysilver för omkring 300-400 kronor.
Den kemiska reaktionen går till på det viset att den basiska bikarbonaten gör att aluminiumet men inte silvret oxiderar. Det beror på att aluminium är en oädel metall. Således kommer aluminiumet oxidera till aluminiumjoner samtidigt som det avger elektroner till silverjonerna i silversulfiden. På så sätt återfår silvret sin lyster medan aluminiumet blir missfärgat.Liksom med många andra avlagringar på produkter i hemmet, kan du även avlägsna silversulfid med hjälp av syra. I köket finns det en mängd olika syror du kan använda. Du måste dock vara försiktig med koncentrationen så att inte silvret skadas. Därför är livsmedel som innehåller ättika, såsom ketchup till exempel, utmärkt för att putsa silver. Då tomat dessutom är en sur grönsak förstärker det effekten.Nej, det har vi inte. Du kan boka av- och omboka din nästkommande hemstädning kostnadsfritt 72 timmar innan, och pausa eller avsluta ditt städabonnemang när du vill.

En annan metod att få tillbaka lysten är att putsa silver med bikarbonat. Då försvinner silversulfiden genom en kemisk reaktion. För att putsa silver med bikarbonat behöver du också aluminium. Det är nämligen de här två ämnena i kombination som skapar den kemiska reaktionen. Har du inte bikarbonat hemma går det lika bra att putsa silver med bakpulver, det är nämligen nästan samma sak. Silversulfid heter den svarta missfärgning som dina silverbestick eller silversmycken får när de legat oanvända en tid. Det beror på en kemisk förening som skapas när silvret kommer i kontakt med syre och svavelväte som finns i luften eller i proteinrik mat. Missfärgningen beror alltså inte på smuts på grund av att du använder dina silverföremål. Istället är det för att du inte nyttjar ditt silver som det blir mörkt och tappar sin lyster. När besticken eller smyckena brukas nöts nämligen en del av silversulfiden bort. När du rengör med ketchup kan du putsa varje smycke eller bestick för sig. Det är rekommenderat om andra metaller eller stenar ingår. Då gör du på följande sätt:Ja, vi är anslutna till kollektivavtal. Vår personal arbetar på antingen hel- eller deltids kontrakt och får självklart betald semester, pensionsavsättningar, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vi försöker alltid ha bättre villkor än vårt kollektivavtal.

När du väl putsat dina silverbestick till en fin lyster kan du förvara dem inlindade i silkespapper. Då svartnar de inte lika fort. På så vis kanske du inte behöver putsa dem inför varje finare middag du ska bjuda på.Ja, du kan av- eller omboka din städning när som helst enkelt i Freska-appen. Du kan också kontakta kundservice direkt i vår chatt, som finns på webben och i appen, eller kontakta oss via mail.

Kaikki palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia! Kotitalousvähennys on vuonna 2022 60 % eli esimerkiksi tilatessasi säännöllisen siivouksen, tuntihinta onkin noin 19,60 €/h. Voit lukea kotitalousvähennyksestä lisää täältä. 👉 Kaipaatko kotitalousvähennyskoostetta vuodelta 2021? Saat koosteen tilaamastasi palveluista, sekä ohjeet kotitalousvähennyksen hyödyntämiseen helposti omasta Freska-sovelluksestasi! Lähetämme koosteen sinulle myös erikseen sähköpostitse alkuvuodesta 2022. Tarvittaessa saat myös neuvoja ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiisi asiakaspalvelustamme chat-keskustelusta, joka löytyy nettisivuiltamme tai sovelluksesta tai sähköpostilla [email protected]
Om du har silversmycken som fått en matt lyster finns det olika sätt att åtgärda det. Vilket sätt du väljer beror emellertid på hur ditt smycke ser ut. Om ditt smycke förutom silver även har ädelstenar eller andra stenar, liksom delar gjord av någon annan metall kan du inte använda en metod som inbegriper att du doppar hela smycket i en lösning. Det kan nämligen leda till skador på de delar som inte är av silver. Istället får du då putsa silverdelarna med hjälp av en liten borste eller duk på vilken du applicerat ett putsmedel. Jag har köpt en del nysilver på olika loppisar och sommarauktioner. Det är ofta i ganska dåligt skick (fläckligt osv) så jag ”putsar” gärna silvret med mirakelprodukten bikarbonat. 💪🏻 Gör så här: Fyll en kastrull med vatten och lägg aluminiumfolie i botten. Fyll på vatten så det kommer att täcka silvret. Koka upp vattnet i kastrullen. Lägg i silvret. OBS det måste vara i kontakt med folien. Häll i ett par teskedar bikarbonat. Stäng av plattan. Ta upp silvret när det ser fint ut, kan ta ett par minuter, skölj i vatten och polera lite. Klart!Fyll i fälten nedan och tryck sen på ”Spara”. Din recension kommer då att publiceras för alla kunder. Vi förbehåller oss rätten att ta bort recensioner med innehåll som kan anses stötande eller som vi bedömer som icke relevanta.

”Kärt barn har många namn”. Vi har valt att kalla modellen Gammal nysilver, andra tillverkares besticknamn kan vara; Svaneholm, Olga, Gammal Engelsk och Ester. Tillverkaren till denna orginal modell är Juveel Oü.
Vi har som mål att vara Sveriges främsta leverantör av matsilver- och nysilverbestick med hög service, snabba leveranser och bra pris. Sedan 1990 levererar vi silverbestick från norra Europas ledande varumärken: Juveel, Kultakeskus och TH Marthinssen . Varumärkena Gense-Mema Gab och Juveel tillverkas med samma maskiner och av samma duktiga silversmeder. Kvaliten är den samma på Juveels orginal produkter som på Mema Gab produkter med mycket små skillnader mellan de lika modellerna.

Matsilver i serien Gammal nysilver finns i många olika utföranden. Serien består av såväl matbestick som serveringsbestick och säljs även i flerpack till förmånliga priser. Gammal nysilver finns även som äkta silverbestick.
Gammal nysilver är en matsilvermodell i nyrokoko som spårats till 1820-talets England. Många varianter har förekommit av Gammal nysilver. Under mitten av 1830-talet kom denna matsilvermodell till Sverige och är sedan dess mycket populär.

Juvelerare med egna guldsmeder och certifierade urmakare i huset. Vi säljer smycken, juveler och kvalitetsklockor att bära och älska under lång tid. Alla tongivande varumärken inklusive egen smyckedesign och med stort utbud för dop, förlovning & vigsel. Hos oss går kvalitet hand i hand med ansvar för hållbarhet och vi erbjuder diamantexpertis samt kvalificerad service och reparationer.
Juvelerare med egna guldsmeder och certifierade urmakare i huset. Vi säljer smycken, juveler och kvalitetsklockor att bära och älska under lång tid. Alla tongivande varumärken inklusive egen smyckedesign och med stort utbud för dop, förlovning & vigsel. Hos oss går kvalitet hand i hand med ansvar för hållbarhet och vi erbjuder diamantexpertis samt kvalificerad service och\\nreparationer.

Vem köper Nysilverbestick?
Hos Finguld kan du sälja ditt silver. Vi köper silver i alla möjliga former och även platina. De silverföremål som vi köper mest av är smycken, bestick och mynt, men du kan även sälja dina andra föremål som är tillverkade i silver.
Upptäck nysilver från Guldfynd! Finns i olika modeller: matsked, matgaffel, matkniv, bordskniv, bordssked, bordsgaffel, kaffesked, efterrättsked med mer!Prisskillnaden mellan nysilver och silver är markant. Går vi efter metallpriser kostar mässing i dagsläget ca 19 SEK/kg medan verksilver kostar ca 4000 SEK/kg. Priserna varierar även kraftigt mellan olika bestickmodeller, formgivare etc. I Sverige arbetas det mest med sterlingsilver och verksilver. Sterlingsilvret är renast med 925/1000 silver (övriga 75/1000 brukar bestå utav koppar). Dock är detta relativt mjukt och klarar belastning dåligt. Därför tillverkas många bestick och även smycken i 830/1000 silver så kallat verksilver. Det enklaste är att kontrollera de stämplar som finns på besticken. Svenskt silver har som mest sex olika stämplar. I nämnd ordning betyder dessa: 1. Tillverkarens registrerade stämpel. 2. Ortstämpel. 3. Kontrollstämpel, även känd som kattfot. 4. Metallstämpel, S för silver. 5. Finhaltstämpel, anges i tusendelar. 6. Årsstämpel, startade år 1759 med A1.

EPNS står för Electro Plated Nickel Silver. I Sverige har detta översatts till Extra Prima Ny-Silver. ALP står för Alpacca, vilket är benämningen på ett mässingsföremål som elektropläterats. NS står för Nickel-Silver alternativt Ny-Silver. Ett knep för att komma ihåg att nysilver inte är detsamma som silver är att skriva om förkortningen NS till ”Nästan Silver”.Tyvärr förfalskas ibland silverstämplar. Likväl är importerat silver ibland helt ostämplat. Att avgöra huruvida det är riktigt silver eller inte utan att ha stämplar att förlita sig på är mycket svårt. Ett sätt, som förvisso kräver mycket erfarenhet och fingertoppskänsla, är att bryta och bända lite försiktigt i föremålet. Silver är mjukt medan nysilver (mässing) är betydligt stummare/hårdare. Kvarstår osäkerhet återstår endast att testa silvret med probersyra. Detta görs enklast hos en auktoriserad silverhandlare eller auktionsfirma.

