Posted on

Austria Svenska Carsten

”Efter en grundlig analys av våra marknadssegment och dialog med nyckelkunder ser vi in i 2023, där vi förväntar oss fortsatt rimlig lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter, och där vi därför planerar att öka våra investeringar i den gröna energiomställningen, hållbara lösningar och digital innovation – och inte minst i våra medarbetares utveckling och expertis”, säger vd Carsten Toft Boesen.De danska infrastrukturinvesteringarna kom i gång igen efter ett långt uppehåll och med tilldelningen av Nordhavnstunneln, förlängningen av Hillerødmotorvägen och Vestfynbanan kom NIRAS danska infrastrukturportfölj upp på nivån med den norska, där NIRAS senast belönats med projekteringav tre korsande spår på den legendariska Bergensjärnvägen. ”Under 2022 lyckades vi med två strategiskt viktiga förvärv, AquaBiota i Sverige och Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar för havsbaserad vindkraft och Dolmen levererar ingenjörslösningar för life science-sektorn. Båda företagen bidrar med kunder, tjänster och kompetens på två av våra tillväxtmarknader”, förklarar vd Carsten Toft Boesen. ”Vi vill bidra så mycket som möjligt till övergången till grön energi och har därför beslutat att göra stora investeringar för att bygga upp expertis och kapacitet inom produktion, överföring och bränslen för grön energi”, säger vd Carsten Toft Boesen och förklarar hur initiativet omfattar discipliner och kunder inom alla NIRAS sektorer och marknader”.Ett annat exempel från vattenområdet är vatten till Power-to-X-anläggningen där DIN Forsyning i Esbjerg i Danmark valde att titta på möjligheterna att använda renat avloppsvatten som ett alternativ till dricksvatten. Detta sparar områdets redan pressade dricksvattenresurser och minskar belastningen av avloppsvatten på Vadehavet.

Antalet anställda har ökat med 9 % under 2022, och vi är mycket nöjda med att kunna konstatera att vi har lyckats upprätthålla en mycket hög nivå av medarbetarnöjdhet och en relativt låg medarbetaromsättning under hela året, samt att vi har lyckats attrahera över 600 nya kollegor på en mycket konkurrensutsatt arbetsmarknad.Inom vattenbyggnad fortsätter klimatanpassning och avancerad vattenrening, speciellt avhärdning, att fylla upp orderböckerna. 2022 valdes NIRAS ut av Aarhus Vand för att fortsätta ytterligare 6 år i vattenbolagets partnerskap, Vandpartner.

Hållbarhet, som har varit nyckelordet i NIRAS uppdrag i över 15 år, har i dag blivit en central del av nästan alla företag- och organisationers verksamhet. Utöver arbetet med att säkerställa hållbarhet i NIRAS egen verksamhet har NIRAS under 2022 genomfört ett stort antal projekt med anknytning till hållbarhetsmålen i ett antal utvecklingsländer, inklusive förvaltning av naturresurser, god samhällsstyrning, klimatanpassning och hållbar ekonomisk utveckling. Processindustrin upplever en ökad efterfrågan inom växtbaserad livsmedelsproduktion och inom Bygg, Infrastruktur, Vattenbyggnad och Miljö har hållbara lösningar, processer och material verkligen hamnat i fokus.
Baserat på NIRAS position inom havsbaserad vindkraft och biogas beslutades det i slutet av 2021 att investera 150 miljoner danska kronor under ett antal år för att utveckla kompetens och lösningar som syftar till att öka engagemanget i den gröna energiomställningen. Initiativet har fått en bra start med ett antal strategiska utnämningar, tvärgående marknadsutvecklingsinitiativ i tre spår och, sist men inte minst, ett antal uppgifter som främst rör havsbaserad vindkraft, biogas och Power-to-X.Vid årsskiftet tilldelade den danska energimyndigheten NIRAS de strategiskt viktiga studierna av Danmarks övergripande miljömässigt hållbara potential för vindenergi och Försvarsmakten valde NIRAS som miljörådgivare för ytterligare en period.Tillväxten på 10 % drivs främst av en organisk tillväxt på 8,5 %, medan den återstående tillväxten kommer från förvärv. 2022 blev Irish Dolmen Engineering och svenska AquaBiota en del av NIRAS. Bolagen bidrar marknadsmässigt och kapacitetsmässigt till NIRAS växande verksamhet inom pharma & life science respektive vattenmiljöanalyser. Integrationen är redan på god väg med systemintegration, kunskapsdelning och flera gemensamma erbjudanden och projekt.I nära samarbete med Carlsberg utvecklade NIRAS vattenbesparande lösningar för produktion på Fredericia Bryggeri i Danmark. Dessa lösningar utvecklas successivt till internationella standarder för bryggeriindustrin och flera av branschens globala varumärken efterfrågar liknande lösningar. Sektorns totala vattenbesparingspotential uppgår till över hundra miljoner m3/år.

”Att leverera hållbara lösningar till våra kunder är kärnan i vårt uppdrag. Våra experter samarbetar över organisationen – och med involvering av kunder och samarbetspartners – för att leverera tjänster och lösningar som ska skapa överblick, transparens och dokumentation av mål och effekter inom hållbarhet. Vi upplever en stor efterfrågan på det, säger Carsten Toft Boesen.
För NIRAS var 2022 det andra året i rad med tvåsiffrig tillväxt på både topp- och bottenlinjen. Det är därför en mycket nöjd ledningsgrupp som ser tillbaka på ett år då alla delar av verksamheten har bidragit till utveckling, tillväxt och resultat.Trots fortsatt stor osäkerhet om det säkerhetspolitiska läget och den ekonomiska utvecklingen både i Danmark och globalt, ser vi med tillförsikt på 2023, då vi förväntar oss att kunna uppfylla vårt strategiska mål om fortsatt lönsam tillväxt och utveckling.

Nedgången i delar av bostadsbyggandet är en realitet, men NIRAS har under en lång period fokuserat målmedvetet på institutionella investerare och industribyggande och har en mycket stark orderbok som bland annat omfattar Flodbyen i Randers och Trovbyen i Billund för Kirkbi i Danmark.
”Vi betonar att vi är en attraktiv arbetsplats där det finns utmanande projekt, skickliga kollegor att samarbeta med och där det finns goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde individen. Under 2022 har vi fortsatt vår tradition att utveckla expertis genom doktorandprojekt och har också genomfört ett antal initiativ som gör det möjligt att utveckla kompetens och nätverk, särskilt för yngre personal, inom olika discipliner, sektorer och geografiskt område. Vi upplever också ökad flexibilitet i arbetslivet som ett motiv för att välja arbetsplats; vi har en tradition av att tillgodose detta i NIRAS och i linje med det ökade intresset har vi valt att förtydliga dessa möjligheter”, säger vd Carsten Toft Boesen.

År 2022 ökade den egna produktionen från 1,9 till 2,1 miljarder danska kronor och intäkterna från 2,9 till 3,5 miljarder danska kronor. Årets resultat (EBITA) ökade från 132 miljoner danska kronor till 149 miljoner danska kronor – detta under ett år då betydande investeringar gjordes i marknads- och medarbetarutveckling.
Samtidigt upplever NIRAS fortsatt en mycket hög investeringsnivå och stor efterfrågan inom pharma & life science, där bristen på anställda är en betydande utmaning.

”Först och främst är jag mycket tacksam för det förtroende som våra kunder har visat oss under året – ett förtroende som har resulterat i många nya projekt och samarbeten samt en historiskt sett stor orderstock. Jag vill också lyfta fram våra kompetenta och engagerade medarbetare, som än en gång under 2022 gjorde det möjligt att uppfylla NIRAS ambitioner om god service och hög kvalitet inom alla discipliner och geografier. Jag är faktiskt otroligt stolt när jag ser tillbaka på 2022”, inleder vd Carsten Toft Boesen.
Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor . Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Under hösten kommer handelskammaren att jobba på olika sätt, för att informera företag om producentansvar för märkning och återvinning av förpackningar och produkter:
”Gröna Punkten” – Duales System Deutschland GmbH stödjer regeringens förslag, som presenterades i juli 2012, att införa nya system för återvinningstunnor och att medborgarna ska kunna delta i utformningen av en ny återvinningslag. ”Recycling måste vara enkelt och begripligt” säger Stefan Schreiter, VD vid Duales System Holding GmbH & Co. KG. Schreiter glädjer sig åt att miljöministern stödjer den konkurrenskraftiga privatekonomiska lösningen som nu har funnits i 20 år. Återvinningstunnor avlastar konsumenterna i deras avfallssortering, ökar återvinningsgraden och bidrar till att täppa till kryphål. Målet är att förenkla det bestående systemet och gör det lättare för konsumenterna. DSD har länge krävt att man ska behandla förpackningar och produkter av samma material lika. Hittills återvinner man bara exempelvis plastförpackningar men inte en produkt som exempelvis en tandborste, som består av plast. De nya reglerna ska vara mer logiska och praktiska och nu får konsumenterna möjlighet att kunna påverka detta. Källa: Europaticker”Elektro Recycling Austria (ERA)” sänker avgifterna för små och stora elektriska apparater från och med 1 oktober 2012. Återvinningsavgifterna kommer att minska mellan 10 och 15 procent för konsumenter. Stora apparater kommer att kosta mellan 7 och 72 cent beroende på deras vikt. Små apparater kostar mellan 3 och 5 cent per kilogram. Företagskunder kommer att betala mellan 6 och 55 cent respektive 4 till 5 cent. Däremot kommer återvinni
ngsavgifterna inte att förändras för kyl-, frys- och luftkonditioneringsapparater, batterier och bildskärmar. Källa: Recyclingmagazin, bild: Thorben Wengert/pixelio.

Återvinningen av el-avfall i Finland uppnådde under 2010 kvoter mellan 76 till 100 procent beroende på kategori. Den totala mängden av el-avfall låg på 51 000 ton. Med den nya lagen, som trädde i kraft i maj 2012, ska återvinningen öka ännu mer. Den nya lagen innebär striktare regler gällande elektro- och elektronikavfall i Finland. Från och med maj 2013 måste kunder kunna lämna tillbaks uttjänta elektro- och elektronikprodukter i affärerna om de samtidigt köper en ny produkt. Leverantör måste å sin sida hämta uttjänta apparater från affären. Leverantörer av elektro- och elektronikprodukter är dessutom förpliktigade att registrera sig. Den officiella insamlingen av el-avfall har fluktuerat under de senaste åren. Under 2010 insamlades totalt 51 000 ton. Det var mindre än under 2099 då man samlade in 53 000 ton och under 2008 insamlades 55 000 ton. Under år 2010 har man återvunnet elektro- och elektronikverktyg till 100 procent. Mycket bra återvinningssiffror har man också uppnått för belysningsapparater (97 procent) och informations- och kommunikations apparater (92 procent). Den första maj 2012 trädde den nya avfallslagen i kraft i Finland, vilken har sin grund i EU-direktivet 2008/98/EG. Producenter och importörer av elektriska och elektroniska produkter är ansvariga för återvinning eller säkerställa en adekvat deponering samt att de dessutom måste stå för alla kostnaderna. Den nya lagen innebär också hårdare kontroller och bestraffning. Producenter och leverantörer måste vara registrerade och det görs hos ”ELY- Zentrum”. För de tillverkare och importörer som inte själv vill ta hand om sin avfallshantering, kan dessa ansluta sig till ett av de tre godkända återvinningsföretagen: ERP Oy, SER Tuottajayhteisö Oy eller Elker Oy. Källa: Recyclingmagazin
Programmet innehåller en del nyheter. Förutom uppdateringar angående EU:s förpackningsdirektiv, Europastandarden EN 13428-32 och Internationella standarden för förpackningsvirke – ISPM 15, tar vi också upp de krav som ställs på förpackningar vid praktisk användning och transport av förpackningar. Förpackningar ska säkerställa att de skyddar produkten för de påkänningar den utsätts för under hela transportkedjan. Vi belyser olika testmetoder och resultat, som kan leda till bättre och nya förpackningslösningar. Vi diskuterar också att lastbilar inte alltid kan utnyttjas maximalt på grund av dåliga förpackningar. Dessutom kör faktiskt var femte lastbil helt utan last. Kan det i framtiden innebära kontroller med påföljd att transportföretag blir belagt med en miljöavgift eller kanske till och med körförbud? Vi försöker se i framtiden och diskutera möjligheterna. För mer information och anmälan kontakta gärna [email protected] detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om skärpta föreskrifter för el-avfall inom EU, förslag på ny återvinningstunna i Tyskland och Irland har uppnått kvoterna för insamling av förpackningsavfall. Lär dig affärstyska-dags att ansöka om språkstipendium. Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras nio gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar. Felaktigt kommunicerade miljöegenskaper bland produkter är ett utbrett problem. Tillsammans med Bioplast branschen vill ”European Bioplastics” förbättra denna kommunikation. Det är mycket viktigt att konsumenterna kan lita på märkingen ”Bio-produkt”, säger European Bioplastics. Med denna anledning har man tagit fram en broschyr ”Environmental Communication Guide for Bioplast” som utarbetats av internationella experter. Broschyren är skriven på engelska. En sammanfattning finns även på svenska och tyska. Broschyren beskriver viktiga ISO riktlinjer samt ger en överblick av olika bio-märkningar och beteckningar. Källa: RecyclingmagazinI början av nästa år ska den så kallade ”Röda Säcken”, för uttjänta små elektroapparater, testas i Wiesbaden tillsammans med återvinningsföretaget ELW. Testet ska genomföras under 12 månader och 14 000 hushåll ska delta. Målet är att undersöka om det sker en ökning av el-avfallsmängderna. Källa: Recyclingmagazin Elektronikkoncerner förpliktar sig enligt SMM Electronics Challenge att lämna 100 procent av insamlat el-avfall till godkända återvinningsföretag. För att få certifiering måste återvinningsföretagen bli godkända av oberoende myndigheter och uppfylla kraven för en säker återvinning och säker hantering av el-avfall. Källa: Recyclingmagazin Enligt den irländska återvinningsorganisationen ”Repak” har Irland redan förra året nått EU-kvoterna för återvinning av förpackningar. Detta tre år tidigare än planerat. I jämförelse med år 2010 har återvinningskvoterna för 2011 ökat med 4,1 procent. Enligt Repak har man insamlat och återvunnet 652 000 ton förpackningar. Enligt Eurostat-siffror ligger Irland på sjunde plats bland de 27 medlemsstaterna när det gäller förpackningsåtervinning. Källa: Recyclingmagazin, bild: Carsten RaumU.S Environmental Protection Agency (EPA) har skapat förutsättning för bättre och säkrare hantering av el- avfall. Med det nya systemet ”Sustainable Materials Management (SMM) Electronics Challenge” vill EPA försäkra att el-avfall bara hanteras av certifierade återvinningsföretag.Den japanska teknikkoncernen Fujitsu har utvecklat en ny metod att använda återvunna CD- och DVD skivor. De har utvecklat en återvinningsprocess där uttjänta DVD- och CD-skivor används i tillverkningen av nya Notebooks. För att minska risken av förorenad plast ska regelbundna kvalitetskontroller säkerställa att innehållsämnena i plasten följer föreskrivna bestämmelser. Kontrollerna bygger på en teknik som utvecklats av Fujitsu Laboratories databas för riskbedömning av kemiska ämnen. Därmed har man säkerställt att de nya datorerna uppfyller de rättsliga kraven för kemikalier. Återvinningsprocessen ska minska behovet av ny plast med 10 ton per år och minska koldioxidutsläppmed 15 procent. Källa: Recyclingmagazin För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsflöden som erbjuder omfattande möjligheter av marknadsföring av sekundära råvaror. Förutsättningen för detta är en systematisk insamling och korrekt behandling av uttjänta apparater såsom TV-apparater, datorer och mobiltelefoner där man använt sig av återvunnet material som guld, silver, koppar och andra mindre ofta örekommande metaller. Det nya direktivet är ur miljöskyddsperspektiv ett stort steg framåt och en viktig drivfjäder för ett resurseffektivt Europa. Riktlinjen trädde i kraft den 18 augusti 2012. Från och med år 2016 ska insamlingsmålet för elektronikapparater vara 45 procent av genomsnittsvikten på alla sålda apparater. År 2019 ska återvinningsmålet öka till 65 procent av genomsnittsvikten på sålda apparater eller så ska insamlingen vara 85 procent av alla uttjänta apparater. Medlemsländerna väljer själv vilket av målen de vill nå. Den nya riktlinjen ger medlemsstaterna möjlighet att på ett mer effektivt sätt bekämpa illegal utförsel av el-avfall. Många elapparater som exporteras fungerar in
te och räknas därmed som elavfall. Med den nya riktlinjen måste exportör visa att apparaterna fortfarande fungerar. En annan förbättring är att minska administrationen genom att harmonisera de nationelle registrerings- och rapporterings-kraven. För närvarande insamlas bara en tredjedel av el-avfallet inom EU. Idag är insamlingsmålet inom EU 20 procent per år, vilket motsvarar 4 kg per konsument eller 2 miljoner ton. Enligt riktlinjens ”slutmål 2020” ska 85 procent återvinnas inom EU, vilket skulle innebära cirka 10 miljoner ton eller 20 kg per konsument och år. Senast den 14 februari 2014 måste medlemsstaterna ändra sina nationella regler så att de anpassas till den nya riktlinjen. Konsumenterna får lämna in mindre el-avfall i större elektronikaffärer eller lämna el-avfallet till något erkänt återvinningssystem om sådant finns. Från och med den dagen riktlinjen har anpassats till en nationell lag, måste exportör av begagnade el-produkter kunna bevisa att produkterna fungerar. Källa: Europaticker

Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), paraplyorganisationen för ”Gröna Punkten”, som står för insamling och återvinning av förpackningsavfall i Europa och Kanada. Det är totalt 35 länder som är anslutna till Pro Europe. Den 11-13 november samlas företrädare från alla medlemsländerna i Pro Europe. I år är Budapest värd för det årliga mötet inom detta europeiska nätverket för återvinning.Tågen i Köpenhamn har vid ett flertal tillfällen drabbats av förseningar på grund av att delar av kopparen i kontaktledningen har stulits. Vid ett tillfälle stal tjuvar en bit av rälsen och för några veckor sedan kom tjuvar över cirka 100 meter koppartråd. Enligt uppgifter säljs kopparn för ungefär 40 danska kronor per kilo på den svarta marknaden.

Si.se använder sig utav cookies både för att kunna utveckla webbplatsen och ge dig en bättre upplevelse. Vi och tredjepartsleverantörer använder viss information om våra besökare, deras enheter och deras digitala beteende för att tillhandahålla, analysera och förbättra våra tjänster genom statistik och analys. Vi anpassar exempelvis det språk som innehållet visas på för dig baserat på dina språkpreferenser. De kategorier som våra cookies tillhör är antingen grundläggande eller statistik och analys. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookie policy.
SI har en kontaktperson vid varje institution. Är du utlandslektor är du automatiskt SI:s kontaktperson. Vid de institutioner där det inte finns någon utlandslektor får lärarna själva utse kontaktperson.

Webbplatsen är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi ska även värna om din integritet när du tar kontakt med oss.
Skriv till [email protected] om ditt lärosäte saknas i listan nedan. Om du undervisar i svenska på en icke-akademisk nivå kan du i stället registrera din skolenhet på föreningen Sverigekontakts webbplats.För att ge dig bästa möjliga upplevelse använder vi oss utav kakor (s.k. ”cookies”) när du besöker vår webbsajt. Några utav dessa är nödvändiga och kan därmed inte stängas av medan några är valfria.

By clicking ”Accept all cookies” you agree to the storage of cookies on your device. They will be used to improve the site, analyze traffic and create personalised ads. We store information about statistics by default. Learn more about how we use cookies or read our privacy policy.
A cookie is a small text file stored on your computer containing information on your browser activity. Si.se uses cookies and other data in order to deliver and improve your experience of this website.Genom att klicka på ”Acceptera samtliga kakor” godkänner du lagring av cookies på din enhet. Dessa kommer att användas för att förbättra våra tjänster och analysera trafik samt digitala beteenden. Om du vill ha mer information läs om hur vi använder kakor samt vår integritetspolicy. Välj Cookie-inställningar för att justera dina preferenser. For instance, we and our partners use information about you, your devices and your online interactions with us to provide, analyse and improve our services. This includes personalising content or advertising for you. Learn more about how we use cookies or read our privacy policy. En kak eller ”cookie” är en liten textfil som sparas och lagras på din dator, surfplatta, smartphone eller liknande enhet och som innehåller information om din aktivitet i webbläsaren.The Good Tribe är ett konsultföretag vars vision är ett Zero Waste-samhälle. Ett samhälle där vi tar vara på mänskliga såväl som materiella resurser. The Good Tribe erbjuder innovativa lösningar för att öka medvetenheten och skapa passion för hållbarhetsfrågor.

Sedan fyra år tillbaka har Svenska Handelskammaren i Österrike delat ut två priser: Årets Företag och Årets Manager. I år valde man att dela ut en tredje utmärkelse då juryn ansåg att de ville lyfta fram The Good Tribes arbete. Årets Företag tilldelades IKEA i Österrike och Årets manager tilldelades Lars Hagström, STS Alpresor.“Efter att ha läst juryns motivering och tagit emot utmärkelsen på den svenska ambassadörens residens i Wien är vi oerhört stolta och tacksamma. Vi är otroligt glada att juryn, bestående av representanter från Svenska Handelskammaren i Österrike, Business Sverige och Svenska Ambassaden i Wien har förtroende för vår affärsmodell, vår marknadsstrategi och för oss som personer. Stort tack till alla som har varit involverade i urvalsprocessen och för att ni skapade en egen priskategori för oss.”När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

The jury felt that the entire business concept of The Good Tribe captures the spirit of combining Swedish and Austrian business potential in a commendable concept from a new generation of environmentally aware entrepreneurs from Austria and Sweden. Its convincing display of thought-through business vision, and the bi-nationally well organized and credible market approach, helped the jury decide on awarding The Good Tribe the award of Most Promising Startup Concept of the Year.För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.

Karl der Große, die Nürnberger Prozesse, Boat People und Flüchtlinge: Was hat Gestern mit Heute zu tun? Wie Vergangenheit und Zukunft miteinander zusammenhängen, erfahrt ihr in Eine Stunde History. Neue Folgen jeden Freitag.
Der Podcast der F.A.Z mit aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft und Wissenschaft und hintergründigen und kontroversen Diskussionen.

Im STANDARD-Podcast “Beziehungsweise” sprechen Kevin Recher, Lisa Breit, Nadja Kupsa und Antonia Rauth über die schöne, leidenschaftliche und oftmals komplizierte Welt der Beziehungen. Zu Wort kommen Experten und Expertinnen und Menschen, die von ihren Erfahrungen berichten. Wie ist man auch nach zwanzig Jahren noch glücklich verheiratet? Wann ist Eifersucht gesund und wann geht sie zu weit? Wieso haben andere mehr Sex in der Beziehung? Muss ein Seitensprung gleich die Trennung bedeuten? Hetero, Homo, Trans, sie und er, sie und sie, er und er, mono und polygam, mit und ohne Kinder und wieso gibt es so viele Schubladen für das, was wir Liebe nennen? Mit diesem Podcast ist für viel Gesprächsstoff gesorgt. Unverblümt, niveauvoll und auf Augenhöhe. Alle zwei Wochen auf derStandard.at/podcast und überall wo es Podcasts gibt.
Kurt Krömer hat Besuch. Von wem? Weiß er nicht. Krömer sitzt mit Augenbinde im Podcast-Studio und lässt sich überraschen. Erst wenn er die Augenbinde abnimmt, sieht er, wer ihm gegenübersitzt. Seine Gäste sind auf das Gespräch vorbereitet. Und Krömer? Der hat keine fertigen Fragen, nur Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Der Rest ist reine Gefühlssache. Klingt gut? Dann herzlich Willkommen bei: Kurt Krömer – Feelings.

Das Video zu jedem Podcast gibt es bei ServusTV On. In „Von Spiel zu Spiel“ trifft unser ServusTV-Fußball Experte und Podcast-Host Florian Klein aktive Nationalspieler und die ganz großen Legenden, um mit ihnen über das ÖFB-Team zu plaudern. Aktuelle Themen wie die Euro-Qualifikation, aber auch Anekdoten der jüngeren und älteren Vergangenheit und ganz spezielle Einblicke wird es in diesem unterhaltsamen Podcast zu hören geben. Von einem Kicker. Mit Kickern. Für Fans.
Auf meiner Meditationsplattform und App House of Peace findest du alle weiteren Meditationen. Zur besseren Übersicht sind sie dort in Kategorien sortiert und ohne Intro und Outro für ein pures Meditationserlebnis. Alle Infos, unter anderem, was dich neben den Meditation noch erwartet und wie du das House of Peace kostenlos ausprobieren kannst – findest du auf meiner Website paulinathurm.com.Was wäre das Leben ohne Gefühle? Und was ohne den Wahnsinn?? Tahnee und Juliette haben reichlich von beidem. Aber vor allem haben sie sich (hier vielleicht noch Smiley mit Herzaugen plus Regenbogen einfügen). Die Eheleute stecken mittendrin im besten Kapitel aller Zeiten – und, bitteschön, hier ist die Tonspur dazu. Jeden Montag neu. Super persönlich, wahnsinnig lustig und vor allem total authentisch. Ausm Bauch, ausm Herzen, ausm Leben. Fühl mehr als ein Podcast.

Die schlimmsten Verbrechen passieren meist nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan: Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet, sind das Fälle die man nie vergisst. Der Radiojournalist Philipp Fleiter spricht mit verschiedenen Gästen im Interview über die spektakulärsten Verbrechen und Kriminalfälle der letzten Jahre. Jeden zweiten Montag überall wo es Podcasts gibt und immer eine Woche früher auf RTL+ Musik. Folge uns auf Instagram @verbrechenvonnebenan oder schreibt uns eure Anregungen per Mail an [email protected].Ihr wollt noch mehr Steffi Stahl als Podcast? Dann hört doch mal rein bei ”So bin ich eben”, Steffis Psychologie-Podcast, bei dem ihre Hörer*innen die Fragen stellen. Überall, wo es Podcasts gibt. Geschichte einfach zu erzählen, aber nicht vereinfachend, das war stets das Motto des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Ernst Bruckmüller. Als Krönung seines Gelehrtenlebens hat der nunmehr emeritierte Universitätsprofessor eine umfangreiche ”Österreichische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart” veröffentlicht. Für Ö1 erzählt Ernst Bruckmüller diese Geschichte noch stärker verdichtet in 29 Kapiteln. Bernhard Gaul ist der Klimaexperte im KURIER. Alle zwei Wochen widmen sich er und Host Clara Sautner intensiv einem Detail aus dem Themenkomplex des Klimawandels. Es kommen Fakten, Studien und Experten vor, aber auch überraschende Dinge. Damit sollen die Gefahren des Klimawandels aber auch Gegenstrategien in einfachen Worten erklärt werden.

Das Motto ist simpel! „Einfach. Besser. Essen.“ Einfache Regeln, die wir auch ganz leicht umsetzen können. Österreichs bekannteste Ernährungsexpertin Sasha Walleczek und Philipp Granbacher von Life Radio Tirol besprechen jede Woche neue Themen rund um eine gesunde Ernährung.Persönlichkeiten ganz persönlich interviewt von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl. Für alle, die die Sendung am Sonntag versäumt haben, gibt es im ”Frühstück bei mir”-Podcast das gesamte Gespräch zum Nachhören – oft sogar mit zusätzlichen Interviewteilen, von Claudia Stöckl extra für deinen Mp3-Player produziert. Um die Sendung ohne Download anzuhören, klick bitte auf den ”Play”-Button unter dem Ö3-Logo. Alle Podcasts von Ö3 sind aus rechtlichen Gründen nur 30 Tage verfügbar.“Lohnt sich das?” ist der STANDARD-Podcast, der die kleinen und großen Geldfragen beantwortet. Wie spare ich Geld? Wie lege ich es am besten an? Und was muss ich wissen, um möglichst gut durch unsichere Zeiten wie diese zu kommen? Pandemie, Krieg und Inflation machen diese Fragen komplexer denn je. Da fällt es zwischen Börsencrash, Cryptowinter und Immobilienblase nicht leicht, die Nerven zu behalten. “Lohnt sich das” hilft euch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Eure Finanzen in Ordnung zu bekommen und zu verstehen, wie der Rubel rollt. “Lohnt sich das” erscheint immer Mittwochs auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der Nachrichtenpodcast von ZEIT ONLINE. Montag bis Freitag um 6 und um 17 Uhr, Samstag und Sonntag um 6 Uhr. Samstags erscheinen außerdem längere Spezialfolgen, die ein Thema vertiefen. Ungewöhnliche, aber wirksame Tricks und Tipps von Thomas Brezina für mehr Freude die ganze Woche gibt es jetzt unter dem Titel ”Einfach glücklich”. Jeden Montag eine neue Folge!