Silver är ett metalliskt grundämne med kemisk förkortning Ag, medan nysilver är en legering av koppar, zink samt vanligtvis nickel. Nysilver är således mässing (legeringen koppar/zink) i grund och botten. Mässingsföremålet förses i efterhand med ett tunt lager silver genom elektroplätering. I många fall ser man gula fläckar på gamla nysilverbestick. Detta beror på att de putsats mycket genom årens lopp, vilket gör att silverhinnan nöts bort och mässingen framträder. Nu kan alla dricka ur silverbägare och äta måltiderna med nysilverbestick. Servera maten på silverfat köpt begagnat på Tradera. Med lite tur finns det perfekta fatet bland annonserna från privatpersoner och företag. OBS! Vi säljer de svenska original modellerna från Gense (MEMA/GAB) som sålts i svenska butiker sedan 1800-talet! Var noggrann med att du väljer samma bestick som du börjat samla på!Nysilverbestick är ett utmärkt val för dig som vill ha vackra och högkvalitativa bestick utan att behöva betala för äkta silver. De passar lika bra för vardagsbruk som för festliga tillfällen och är dessutom lätta att sköta.

Nysilverbestick är ett populärt och prisvärt alternativ till äkta silverbestick. De tillverkas av en legering som kallas alpacka, vilket är en blandning av koppar, nickel och zink. Nicklet i legeringen gör att mässingens gula färg försvinner, och gör att färgen efterliknar silver. För att ge besticken en exklusiv känsla och efterlikna äkta silverbestick så elektropläteras besticken med ett lager av rent silver för att ge dem det eleganta och glänsande silverutseendet. Knivbladen på nysilverknivar tillverkas idag av rostfritt stål men äldre knivar kan ha knivblad i kolstål.När du väljer nysilverbestick är det viktigt att känna igen de olika beteckningarna som används för att märka dem. Ofta står det ”ALP”, ”NS”, ”Prima ALP”, ”NS ALP” eller ”silver plated” på besticken. Tänk på att en äkta silverstämpel aldrig förekommer på nysilver.

Hos oss hittar du ett brett utbud av nysilverbestick från de kända märkena Chippendale och Gammal. Vi är stolta över att samarbeta med OÜ Juveel, en anrik tillverkare grundad 1923, som levererar matsilver till flera av de stora varumärkena i Sverige och Finland. Juveel är kända för att använda silver av premiumkvalitet i sina produkter, vilket gör att våra nysilverbestick kan användas och uppskattas av flera generationer.
Vi bjuder in dig att utforska vårt sortiment av nysilverbestick från Chippendale och Gammal. Vi har också ett mindre sortiment av Gense, då dessa utgår ur sortimentet. Vi är övertygade om att du kommer att hitta något som passar både din smak och din budget.Det här kompliceras något av att mycket utländskt silver helt saknar stämplar. Dessutom förekommer även falska silverstämplar på en del föremål. Att ett föremål har en välkänd silverstämpel är alltså ingen garanti för att det består av riktigt silver. Omvänt kan ett omärkt föremål mycket väl innehålla äkta silver.

Ibland kan det vara lätt att luras att tro att fina föremål är mer värda mer pengar än de egentligen är. Kom ihåg att även om ett föremål präglas av hantverksskicklighet och vacker design så behöver det inte betyda att det också består av ett dyrbart material. Ett föremål i nysilver eller annan metall med tunt lager pläterat silver kan vara mycket vackra och välgjorda. Samtidigt som ett tvättäkta silverföremål kan vara både trist och taffligt tillverkat.

Vad gör man med gamla Nysilverbestick?
Ta hand om dina bestick Förvara dem helst i besticklindor eller schatull. Lägg inte silverbestick tillsammans med rostfritt stål, de kan få fläckar. Handdiska bestick i nysilver, samt de med trä- eller bakelitskaft. Torka dem alltid innan du lägger i besticklåda. Cachad
I Sverige användes länge stämpeln Extra Prima Nysilver. Det är vanligt att äldre föremål i nysilver bär denna stämpel. Även stämplarna NS och ALP är vanliga på nysilver. ALP är en förkortning för alpacka och NS står för Nickel Silver eller nysilver på svenska.Nysilver behöver dock inte bestå av den ovannämnda blandningen. Faktum är att det inte finns några regler eller riktlinjer för vilka metaller nysilver ska bestå av. Nysilver kan alltså vara lite vad som helst. En vanligt förekommande metallblandning i nysilver är tre delar koppar, en del zink och en del nickel som därefter täcks med ett tunt lager äkta silver genom elektroplätering. Nysilver som är pläterat med äkta silver kallas ibland argentan eller alpacka.

Skillnaden i pris mellan äkta silver och nysilver är rejäl. Sterlingsilver/silver 925 kostar omkring 4 500 kronor kilot. Verksilver (som blandats ut till 83% renhet för att göra det hårdare) kostar runt 4000 kronor. Priset för mässing och olika varianter av nysilver ligger omkring 20 kronor kilot. Samtidigt kan nysilverföremål från eftertraktade kollektioner och populära fabrikat vara värda mer än vad materialvärdet ger vid handen.
I många fall visar det sig dessvärre att smycket, bestick-setet eller ljusstakarna består av helt vanligt nysilver och följaktligen inte är värda så fullt så mycket som kunden hoppats på.

Hur får man nysilver blankt?
Gör så här:Klicka tandkräm eller silverputs på en trasa.Putsa varje föremål tills du är nöjd.Gnugga åt samma håll i en rak rörelse för att undvika repor.Byt trasa vid behov för att inte gnugga in gammal silversulfid.Skölj med varmt vatten.Torka och putsa med en trasa.
I vissa fall kan det även vara svårt för sakkunniga att se skillnaden med blotta ögat. Så hur gör man då för att skilja agnarna från vetet? I den här artikeln går vi igenom skillnaden mellan nysilver och riktigt silver och delar med oss av några fiffiga knep för att identifiera dem.

Om föremål i pläterat nysilver graverats kan man ofta se den mässingsgula färgen i botten av gravyrspåren. Äkta silver är också avsevärt mjukare än nysilver som är mer stumt, så oftast kan du känna skillnaden. Om du fortfarande är osäker kan du alltid lämna in föremålet hos en metall- eller antikexpert eller hos oss på Sefina Pantbank. Vi erbjuder alltid kostnadsfri värdering.
Nysilver innehåller trots namnet och sitt extremt silvriga utseende inget silver alls. Det är nicklet som ger nysilvret sin karaktäristisk silveraktiga grå färg.Nysilver är i sig inte värt många kronor. I de allra flesta fall kan du räkna med att nysilvret inte är värt mer än helt vanlig mässing. Det brukar exempelvis gå att hitta ett äldre bestick-set om tio-tolv gafflar och knivar i nysilver för omkring 300-400 kronor.Det enklaste sättet att avgöra om ett föremål består av äkta silver eller nysilver är, som nämnt ovan, att titta på de stämplar som finns på föremålen. Äkta silver ska nämligen alltid ha stämplar som identifierar det som äkta silver.Den 30 Juni har vi förändrade öppettider i Borås. Vi har öppet kl 10 – 16, med lunchstängt 13 – 14. Du kan alltid hantera dina ärenden på på Sefina.se Avvisa

Posted on

Situationsanpassat Ledarskap Modell

Ledaren är fortfarande involverad i beslut men processer och ansvar har fördelats till andra eller hela gruppen. Så länge det är tydligt formulerat vad som ska göras löser medarbetarna detta på egen hand.Individen saknar nödvändiga förmågor för att ta itu med arbetet men är engagerad. Här behöver ledaren vara styrande, instruerande, och ge tydliga direktiv. En typisk situation är att en individ är nyanställd eller en grupp nybildad och därför vänder sig till ledaren för att få direktiv.

Gruppmedlemmarna, eller individen, är villiga att ta sig an arbete men är inte redo att ta fullt ansvar. De saknar färdigheter, erfarenhet och trygghet. Här behöver ledaren agera rådgivare och ge mycket styrning såväl som stöd. En typisk situation är att medarbetare börjat komma in i arbetet men upptäckt att det inte var så enkelt som de trodde – att i detta läge ta över uppgiften från medarbetare eller bli för styrande är att rycka undan mattan under fötterna på dem. Istället behöver vi öka stödet och sköta styrningen med hjälp av ett mer coachande ledarskap.
Ledaren involverar medarbetare i beslut rörande hur uppgifter ska lösas och är inte lika styrande. Coachande ledarskap är i princip synonymt med denna ledarstil.Hög nivå av både styrning och stöttning. Ledaren försöker sälja in uppdraget och få medarbetare eller gruppen som helhet att ställa sig bakom mål och uppdrag. Den rådgivande ledarstilen utgår mer från coachande tvåvägskommunikation och att bygga upp individers självförtroende och känsla av kontroll över tillvaron.

Situationsanpassat ledarskap, the situational leadership theory, utvecklades av Paul Hersey och Ken Blanchard på 60-talet. Poängen med situationsanpassat ledarskap (SAL) är att det inte finns en ledarstil som fungerar bäst – utan att framgångsrika ledare anpassar sitt ledarskap och grad av styrning/stöttning efter situationen och medarbetares kompetens. Går du en grundläggande ledarskapsutbildning stöter du helt säkert på SAL och har du ett intresse för management lär du snubbla över den titt som tätt. Även om ledarskapsmodellen fått både ris och ros så har den en klar fördel – teorin är enkel att ta till sig.Individen eller gruppmedlemmarna är tillräckligt erfarna för att utföra uppgifter men saknar fortfarande självförtroendet för att ta på sig ansvaret och arbeta självständigt. Här finns fortfarande behovet av en stödjande ledare – men det krävs inte lika mycket styrning. I det här läget kan vi ta till ett renodlat coachande ledarskap som bidrar till en känsla av egenmakt och hjälper medarbetare att upptäcka att de har full kontroll över situationen. Individen/gruppen är trygg med att de kan hantera uppgifter och arbetar självständigt. Gruppmedlemmarna är villiga att ta på sig ansvaret för uppgifter. Det innebär att du som ledare kan vara delegerande och inte behöver ge så mycket av varken stöd eller styrning. Du behöver i första hand meddela vad som ska göras – inte hur det ska göras. Situationsanpassat ledarskap – SAL är en av världens mest kända ledarskapsmodeller. Modellen är efterforskad men hittills har studier bara gett belägg för att den så kallade ”instruerande ledarskapsstilen” får nya och osäkra grupper att fungera bättre (Vecchio, 1987). I grupper med mer erfarenhet och högre kompetensnivåer har man inte kunnat bevisa att situationsanpassat ledarskap har nämnvärd påverkan på resultatet. Syftet med situationsanpassat ledarskap är att förenkla dialog och att ge medarbetare rätt stöd för att kunna förbättra arbetsresultat.

Karakteriseras av envägskommunikation och styrning – ledaren definierar roller och uppgifter för individer eller gruppen. Ledaren ger svaren på vad, hur, vem, när, var och varför?
L\u00f6nekriterier f\u00f6r l\u00e4rare inom samtliga skolformer inom Utbildning G\u00e4vle och N\u00e4ringsliv & arbetsmarknad G\u00e4vle (g\u00e4ller fr\u00e5n och med 2016 \u00e5rs l\u00f6ne\u00f6versyn)2011 Replik AB Den vertikala linjen betonar Affärsplaner Mål och prioriteringar Ansvarsgränser Rutiner och instruktioner Roller, befattningar Den horisontella. Yvonne H:son Tapper. Ledarskap \u2013 en kommunikativ nyckelfunktion Vad \u00e4r ledarskap? Personlighet \/ Egenskaper Talanger? En \u201dgod\u201d pedagog: ett demokratiskt. VAD \u00c4R DET?. \uf07d Socialtj\u00e4nsten skall se till att alla m\u00e4nniskor har en ekonomisk och social trygghet. \uf07d Socialtj\u00e4nsten skall se till att alla kan ta del. Utvärderingens resultat. Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Förutsättningar i form av: • krav i arbetet • relation. F\u00f6r\u00e4ldrakraft oktober 2006 F\u00f6r\u00e4ldrakraft. \u201dModerna familjen\u201d \u2013 dagens f\u00f6r\u00e4ldrar har s\u00e4llan tillg\u00e5ng till andra vuxna.

9:1 Kopiering till\u00e5ten. M2000 Compact \u00a9 Liber AB Marknadsplanens delar Nul\u00e4gesanalys \u2013 Var st\u00e5r vi och vad inneb\u00e4r nul\u00e4get f\u00f6r oss? M\u00e5l \u2013 Vart vill vi?
Grupputveckling \u201dEn grupps utveckling brukar f\u00f6lja ett rimligen konsekvent m\u00f6nster som innefattar en orienteringsperiod, konfliktl\u00f6sning r\u00f6rande auktoriteter.

Vilka olika slags ledarskap har vi?
11 vanliga ledarstilar (och hur du hittar din egen)Auktoritärt (autokratiskt) ledarskap.Medbestämmande (demokratiskt) ledarskap.Delegerande (passivt) ledarskap.Visionärt ledarskap.Coachande ledarskap.Anknytande ledarskap.Demokratiskt ledarskap.Vägledande ledarskap.
V\u00e4lkommen till v\u00e5ra fem rum. Varje dag har vi m\u00f6jlighet att \u00f6ppna nya d\u00f6rrar, b\u00e5de i det privata och i v\u00e5rt arbetsliv. Om du v\u00e4ljer att \u00f6ppna en d\u00f6rr.Granskningsområden Måluppfyllelse och resultat Tillsynen granskar inom detta område förskolornas måluppfyllelse gällande resultatet av förskolornas arbete.

V\u00e4ster\u00e5s stad Medarbetarunders\u00f6kning 2007 Konsult och service V\u00e4ster\u00e5s stad:Anneli Jansson Synovate Sweden:Christer Siwertz Anna Fransas Projektnummer:S
Vi antar att du gillade den här presentationen. Om du vill ladda ner presentationen var vänlig rekommendera den till dina vänner i vilket socialt nätverk som helst. Knapparna finns nedan. Tack. De här ledarna lämnar beslutsfattningen till gruppens medlemmar. Ledaren kan vara med och påverka utgången, men det slutgiltiga beslutet fattas av följarna. Ledaren sätter medarbetaren först. Ledaren använder beröm och är närvarande för att hjälpa till. Syftet är att höja gruppens moral. Den här stilen används främst när moralen är låg.De här ledarna tar egna beslut och kommunicerar dem till gruppen. Vanligtvis är det envägskommunikation som gäller. Ledaren skapar roller, strategier och mål och förväntar sig att medlemmarna följer dessa. Den här ledarstilen är som mest effektiv vid stressiga situationer, katastrofer och när man behöver repetitiva resultat.I dagens intensiva och dynamiska informationssamhälle så brukar man lägga stor vikt vid det situationsanpassade ledarskapet. Det är viktigt att vara flexibel och att kunna anpassa sig. Men vad är ett situationsanpassat ledarskap i teorin och praktiken? Vi går igenom alla nyckelpunkter. Situationsanpassat ledarskap är en modell skapad av amerikanska Paul Hersey och Ken Blanchard. De båda managementexperterna har författat ett stort antal böcker med inriktning på ledarskap. Daniel Goleman har varit en frekvent föreläsare på Harvard Universitet med beteendevetenskap i fokus. Hans bästsäljande bok ”Emotional intelligence” är bara ett av många bidrag till vår förståelse för människan och ledarskap.

Den delegerande ledarstilen innebär att ledaren är ansvarig för operationen, men överlåter all problemlösning till de anställda. Ledaren ger ytterst liten vägledning.
Ledaren har en klar bild över vad som ska göras och hur det ska göras. Han talar om för de anställda vad de ska göra. En väldigt bra ledarstil när organisationen befinner sig i ett kritiskt läge.

Ett effektivt ledarskap som involverar medlemmarna i gruppen. De får möjlighet att fatta beslut i nästan alla frågor, vilket kan höja moralen och ansvarstagandet. Det kan däremot vara tidskrävande och är inte optimalt i pressade situationer.
Den här ledaren är bra på att strukturera och organisera kollektivet. Det är framförallt effektivt när gruppen eller företaget irrar runt utan vare sig plan eller mål. Ledaren skapar då tydlighet.Ledaren måste på ett flexibelt sätt kunna växla från en ledarstil till en annan för att kunna möta organisationen och medarbetarnas behov. Det är därför avgörande att ledaren har en god förmåga att kunna läsa av och förstå sig på sin omgivning.

Vilka olika typer av ledare finns det?
11 vanliga ledarstilar (och hur du hittar din egen)Auktoritärt (autokratiskt) ledarskap.Medbestämmande (demokratiskt) ledarskap.Delegerande (passivt) ledarskap.Visionärt ledarskap.Coachande ledarskap.Anknytande ledarskap.Demokratiskt ledarskap.Vägledande ledarskap.
Medlemmens utvecklingsnivå/mognad avgör till stor del vilken approach ledaren använder. Exempelvis, passar den lägsta utvecklingsnivån (1) bäst ihop med ledarstil 1 (strikt). Medan den högsta utvecklingsnivån, nummer fyra, är mest effektiv under ett delegerande (4) ledarskap.Det var år 1969 som idén först presenterades för världen, då under namnet ”Life cycle theory of leadership”. Ett par år sedan genomgick teorin ett namnbyte och blev till det vi idag kallar för ”Situational leadership theory”.Syftet här är att ledaren ska sälja in sina idéer och processer till gruppens medlemmar. Istället för att ge direkta order. Man är mer öppen inför förslag och feedback från följarna.Den här ledarstilen fokuserar på individens personliga utveckling, men även deras yrkeskunnighet. Ett coachande ledarskap passar bäst där medarbetaren är medveten om sina begränsningar och är öppen för förändring.

Teorin bygger på två koncept: ledarskapet, och utvecklingsnivån hos medlemmarna i gruppen. I Blanchard och Herseys modell finns det fyra ledarstilar som används:
Hela teorin bygger kring flexibilitet. Istället för att applicera en strikt och kompromisslös ledarstil, så anpassar ledaren sitt ledarskap utefter situationen. Omgivningen är alltså avgörande i hur ledarskapet sköts. Ledaren sätter höga förväntningar på människorna i gruppen. Stilen fungerar bäst när medlemmarna är väldigt motiverade och benägna att ta egna initiativ. Om ledaren inte är försiktig så kan den här stilen leda till att medarbetarna blir utbrända. Ledaren leder som exempel. I modellen finns det också två nivåer av stödjande och styrande. Den vertikala nivån beskriver hur stödjande en projektledare ska vara inom de fyra ledarstilarna och den horisontella nivån beskriver hur styrande projektledaren ska vara.