Join intellectual phenomenon Dr. Jordan Peterson for enlightening discourse that will change the way you think. This podcast breaks down the dichotomy of life through interviews and lectures that explain how individuals and culture are shaped by values, music, religion, and beyond. It will give you a new perspective and a modern understanding of your creativity, competence, and personality.

”Thema des Tages” ist der Nachrichten-Podcast vom STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe. Von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17:00 Uhr. Moderation & Produktion: Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer, Zsolt Wilhelm, Antonia Rauth
Joko Winterscheidt und Sophie Passmann gründen den größten, exklusivsten Podcast-Club der Welt! Kann man sich nicht besser ausdenken, dachte Joko. Mit Mitgliedskarten, College-Jacken und A-Promis. Think Big! Das Problem: Bis jetzt hat niemand zugesagt. Und so sind die beiden bis auf Weiteres die einzigen Mitglieder. Es geht um Themen, die die Welt oder zumindest den Club bewegen. Entertainment, Karriere und das Leben in allen Lebenslagen. Mit dem “Sunset Club” betreten Sophie Passmann und Joko Winterscheidt Hand in Hand das wackelige Terrain zwischen Größenwahn und Selbstzweifel, aber immer der Sonne entgegen. Immer donnerstags.

Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red: Die hr-Gerichtsreporterin und der Podcaster sprechen über echte Kriminalfälle, echte Gerichtsurteile, das echte Leben und das deutsche Justizsystem.
Der ”Gut zu wissen” Podcast der Tiroler Tageszeitung. Tipps, Erklärungen und Erfahrungen rund um Gesundheit, Ernährung, Liebe, Fitness, Psychologie und wichtige Alltagsthemen.

Der Ideen-Podcast des SPIEGEL mit Lenne Kaffka. Für alle, die ihren Alltag bewusster angehen wollen. Jeden Samstag neu. Fragen oder Feedback zur Sendung gerne an [email protected] oder über WhatsApp an +4915172829182.
Freakonomics co-author Stephen J. Dubner uncovers the hidden side of everything. Why is it safer to fly in an airplane than drive a car? How do we decide whom to marry? Why is the media so full of bad news? Also: things you never knew you wanted to know about wolves, bananas, pollution, search engines, and the quirks of human behavior.

Der transalpine Podcast von ZEIT ONLINE. Lenz Jacobsen, Politikredakteur in Berlin, bespricht mit den beiden ZEIT-Korrespondenten Matthias Daum aus Zürich und Florian Gasser aus Wien wöchentlich die aktuellen Debatten aus allen drei Ländern. Immer mittwochs, immer mit Dialekt.
Der Podcast des Nachrichtenmagazins PROFIL aus Österreich. Jede Woche diskutieren profil-Redakteure über politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen.Hurra! Der freche kleine Kobold mit dem roten Haar spielt wieder seine Streiche! Die Original-Radiohörspiel-Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“ von Ellis Kaut aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks ist wieder da. Mit Hans Clarin als Pumuckl und Alfred Pongratz als Meister Eder. Ein Hörgenuss für alle großen und kleinen Fans des liebenswerten Klabautermanns. (Ab 5 Jahren)In True Crime Austria informieren Katharina und Hubertus euch über die spannendsten Kriminalfälle Österreichs. Verbrechen, die bis heute bewegen – die Schicksale der Opfer, die Motive der Täter und Täterinnen. Wahre Geschichten faszinieren. In diesem Podcast zeigen sie sich kurios, rätselhaft, begleitet von großen Schlagzeilen oder auch mal abseits des Blitzlichts.

Begleitet uns bei diesem neuen Podcast-Abenteuer! Dies ist der Beginn einer Rundfahrt durch unser Leben, wo ihr uns mal von einer anderen Seite erleben könnt.Der Podcast von und mit den 3 Rabauken Benx, Elina und Ebru. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube bei ”Die Drei Rabauken”.
Im Weltwach Podcast unterhält sich Buchautor Erik Lorenz jede Woche mit Abenteurern, Reisenden und Forschenden über aufregende Expeditionen und lebensverändernde Streifzüge. Gäste wie Reinhold Messner, Jane Goodall und Bear Grylls erzählen vom Ringen mit der Natur. Aufschlussreichen Begegnungen. Der Konfrontation mit dem Unbekannten. Und unterhaltsamen Missgeschicken unterwegs.Jeden Donnerstag eine neue Folge mit Krimis in voller Länge – Geheimnisvolle Streichholzbriefchen, gruselige Gräber, einsame Häuser im Nebel und ein Mord aus der Dose – das sind die Zutaten für die neue Kein-Mucks-Staffel – Bastian Pastewka holt Kriminalhörspiel-Klassiker aus den Archiven: aus der Zeit, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Skript-Seiten hatte. Als die Platzpatronen durch die Funkhäuser knallten, in den Aufnahme-Ateliers noch geraucht wurde und der Whisky bereitstand, um die Stimme zu ölen. Spannende Krimis – aus den Hörspielarchiven der ARD und Deutschlandfunk Kultur.

Die Nachrichten des Tages – von der Süddeutschen Zeitung als Podcast auf den Punkt gebracht. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Meldungen, Interviews und Hintergrundberichten. Kostenlos und immer aktuell. Jeden Montag bis Freitag gegen 17 Uhr und am Samstag gegen 7 Uhr.
Every Tuesday and Friday, tech journalist Kara Swisher and NYU Professor Scott Galloway offer sharp, unfiltered insights into the biggest stories in tech, business, and politics. They make bold predictions, pick winners and losers, and bicker and banter like no one else. After all, with great power comes great scrutiny. From New York Magazine and the Vox Media Podcast Network.

”Rätsel der Wissenschaft” ist der STANDARD-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Wir erkunden den Ursprung des Lebens, die Chancen der Gentechnik, die Möglichkeit von Zeitreisen und die Erschließung des Weltraums. Und zwar so, dass es jeder und jede versteht. Dazu recherchieren die Jounalist:innen der STANDARD-Redaktion die jüngsten Erkenntnisse aus der Forschung, sprechen mit den Expert:innen aus der Wissenschaftsszene und sehen sich aktuelle Experimente an. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs auf derStandard.at, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.My name is Jay Shetty, and my purpose is to make wisdom go viral. I’m fortunate to have fascinating conversations with the most insightful people in the world, and on my podcast, I’m sharing those conversations with you. New episodes Mondays and Fridays. Please rate and review the podcast if you enjoy it. Live life today ON PURPOSE.

Elon Musk – Milliardär, Visionär. Vorbild und Ikone für die einen, knallharter Machtmensch und politischer Brandstifter für die anderen. Wer ist dieser Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? Ein Podcast des WDR von Sarah Kriesche, Klaus Uhrig, Michael Förtsch und Christian Schiffer.
Mein Name ist Matze Hielscher und das ist der Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich treffe mich hier mit spannenden Künstler*innen, mit smarten Unternehmer*innen und schlauen Typen und versuche herauszufinden wie die so ticken. Welcome to the positive corner of wellness! Arnold’s Pump Club is a daily podcast by Arnold Schwarzenegger. Thanks to a helpful machine he trained, Arnold shares 3 tips from his daily newsletter each day, and in just 5 minutes, you’ll have the support, information, and inspiration you need to live a healthier life. This daily digest helps make sense of the research that matters, shares workouts and healthy recipes, and delivers motivation straight from Arnold. It’s the perfect way to get your mind right; because where the mind goes, the body follows. Der Österreich-Podcast von SPIEGEL und »Standard«. Für alle, die sich für die politischen Abgründe Österreichs interessieren. Lucia Heisterkamp und Antonia Rauth erklären, was die Republik bewegt. Jeden Samstag neu.

Bei Tatort Geschichte verlassen Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit: eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, der junge Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. True Crime aus der Geschichte unterhaltsam besprochen. Im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. ”Tatort Geschichte” ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie.

radioWissen, ein sinnliches Hörerlebnis mit Anspruch. Die ganze Welt des Wissens, gut recherchiert, spannend erzählt. Interessantes aus Geschichte, Literatur und Musik, Faszinierendes über Mythen, Menschen und Religionen, Erhellendes aus Philosophie und Psychologie. Wissenswertes über Natur, Biologie und Umwelt, Hintergründe zu Wirtschaft und Politik.

Das 1×1 der österreichischen Politik mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Die beiden nehmen sich in der lockeren Atmosphäre der FM4 Studios mehr Zeit als sonst um ganz grundsätzlich über Politik zu reden und wie sie in Österreich funktioniert. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erklären sie die Basis dessen, worauf unser Zusammenleben in Österreich basiert. Was ist das größte Missverständnis über den österreichischen Bundespräsidenten? Wer macht in der österreichischen Politik eigentlich wirklich die Gesetze? Was ist das hohe Haus? Jeden Montag eine neue Folge.
„Ukraine – Die Lage“ – der Podcast des stern und der Audio Alliance mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der Militärexperte stellt sich den Fragen von stern-Journalist Stefan Schmitz: Was geschieht in der Ukraine? Und was bedeutet das für den Kriegsverlauf ebenso wie für den Konflikt des Westens mit Russland, für die Menschen vor Ort und für uns in Deutschland? Der Podcast greift die Sorgen der Zuhörer auf, trennt falsche von echten Informationen und liefert seriöse Einschätzungen der Lage und der Gefahren. Jeden Dienstag und Freitag erscheint eine neue Folge. +++Der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mit Hilfe von Experten finden Selina Thaler, Martin Schauhuber und Franziska Zoidl heraus, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag und wieso ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschreiten Selina, Martin und Franziska im Austausch mit der Hörerschaft ihren Weg zu einem besseren, glücklicheren Leben. Jede Woche, Donnerstag, erscheint eine neue Folge. Hier reden die Stars, die auf Ö3 singen. Metallica kommen zum Interview in vier Hubschraubern eingeflogen. Taylor Swift ist so gechillt, dass sie bittet, am Bett Platz zu nehmen. Christopher Seiler sucht nach einem hitzigen Wortgefecht auch körperliche Nähe. Green Day bestehen vor dem Interview darauf, Tee zu servieren – mit Milch und Zucker? Es ist immer was los, wenn man die Stars zum Interview trifft. Im Radio gibt es aus Zeitgründen meist nur kurze Bits unserer Interviews zu hören und auf Social Media geben MusikerInnen oft nur das preis, was ihnen genehm ist. Die beste Möglichkeit, Stars besser kennenzulernen, sind ausführliche Interviews. Und die gibt es ab sofort in voller Länge in diesem Pop-Podcast von Ö3 zu hören. Tina Ritschl und Clemens Stadlbauer präsentieren jede Woche einen spannenden Gast aus der heimischen oder internationalen Musikszene. Vom vielversprechenden Newcomer bis hin zum glamourösen Superstar. Alle aus der Ö3-Playlist. Wir bleiben gerne im Gespräch. Was unseren Schlaf angeht, tappen wir oft im Dunkeln. Fragen rund ums Thema klären Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und Schlafforscherin Dr. Christine Blume jeden Dienstag in einer neuen Folge Über Schlafen. Mit Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen oder sogar heilen. Das geht! Und die NDR Ernährungs-Docs wissen, wie es geht. Wissenschaftsjournalistin Julia Demann spricht mit Dr. Silja Schäfer, Dr. Viola Andresen und Dr. Matthias Riedl über ihre spannendsten Fälle und erstaunlichsten Erfolge. ”Essen als Medizin” lautet ihre Strategie, die Themen reichen von antientzündlicher Ernährung bis Zuckerersatz. Gemeinsame Mission: eine Ernährung, die schmeckt, die beim Gesundwerden und -bleiben hilft und die man leicht umsetzen kann. Deshalb gibt es am Ende jeder Folge ein Rezept für zu Hause. Im Zentrum stehen die geographischen, politischen, wirtschaftlichen, historischen und kulturellen Aspekte des Kontinents. Manchmal fokussiert auf ein Land, zumeist aber grenzüberschreitend. Das wichtigste Kriterium ist das Aufzeigen von manchmal gar nicht so offensichtlichen Zusammenhängen.

Geschichten, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Aufwühlend, investigativ, relevant – oder einfach nur schön. Vielfach ausgezeichnete Ö1 Journalist:innen recherchieren für Sie. Wenn es Themen oder Recherchen gibt, die Sie hier hören möchten, dann schreiben Sie uns: [email protected]
Moderatorin Mari Lang verhandelt mit bekannten Männern Themen über die normalerweise mit Frauen gesprochen wird. Wie ist das mit den Falten und dem Älterwerden? Wie fühlt es sich an in einer Männerdomäne zu arbeiten, und wie lassen sich Kinder und Karriere vereinbaren? Ein Gespräch auf Augenhöhe, in dem gespielt, gelacht und aufs heftigste diskutiert wird. Realitäten-Umkehr galore! Zu hören jeden Donnerstag.Huberman Lab discusses neuroscience: how our brain and its connections with the organs of our body control our perceptions, our behaviors, and our health. We also discuss existing and emerging tools for measuring and changing how our nervous system works. Dr. Andrew Huberman is a tenured professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. His laboratory studies neural regeneration, neuroplasticity, and brain states such as stress, focus, fear, and optimal performance. For more than 20 years, Dr. Huberman has consistently published original research findings and review articles in top-level peer-reviewed journals, including Nature, Science, Cell, Neuron, and Current Biology. He is a regular member of several National Institutes of Health review panels and a Fellow of the McKnight Foundation and the Pew Charitable Trusts. Dr. Huberman regularly consults for technology development companies, professional athletic organizations, and various units of U.S. and Canadian Special Operations.

Willkommen im Podcast Meditation für jeden Tag! Mein Name ist Paulina Thurm und ich nehme dich hier mit meiner Stimme an die Hand und begleite dich durch die Meditationen.Die ganze Welt des Krimis: Von Agatha Christie bis Donna Leon, von Kommissar Sörensen bis Professor van Dusen. Spannende Originalhörspiele, internationale Bestseller, literarische Thriller, Komödien und Klassiker aus den Archiven. Krimi-Hörspiele von Deutschlandfunk Kultur.

Seit Januar 2019 habe ich jede Woche eine neue geführte Meditation veröffentlicht – mittlerweile sind es weit über 240 für die verschiedensten Gelegenheiten: für den Start in den Tag, zum Einschlafen, als Begleitung bei unterschiedlichen Herausforderungen des Alltags.
Coffee Break English can help you improve your English with short lessons – the perfect time to enjoy a cup of coffee while learning. The course is presented in slow English which is easy to understand. Don’t worry if you don’t understand every word, it’s more important to get the general meaning. Season one is at A2 level. This course is for you if you learnt some English at school or if you want to review the basics. Coffee Break English can help you improve your accuracy and understanding of English, to prepare you for many situations like using English at work, visiting an English-speaking country, taking exams, or talking with English-speaking friends. In each episode of the audio lessons, one of our colleagues from an English-speaking country tells us about an aspect of life or culture in their country. In season one, we hear from our friends in the UK, the USA, Canada, and Australia, helping you understand lots of different accents and varieties of English. Übers Lesen reden und so Lust auf Literatur machen: in jeder Folge steckt ein bekannter Roman, reflektiert werden Handlung, Autor:innenschaft und die Geschichte seiner Entstehung. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger – jeder Tag könnte der letzte sein. „Wie hast du den Holocaust überlebt?“, wollen Milla, Ida, Lonneke und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der vier 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden.