Vad är ett situationsanpassat ledarskap?
En situationsanpassad ledare är således en ledare som snabbt kan växla sin ledarstil efter hur situationen förändras. I korthet kan de olika stilarna delas in i 4 grupper enligt Blanchard och Hersey. Styrande: ledaren fokuserar på styrning och ledning för att åstadkomma resultat.
We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page.. Modellen kan användas både i samband med att välja en ledarstil men även också hur man ska bemöta projektdeltagare baserat på deras kompetens och engagemang. Projektledaren behöver därför analysera både en situation, vilket kan vara ett problem som uppstått, samt personerna som ska hantera problemet. De fyra ledarstilarna passar för olika situationer och olika människor. En typisk situation där nivå 2 används är när projektledaren identifierar att projektdeltagare har en viss kompetens men de har tappat motivationen eller att de är oerfarna. Det kan exempelvis handla om någon som haft samma position en längre tid och därav blivit mindre motiverad. Projektledaren kan därför inte ge projektdeltagaren mycket utrymme till att fatta egna beslut på grund av att motivationen saknas och fattar istället besluten själv. Projektledarens fokus blir på att coacha och motivera projektdeltagarna till att istället ge feedback och förslag när beslut ska fattas så att personen känner sig delaktig och så att motivationen förhoppningsvis kan bli större.Den stödjande och deltagande ledaren fokuserar på att fatta beslut tillsammans med alla i projektgruppen. Projektdeltagare har tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att kunna utföra sina uppgifter men behöver fortfarande ett visst stöd från projektledaren. Projektledaren behöver inte styra lika mycket i gruppen utan lägger fokus på att ge projektdeltagarna självförtroende så att de kan arbeta självständigt.

Projektledaren ska också kunna identifiera problem bland projektdeltagare eller med specifika uppgifter och snabbt kunna lösa det, även här krävs en hel del flexibilitet. Projektledaren har ett stort ansvar men det har även projektdeltagarna och det viktiga är att inse att man ska arbeta som en grupp för att uppnå sitt resultat.
Situationsanpassat ledarskap är en av de mest använda modellerna för projektledning och ger ett effektivt resultat just för att projektledaren har förmågan att anpassa sig och vara flexibel. Ett projekt är ofta dynamiskt och pågår i en längre period med olika människor vilket gör att mycket måste anpassas och fungera som det ska så att projektet kan uppnå ett lyckat resultat.En typisk situation där nivå 4 används är när projektdeltagarna har hög kompetens och är väldigt erfarna. De klarar av att arbeta på egen hand och självständigt samt ta stort eget ansvar. Projektledaren guidar projektgruppen framåt men många av besluten kan fattas av projektdeltagarna själva.

Genom att se att varje individ har olika behov och behöver olika former av stöd och motivation kan projektgruppen som en gemensam enhet bli starkare och uppnå bättre och effektivare resultat.
Med ett situationsanpassat ledarskap kan en projektledare snabbt analysera situationer och personer för att sedan anpassa sitt ledande. Ledarstilen ska passa situationen och projektdeltagarna så bra som möjligt så att alla behov kan fyllas och projektet kan uppnå det resultat man hoppas på.Den delegerande ledaren delar ut uppgifter och befogenheter till projektgruppen som i sin tur har eget ansvar och styr engagemanget. Projektdeltagaren har hög kompetens och högt engagemang och projektledaren behöver inte vara lika styrande eller motivera lika mycket. Projektledaren ger projektdeltagaren en bra grund att stå på vilket innebär tydliga mål, syften och arbetsuppgifter och projektdeltagaren kan sedan själv utföra arbetet med stort självförtroende.

En projektledare är också begränsad i sin kompetens och med en stor projektgrupp kan man se många olika kompetenser och erfarenheter blandas vilket kan göra det svårt för att projektledaren att kunna anpassa sig efter alla. De olika ledarstilarna har vidare också sina brister där exempelvis den coachande ledarstilen kan göra att projektdeltagare blir väldigt beroende av projektledaren vilket kan sakta ner projektet eller den delegerande ledarstilen kan göra projektdeltagare för självständiga.
Fördelen med att använda sig utav situationsanpassat ledarskap är att projektledaren kan ge stöd till alla i projektgruppen på olika sätt. Med hjälp av projektledarens förmåga att anpassa sig och vara flexibel kan alla i projektgruppen känna att de får det stöd som de behöver och på så sätt kan de bli motiverade och på ett bättre sätt utföra sina uppgifter. I ett projekt är det oftast många projektdeltagare där alla har olika personligheter, roller och behov. En bra projektledare ska kunna styra alla på ett sätt så att projektgruppen tillsammans kan uppnå sitt mål.Situationsanpassat ledarskap gynnar både projektledaren och projektgruppen på många sätt eftersom att projektledaren snabbare kan identifiera de behov som finns i gruppen och kan ge det stöd och engagemang som behövs. Projektet kan i sin tur bli mer effektivt och lyckat. Eftersom att många projekt idag är dynamiska så behöver också projektledaren vara flexibel och kunna anpassa sig beroende på vilken situation som uppstår och vilka problem som behöver hanteras. Det viktiga med teorin är också att förstå att även om man som projektledare identifierar personer med exempelvis låg kompetens eller ett stort behov av stöd så är syftet att hjälpa personen att utvecklas under projektets gång och ge det stöd som personen behöver. På så sätt kan personer förbättra sitt arbete med hjälp av projektledaren och förhoppningsvis i framtiden utveckla större självständighet och ansvarstagande. För alla ledarstilar är det viktigt för projektledaren att vara tydlig och förtydliga vad projektet handlar om, vad allas roll och uppgifter är, samt vad det är man vill uppnå. Projektledaren ska också kunna ge feedback, diskutera och lösa problem. Projektdeltagare vill gärna ha återkoppling på sina prestationer och projektledaren behöver kunna läsa av situationen när det behovet finns.Situationsanpassat ledarskap har många fördelar men som många andra teorier kan det också uppstå en del problem. Teorin har endast ett fokus och det är på projektledaren och projektledarens agerande och teorin tar inte hänsyn till projektdeltagarnas agerande. En projektgrupp är dynamisk och det är därför viktigt att ta hänsyn till alla i projektgruppen. Det råder ett stort krav på projektledaren när det kommer till användningen av situationsanpassat ledarskap och det är upp till projektledaren att göra all bedömning och analys av projektgruppen. Om projektgruppen därför är stor kan det vara väldigt svårt för projektledaren att snabbt göra en bra bedömning av situationen och alla personligheter och behov som finns i gruppen. Detta lägger stor vikt på projektledaren.

När passar situationsanpassat ledarskap?
Du som ledare måste vara beredd på att växla mellan
olika ledarskapsstilar utefter situationens behov, vilket kräver ett visst mått av flexibilitet. Med modellen som stöd kan du följa varje enskild medarbetares resa och fortsätta utveckla ditt ledarskap i takt med att situationen förändras. Cachad
Situationsanpassat ledarskap hjälper projektledaren att ge det stöd och styrande som behövs i ett projekt baserat på situationen och de olika typer av personer som deltar i projektet.Det är viktigt att identifiera och definiera sina ledarstilar i enbart specifika situationer och roller så om situationen förändras så bör också ledarstilen ändras. En ledarstil är inte alltid lämplig och kan behöva ändras flera gånger per dag beroende på vem projektledaren pratar med.

En projektledare som följer den styrande ledarstilen ska alltså med dessa egenskaper kunna leda sin projektgrupp mot ett lyckat resultat. Genom att exempelvis tydligt definiera och fullfölja mål och syften samt förankra målen hos projektdeltagarna så kan projektledaren se till att projektdeltagarna vet vad de ska göra eftersom att de oftast har låg kompetens men hög motivation och engagemang. De är alltså motiverade till att fullfölja sina arbetsuppgifter men kan vara osäkra på vad exakt det är de ska göra.
En stödjande ledare behöver använda sig utav flera egenskaper för att se till att projektgruppen kan ledas framåt i projektet. En projektledare behöver kunna uppmuntra och berömma individer som är i behov av det så att de kan bli mer motiverade i sin arbetsuppgift och även i projektet. Projektledaren ska också kunna lyssna aktivt och ställa frågor vilket också hjälper projektdeltagarnas engagemang och motivation.

Den styrande ledaren ger tydliga instruktioner och göra täta uppföljningar med projektdeltagaren. När en ledare tar på sig den styrande ledarstilen så har ledaren också uppfattat att projektdeltagaren har låg kompetens men högt engagemang i just den situationen och rollen som personen befinner sig i. Personen är den ”typiske nybörjaren” men är också villig och engagerad att lära sig mer snabbt.
Situationsanpassat ledarskap anpassas också efter individer och inte för individer i gruppsammanhang vilket kan göra det svårt för projektledaren att veta hur han eller hon ska hantera en situation där det exempelvis är ett gruppmöte. Om projektledaren identifierar flera olika behov i ett möte så kan det vara svårt att veta vart fokus ska läggas så att alla under mötet känner sig nöjda.Desto mer stöd en projektledare ger desto mer inkluderar projektledaren projektgruppen i beslut och problemlösning. Om projektledaren ger mindre stöd så kan det vara för att projektgruppen är väldigt självständig och har egen motivation och engagemang, de behöver därför inte projektledarens stöd under hela projektets gång men det kan finnas tillfällen då det kan behövas vilket projektledaren också ska vara beredd på. Projektledaren kan också variera styrandet och desto högre styrande projektledaren har desto mer ger projektledaren direktiv och instruktioner om vad som ska göras i projektet. Om det inte behövs högt styrande i projektet så kan det vara för att projektgruppen har mycket erfarenhet och kan ta ett eget ansvar för sina uppgifter utan projektledarens styrande. Teorin är baserad på en modell där det finns fyra olika ledarskapsstilar. De fyra stilarna kan anammas av en ledare baserat på hur ledaren läser av situationen och personerna. I modellen finns det också en kombination av hur kompetens och engagemang används med de fyra olika stilarna. De fyra stilarna är: styrande, coachande, stödjande, och delegerande. Dessa fyra stilar har också olika grad av hur stödjande och styrande ledarstilarna faktiskt är. Det situationsanpassade ledarskapet är en användbar teori och så fort en projektledare bestämmer sig för att använda modellen så kommer personen märka skillnaden. Projektledaren kommer märka att när han eller hon börjar analysera olika projektdeltagare och deras behov så vet också projektledaren när det behövs 100% stöd och när det behövs mindre stöd. På så sätt kan projektledaren använda sin egen tid på ett mycket effektivare sätt eftersom att projektledaren kan läsa av situationen och se när projektgruppen behöver stöd eller inte. I många fall kan en projektgrupp eller flera projektdeltagare arbeta väldigt självständigt tack vare sin kompetens och erfarenhet och projektledaren behöver då inte lägga lika mycket fokus på dessa individer utan kan lägga fokus på de personer som behöver mer stöd och motivation.