Im Laufe seiner Karriere obduzierte Dr. Christian Reiter rund 7000 Leichen und erstellte gerichtliche Gutachten für zahlreiche Kriminalfälle, die die Republik in Atem hielten: Von den sogenannten ”Todesengeln von Lainz” über den Fall Blauensteiner bis zum Fall Marcus Omofuma. Neben Kriminalfällen beleuchtet der Podcast auch historische Fragen der Gerichtsmedizin: Was hat es mit den ”Vampyren” auf sich, die im 18. Jahrhundert das Habsburgerreich heimsuchten? Und woran verstarb eigentlich Ludwig Van Beethoven?Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Tschinderle und Ilir Tsouko; Regie: Eva Solloch; mit: Anna Seibt, Jonas Baeck, Jochen Langner, Martin Bross, Nils Kretschmer; Ton und Technik: Hendrik Manook und Thomas Widdig; Deutschlandfunk/ORF 2023

Wir haben für euch am Abend das wichtigste Thema des Tages. Ob aus der Politik, Wirtschaft und dem Leben – immer recherchiert von den KURIER Redakteuren direkt aus dem Newsroom. Ob am Heimweg, beim Sport oder auf der Couch – wo ihr uns hört, ist uns nicht so wichtig. Was uns aber wichtig ist: Punkt 17 Uhr von Montag bis Freitag für euch alles fertig zu haben. Damit ihr nie wieder etwas Wesentliches verpasst.
Neben Sex gibt es nichts Intimeres als Essen. Lebensmittel sind nichts Beiläufiges. Ihre Produktionsbedingungen bestimmen ihre Nachhaltigkeit, ihre Qualität, ihren gesundheitlichen Wert. Wie sind wir in Österreich in dieser Hinsicht aufgestellt? Was bewegt uns aktuell und in Zukunft, wenn es um unser tägliches Brot geht? Hannes Royer Gründer und Obmann des Vereins im Gespräch mit seiner Vorstandskollegin Maria Fanninger und spannenden Gästen. Denn Essen geht uns alle an. Jeden Tag auf’s Neue.Life lessons from the greatest thinkers on the planet with Chris Williamson. Including guests like David Goggins, Dr Jordan Peterson, Jocko Willink, Dr Andrew Huberman, Dr Julie Smith, Steven Bartlett, Ryan Holiday, James Clear, Robert Greene, Balaji Srinivasan, Steven Pinker, Alex Hormozi, Douglas Murray, Michael Malice, James Smith, Dr David Sinclair, Mark Manson and more. Understanding the world is hard. This podcast will help. In dem neuen ZDF-Podcast sprechen Markus Lanz (Journalist, Talkshow-Moderator) und Richard David Precht (Philosoph, Schriftsteller) über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Informativ, inspirierend, kontrovers: „LANZ & PRECHT“ ist der wöchentliche Gedankenaustausch zweier Menschen, die sich persönlich zugetan, aber nicht immer einer Meinung sind. Immer freitags, überall wo es Podcasts gibt. Jeden Dienstag neu: Der Podcast, der dich gesünder besser länger leben lässt. Verbessere deine Fitness, deine Performance, deine Lebensqualität. Mit den einfachsten Tricks und den spannendsten Hacks. Zu Ernährung, Supplements, Training, Lifestyle. Deine Hosts: Profi-Biohacker Andreas Breitfeld und Hobby-Biohacker Stefan Wagner.Hier geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, ebenso um Drogenhandel, Kunstkriminalität oder skrupellose Bankräuber. Für den True Crime Podcast „Die Spur der Täter“ öffnen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten. Es geht darum, die Aufklärung aufsehenerregender Verbrechen noch einmal zu rekonstruieren. Die Moderatoren Mattis Kießig und Felix Gebhardt machen wahre Kriminalfälle zweimal im Monat für das Publikum erlebbar, fesselnd, manchmal schockierend, immer spannend. In den einzelnen Episoden erzählen Autorinnen und Autoren von ihren monatelangen Recherchen zu den True-Crime-Fällen und lassen Kriminalistinnen und Kriminalisten, Angehörige und Augenzeugen zu Wort kommen. Außerdem unterstützen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Profiling, Rechtsmedizin und Justiz die Gespräche mit ihrem Fachwissen. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird gezeigt, mit welchen kriminalistischen Methoden es den Ermittlern gelingt, den Tätern auf die Spur zu kommen.Klenk und Reiter sprechen im neuen FALTER-Podcast über die spektakulärsten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte der letzten 40 Jahre. Klenk und Reiter, wer ist das? Univ. Prof. Dr. Christian Reiter ist Österreichs bekanntester Rechtsmediziner, mit ihm führt Florian Klenk, Jurist, Investigativjournalist und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung FALTER, seine Hörerinnen und Hörer in den morbiden Charme Wiens ein.

Posted on

Svenska 2 Kunskapskrav

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för.

När får en lärare bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning i slutet av årskurs 6?
Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 20 och 21 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6.
Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys och kan även vara till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk.Svenska 2 – Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Vad är nytt i Lgr22 svenska?
En likvärdig utbildning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Vad är den stora skillnaden på Lgr11 och Lgr22?
Här kan du jämföra kursplanen i Lgr22 med kursplanen i Lgr11. Dokumentet ska underlätta för dig att se vilka ändringar som är gjorda i ämnet. Lgr22 tillämpas från höstterminen 2022. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
3. Från och med de nya kursplanerna så har det skett en förändring av hur betygen ska sättas och tolkas. För att få ett E så måste dock alla kunskapskrav för E vara uppfyllda. Ligger ett av kunskapskraven på F, så kan du inte bli godkänd men i praktiken om det är så att det bara är en liten del som man har svårt att uppfylla, så kan läraren nog hjälpa en till att träna på det så att man klarar det. För de andra betygen har det tidigare gällt att alla kunskapskrav där också måste vara uppfyllda. Nu har dock reglerna ändrats så att läraren fått mer frihet. Nu lyder formulering att läraren ska sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån kunskapskraven. Det gör att en lärare kan sätta C på en elev om den exempelvis har nästan alla av kunskapskraven visade på C-nivå men något enstaka som ligger bara på E-nivå för att det som helhet mest speglar betyget C. Det går dock fortfarande inte att säga för någon utomstående att exakt de här resultaten ger detta betyget utan den diskussionen måste tas med betygsättande lärare som har tillgång till hela underlaget.

1. Nej, såklart inte. Det som kanske menas om någon sagt det är att Svenska 2 är en svårare kurs med andra kunskapskrav och ökande nivå. Någon som haft ett A i Svenska 1 måste alltså prestera mer för att kunna få samma betyg i nästa kurs och gör man inte det så finns risk att hamna på ett lägre betyg än i förra kursen.
Det betyder alltså att man i huvudsak ska kunna följa språkriktighet, vilket betyder att ett enstaka stavfel inte påverkar men att texten i huvudsak ska ha korrekt språk. Notera att detta inte anger hur många stavfel som kan accepteras utan det blir en bedömning för läraren att göra, vad som menas med ”i huvudsak”. Vi och våra samarbetspartner använder tekniska lösningar, bland annat cookies, för att inhämta information om dig för funktionella och analytiska syften. Genom att klicka ”Godkänn alla cookies” ger du ditt samtycke till samtliga syften. Du kan också välja att uppge vilka syften du samtycker till genom att klicka ”Cookieinställningar”.

Vissa cookies är nödvändiga för att webbsida ska kunna fungera säkert och korrekt. Exempel på sådana funktioner är inloggning, personliga inställningar och ifyllnad av formulär.Dessa cookies används för att ta fram statistik över besök på hemsidan och information om hur den används. Med hjälp av denna information kan vi optimera innehållet och strukturen på sidan och forsätta utveckla tjänsten.

Den andra förändringen är att kravet på lärare att ta hänsyn till all tillgänglig information vid betygssättning tas bort. På sina håll har den lett till att elever oombedda lämnat in många sidor med skriftliga arbeten tätt inpå betygsättningen i ett försök att höja sitt betyg. Då lärarna är skyldiga att ta hänsyn till all tillgänglig information har de tvingats gå igenom materialet vilket lett till en ohållbar arbetsbelastning.

Vad är den stora skillnaden på Lgr 11 och Lgr22?
Här kan du jämföra kursplanen i Lgr22 med kursplanen i Lgr11. Dokumentet ska underlätta för dig att se vilka ändringar som är gjorda i ämnet. Lgr22 tillämpas från höstterminen 2022. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
Två förändringar i lärares arbete med att sätta betyg träder i kraft inför höstterminen. Den ena handlar om vilket underlag lärare ska ta hänsyn till, den andra hur de ska förhålla sig till det underlaget.

Vad är kunskapskraven i svenska?
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Det finns kritik mot förändringen från de som menar att mindre fokus på yttre mätpunkter och mer fokus på den enskilde lärarens bedömning ökar risken för betygsinflation.

Men Jörgen Tholin köper inte den analysen. Han delar bilden av att betygen kommer att bli högre med de nya reglerna, men menar att de högre betygen bättre stämmer överens med vad eleverna faktiskt presterar.
– Den nuvarande regeln har varit svår att acceptera för både lärare och elever. Paradexemplet har varit den här eleven som når A i alla delar av ett ämne utom ett, där det blir E. Då kan betyget aldrig bli högre än D. Det tycker inte många är rimligt, säger Jörgen Tholin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och utredaren bakom regeringens betygsutredning som först föreslog ändringen.

– Många lärare har strikt hållit sig till regeln att samtliga kunskapskrav ska vara uppfyllda, medan andra inte har gjort det. De har inte kunnat ta på sitt lärarsamvete att sätta ett lågt betyg på en elev som är högpresterande i allt utom något moment, säger han.
Ett annat problem med det system som nu försvinner är enligt Jörgen Tholin att det inte tillämpats på samma sätt överallt, vilket lett till olikvärdiga bedömningar.– Det har varit ett större problem på vissa skolor än på andra, beroende på vilken kultur som har utvecklats. Det har gällt på de högskoleförberedande programmen, och framför allt bland högpresterande elever, säger han. – Hon hade fått A i alla andra delar av idrott och hälsa, men inte kunde lära sig dansa. Så hon fick betyget D idrott. Det tycker jag är svårt att försvara. Enligt Jörgen Tholin har även motsatsen förekommit – att lärare sent på terminen lagt på elever att komma in med extra uppgifter för att höja sina betyg.– Glädjebetyg och betygsinflation är begrepp som ofta används i sammanhanget. I de fallen handlar det om att man sätter högre betyg än det finns täckning för enligt reglerna. Men om vi ändrar reglerna så att fler får högre betyg, så kan det ju inte kallas för något sådant. Det här speglar mer vad elevens kunskaper är värda, säger han.En av de mer uppmärksammade förändringarna är införandet av kompensatorisk betygsättning i grund- och gymnasieskolan. Det går ut på att elever inte längre måste checka av varje specifikt kunskapskrav för att uppnå en viss betygsnivå, utan att läraren i stället gör en sammantagen bedömning av elevens kunskaper. Tanken är att komma bort från att elevens sämsta prestationer ska definiera betyget, och att en lärares totalbedömning ger en mer rättvisande bild av elevens kunskaper i ämnet.

Det finns en kursplan för varje ämne. Dina lärare utgår från det som står i kursplanen för att planera undervisningen, bedöma och sätta betyg. I den här filmen får du veta mer om hur en kursplan fungerar.

Ändringarna innebär bland annat att kunskapskraven har bytt namn till kriterier och att de blivit mindre detaljerade. I de årskurser där elever får betyg, till exempel i högstadiet, använder lärarna betygskriterier när de sätter betyg vid terminens slut. När elever inte får betyg, till exempel i lågstadiet, använder lärarna kriterier för bedömning av kunskaper för att ta reda på om alla elever har lärt sig tillräckligt. Det är kanske någon elev som behöver mer stöd för att kunna följa med i undervisningen.
Hösten 2022 kom det nya bestämmelser för hur betyg ska sättas. Ändringarna ska göra så att betygen blir mer rättvisande och stämma överens med dina kunskaper i varje ämne.I den här filmen får du som elev veta hur det går till när lärare sätter betyg. Filmen förklarar betyg och betygssättning på ett enkelt sätt. Filmen tar även upp vanliga missförstånd om hur betyg sätts.

Det finns ändringar i kursplanerna för alla ämnen och ämnesområden. För dig som är elev innebär ändringarna att du ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs du går i och att betygen ska bli mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg.I de gamla kunskapskraven, som gällde till och med juni 2022, behövde du som elev ha klarat allt som står i kunskapskraven för C respektive A för att kunna få ett C respektive A i betyg. Med de nya betygskriterierna och de nya bestämmelserna för hur lärarna ska sätta betyg behöver dina kunskaper fortfarande motsvara alla delar av betygskriterierna för betyget E, men du behöver inte ha visat det jämt och inte från början av en termin. Gränserna för betygen D−A är inte längre lika skarpa. Även om dina kunskaper skulle variera något inom spannet E−A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som läraren sätter betyg utifrån. Läraren gör alltså en så kallad sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar dina kunskaper i ämnet.

I läroplanens inledande delar står det till exempel om alla människors lika värde och om vad du har rätt till som elev. Det står också om sådant som lärarna kan ta upp i alla ämnen. Ett sådant område är sexualitet, samtycke och relationer. Det området har blivit förstärkt och förtydligat i den nya läroplanen. Du som är elev ska nu få veta mer om samtycke och medvetna och självständiga val. Du ska också få möjlighet att kritiskt granska hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang till exempel i film, böcker, dataspel och musik.
Vad är en läroplan och vad är en kursplan? Här kan du läsa om några av de dokument som styr undervisningen på grundskolenivå och som skolorna ska följa för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Du kan också läsa om ändringar som gäller i läroplanerna från hösten 2022.Den här filmen vänder sig till dig som är vårdnadshavare till elever i grundskolan och vill veta mer om hur lärare sätter betyg. Det finns många föreställningar om betyg och i den här filmen reder vi ut hur det egentligen går till när betyg sätts.

Vad är det för skillnad på kursplan och läroplan?
I läroplanen kan du läsa om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanen finns också kursplanerna för olika ämnen, till exempel för matematik, svenska och bild. Alla skolor måste följa läroplanen för att alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola de går i.
I grundsärskolan gäller filmen bara i tillämpliga delar eftersom betyg enbart sätts när vårdnadshavare begär det. I grundsärskolan används inte betyget F eller nationella prov.Läroplanen styr undervisningen i skolan. I läroplanen kan du läsa om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanen finns också kursplanerna för olika ämnen, till exempel för matematik, svenska och bild.

Det finns också nya formuleringar i läroplanen om värdegrundsarbete. De handlar bland annat om våld och intolerans och om att du som elev ska ha kännedom om hur du kan få hjälp om du upplever otrygghet i eller utanför skolan.
Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform som heter Cortexio. Plattformen drivs med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna. Läromedlet innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt. Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.

Vad är nytt i Lgr 22?
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) gäller från höstterminen 2022. Beställ läroplanen i tryckt format, Norstedts Juridiks webbplats.
Den digitala versionen av Svenska 2 Helt enkelt , rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.
I höstens bedömning kartläggs varje färdighetsområde med åtta deluppgifter, vilket betyder att i varje färdighetsområde kan ge 0-8 poäng. För analys av resultaten för varje färdighetsområde har ett diagram gjorts upp (se diagrammet nedan). Summapoängen (0-8 p) för varje delområde och motsvarande procentvärde åskådliggörs i diagrammet. Procentvärdet anger hur stor andel av barnen i referensgruppen får en viss poängsumman.I sammanställningsblanketten antecknas barnets totalpoäng samt motsvarande percentilvärde. På hösten antecknas även summapoängen för varje delområde. Läraren kan ringa in de färdighetsområden som behöver noggrannare utredning eller uppföljning. I uppgifterna automatisering av addition och subtraktion är det viktigt att observera att den halverade summapoängen antecknas i kolumnen på sammanställningsblanketten. Poängen varierar mellan 0 och 10 poäng. Även vid beräkning av totalpoängen används den halverade summapoängen för dessa två uppgifter. Antalsuppfattning handlar om att bestämma och jämföra antal. Färdighetsområdet kartläggs på två olika sätt. Vid varje bedömningstillfälle under läsåret finns uppgifter där barnet skall jämföra tal och antal genom att välja det största eller minsta talet. På hösten och vintern jämförs tio- och hundratal, på våren även tusental. På våren ombeds barnen även skriva givna tal i storleksordning. Talområdet är 100-1000. Målsättningen är att identifiera de barn som av en eller annan orsak presterar lägre än barn i samma ålder eller samma årskurs, eller de barn som inte når upp till de uppställda målen. Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är planerade för tre tidpunkter under läsåret: i början av läsåret (höst), i mitten av läsåret (vinter) och i slutet av läsåret (vår). För de tre tidpunkterna har referensvärden samlats in.

Automatisering av additions- och subtraktionsfärdigheter kan följas upp och jämföras med referensgruppens färdighetsnivå med hjälp av den individuella sammanställningsblanketten.
I Antalsuppfattning, Förståelse för matematiska samband och Räknefärdigheter är typvärdet 8, vilket innebär att procentvärdet är störst vid summapoängen 8. I Tillämpning av räknefärdigheter är summapoängen 7 och 8 lika vanliga och de är mest typiska värdena. Denna fördelning beror på att uppgifterna är valda så att de flesta barn i årskurs 2 behärskar färdigheterna. Undantag är automatisering av addition och subtraktion där fördelningen påminner om normalfördelningen, vilket är vanligt för tidsbegränsade uppgifter. De mest typiska är att barnen får 4-5 poäng, vilket betyder 8-10 korrekt räknade uppgifter (i diagrammet ses den halverade poängsumman). Det är mycket ovanligt att barnen hinner enbart räkna en eller två uppgifter (får 0,5 eller 1 poäng) eller att barnen hinner räkna alla 20 uppgifter (får 10 poäng). Vid analys av enskilda färdighetsområden är det viktigt att komma ihåg att summapoängen för färdighetsområdena inte kan jämföras eftersom uppgifternas svårighetsgrad inte är direkt jämförbara.Percentilvärden för analys av totalpoängen vid de tre bedömningstillfällena (höst, vinter och vår) finns i tabellen nedan och i sammanställningsblanketten. Vid tolkning av barnets resutlat är det viktigt att beakta bedömningstidpunkten. Höstens referensvärden är insamlade i augusti-september, vinterns referensvärden i januari-februari och vårens referensvärden i april-maj. Rekommendationen är att bedömningen görs vid samma tidpunkter. Ifall bedömningarna görs vid andra tidpunkter än då referensvärden insamlats (t.ex. vinterns bedömning görs i december) är referensvärden för höga. På motsvarande sätt är referensvärden för låga ifall bedömningstidpunkten förskjuts (t.ex. höstens bedömning görs i oktober) vilket betyder att undervisningen framskridit längre än då referensgruppen gjort bedömningen. Vid tokningen är det viktigt att beakta betydelsen tidpunkten har för barnens resultat. Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är en del av LukiMat-tjänstens material för bedömning av lärandet. Verktygen är utarbetade för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik för barn i förskola, årskurs 1 och årskurs 2. Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik är avsedda för bedömning av hela gruppens färdigheter. Bedömningen görs i helklass, men vid behov kan klassen delas in i mindre grupper för att bedömningssituationen skall vara så lugn som möjligt. Bedömningsverktyget innehåller barnens uppgiftsblad, lärarhandledning och kontrollblankett för varje bedömningstillfälle (höst, vinter och vår). Blanketterna för de olika tidpunkterna är lätt att känna igen på logon uppe i högra hörnet. På sammanställningsblanketten kan barnens resultat från alla tre bedömningstillfällen sammanställas.Innehållet i bedömningsmaterialet bygger på de färdigheter i matematik som anses vara centrala för barn i årskurs 2, utgående från vad barn i årskurs 2 förväntas kunna och vilka färdigheter som har betydelse för fortsatt lärande i matematik. Färdigheter som lyfts fram är: 1) antalsuppfattning, 2) förståelse för matematiska samband, 3) räknefärdigheter och 4) aritmetiska grundfärdigheter. (Läs mer i informationstjänsten under Utveckling av färdigheter).

Lärarhandledningen innehåller allmänna anvisningar gällande bedömning och bedömningssituationen samt specifika anvisningar för hur instruera uppgifterna. I lärarhandledningen finns även information om hur länge bedömningen räcker och vilka material och hjälpmedel som behövs vid bedömningen.
Med hjälp av verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov kan läraren bedöma hur barnen i gruppen behärskar grundläggande färdigheter i matematik. Bedömningen kan göras vid tre tillfällen vilket möjliggör uppföljning och jämförelse av barnens resultat med referensgruppens resultat vid alla tre bedömningstillfällena under läsåret. Observationer och andra typer av bedömningar ger ytterligare kunskap om barnets färdighetsnivå. På basen av mångsidig bedömning kan läraren identifiera de barn som är i behov av stöd och/eller noggrannare utredning. Höstens bedömning är mera omfattande än vinterns och vårens bedömningar. Vid höstens bedömning är det möjligt att studera barnens färdigheter specifikt för varje färdighetsområde och avgöra vilka färdighetsområden behöver noggrannare utredas. Vid vinterns och vårens bedömningar studeras barnets resultat enbart utgående från totalpoängen.Efter poängsättningen antecknar läraren varje barns poäng i sammanställningsblanketten. På hösten kan läraren även anteckna summapoängen för varje delområde. I uppgifterna automatisering av addition och subtraktion är det viktigt att observera att den halverade summapoängen antecknas i kolumnen på sammanställningsblanketten. Poängen varierar mellan 0 och 10 poäng. Även vid beräkning av totalpoängen används den halverade summapoängen.

Percentilvärdet anger hur barnet presterar i förhållande till jämnåriga eller barn i samma årskurs. Exempelvis anger percentilvärdet 10 att barnets resultat motsvarar den lägsta 10 procenten. Det innebär att 10 procent av barnen i referensgruppen presterar samma eller et
t lägre resultat (totalpoäng) och 90 procent presterar ett högre resultat (totalpoäng). På motsvarande sätt innebär percentilvärdet 50 att hälften av barnen presterar lika bra i uppgifterna eller lägre och hälften presterar högre. Därmed motsvarar barnets prestation medelvärdet för alla barn i samma åldersgrupp eller årskurs.
Barnens uppgiftsblanketter innehåller uppgifterna som görs i grupp. Målsättningen har varit att göra barnens uppgiftsblanketter tillräckligt tydliga genom att huvudsakligen ha enbart en uppgiftstyp per sida. För att underlätta vid instrueringen av uppgifterna finns sidsymboler (små bilder). Totala antalet uppgifter i bedömningsverktyget varierar mellan 75 uppgifter på våren, 72 uppgifter på hösten och 60 uppgifter på vintern. Vid jämförelse med referensvärden är det bra att observera att det inte är frågan om ett slumpmässigt valt normeringsdata eftersom referensdata samlats in bland lärare som frivilligt deltagit med sina grupper. Referensdata har dock samlats in i hela Finland och består av ett stort antal barn (n=354-446), vilket betyder att referensvärdena är förhållandevis tillförlitliga. Eftersom höstens bedömning är mer omfattande kan läraren göra en noggrannare analys av vilka färdighetsområden barnen redan behärskar och vilka färdigheter som behöver ytterligare övning. Bedömningen ger information om vilka barns färdigheter behöver noggrannare utredning och uppföljning.Analys av färdighetsområden ger riktlinjer för vilka färdigheter barnet ännu inte behärskar eller vilka färdigheter barnet redan behärskar. De barn som får låga resultat rekommenderas noggrannare utredning av färdigheter för att säkerställa behov av stöd och hur stödet skall riktas. Noggrannare utredning av färdigheter är viktigt då även andra bedömningar eller observationer visar tecken på behov av ytterligare information om barnets färdigheter.

Hur funkar Ämnesplanen och kunskapskraven?
Ämnesplanen består dels av en beskriv- ning av ämnet som helhet, dels av beskrivningar av varje kurs som ingår i ämnet. För ämnet som helhet anges ämnets syfte och vilka kurser som ingår i ämnet (det kan finnas en eller flera kurser i ett ämne). För varje kurs anges centralt innehåll och kunskapskrav.
Färdighetsområdet räknefärdigheter täcker hantering av talsymboler, antalsräkning och uppräkning av talraden. I årskurs 2 skall barnets skriva med siffror de tal läraren säger högt. Talområdet är 10-220.

Efter bedömningen poängsätter läraren uppgifterna. Läraren kan använda kontrollblanketten som hjälp vid poängsättningen. På kontrollblanketten är de korrekta svaren angivna.
Utgående från exemplen kan vi konstatera att uppgifternas svårighetsgrad i de olika färdighetsområdena varierar. Därmed kan vi inte jämföra färdighetsområdena enbart på basen av råpoängen (summapoängen), utan vi behöver använda oss av de kumulativa procentvärdena.

Automatisering av additions- och subtraktionsfärdigheter kan följas upp individuellt vid tre tidpunkter (höst, vinter och vår). På den indviduella sammanställningsblanketten för uppföljningen av automatisering av additions- och subtraktionsfärdigheter ringar läraren in antalet korrekta uträkningar och antecknar motsvarande percentilvärde. Percentilvärdets tolkning beskrivs ovan i texten om hur tolka totalpoäng.Exempelvis får barnet fyra poäng i Talsymboler-uppgiften. Summapoängen 4 motsvarar det kumulativa procentvärdet 11,0. Det innebär att enbart 11,0 % av barnen i referensgruppen får fyra poäng eller lägre och att 89,0 % av barnen får mer än fyra poäng. Därmed kan barnets resultat för detta färdighetsområde ses som lågt och behov av noggrannare utredning av hur barnet behärskar talsymbolerna krävs. I automatisering av subtraktion motsvarar summapoängen 4 det kumulativa procentvärdet 42,5 vilket innebär att 42,5 % av barnen i referensgruppen får fyra poäng eller lägre och att 57,5 % av barnen får mer än fyra poäng. Detta resultat är förenligt med åldersnivån och anger att det är vanligt att barn på hösten i årskurs 2 räknar åtta subtraktionsuppgifter på en minut.

Jämförelse av barnets resultat med referensgruppens resultat sker genom att jämföra barnets totalpoäng med motsvarande percentilvärde. Percentilvärdet hittar man i tabellen i handboken eller i sammanställningsblanketten. Totalpoängen och percentilvärdet antecknas i sammanställningsblanketten. Vid bedömningen av barnets helhetsresultat ser läraren på barnets totalpoäng och söker fram motsvarande percentilvärde i tabellen. Percentiltabellen finns på baksidan av sammanställningsblanketten och i handboken. I sammanställningsblanketten finns en kolumn avsedd för percentilvärdet. Percentilvärdet anger hur barnet presterar i jämförelse med referensgruppens resultat. Referensgruppen består av ett stort antal jämnåriga barn i årskurs 1 (n = 400-520); (läs mer under Anlays av bedömningsinformationen). Varje rätt svar ger ett poäng och varje fel svar ger noll poäng. Ifall barnet har gett flera svarsalternativ på samma uppgift bedöms uppgiften med noll poäng. Även obesvarade uppgifter ger noll poäng.Färdigheterna i matematik bland barnen i årskurs 2 kan variera mycket. En del av orsakerna kan vara skillnader i barnens individuella förutsättningar att lära sig. Andra orsaker kan vara barnets uppväxtmiljö och tidigare erfarenheter, hurudan stimulans barnet fått och ifall barnet utvecklat ett intresse för tal och antal. Även bedömningsverktygen, bedömningssituationen och faktorer inom barnet så som motivation, koncentration och trötthet inverkar på bedömningens tillförlitlighet (läs mer i Informationstjänstens del Bedömningens målsättning). De är omöjligt att särskilja de olika faktorernas inverkan enbart genom att se på barnets resultat i några bedömningsuppgifter. Därför är det viktigt att bedöma barnets färdigheter och kunnande mångsidigt, på olika sätt och i olika situationer. Läraren kan använda olika typer av bedömningsverktyg och observera barnet i olika situationer både under ledda övningar, under lektionstid, i den fria leken och på rasterna. Informationen som fås vid bedömningen ger riktlinjer om barnets färdigheter och färdighetsnivå vid en viss tidpunkt och ifall barnet har tillräckliga eller bristande lärandeberedskap i matematik. Informationen kan användas för att planera och förverkliga undervisningen och stödåtgärder. Fokus i bedömningen ligger på tidig identifiering och uppföljning av centrala färdigheter i lärandet i matematik. Bedömningens resultat bör inte tolkas som mått på barnets statiska kunnande. För identifiering av inlärningssvårigheter krävs en mera utförlig utredning. LukiMat-tjänstens del om bedömning ger möjlighet till att identifiera och följa upp barnens centrala färdigheter i matematik.