En typisk situation där nivå 3 används är när det är en blandad grupp där alla har en hel del kompetens och erfarenhet men varierande engagemang. Projektgruppen vet vad de ska göra men behöver stöd och motivation för att känna sig självsäkra i sitt arbete. Det kan exempelvis vara en person som har arbetat med samma uppgifter under en lång tid men inte riktigt blommat ut än.
De fyra ledarstilarna kan användas av projektledare för att på ett bättre sätt styra sin projektgrupp och specifika individer. Ledarstilarna är baserade på flexibilitet och att kunna vara anpassningsbar vilket är goda egenskaper hos en projektledare. Det är viktigt att man som projektledare förstår att man inte väljer en ledarskapsstil och utesluter andra utan det viktiga med situationsanpassat ledarskap är just att kunna anpassa sig till situationen och även människor just i den situationen man befinner sig i.I teorin så identifieras fyra stycken ledarstilar som även kan användas för att definiera projektdeltagare i ett projekt. De fyra ledarstilarna kan nämligen appliceras på olika personligheter eller behov hos projektdeltagare. En projektledare kan använda sig utav teorin under hela projektets gång och det är viktigt att se hur ledarstilen kan anpassas och förändras även när projektet pågår. Även om projektledaren identifierat ett visst behov och utifrån det bestämt sig för en ledarstil så kan detta förändras medan projektet pågår och projektledaren ska snabbt kunna anpassa sig och förändra ledarstilen för att matcha behovet som finns.

En typisk situation där nivå 1 används är när det är en nyanställd person eller grupp som projektledaren ska arbeta med där ledaren snabbt identifierar att individen eller individerna har låg kompetens men är engagerade och redo att ta sig an sin uppgift. Projektledaren måste leda gruppen aktivt och ge dem tydliga direktiv, baserat på projektdirektivet, så att de vet vad de ska göra.Situationsanpassat ledarskap innebär att ledare ska kunna anpassa sina ledarstilar baserat på vilken situation de befinner sig i och vilka människor de möter. En ledare ska kunna läsa av situationen och människorna med hjälp av sin egen kunskap och leda gruppen framåt baserat på det behov som de har.

Dialogen och kommunikationen är väldigt tydlig under delegerat ledande och ledaren behöver endast förvänta sig mer kommunikation om exempelvis ett problem uppstått eller något måste lösas i grupp.Den coachande ledaren behöver ta många beslut och samtidigt stötta projektdeltagarna och ge dem råd. På den andra nivån så identifierar projektledaren att projektdeltagaren eller projektdeltagarna har en viss kompetens men har tappat engagemanget. Projektledaren behöver därför fokusera på vilka uppgifter som måste utföras och tar de flesta besluten själv. Projektledaren kan dock inspireras, få förslag och uppmuntras av de andra projektdeltagarna och bör motivera projektgruppen till att vara aktiva i diskussioner och möten. På så sätt kan projektledaren försöka få upp motivationen och engagemanget hos projektdeltagarna.

Situationsanpassat ledarskap har också använts och testats i flera decennier där man kunnat påvisa vilken positiv effekt och positivt resultat teorin har i praktiken. Teorin används världen över och med vår globaliserade värld där det ofta handlar om internationella projekt eller samarbete med olika sorters medarbetare så är det viktigt att kunna anpassa sig efter allas behov för att uppnå ett lyckat resultat.

En situationsanpassad ledare bör anamma tre färdigheter för att bättre kunna bedöma en situation och vilken ledarstil som han eller hon bör ta sig an: diagnos, anpassning och samarbete. Med diagnos så menas att en projektledare snabbt ska kunna göra en bedömning av en projektgrupp och även varje individuell projektdeltagare för att se vad situationen är och vilket behov de har av stöd och styrning. Med anpassning menas att baserat på diagnosen vet projektledaren vilken ledarstil som passar bäst till just den situationen och de personerna. Ledarstilen ska också anpassas beroende på vilken projektdeltagare som projektledaren diskuterar och arbetar med. Samarbete är det sista och viktigaste, projektledaren behöver skapa en tydlig och gemensam agenda där han eller hon också har i åtanke allas olika behov av styrande och engagemang.
Vi måste sluta leta syndabockar och hänga ut enskilda chefer, säger forskaren Aida Alvinius apropå den hårda kritiken mot chefer som tagit restvaccin eller gett dem till anhöriga.Susanne Tafvelin.Hallå där Susanne Tafvelin, docent inom psykologi vid Umeå universitet, som sammanställt alla studier tillsammans med två forskarkolleger.

Ännu en forskningsrapport om äldreomsorgen propsar på färre medarbetare per chef. ”Det är tröttsamt, men det måste sägas om och om igen”, säger en av forskarna.
Var det rätt eller fel att chefer tog restdoser av coronavaccin? Själva menar de att de saknade ­instruktioner och att de förhindrade att doser slängdes. Men kritiken har varit massiv.– Ta hand om dig själv och se till att du mår bra, det påverkar medarbetarna positivt och gör att ledarskapet får större effektivitet. Vi såg även att om medarbetarna har bra socialt stöd mellan sig så sprider ledarskapet ut sig, så satsa också på att skapa en bra sammanhållning i gruppen.

Vilka olika ledarstilar finns det?
Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil.
– Ja, därför är det viktigt att organisationen skapar goda förutsättningar för chefen. Exempelvis genom att se till att arbetsbelastningen inte är för hög.

30 olika studier om ledarskap har forskare vid Umeå universitet granskat för att ta reda på vilka chefsegenskaper som mest påverkar medarbetarnas välbefinnande och prestation. Resultatet visar att det bästa ledarskapet är så kallat transformativt.GRANSKNING MAXTAK: Medan många kommuner är i början av sin process med att införa en begränsning av antalet medarbetare är Piteå redan i hamn. Kommunen började sin resa 2018 då riktmärket 30 medarbetare per chef infördes.

– Genom att inte hamna i destruktivt ledarskap. Vi såg att det finns destruktivt ledarskap där chefen är aggressiv, hotfull och arrogant, samt passivt destruktivt där chefen drar sig undan och är virrig. Medarbetarna påverkas negativt av detta.
Var en förebild och visa omtanke. Nu har forskare sammanställt flera studier för att ta reda på vilka de bästa chefsegenskaperna är för att öka medarbetarnas välbefinnande och prestation. Lär dig mer om transformativt ledarskap här.Att uppmuntra till rörelse på jobbet är utmärkt, men kan inte ersätta arbetsmiljöåtgärder, enligt Agneta Lindegård Andersson, forskare vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg, som bjuder på en checklista hur du kan göra. Att förändra sitt ledarskap efter sina medarbetares enskilda behov innebär att man först behöver bedöma situationen och den anställda för att sedan växla till den stil som passar för just den. Ur det här perspektivet är alltså den ultimata ledaren den som har flexibiliteten att växla mellan hur mycket stöd eller styrande som behövs just då. Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation? En ledare som använder sig av situationsanpassat ledarskap, är en ledare som snabbt kan anpassa sin ledarstil och sitt bemötande efter olika medarbetares situation och hur den förändras. Grundmodellen utvecklades under 1960-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard och är också en av världens mest använda sådan. En stark ledning är avgörande för hur organisationen utvecklas. Med Simployer Learning Library bygger du effektivt kompetens som är avgörande för din verksamhet och säkerställer kontinuerlig uppdatering av såväl regelverk som trender inom ledningen. Läs mer här!Trots det är många idag eniga om att teorins grundbudskap är enkelt att alltid utgå ifrån och att ha i åtanke – varje medarbetares situation är unik och kan behöva olika typ av stöd beroende på vilka utmaningar de står inför. Denna typ av ledarskap utmanar dig som chef att arbeta mer agilt, vilket är till stor nytta i dagens ständigt föränderliga arbetsklimat.Även fast idén om situationsanpassat ledarskap är välanvänd har den fått kritik kring huruvida den faktiskt fungerar i praktiken. Kritikerna menar på att den ställer för höga krav på ledarna och att de ska veta bäst vad som ska göras vid ett givet tillfälle. Synen på att chefer är den som ska kunna allt och sitta på alla svar är en aning utdaterat idag. Att leda är en egenskap som ständigt är under utveckling inte en självklar färdighet.

Man bör också se upp för risken att det skapar medarbetare som är för beroende av sina ledare och därmed ger ledaren stort ansvar för varje enskild medarbetare – vilket leder till en hög arbetsbelastning.

Varje medarbetare är unik och har därför behov av olika egenskaper hos sin ledare – exempelvis kan en nyanställd behöva mer stöttning än någon som är rutinerad och har varit i organisationen länge. Därför bör chefen hantera varje anställd separat och inte applicera en och samma ledarskapsstil på alla inom teamet. Istället krävs det flexibilitet för att kunna ge medarbetaren det som behövs för att just denna på bästa sätt ska kunna prestera och utvecklas.
På 1960-talet började man tala om situationsanpassat ledarskap. I sin bok Management of Organizational Behavior skrev managementforskarna Paul Hersey och Ken Blanchard om en modell som de utarbetat för just detta.• Demokratisk ledarstil: kallas även för deltagande ledarstil och innebär att ledaren på ett demokratiskt sätt inkluderar sina medarbetare i beslutsprocessen. Ledarskapet präglas av ömsesidig nytta och utbyte av information.

Finns det någon situation där demokratisk ledarskap passar bättre än andra ledarstilar?
I experiment såg man att det demokratiska ledarskapet var mer effektivt än det auktoritära bland annat i situationer där ledaren var frånvarande. Ett demokratiskt ledarskap anses vara ”modernt” och förespråkas främst av unga ledare.
Den demokratiske ledaren använder sig av en ledarstil där medarbetarna får stort inflytande, vilket ofta leder till hög motivation. Konsensus är viktigt och alla bestämmer därför tillsammans vad som är viktigt och vad som bör göras. ”Vad tycker du?”, är ett uttryck som många demokratiska ledare använder sig av.På senare tid har det även talats mycket om agilt ledarskap – detta i samband med att behovet av att kunna anställa snabbt har ökat på grund av en arbetsmarknad som i dagsläget är allt annat än statisk och stabil, och där snabba förändringar sker. Karaktäristiskt för en agil ledare är även att denne skapar förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare snabbt ska kunna anpassa sig till nya situationer och till de förändringar som sker.

För att nå hit måste medarbetaren i fråga gå igenom fyra utvecklingsnivåer, som karaktäriseras av olika grad av kompetens och engagemang. I de olika stadierna behövs det även olika typer av ledarskap.En samförstående ledarstil innebär att ledaren skapar känslomässiga band mellan medarbetarna. Det uppstår då en känsla av tillhörighet, där medarbetarna känner att de är en del av organisationen. Mänskliga relationer kommer då före resultat, vilket skapar en harmonisk arbetsplats.Vad innebär en ledarstil? Jo, det är det sätt på vilket man ger ledning, genomför planer och motiverar sina medarbetare. Detta sker alltid i en social kontext, det vill säga i samspel med de man arbetar tillsammans med och med företaget i stort. Ledarskapet bör till exempel alltid spegla de visioner, uppdrag och strategier som företaget har.Som ledare kan du hjälpa dina medarbetare att nå det fjärde steget, som kännetecknas av hög kompetens och högt engagemang. Det är på detta steg som dina medarbetare är självgående. Men först och främst måste du utveckla tre färdigheter:

Vad innebär det situationsanpassade ledarskapet enligt Paul Hersey och Ken blanchards?
En erkänd ledarskapsmodell som också kan vara den mest använda teorin i världen är det situationsanpassade ledarskapet som utvecklades av Paul Hersey och Ken Blanchard under 60-talet. Kort och gott går modellen ut på att ledaren anpassar sitt ledarskap efter mottagaren och den givna situationen. Cachad
En visionär ledarstil uppmuntrar ofta till en slags entreprenörsanda. Ledaren har då en förmåga att engagera och inspirera sina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner. Ledaren är då en tydlig inspiratör. En visionär ledare är empatisk och förklarar för sina medarbetare hur arbetet de utför bidrar till att uppfylla de gemensamma målen.Den trendsättande ledaren kännetecknas av en stark egen drivkraft och har en stark drift att åstadkomma saker. Ledaren är bra på att ta initiativ och förväntar sig oftast att medarbetarna arbetar på samma sätt som henne eller honom.

2002 publicerade psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman boken Primal Leadership, tillsammans med Richard Boyatzis och Annie McKee. De presenterade där sex olika typer av ledarstilar som alla påverkar medarbetares känslor på olika sätt. De olika typerna av ledarstilar passar även olika bra i olika situationer. Nedan listar vi dessa:Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil. Hans studier har haft stort inflytande på modernare teorier.

Modellen, som bygger på att varje situation kräver en viss typ av ledarstil, omarbetades senare av Blanchard i Situationsanpassat Ledarskap II. Där drar Blanchard slutsatsen att alla medarbetare kan bli självständiga och resultatinriktade bara de får rätt sorts ledning.
För att veta hur man ska bli en bra ledare behöver man även veta vilka typer av ledarskap det finns och där efter anpassa sin ledarstil efter situationen. En situation kan förändras snabbt och en bra ledare kan alltid anpassa sig efter det.• Auktoritär ledarstil: kännetecknas av att ledaren berättar för sina anställda vad de ska göra och hur de ska göra det. Denna ledarstil bör helst bara användas i nödfall, och speciellt i krissituationer, eftersom motivationen hos medarbetarna inte stimuleras.

Vilket ledarskap är bäst?
30 olika studier om ledarskap har forskare vid Umeå universitet granskat för att ta reda på vilka chefsegenskaper som mest påverkar medarbetarnas välbefinnande och prestation. Resultatet visar att det bästa ledarskapet är så kallat transformativt.
En coachande ledarstil innebär att ledaren får sina medarbetare att utvecklas och arbeta mot gemensamma mål. Företagets mål görs då till medarbetarnas egna. Ofta sker detta genom uppmuntran, samtidigt som ledaren är en bra lyssnare. ”Pröva att göra så här”, är ett uttryck som en coachande ledare ofta använder sig av.Den här ledarstilen kallas även för den auktoritära eller autokratiska, eftersom det är den typ av ledarstil som är den mest maktutövande. Ledaren är då målfokuserad och får gruppen att arbeta mot redan uppsatta mål. Hur målet nås kan vara upp till varje medarbetare, men vanligast är att ledaren, utan att be om råd, berättar för sina medarbetare hur de bör utföra sina arbetsuppgifter.

Ledarskapsmodellen är baserad på Paul Herseys forskning som bygger på att ledare ska vara flexibla i sitt ledarskap för att möta det behov som individen behöver i en specifik situation.

Kom till oss den 5 december på ett kostnadsfritt frukostmöte där temat är Situationsanpassat Ledarskap® som också är världens mest genomförda ledarskapsmodell.
Vi kommer att göra några praktiska övningar för att exemplifiera modellens styrkor och hur man på olika sätt kan arbeta med den. Seminariet leds av Paul Meyer, ledarskapskonsult på Lantella.En av de viktigaste delarna är ett situationsanpassat ledarskap. Vad är det? Hur kan man arbeta med modellen? Hur lång tid krävs och hur märks resultatet?

Teorin har utvecklats av Ph.D. Kenneth Blanchard och professor Paul Hersey, som också har utvecklat en modell för att analysera den rådande situationen och den ledarstil som är lämplig att använda.
Företagande.se använder cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.Blanchard och Herseys situationsanpassade ledarskapsmodell har, liksom alla andra teorier, nackdelar och har stött på en del kritik. En aspekt som kritiserats är att teorin enbart behandlar ledarens agerande. Medarbetarens agerande och relationen dem emellan är inte i fokus. En annan kritisk röst har höjts angående att ledarskapsstil inbegriper mycket mer än beslutsfattande, vilket för att teorin lämnar övriga delar av ledarskapet därhän.

Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.
Grunden i en ledarskapsstil karaktäriseras av hur mycket vägledning och support som ledaren ger. Effektiva ledare har förmågan att anpassa sin ledarstil utifrån den medarbetare eller den grupp som ska ledas. Det finns således ingen stil som är mer rätt eller fel, utan behovet av ledarstil styrs utifrån medarbetarna.En cookie innehåller ingen personinformation. Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Inga cookies kommer då att sparas, men vissa delar av denna webbplats kommer då kanske inte att fungera korrekt.

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.
Material som publiceras på Foretagande.se är endast avsett som allmän information och skall inte ses som professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Användandet av material på denna hemsida sker på användarens egen risk. Foretagande.se ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida. Genom att klicka på ” Jag har läst och accepterar villkoren ” går du med på att bindas till dessa villkor.Det är upp till ledaren att anpassa ledarstilen efter medarbetaren. För att kunna åstadkomma den anpassningen krävs en god insikt om medarbetarens engagemang och kunskapsnivå i varje del av arbetet. Den aktuella situationen och motivationen av medarbetarna kan analyseras. Sedan är målet att utveckla medarbetaren mot en kompetent och engagerad medarbetare, som inte behöver någon särskilt styrning alls.Terminologi: Det är inte teorin eller modellen som är situationsanpassad. ’Situationsteori’ eller ’teorin om situationsanpassat ledarskap’ (eng: situational theory of leadership) är att föredra som översättning av uttrycket situational leadership theory, respektive ’modellen med situationsanpassat ledarskap’ som översättning av situational leadership model.Många forskare på området skiljer mellan teorin om situationsanpassat ledarskap och kontingensteori. Den förra innebär att gott ledarskap kräver att man kan anpassa ledarstilen efter olika medarbetare och olika situationer. Den senare innebär att man får ett gott ledarskap om man väljer ledare med en ledarstil som passar för typen av verksamhet och typen av personal, till exempel mer eller mindre självgående.

situational leadership theory [ˌsɪtjʊˈeɪʃənəl ˈliːdəʃɪp ˈθɪərɪ, USA-uttal av theory även: ˈθɪri], situational theory of leadership, situational leadership model [ˌsɪtjʊˈeɪʃənəl ˈliːdəʃɪp mɒdl, USA-uttal av model: ˈmɑdəl]

Ett situationsanpassat ledarskap kan vara extremt produktivt och utvecklande för både chef, företag och de anställda. Men om det appliceras på fel sätt – kan det få en motsatt effekt.
Genom att identifiera vilken mognad personen har, så är det lättare för ledaren att applicera rätt ledarstil. Det höjer också chansen för att arbetsuppgiften eller projektet blir framgångsrikt.Allt handlar om att få ut det mesta ur respektive individ, samtidigt som man utvecklar och motiverar dem på bästa möjliga sätt. Det skapar en positiv gruppdynamik, samtidigt som det främjar produktivitet och innovation.