Förståelse för matematiska samband handlar om matematiska-logiska färdigheter så som jämförelse, klassificiering och talföljder. I årskurs 2 är fokus på talföljder. Barnet ser tre tal som bildar en talföljd och genom att bestämma regeln för talföljden skall barnet kunna ange det fjärde talet. Barnet fortsätter talföljden genom att skriva det fjärde talet. Talområdet är 1-60.Tillämpning av räknefärdigheter innebär på hösten att barnen ombeds räkna den sammanlagda mängden pengar. Talområdet är 10-120. På våren kartläggs barnets förmåga att tillämpa positionssystemet genom komplettering av additions- och subtraktionsuppgifter. Talområdet är 40-750. Tabellen med uppgifternas kumulativa procentvärde anger hur barnets summapoäng för de olika färdighetsområdena ligger i förhållande till referensgruppens resultat. Tabellen är indelad i två delar. Först presenteras summapoängen för färdighetsområdena Antalsuppfattning, Förståelse för matematiska samband, Räknefärdigheter och Tillämpning av räknefärdigheter (0-8 p). Sedan presenteras summapoängen för Aritmetiska grundfärdigheter (0-10 p). Aritmetiska grundfärdigheter i årskurs 2 omfattar addition och subtraktion. I bedömningen kartläggs barnets färdigheter i automatisering samt huvudräkning och uppställning med addition och subtraktion. I automatiseringsuppgifterna ombeds barnet räkna så många uppgifter som möjligt under exakt en minut. Talområdet är 1-20. I huvudräkningsuppgifterna med addition och subtraktion är talområdet 20-100. Talområdet är det samma även i uppställningsuppgifterna. I en del uppgifter krävs användning av minnessiffra eller lån.Svenska 2 bygger vidare på mycket från svenska 1 och fördjupar sig inom nya områden som är viktiga för att förstå vår historia och vår närmsta omvärld. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia genom att till exempel se hur skönlitteraturen och samhället påverkat varandra. Du får också möjlighet att reflektera kring det svenska språkets status och hur språksituationen ser ut i Norden idag. Du får även utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter, samt lära känna språkets byggstenar – grammatik.
Delkurs 1 och 2 kan inte tas med i examen tillsammans med kurserna 5SV242 Texter i skolan 7,5 hp och 5NS333 Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Kursen behandlar litteracitetsbegreppets framväxt och fördjupar teorier om litteracitet ur ett andraspråksperspektiv. På kursen diskuteras kritisk litteracitet med ett särskilt fokus på frågor kopplade till identitet och makt. Därtill fördjupas språkets och litteracitetens roll för kunskapsutveckling. Dessutom diskuteras multimodala aspekter i relation till teorier om litteracitet ur flerspråkighetsperspektiv.I kursen ingår textanalys, både av sakprosatexter och elevtexter. Begrepp som litteracitet och genrepedagogik diskuteras utifrån aktuell språkvetenskaplig och didaktisk forskning. Vidare studeras bedömningen av muntliga och skriftliga elevtexter i relation till skolans aktuella styrdokument, samt språknormer och språkattityder.

och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.3. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

2. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.1. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare 3. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. 5. Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. 4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Vad ska man kunna i årskurs 2?
I årskurs 2 skall barnets skriva med siffror de tal läraren säger högt. Talområdet är 10-220. Aritmetiska grundfärdigheter i årskurs 2 omfattar addition och subtraktion. I bedömningen kartläggs barnets färdigheter i automatisering samt huvudräkning och uppställning med addition och subtraktion.
5. Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.Intervju och föreläsning med Johanna Mufic om avhandlingen som tar upp hur begreppet kvalitet konstrueras på olika arenor inom komvux och vilka effekter detta får.Välkommen till sfi-konferens i höst! Du som arbetar som lärare, skolledare, verksamhetsutvecklare eller i någon annan roll inom sfi välkomnas till en hel dag med föreläsningar och workshoppar.Intervju med Sara Snoder om avhandlingen där hon undersöker fem lärares perspektiv på den egna flerspråkigheten och hur den kommer till uttryck i undervisningen.

Vad säger styrdokumenten och hur följs dessa i kommunerna? NC har granskat hur sfi-anordnare och huvudmän hanterar timtilldelning och upphörande av utbildning inom sfi.
Andreas Nuottaniemis avhandling Flerspråkighetens gränser visar att elever på språkintroduktionsprogrammet inte kan delta i samhället på lika villkor – trots att de vill.Elever som lär sig svenska som ett andraspråk behöver utveckla strategier för framgångsrik språkinlärning. Lär dig mer om hur du som lärare kan ta upp detta i undervisningen.Denis Tajic undersöker i sin studie hur formella och informella strukturer påverkar de nyanlända elevers inkludering och hur dessa uppfattas av eleverna själva och skolpersonalen.Introduktion av språkutvecklande arbetssätt med förslag på böcker, artiklar och filmer till fördjupning. Tips speciellt för olika ämnen, åldrar och undervisning med nyanlända elever.I sva-kursplanen i Lgr22 skrivs det tydligt fram att undervisningen ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv. Läs mer om vad det innebär och om hur sva skiljer sig från sve.

Läs kort om vad cirkelmodellen och genrepedagogiken innebär eller fördjupa dig med hjälp av våra läs- och filmtips. Det finns tips även för de som redan är insatta.
Arbetar du med elever som går förberedande jobbspår, yrkesintroduktion eller kombinationsutbildning? Här är en unik möjlighet till pedagogisk skolutveckling för dig och din skola. Välkommen med intresseanmälan till höstens lärledarutbildning om språk- och yrkesintegrerande praktik.Vi tipsar om ett urval titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.

Anlita oss för en insats eller ta del av material vi har skapat och samlat för lärare och skolledare som undervisar flerspråkiga elever i svenska som andraspråk eller i andra ämnen.
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all ­undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl he
mmen som med det omgivande samhället.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Har kunskapskraven blivit svårare?
En av de mer uppmärksammade förändringarna är införandet av kompensatorisk betygsättning i grund- och gymnasieskolan. Det går ut på att elever inte längre måste checka av varje specifikt kunskapskrav för att uppnå en viss betygsnivå, utan att läraren i stället gör en sammantagen bedömning av elevens kunskaper.
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår ­gemensamma miljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella betygskriterier som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika betygskriterier för olika betygssteg.

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. För att elever i behov av stöd för att uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper i matematik, svenska och svenska som andraspråk i lågstadiet ska få det tidigt och anpassat efter sina behov finns det i 3 kap. skollagen (2010:800) bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och i lågstadiet. Kapitlet innehåller även bestämmelser om stöd för att eleverna ska ha möjlighet att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier som minst ska uppfyllas i alla ämnen och årskurser samt bestämmelser om elevernas utveckling mot utbildningens mål i övrigt.Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier som senare kommer att gälla i den aktuella obligatoriska skolformen.Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Posted on

Le Noir Svenska

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.
Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Vad betyder Noir på svenska?
Noir kan avse: Film noir – franska för ”svart film” är en subgenre inom thrillerfilmen. Roman noir – en litterär stil inom framför allt deckargenren, se Hårdkokt. Noir (rollspel) – ett rollspel.
Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.

svart, mörk, mörker är de bästa översättningarna av ”noir” till svenska. Exempel på översatt mening: J’ai un chat et un chien. Le chat est noir et le chien est blanc. ↔ Jag har en katt och en hund. Katten är svart och hunden är vit.

En färg (samma färg som himlen nattetid och en koltrasts fjädrar) som skapas genom att allt ljud absorberas och inget reflekteras; mörk och färglös. [..]Färgord kan vara kluriga. I en Facebookdiskussion tog någon upp orden violett, lila, gredelint och purpur. Är de helt synonyma och utbytbara eller är det fråga om olika färgnyanser?Så långt ordboksdefinitionerna. En annan sak är att vi kan uppleva färger subjektivt. Vi kan till exempel ha olika åsikt om vad som är blått och vad som är lila.

Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Enskilda artikelförfattare ansvarar själva för åsikterna i sina artiklar.
Violett och lila definieras bägge som färger mellan blått och rött, men ’vanligen närmare blått’. Violett har anknytning till viol och definieras som ’violfärgad’, ’blåröd’. Det är ofta fråga om en tämligen mild färg, sägs det. Lila har i sin tur anknytning till syrenblom och definieras som ’syrenfärgad’ Ursprunget är det franska ordet lilas ’syren’, ’syrenfärg’. Lila sägs vara en blekviolett färg.I praktiken används åtminstone de tre första orden säkert i stor utsträckning som synonymer, men tittar man lite närmare på hur de definieras i ordböckerna börjar vissa nyansskillnader träda fram. Violett tycks vara ett slags basord, för det används ofta som utgångspunkt i definitioner av de övriga orden.Purpur är den rödaste av de fyra nyanserna. I ordböckerna talas det om ’rött’, ’rödviolett’ eller ’violettrött’. I en ordbok sägs det i synnerhet vara fråga om ’djupt rödviolett’ eller ’djupt rött’. Färgämnet purpur utvanns förr ur purpursnäckan och var sällsynt och dyrbart.Gredelint är en färg som lutar mer åt rött än de två föregående. Färgen definieras som liggande mellan rött och blått, och ett par ordböcker kallar färgen ’rödviolett’. I motsats till violett och lila sägs gredelint vara en bjärt färg. Precis vilken blå färg som ska avses med indigo är alltså oklart, och webbfärgen indigo är något mer violett än den färg som vanligen blir resultatet av färgning med färgämnet indigo. Webbfärgens koordinater visas i rutan härintill. Spektralfärgerna specificerades av Isaac Newton när han bröt solljuset genom ett prisma. Hans resultat publicerades 1704 i Opticks. Idag anger vissa källor ett spektrum med sju färger där man tagit bort den ursprungliga indigo och i stället lagt till cyan (mellan blått och grönt). Detta bygger på antagandet att Newtons färg ”indigo” skulle motsvara det vi idag kallar blått, medan Newtons ”blå” idag skulle kallas blågrön eller cyan. Oavsett färgernas namn varierar våglängdsangivelserna för respektive färgområde mellan olika källor, ett exempel visas i rutan härintill.

Vad kallas färgen mellan blått och violett?
Indigo är en av de traditionella sju spektralfärgerna, placerad mellan blått och violett.
Indigo är en av de traditionella sju spektralfärgerna, placerad mellan blått och violett. Färgen har fått sitt namn från växten indigo, som har utgjort råvara för ett färgämne för att färga bland annat textilier i olika blå toner. Ordet indigo finns belagt i svenskan sedan 1600-talet och härleds från latinets indicum, det indiska.

Sammanfattning : The aim of this study is to examine the two novels Le Rouge et le Noir and La Chartreuse de Parme in the light of the theory of ’triangular desire’, elaborated by René Girard in Mensonge romantique et vérité romanesque (1961). According to this theory, desire in Stendhal’s novels – that is desire in a very general sense – is not spontaneous, but derived from a third part, that Girard labels the ’mediator’ or the ’Other’. LÄS MER
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer. We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings. Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

Vem säljer Neo Noir?
Neo Noir kläder säljs hos Lavendel och Fröken Ethel.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

Vad betyder Neo Noir?
Neo Noir betyder ungefär ”den nya svarta” och ska spegla basplagg med en ny twist. Varumärket är ett friskt tillskott till den danska modescenen som startades 2012 av Ole Bjerg Overbeck och Niels Henrik Henriksen. Dem fokuserar sig på att skapa trendbaserade modekläder med hög kvalitet som samtidigt är prisvärda.
Vet du vilka grundfärger som används för att blanda alla färger? Många av oss kanske inte har haft kontakt med denna typ av färglära sen förskoleåldern. I denna guide får du möjlighet att fräsha upp minnet om hur du blandar färger och vilka grundfärgerna är.Det finns grundfärger för olika typer av användning. Inom den digitala bildvärlden är det en sort (RGB: rött, grönt, blått), och för tryck eller utskrift är det en annan (CMYK: cyan, magenta, svart). De grundfärger denna guide handlar om är målarfärger. Grundfärgerna inom måleri är rött, blått och gult. Med dessa kan du få till alla färger! Blandar du exempelvis blått och gult får du fram en grön färg, och rött och blått blir till lila. När du blandar färger på detta sätt kan du även få till nya färger genom att bygga på en blandning som grönt. Genom att tillsätta mer blått i den gröna färg får du till en turkos färg. Se de mest grundläggande färgblandningarna i infografiken nedan.

Vad är noir för färg?
Vilken färg kommer ditt hår få? Noir adderar vackra och kalla bruna toner åt brunetter och levererar rejält med glans!
Gillar du att rita och måla och vill lära dig en ny teknik? Är du nyfiken på att måla akvarell men vet inte var du ska börja? De flesta har tagit steg ett i akvarellmålning redan som barn tack vare vattenfärger. Här har vi samlat tipsen för dig som vill lära dig mer om akvarellmålning.

Alla kan lära sig måla! Men hur? Här tipsar vi om hur du går från att skissa streckgubbar på ett papper till att bli en fullfjädrad konstnär! Ja, det tar ju lite tid såklart, men vi hjälper dig på traven. Hemligheten? Hitta rätt teknik och öva, öva, öva!
Grundfärgerna rött, gult och blått tillåter oss att få till olika färger. Om vi vill åstadkomma nyanser av en färg måste vi blanda i vitt eller svart. Den svarta färgen får vi när alla grundfärger blandas. Den vita färgen däremot innehåller inget pigment, därför är det någonting som inte kan blandas till. Lär dig mer om färger och hur de kan användas under en målarkurs!Oljemålningar är fantastisk vackra med sina djupa lager och oljiga färger. Bakom ett konstverk ligger ofta mycket tid och tålamod då färgerna skiljer sig mycket åt i jämförelse med andra, mer snabbtorkande färger. Vi ger dig tipsen för att komma igång redan idag!