Du bör kunna läsa av människors behov, känslomässiga status, kompetenser och den sociala dynamiken i gruppen. Om du inte kan göra det, så kommer inte ett situationsanpassat ledarskap fungera.Spola fram fem år och du är numera en av de mest erfarna och kunniga på arbetsplatsen. Din skicklighet och erfarenhet gör att du klarar av dina arbetsuppgifter med lätthet.

Hur kan en ledare anpassa sitt ledarskap efter situationen?
Inom situationsanpassat ledarskap och alla andra olika ledarstilarna krävs tydlighet. Du som ledare måste vara tydlig med ditt budskap, vad du vill uppnå och vad du förväntar dig av dina medarbetare. Det betyder också att ge kontinuerliga återkopplingar och feedback på deras prestationer.
Situationsanpassat ledarskap kretsar kring flexibilitet. Ledarstilen är dynamisk och anpassningsbar, baserat på organisationen, personer i gruppen och situationen.I den här artikeln har vi gått igenom allt du behöver veta om situationsanpassat ledarskap. Vad det är, hur modellen fungerar, dess fördelar och nackdelar.

Vilka fyra olika typer av medarbetare följare finns enligt Blanchard och Hersheys studie om ledarskap?
Beroende på projekt och var i projektfasen projektgruppen är, måste ledaren anpassa ledarstil. I Hersey och Blanchards teori för situationsanpassat ledarskap väljer ledare mellan fyra olika ledarstilar: instruerande, säljande, deltagande och delegerande. Cachad
En stor fördel med situationsanpassat ledarskap är att det är så flexibelt. Vilket ger ledaren många verktyg för att få ut det mesta av gruppen och individen. Den situationsanpassade ledarstilen har växt sig väldigt populär de senaste 20 åren. Teorin är väl utstuderad och formad för att främja både organisationen och gruppens medlemmar. Du är ny och oerfaren på en arbetsplats. Chefen guidar dig aktivt och hjälper dig i din nya roll. Varje steg du tar så är ledaren där och assisterar dig.Chefen har nu tagit ett par steg tillbaka och givit dig mer ansvar och självständighet. Du får leda projekt och vara mer kreativ i dina arbetsuppgifter. Chefen ger dig i praktiskt taget fria tyglar.

Namnet säger ganska mycket. Det är situationen som avgör hur ledaren ska agera. Det är upp till ledaren att förstå personen man möter utifrån två aspekter: kunskaps- respektive motivationsnivå. Baserat på det föreslår sedan modellen hur ledaren ska agera. Det situationsanpassade ledarskapet är bäst beskrivet och har bäst dokumenterad effekt när det gäller mötet med personer som är nya i sin roll.
Sannolikt använder pedagoger ett instruerande ledarskap – som är en del av det situationsanpassade ledarskapet – naturligt i sin vardag. I takt med att eleven utvecklas så är det också naturligt att bli mer rådgivande som lärare och med det så är det situationsanpassade ledarskapet relativt naturligt i skolan, men alla lärare mår säkert bra av att förstärka kunskapen om tankarna bakom.

Det coachande ledarskapet är ett alternativ eller komplement till det situationsanpassade ledarskapet. Ett situationsanpassat ledarskap innehåller coachande inslag medan ett coachande inslag behöver anpassas efter olika situationer och är på så vis ett situationsanpassat ledarskap.Att vara ledare är inte lätt, speciellt inte om man tittar på situationsanpassat ledarskap. Teorin bygger på att ledare ska vara flexibla i sitt ledarskap baserat på vilken typ av individ och situation det handlar om, då alla är olika och fungerar på olika sätta (inre och yttre motivationsfaktorer)

Posted on

Darren Carter Model

På Darrens gata tjänar man i snitt 305 826 kr om året vilket betyder att man har en genomsnittlig månadslön på 25 486 kr. I Göteborg tjänar man i snitt 25 090 kr per månad.Information om telefonnummer och mobilnummer hämtas från teleoperatörer. Hittar du inte det nummer du söker, kan just det numret vara dolt för upplysningstjänster.I Göteborg finns det 135 111 personer med registrerat skuldsaldo hos Kronofogden med ett genomsnitt på 21 580 kr. Totala skulden hos Kronofogden för alla i Göteborg är 2 915 698 661 kr. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.Sportåret 1963: Årets vasalopp vanns av Janne Stefansson från Sälens IF, Sverige på tiden 04:56:25. Årets finnkamp vanns av Finland i herrarnas och av Sverige i damernas som avgjordes i Stockholm.

Darren Carter är folk­bokförd i Göteborg på Storebackegatan 10 B lägenhet 1102 i Göteborg. Hans bostad är belägen i Göteborgs Masthuggs församling. Antal mantals­skrivna på adressen är 5 personer, Eva Helena Viktoria Carter (60 år), Darren James Carter (60 år), Eva Kajsa Amanda Carter (43 år), Gustav Mikael Jonathan Pettersson (42 år) och Estelle Margaret Louise Carter (19 år)

Bland kändisar som fyller år samma dag har vi Danny Trejo (79 år), Amerikansk skådespelare. Janet Jackson (57 år), Amerikansk sångerska. Karolina Westberg (45 år), Fotbollsspelare. Megan Fox (37 år), Amerikansk skådespelerska, modell. Pierce Brosnan (70 år), Irländsk skådespelare. Tori Spelling (50 år), Amerikansk skådespelerska.

När Darren Carter såg dagens ljus för första gången var Tage Erlander (Socialdemokraterna) Sveriges statsminister och Gustaf VI Adolf Sveriges kung. Han föddes i slutet av våren, i stjärn­tecknet oxen och enligt kinesiskt horoskop i kaninens år (elementet vatten och symbolen yin). Han är 60-talist och ligger i gränslandet mellan babyboom­generationen och Generation X. Han är gift.
Bandhagen, Enskede, Enskede gård, Enskededalen, Hägersten, Johanneshov, Lidingö, Nacka, Nacka strand, Solna, Stockholm, Tomteboda, Trekanten, Trångsund, ÅrstaBirthday.se hjälper dig att säkerställa glädjen för dina nära och kära, och andra du vill hylla på deras bemärkelsedagar. En kostnadsfri tjänst som föddes 11 maj 2006.Guldfödelsedag (golden birthday) är när man fyller samma ålder som sin födelsedag i månaden. Så är man född på den ­sextonde dagen i månaden, så firar man guldfödelsedagen på det ­sextonde året. Det betyder att Darrens guldfödelsedag är den 16 maj 1979.

Darren var 44 år gammal när den första iPhonen började säljas i USA sommaren 2007, och 46 år när den första iPaden började säljas i USA våren 2010. När Apollo 11 som den första bemannade rymdfarkosten landade på månen var Darren 6 år.

Intressant fakta (baserat på en snittperson): Sen Darren föddes har han tagit runt 439 miljoner andetag och hans hjärta har slagit runt 2,1 miljarder hjärtslag.
Musikåret 1963 bjöd bl.a. på Monica Zetterlund som vinner melodifestivalen med ’En gång i Stockholm’. Årets Eurovision hölls i London, Storbritannien och Grethe & Jørgen Ingmann från Danmark vann med låten ’Dansevise’.

Åldersmilstolpar: En miljard sekunder (22 jan 1995), hundratusen timmar (11 okt 1974), femtusen dagar (22 jan 1977), tio miljoner minuter (20 maj 1982), tusen veckor (15 jul 1982), tiotusen dagar (1 okt 1990), tio miljarder sekunder (3 apr 2280), tvåtusen veckor (13 sep 2001), femtontusen dagar (9 jun 2004), tjugotusen dagar (16 feb 2018), tjugofemtusen dagar (26 okt 2031) och tjugo miljarder sekunder (21 feb 2597).
Samma år som Darren föds så kostar en liter bensin 75 öre. Sverige hade fortfarande vänstertrafik. På radion, samma vecka kunde man höra Jan Höiland med ’En natt i moskva’ och Inger Berggren med ’Elisabeth-serenad’ i Svensktoppen.* Antalet skottår man har genomlevt visar hur många 29 februari man har passerat. T.ex. kommer någon född i augusti 2012 upplevt 2 skottår eftersom han föddes efter 29 februari. År 2000 var ett skottår. Var fjärde år är skottår, om de inte är delbara med 100. Såvida de inte kan delbara med med 400.Med andra ord, 721 månader. Därför, du är 60,1 år gammal. Du föddes på en torsdag, din senaste födelsedag var på en tisdag och din nästa födelsedag kommer vara på en torsdag.