Var utspelar sig filmen Noir?
Augustin Sjöbergs film om privatdetektiven Frans G Robinsson är en klassisk noirfilm – med mystik och komedi – som utspelar sig i dagens Malmö.
Biodynamik och kalkrika jordar är vägen för vinmakaren Lionel Gauby. Vinerna är fulla av mineraldriven energi och här skapar merparten syrah och mourvèdre magi.Ett komplext vin som växer på en efter några klunkar. Lätt skalbesk bittercitrus och grapefrukt i avslutet gör det till en utmärkt gastronomisk kompis.Vill du ha ett vin som passar hela julbordets smakrika galej? Då ska du satsa på denna skalmacererade pinot gris och gewurtztraminer med fin struktur och blommig aromatik.Julbonad burk fylld med mysigt smakrik ale. Här finns toner av nyrostat kaffe, karamell och citrusfrukt. Rikt, läckert och balanserat till både nötter och julskinka.

Finstämd julöl till skinkmackan, friskt bubbel till tolvslaget och spännande alkoholfria alternativ – här är höjdpunkterna inför alla stundande festligheter.
När snön faller över dalar och magiska berg är skaldjuren som godast och då korkar vi upp denna vinterkrispiga, nyanserade och elegant fruktiga rieslingpärla.Stilig mosel-pinot som flirtar med bourgogne. Vinet är läskande rödbärigt med mineralrökig charm och frisk syra. Sitter perfekt till årets första skinka.Vinterväder kräver chinon och Nicolas Grosbois gör en rik och personlig sådan. Cabernet franc ger ett mörkfruktigt, kryddigt vin till både brasa och långkok.

Ekologiskt från Côte de Sezanne på chardonnay och pinot noir. Syrligt och stramt, gulfruktigt med vitt toastbröd och vibrerande syra i vänlig prisbild!Fantastisk mysrosé! Mjuk mousse, frisk syra, härligt murrigt rödbärig av smultron, jordgubb och hallon på blenden chardonnay, chenin blanc och pinot noir.

Det gamla klostret kan man lita på, även vad gäller de röda. Det här är en rödbärig, sirlig och uppfriskande historia som gärna får serveras en aning sval.Krispig orange glögg med tydliga enbärs- och gintoner, örtigt och lätt julkryddigt. Eldig av hög alkohol, hög syra och tydliga pärondrag i en fet textur.

Hur ser vi svart färg?
Grundfärgerna rött, gult och blått tillåter oss att få till olika färger. Om vi vill åstadkomma nyanser av en färg måste vi blanda i vitt eller svart. Den svarta färgen får vi när alla grundfärger blandas.
Grannlandet i öst är riktigt vassa på sin gin. Den här passar helt ren som snaps i jul på grund av sina påtagliga toner av enbär, apelsinskal och peppar.Mâcon är superhett och det här är en finlirare i ligan. Äpplig med nötiga toner och örter. Hög syra vägledande mot en småfet textur och djup fyllig frukt.

Vad vore en jul utan porter? Här med eleganta rostade toner som för tankarna mot mörk choklad och danskt rågbröd. Friskt balanserad både till brasa och julbord.

Vad står svart för?
Svart står för sorg och makt Svart är den dominerande färgen på begravningar, och sett historiskt har den varit reserverad för just sorg. Idag förknippar vi den också med styrka, formalitet och makt.
Mustigt äpple med blommig humleton och mjukt inslag av julkryddor. Det här är vinterns allround och lika gott till pepparkakor som till lagrad hårdost.

När Vatikanen valt ut en ny påve ropar de: ”Habemus Papam”! Och Santa Duc är lite av en ny påve i Châteauneuf-du-Pape. En elegant och uppfriskande sådan.
Chenin blanc från ett spännande urval av vingårdar ger vin med fyllig frukt, pigga citrustoner och mineraldriven syra. Perfekt till både soppa och nyårshummer.En läcker äppelcider på ekologiskt odlade äpplen av sorterna Katja och Aroma sitter fint till både julskinka, revbensspjäll, pepparkakor, nötter och kryddost.

En reinkarnation av världens äldsta sprit som hittades ombord på det sjunkna regalskeppet Vasa. Salmiakpastiller, anis och bröstkaramell, lent, mjukt och gott.
Plånboksvänligt bubbel från södra Frankrike och Limoux. Det här är friskt och nyanserat med grönäpplig ton. Perfekt aptitretare till eleganta tilltugg.Bubblig alvarinho från granitrika jordar ger en pigg pét nat med finstämda toner av vinteräpple och citrusfrukt. Balanserat med nätta bubblor och fräschör.

Vi öppnar alla dagar från kl. 10.30 till sena kvällar, under vardagarna serverar vi klassisk husmanskost med ett 10 tal stående rätter och under helger byter vi ut husmanskosten till en härlig brunch meny.Från centrala Sundbyberg tar vi er till en matresa till Frankrike, vår tredje restaurang i kommunen. Denna gång hämtar vi inspiration från dem lokala kvarterskrogarna i dem olika distrikten i Paris, där man serverar mat från det klassiska franska köket.

Posted on

Svenska Skolan Peking

Intresseanmälan är inte bindande och kostar ingenting. Vi och/eller passande skolor/samarbetspartners kommer att kontakta dig med mer information. Vi kommer inte att dela din mailadress med någon annan än berörda partners. Genom att skicka in intresseanmälan godkänner du samtidigt våra villkor och hantering av personuppgifter.

Beijing, som betyder den norra huvudstaden är ett namn som är synonymt med Kinas historia. Beijing, eller Peking som staden har kallats på svenska, har de mest kända landmärkenna i Kina bland annat den kinesiska muren och sommarpalatset.
Det är en vacker och en underbar plats att studera utomlands. Vår språkskola ligger mitt i Beijings Centrala Business District (CBD) med mycket restauranger, ett gym och dett idealiskt läge nära tunnelbanestation, Da Wang Lu.LTL Mandarin School har campus i Beijing, Shanghai, Beihai, Taiwan, Singapore och online . Läs kinesiska med kulturupplevelser för att förstå språket i sitt sammanhang.Du kommer att uppleva gudomlig kinesisk mat och fantastiska belysning på natten. Trots stadens moderna intryck har Shanghai fortfarande en rik historia med mycket kinesisk kultur som du kan uppleva. Staden är enorm men lättillgänglig med den omfattande tunnelbanan. Detta är en stad du inte bör missa.Shanghai är Kinas internationella nav. En stad med oändliga möjligheter. Du kommer att träffa människor från hela världen, var och en med sin egen historia att berätta.

Om du är intresserad av den här skolan så kan du börja med att fylla i intresseanmälan här intill så skickar vi dig mer information om hur ansökan går till och du är då garanterad att ta del av eventuella rabatter.
Taipei erbjuder något annat än fastlandet. Här håller man bland annat fast vid de gamla traditionella skrivtecknen istället för det förenklade systemet som används på fastlandet. Här kan du njuta av ett subtroptiskt klimat, en långsammare livsstil och till och med en annan valuta!Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningarna och ansökan till LTL Mandarin School. Då får du även ta del av våra rabatter och får hjälp med CSN m.m. Du kan också ställa frågor till oss och skolan här.

Det svåraste tyckte jag var att lära sig alla tecken. Vi behövde lära oss ca 10 nya tecken varje dag och det brukade ta mig 3-4 timmar varje dag efter skolan att plugga in dom, och samtidigt även träna på dom gamla.
Vissa uttal kändes väldigt jobbiga i början, men efter ett tag satt det. Jag fick mycket beröm för mitt uttal och var för det mesta klart bättre än de koreanska klasskompisarna. Dom hade dock en stor fördel med tecknena eftersom dom tydligen får lära sig kinesiska tecken i skolan i Korea.North China University of Technology hette universitetet jag studerade på 2004. Jag vet inte hur det är där nuförtiden men det kanske kan vara värt att kolla upp.Innan du åker behöver du söka och bli antagen till en utbildning, och det kan man oftast göra via e-mail och brev. Det är inte speciellt svårt att bli antagen, det är nog svårare att lyckas med att inte bli antagen. Västerländska studenter är väldigt bra för universitetens ekonomi.

Peking är en bra stad att lära sig kinesiska i då de pratar ”rikskinesiska” utan speciell dialekt och som alla andra kineser ska kunna förstå. Nuförtiden lär sig alla kineser rikskinesiska (mandarin) i skolan så även i de delar av landet där man talar kantonesiska eller andra dialekter kan man klara sig med mandarin.
Nuförtiden är det många svenskar som vill lära sig kinesiska, och vad kan vara bättre än att göra det i Kina? I Peking finns det närmare 100 universitet och ett stort antal av dessa kan erbjuda nybörjarkurser i kinesiska för utlänningar. Det populäraste universitetet för utlänningar är Beijing Language and Culture University som har ett tusental utländska elever som försöker lära sig kinesiska. Fördelen med ett så stort universitet är att de är vana vid utlänningar och allting bör fungera ganska smidigt. Nackdelen är att man kan spendera ett helt år utan att behöva prata ett ord kinesiska då man omgivs av amerikaner, tyskar och för den delen svenskar. Ett annat tips är att söka sig till en mindre skola som inte har så många elever i språkklasserna och framförallt inte så många västerlänningar. Där tvingas man helt enkelt börja träna på sin kinesiska från första veckan och det är mycket lärorikt även om det känns tufft i början.

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.
Om du har funderat på att åka iväg och plugga utomlands men inte riktigt kan bestämma dig, så kan jag göra det åt dig: Åk! Det finns inte en chans att du ångrar dig, och hur det än går så kommer det bli en väldigt bra erfarenhet. Man lär sig ganska mycket av att åka bort ensam ett år till ett främmande land, och man upptäcker alla skillnader som finns mellan länderna. Många går här hemma och klagar på att Sverige är kasst, eller tvärtom bäst i världen, men har man aldrig bott utomlands så har man liksom inget att jämföra med. Jag tyckte tidigare att de svenska bankerna har haft usel service men efter att ha varit i Kina så har jag ändrat uppfattning. I och för sig tycker jag fortfarande att de svenska bankerna har usel service men nu vet jag att det finns länder där det är ännu sämre.När jag själv var i Peking för att plugga kinesiska år 2004, så valde jag ett litet universitet i västra utkanten av Peking. Förutom ett par engelsklärare så var jag den ende västerlänningen på skolan. I min klass var det jag och två koreaner. Vi hade fyra olika lärare och bara en av dom kunde prata engelska. I början var det ganska jobbigt då jag inte fattade ett dugg och var helt nybörjare på kinesiska, men tack vare att vi bara var tre i klassen så kunde ju läraren lägga ner ganska mycket tid på var och en. Trots att jag sedan några år inte längre är yrkesverksam som lärare tänker jag i dessa skoldebattens tider ibland tillbaka på de sista åren då jag arbetade som lärare och det hade jag förmånen att göra både i Peking och ett par kortare perioder i Thailand. Och efter drygt 40 år i läraryrkesbranschen med elever … På de 3-, 4- och 5-stjärniga hotellen finns teve på rummet. I Kina finns tre rikstäckande kanaler (CCTV 1, 2 och 3) och många lokala eller regionala kanaler. I Peking finns till exempel flera BTV-kanaler. Programmen är på kinesiska och utländska filmer är dubbade. På kvällarna sänds nyheter på engelska. 4-och 5-stjärniga hotell, åtminstone de som ingår i internationella kedjor och inte är helkinesiska, brukar ha någon utländsk nyhetskanal, till exempel CNN eller Sky News. 4- och 5-stjärniga hotell samt något 3-stjärnigt har en kanal med internationella filmer med engelskt tal, som mestadels är gratis.Vintern är mild längst i söder, men mycket kall och torr allra längst i norr. Ofta är det också blåsigt i norr. Vintern pågår från november till och med februari. Snö faller i allmänhet bara i nordöst och på de höga bergen i väster och sydväst. Det är mycket ovanligt med snö i Peking.

Automater för VISA-, Master Card- och American Expresskort blir allt vanligare. Vissa kort godkänns även för kontantuttag hos Bank of China, kontakta ditt kortföretag för aktuell information. Hos de flesta moderna hotell finns idag en uttagsautomat för de vanligaste konto- och kreditkorten.

Sommaren är varm och temperaturskillnaderna mellan norr och söder är små. Skillnaden mellan natt- och dagtemperatur är liten, utom i Tibet och andra områden på högplatån. Under juli och augusti regnar det ofta och luftfuktigheten är hög. Vid temperaturer över 30°C spelar luftfuktigheten stor roll för välbefinnandet. I såväl Peking som Shanghai är luftfuktigheten i juli och augusti 60–70 procent mitt på dagen då temperaturen ofta ligger på 30–35°C. Luftfuktigheten ökar ju längre söderut man kommer. Se till att ha luftiga, löst sittande kläder.
Att äta med pinnar är inte så svårt. Med lite övning kommer snart färdigheten. Enligt kinesiska undersökningar blir man också intelligentare om man äter med pinnar. Det stimulerar nämligen nya muskelgrupper och även nervsystemet. Man lär använda hela 50 muskler och fler än 30 leder under pinnätandet.Prostitution kan ibland förekomma, bland annat på hotellen där man kan bli uppringd på rummet och erbjuden ”massage”. Anmäl alla sådana samtal direkt till hotellets reception, färdledaren eller guiden.

Nordligaste Kina ligger på samma breddgrad som nordtyskland, Shanghai på samma breddgrad som Kairo och Hongkong ligger strax söder om kräftans vändkrets, på samma breddgrad som Sahara och södra Libyen. Den stora kinesiska ön Hainan ligger på Calcuttas breddgrad. Det blir därför mycket stora variationer i klimatet mellan olika delar av landet. När det första riset skördas i söder är nordligaste Kina fortfarande täckt av snö. I så gott som hela landet påverkas klimatet av monsunvindarna.
Kinesiska språket är en samlingsbeteckning för de olika dialekter som talas i Kina. Störst är rikskinesiskan (kallas även standardkinesiska eller mandarin) som cirka 70 procent av befolkningen pratar; de bosatta norr om Långa floden (Yangtze) samt i de sydvästra provinserna Sichuan, Yunnan och Guizhou. Det finns också många lokala varianter av rikskinesiskan i Kina men de är ändå inbördes begripliga. Rikskinesiskan kallas i Kina för ”putonghua”, som betyder det allmänna språket. Det är den officiella språknorm som lärs ut i kinesiska skolor och grunden kommer från den dialekt som pratas i Peking. På radio, i TV och på teater och film talas också putonghua.Taxi finns på hotellen, flygplatser och järnvägsstationer. I Peking finns 80 000 taxibilar. Det finns många typer av taxi, priset beror på bilens storlek. Varje taxi har sitt pris angivet med en dekal på vindrutan. De större har ett grundpris på 13 yuan för de första 3 kilometrarna, därefter betalar man 2,5 yuan/kilometer. Det går naturligtvis att resa helt på egen hand i Kina genom att på plats köpa flyg- och tågbiljetter och leta upp hotell. Har du visum till Kina kan du utan extra tillstånd besöka många hundra öppna resmål runt om i landet. Den som på detta sätt kastar sig ut i det kinesiska äventyret måste vara utrustad med tålamod, mycket tid och en riktigt bra kinaguide. Vid ett flertal tillfällen har vykort kommit bort i posten vid inlämning på hotellen. Lägg därför vykorten i en brevlåda ute på stan. Fråga guiden så hjälper han eller hon dig. Du kan även prata med Bellboys på hotellet, så kan någon av dem hjälpa dig direkt.1979 började pinyin användas i publikationer för den utländska marknaden och fick därmed internationell status. I Kina används pinyin till exempel i lexikon, på gatu- och tunnelbaneskyltar och i skolböcker och då företrädesvis parallellt med kinesiska tecknen. Pinyin används också av utländska studenter världen över i studiematerial till rikskinesiska, som hjälp för hur tecknen uttalas.