Ett urval av de mest visade filmerna filmåret 1963 var Den stora flykten, Agent 007 ser rött, Fåglarna, Bye Bye Birdie, Svärdet i stenen, Den Rosa Pantern och En ding, ding, ding, ding värld.
Darren har 320 dagar kvar till sin födelsedag som infaller på en torsdag, då han fyller 61 år. Idag är han 60 år, en månad och 15 dagar gammal. Födelsedatum i romerska siffror är XVI.V.MCMLXIII (16.5.1963), som man brukar se på gamla skrifter och på moderna tatueringar. Samt hans nuvarande ålder i romerska siffror som är LX (60) år. För siffernördarna: Det var 3 137 veckor och 2 dagar sen Darren föddes på den hundratrettiosjätte dagen på året. Det är 60 år och 46 dagar, inkluderat 15 skottår eller 60 år, 6 veckor och 4 dagar. Med andra ord, 721 månader och 15 dagar. Därför, han är 60,1 år gammal. Darren föddes på en torsdag, den senaste födelsedagen var på en tisdag och nästa födelsedag kommer vara på en torsdag. Entrédörren till Darrens lägenhet är 1 trappa upp. Han bor där tillsammans med Eva Carter som är 60 år gammal, Kajsa Carter som är 43 år gammal, Jonathan Pettersson som är 42 år gammal, Estelle Carter som är 19 år gammal.Jubileumsfödelsedagar hänvisar till speciella årsdagar, i det här fallet födelsedagar. Stora jubileum som firas är bl.a. 25, 40, 50, 60 och 70 år. Nästa stora jubileum för Darren är platiumjubileum som inträffar måndagen den 16 maj 2033. Andra jubileum är silver­jubileum 25 år (16 maj 1988), rubin­jubileum 40 år (16 maj 2003), guld­jubileum 50 år (16 maj 2013) och diamant­jubileum 60 år (16 maj 2023).

Men släkten är värst, som det heter. Innan halvtidsvilan fick gamla Arsenal-anfallaren Kanu in kvitteringen. Två minuter innan målet hade en haltande Fredrik Ljungberg tvingats lämna planen med en befarad ljumskskada.
Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.

I övrigt kan noteras att Evertons kris bara blir värre. Förlust idag igen – den här gången borta mot Tottenham med 2-0. Förra säsongens tabellfyra ligger sist, med bara tre poäng och ett mål framåt, på åtta omgångar.
Under veckan har Darren och Carolyn Carter varit ett av de mer hatade paren på sociala medier. Efter att ha publicerat en bild där poserade och kysste varandra vid ett lejon de precis dödat, blev de överösta med starka reaktioner från nätet.– Jag kommer aldrig förstå mig på människor som är stolta över att ha skjutit ett sånt vackert djur. Jag kommer aldrig förstå det, säger hon i sin kanal på Youtube, rapporterar The Mirror.

”Tänk dig att ha 50 000 dollar. Och du spenderar det på att troféjaga ett sånt vackert djur i Afrika, i stället för att lägga en del av det på dina barns framtida utbildning. Det gör killen jag en gång kallade för min pappa, skriver hon på sin Youtube.
Men nu kommer kritiken från nära håll. Nämligen från Darren Carters dotter. Under veckan publicerade den 19-åriga Sydney Carter en video där hon tog avstånd från pappans agerande, rapporterar People.Tage Erlander (Socialdemokraterna) var Sveriges statsminister när Darren Carter föddes. Det året blev även IFK Norrköping svenska mästare i herrarnas fotboll och den totala folkmängden i Sverige var vid årets utgång 7 627 507 personer. Hans stjärntecken är oxe (enligt kinesiskt horoskop är han född i Kaninens år). Han är 60-talist och föddes på våren. Han har namnsdag om om 24 dagar och blir 61 år gammal om 320 dagar. Darrens civilstånd är gift.

I Darren Carters hemkommun Göteborg finns det 15 816 inkomstmiljonärer. På postnummer 413 18, där Darren bor, har 1,5 % av invånarna betalningsanmärkningar och medelinkomsten är 376 068 kr per år. I Sverige uppgår kvinnornas snittinkomst till 74,0 % av männens. I detta postnummer uppgår denna siffra till 83,0 %.Uppdaterad 2023-05-23. Vi uppdaterar hunduppgifter var tredje månad och visar endast hundar med chipnummer. Vid felaktig uppgift begär rättelse hos Jordbruksverket.

Darren Carter har sin bostad på Storebackegatan 10 B lgh 1102 som ligger i postorten Göteborg som tillhör Göteborgs kommun. Han bor i ett område som tillhör Göteborgs Masthuggs församling. Det finns 5 personer folkbokförda på denna adress, Darren Carter (60 år), Eva Carter (60 år) och Kajsa Carter (43 år) samt 2 personer till. Det finns en hund registrerad på hans adress, en Blandras född 2022.
Se de 25 personerna med högst lön i Darrens hemkommun Göteborg. Gå direkt till topplistan via länken nedan, eller beställ Ratsitkatalogen för att få tillgång till all lönedata i hela kommunen.

I Darren Carters hemkommun Göteborg finns det 15 816 inkomstmiljonärer. På postnummer 413 18, där Darren bor, har 1,5 % av invånarna betalningsanmärkningar och medelinkomsten är 376 068 kr per år. I Sverige uppgår kvinnornas… Läs mer om Darren
Via Ratsit görs det på ett år över 100 miljoner sökningar efter personer. De tre som det har sökts mest på den senaste månaden i kommunen Göteborg är Lina Tomikas, Frida Dahlin och Dino Kljunic. Se topplistan över alla mest eftersökta i Göteborgs kommun här. Det senaste kvartalet så är de tre mest eftersökta Darren i Sverige Darren Frendo i Järfälla, Darren Thomson i Hallstahammar och Darren Parker i Allerum.

De senaste dagarna har Lulu Carter delat med sig av bilder på en mystisk man, och följarna var genast framme och kommenterade att han var en riktig hunk. Nu berättar Lulu mer om relationen.
TV-profilen Lulu Carter, 61, såg vi nyligen i ”Kompani Svan” på TV4, men hon var dessvärre tvungen att hastigt lämna programmet då hon drabbades av dubbelsidig lunginflammation, något som hon berättade om på Instagram.”Älskar den här killen! Nej nej det är ingen romans! Men han är en bästis, det är ett som är säkert!”, skrev Lulu Carter till ett klipp där han satt och kelade med två hundar.

Lulu Carter la även upp en bild på mannen, som hon kallar för ”SnyggFredrik”. Lulu och Fredrik var på den trendiga restaurangen Grodan i Stockholm för lite kvalitetshäng.
Fotbollsspelaren Magnus Hedman verkar även han vara vän med ”SnyggFredrik”. Under Lulus bild skrev han: ”Han e både snygg å snäll”. På det svarade Lulu: ”Ja, han e bäst den ponken” följt av ett rött hjärta.In the Amazon Prime Video DocuSeries Shiny Happy People we meet Tara and Floyd Oathout, two former homeschoolers whose love story started in the electronics section at Walmart. I was instantly charmed by their sarcastic wit and loving banter and knew they had a much bigger story than the show had room for. Through amazing adversity, and over coming some of the darkest times at true rock bottom, these two have held strong and both fought their way back from the nearly dead.True stories and conversations with survivors, advocates and experts on the insidious cult of Multi Level Marketing, where through compassionate, educational, informal chats, we work to end the stigma of \”failure\”, in an industry systematically designed for you to fail. Hosted by Roberta Blevins.

You may know Alanda Carter by her online persona, The Recovering Hunbot, where she DEEP dives companies and top Huns on her YouTube channel of the same name. Whenever someone asks me about Kangen Water, I send them straight to Alanda and her work exposing Enagic and Darren and Mike. We also did some work together, exposing the culty scam Zafire back in 2021 with Chelsea Flores. But today Alanda has found some bigger fish to fry, in the form of a dangerously culty MLM called OnPassive that’s getting some attention finally. I didn’t know much about them, so I called Alanda and asked her to help us out! You’ll even get to hear one of OnPassive’s worship songs to their MLM Leader, Ash. It’s a wild ride, so buckle up!
Innan hennes mamma dog blev hon dement och flyttade till ett äldreboende medan hennes man, kristallklar i huvudet, vigde sitt liv åt att ta hand om sin fru. Men när hon gick bort dog han av brustet hjärta, mindre än ett dygn senare.– Jag kunde betala hela utbildningen med mina modellintäkter, slapp studielån. Sedan träffade jag psykiatrikern Peter Lennig, jag var 23, han var 13 år äldre, gift och ja, en riktig kvinnokarl. Han bröt upp från sin fru och sitt lilla barn vilket var jobbigt och smärtsamt, men han var nog mitt livs största kärlek. Vi var väldigt kära i varandra och det är svårt när man väl en gång känt den där känslan att hitta den igen. – Förutom att jag inreder som vanligt till både privat och offentlig miljö så designar jag även för Royal Design och så håller jag på med ett jättekul projekt. En inredningsutbildning på nätet som drivs av Distansinstitutet, som vi har utvecklat tillsammans. Där är Maria Celin och jag ämnesexperter. Den är på cirka 100 timmar, och man blir diplomerad inredare. Det kommer att bli en kanonutbildning. Jag har även en inredningspodd tillsammans med henne där vi pratar inredning och livet, podden heter ”Carter & Celin utreder inredning”. Jag målar mycket och kommer förhoppningsvis ha en utställning under 2018 om jag hinner. – Jag halkade in på modelljobbet av en slump. De skulle plåta en kampanj för Twilfit och jag var var egentligen inte påtänkt, jag var ju fotoassistent men fick jobbet.– Jag har ju alltid tyckt om det här, redan som liten fanns en del av de här mattorna i mitt rum, jag påverkas inte av rådande trender när det gäller mitt eget hem utan vet vad jag gillar, berättar hon.

Lulu Carter, 57, bor exakt en minuts promenad från mitt jobb, mitt i hjärtat av Östermalm. Jag kommer upp till andra våningen i ett trapphus och så… pang! Jag landar i Marrakech, eller Bali med en släng av Indien. Kryddiga doftljus, ett enormt vardagsrum med den största soffan jag någonsin sett och överallt färgstarka, etniska mönster, Kelimmattor och indianutsmyckningar. Lulu tar emot i cowboyboots och en färgstark topp.

– Han ville inte leva utan henne. ”Nu dör jag”, sa han och gjorde faktiskt så, så vi förlorade båda våra föräldrar inom loppet av två dagar vilket var en väldig chock förstås.