I Kina är man världsmästare på att nytillverka föremål och få dem att se antika ut. Det gäller särskilt för prylmarknaderna. Om man inte är en samlare bryr man sig kanske inte så mycket om det är äkta antikviteter eller ej. Köp det du gillar om priset är rätt. Butikerna i storhotellens gallerier har ofta fina föremål.
De kinesiska dialekterna skiljer sig åt på i huvudsak tre sätt: genom uttalet, grammatiken och genom ordval i ordförrådet, ord som i andra dialekter kan vara litterära eller ovanliga varianter. Gemensamt för dialekterna är skriftspråket, de kinesiska tecknen. Den enkla stavelseuppbyggnaden och bruket av toner som betydelseskiljande element är också gemensamt.Enligt alla regler får endast sådana antikviteter som myndigheterna godkänt för export föras ut ur landet. Dessa är försedda med ett rött sigill eller skriftligt exporttillstånd. Var beredd att visa kvitto i tullen. Samtidigt ska sägas att inga av de intressanta föremål som köps på marknader är försedda med sådana tillstånd. Man gör alltså sådana inköp på egen risk. Oftast får man föremålen med sig hem. Någon enstaka resenär har blivit av med föremål i samband med tullkontrollen.

Standarden på frukostkaffet varierar mycket i Kina. Ibland är det helt okej. Om kaffet är avgörande för hur din dag ska bli, ta med kaffepulver att spetsa din kopp med. Kaffe serveras inte till lunch eller middag, då är det bra att ha med eget. På restaurangerna går det alltid att få hett vatten, på hotellen likaså.
I Peking finns två marknader där man gärna trängs för att köpa dunjackor, fritidskläder och fritidsskor, kopior av märkeskläder, ryggsäckar, handväskor och mycket annat till låga priser. Mindre sortiment av färdigsydda sidenkläder, som jackor, blusar, slipsar, klänningar, skjortor och kalsonger, finns också. Dock inte alltid sidentyg på metervara. Undersök alltid plagget innan du går därifrån.I många städer dansas det tidigt om morgonen på något litet torg eller i en park. I Pekings Dongdan-park, intill Xinqiao Hotel, utövas morgongymnastik till diskotoner. I Xian, alldeles utanför stadsmuren söder om Bell Tower, gör de äldre Xian-borna morgongymnastik till diskotoner. Alldeles intill kan en kurs i pardans pågå. Tidiga morgonpromenader rekommenderas! Telia, Telenor och Comviq brukar fungera bra, ofta överraskande bra även under tågresor och på mindre resmål såsom Tibet (Lhasa och Shigatse). Men plötsligt kan det också uppstå en situation i Peking då det är omöjligt att få nätkontakt. ”Dålig kapacitet i nätet”, säger då den svenska operatören. För andra abonnemang, kontrollera med operatören direkt. Växling sker lättast på hotellen. Kursen fastställs av Bank of China och är densamma överallt. Du behöver alltså inte jaga runt och jämföra växlingskurser. Det tillkommer oftast ingen provision eller avgift vid växling av kontanter. Vid växling måste man visa passet. Det går även att växla på de flesta flygplatser vid ankomst. Många hotell har infört en växlingsautomat som står i foajen. Vid växling där tillkommer en avgift på 20–30 yuan per växlingstillfälle.

Tibet är ett av världens mest fascinerande resmål. Här möter du en livskraftig och säregen religion, en ålderdomlig kultur och ett vilt, dramatiskt landskap. Men du kan också möta en del problem och svårigheter förknippade med den höga höjden. Reser du till Tibet med en resa arrangerad av oss kommer du att få ett särskilt informationshäfte.Vi rekommenderar inte att cykla på landsbygden på grund av den ökande trafiken. Annars finns det många cyklar att hyra på gatan, till exempel genom mobike. Cykelhyran är cirka 1 yuan/30 meter plus 200 yuan i deposition. Fråga guiden eller i hotellreceptionen var närmaste cykeluthyrning finns, kanske finns den på hotellet. Utnyttja alltid bevakad cykelparkering när du vill parkera.

Kinas inrikesflyg är väl utbyggt. Utöver Air China (CA), som flyger både utrikes och inrikes, finns ett trettiotal bolag som flyger inrikes. Förväxla inte Air China med China Airlines. Det sistnämnda är ett taiwanesiskt flygbolag.
Vill du leta upp restauranger på egen hand så brukar guideböckerna kunna ge bra vägledning. Annonser i de tidningar och broschyrer som finns på hotellen kan också ge tips eller en snabb sökning på internet. Det finns mängder med små privata restauranger som är väl värda ett besök. Fråga hotellreceptionen, färdledaren eller de kinesiska guiderna om tips. Om du går gatan fram och letar – gå in där många kineser äter. Det brukar vara bästa sättet att få bra mat.

När ska du skicka in passet och när får du tillbaka det? Har du svårt att avvara passet? Kontakta oss så löser vi alla problem och svarar på dina frågor.
Man ska inte lämna dricks efter taxiresor. Man förväntas inte lämna dricks vid restaurangbesök. Däremot bör man lämna dricks till hotellpersonal som man beställt service från, till exempel mat och dryck som beställts till rummet eller till Bell Boys som tar hand om bagaget. Runt 10 yuan är brukligt att lämna.Nästan alla stora europeiska flygbolag flyger till Peking, några enstaka flyger också till Shanghai, Hongkong och Chongqing. På huvuddelen av våra resor flyger vi Stockholm–Peking tur och retur nonstop med Air China. Air China flyger med Air Bus 330 som tar cirka 250 passagerare. Flygtid Stockholm–Peking är 8 timmar och 20 minuter. Peking–Stockholm tar 9 timmar och 10 minuter. Air China flyger österut över Östersjön, in i Ryssland över S:t Petersburg och vidare österut över Sibirien, söderut in över Mongoliet och över Ulan Bator, varifrån det är en timme till landning i Peking. Tidsskillnaden mellan Skandinavien och Kina är +7 timmar (+6 timmar när vi har sommartid). Det innebär att när klockan är 12:00 hos oss är klockan 19:00 i Kina.

Mycket bra hotell, oftast av internationell första klass, ibland med utländsk ledning. Dessa hotell motsvarar, eller är någonting mitt emellan, till exempel Sheraton och Provobis Hotell Europa i Göteborg, eller Royal Viking och Scandic Anglais i Stockholm. Exempel: Howard Johnsson Paragoon eller Penta Hotel i Peking. I Shanghai: Shanghai Hotel 3,5 stjärnor och Jiangguo Hotel 4 stjärnor. För att vara 4-stjärnigt måste ett hotell i Kina ha åtminstone en västerländsk/internationell restaurang.
Disco och pardans var tidigare föremål för häftiga diskussioner bland kinesiska makthavare som kallade det för ”västerländsk dekadens”. Numera är det fritt fram och på teve visas danskurser. Ett besök på ett lokalt danspalats brukar vara en upplevelse. Där kan man se kinesiska varianter av vals, foxtrot och lambada och kanske själv dansa till den exotiskt klingande dansmusiken. Fråga din lokala guide var det finns någon danslokal.

Inför inresa i Kina ska man fylla i ett så kallat Arrival Card. Blanketten delas ibland ut under flygresan eller på tåget. Det bästa är dock att hämta blanketten strax innanför passkontrollen. Vid utresan fyller man i ett så kallat Departure Card.

Att som resenär drabbas av magsjuka är mycket ovanligt på våra resor. Maten är oftast mycket bra och den hygieniska standarden på de restauranger vi besöker likaså.

Det är möjligt att förlänga en resa med ett par extra dagar, så varför inte resa vidare till någon annan storstad eller avsluta resan med ett par dagars sol och bad?I Kina kan du få traditionell örtmedicin men även västerländsk medicin. Vid behov kan färdledaren/hotellet/guiden ordna så att en läkare kommer till hotellet eller att du kan besöka sjukhus. I Peking och Shanghai finns även moderna kliniker med västerländska läkare. Vård och medicin betalas kontant av dig själv. Se till att få kvitto, så kan du söka ersättning från försäkringsbolaget efter hemkomst. Informera gärna guiden i förtroende om det är något du tycker han/hon ska känna till. På så sätt kan du lättare få hjälp om något skulle hända.

Många omtyckta och vanliga frukter kommer från Kina. Här finns ett stort utbud av frukt. Äpplen, päron, bananer, vindruvor, apelsiner och ”päpplen” (vilket verkar vara en blandning mellan äpple och päron). Apelsinen har i flera årtusenden odlats i Kina och vårt namn apelsin betyder “äpplen från Kina”. Mandarinen anses ha sitt ursprung i södra Kina, liksom kiwi (som betyder “kinesiska krusbär”).
Utbudet av frukt varierar beroende på årstid och del av landet. I norra och centrala Kina kan man under sommaren läska sig med de allra bästa vattenmeloner. Det finns hur många meloner som helst och de kostar nästan ingenting. På höstarna finns friska, goda persimoner (sharonfrukt). Färsk liche är en annan delikatess, billigast i södra Kina där de växer.

Offentliga toaletter på hotell och moderna restauranger brukar vara rena och bra. Offentliga toaletter ute på stan har stora standardskillnader, från okej till vidriga. Dock går utvecklingen tydligt mot det bättre. I anslutning till de stora sevärdheterna finns allt oftare avgiftsbelagda toaletter, där personalen också håller ganska snyggt och rent. Ett besök kostar 1-2 yuan, men i Peking är det alltid gratis. De allra flesta offentliga toaletter utanför hotell och moderna restauranger är av kinesisk modell, det vill säga där finns ingen toalettstol, utan man får sitta på huk. Ha alltid en toalettrulle med i handbagaget.Kinesisk valuta kan växlas på plats, men går nu även att köpa på X-change och Forex. Valutan heter renminbi som betyder folkpengar. I Kina förkortas den RMB, internationell bankkod är CNY. I folkmun kallas den YUAN. 1 Yuan = 1,15 SEK. För exakt växelkurs, gå till forex.se.Många av de hotell vi klassar som turistklass är definitivt av hög turistklass. Flera av dessa hotell skulle efter europeisk måttstock (och utan överdrift) kunna benämnas första klass. I Kina finns en officiell klassificering av hotell (1-5 stjärnor). Vi har valt att kalla de 3-stjärniga för turistklass, 4-stjärniga för första klass och 5-stjärniga för lyxklass.

När man köper RMB får man ett växlingskvitto. Spar alla kvitton, de kan behövas vid återväxlingen i samband med hemresan. Du kan återväxla 50 procent av det totala belopp du växlat till dig och ibland efterfrågas kvitton från första inväxlingen.
Tvättservicen fungerar bra. Lämnar du in tvätten på morgonen så får du tillbaka tvätten ren och välstruken samma kväll. Men tvättningen är inte skonsam och kan slita på plaggen. Tvättmedlen är starkare än våra och ofta tvättar man i för högt gradtal (60 grader när det borde vara 40 grader). Lämna inte in fina blusar och sådan fintvätt som inte får strykas. Måste du tvätta så är ett råd att vänta tills du kommer till ett internationellt hotell. Priserna varierar, på de flesta andra resmål är tvättavgifterna lägre än i Peking.Den rikskinesiska grammatiken är naturligtvis olik våra europeiska språk. Bland annat saknar språket helt böjningar, både vad gäller till exempel substantiv och tempusböjningar av verb. Istället spelar ordföljden en mycket viktig roll när man sätter ihop meningar.

Kinesiska restauranger serverar inte kaffe efter maten. På restauranger och i barer finns ett stort utbud för den som vill beställa och betala extra. Vin kan beställas på alla restauranger, men det ingår ej.
Glutenintolerans innebär att man inte kan äta eller dricka något som innehåller mjöl eller gryn av vete, korn, råg eller havre. Om du lider av glutenintolerans måste du hela tiden, inför varje måltid, vara mycket noga med att kontrollera maten. Det är svårt att få kineser att förstå innebörden i detta problem. För våra resenärer har vi därför utarbetat en särskild informationstext på kinesiska som är ovärderlig som hjälp. Kina är i dag världens största köpare av moderna passagerarflygplan. Man köper mestadels amerikanska Boeing- och europeiska Airbus-plan. Det är alls inte ovanligt att våra resenärer under resan i Kina flyger med någon av de allra mest moderna flygplansmodellerna, till exempel den Airbus i vilken samtliga passagerare, även i turistklass, har egen TV-skärm i stolsryggen framför det egna sätet. Servicen ombord på inrikesflyget har förbättrats avsevärt de senaste åren och kan ibland vara överraskande bra och trevlig. På vissa flighter serveras varm mat, men det finns sällan information om detta i förväg. Rökförbud gäller på alla inrikesflyg. Var vaksam på förseningar, som ibland inträffar på grund av stormigt väder eller höga halter av smog. När förseningar väl inträffar är informationen till passagerarna ofta obefintlig. Om något sägs, så sägs det oftast endast på kinesiska. Flygplatsskatterna ingår sedan september 2004 i resans pris. Detta innebär att du som resenär slipper tänka på att ha kinesisk valuta kvar till hemresan.

Heter det Peking eller Beijing? Både och faktiskt men på svenska heter det Peking, precis som vi på svenska säger Köpenhamn och inte København. På kinesiska heter det naturligtvis Beijing, och uttalas ”Bejdjing”, med jämn hög ton på andra stavelsen. Av samma skäl använder vi det svenska namnet Kanton för staden Guangzhou i södra Kina.
Nordiska medborgare måste ha visum för inresa i Kina. Visumet måste ansökas på egen hand via ”Chinese Visa Application Service Center” eller via vår samarbetspartner ”Alla Visum” innan avresa.Det kinesiska köket anses som ett av de bästa i världen. En kinaresa brukar bli en kulinarisk upplevelse. De regionala skillnaderna gör att maten blir varierad, även om man äter kinesisk mat under hela resan. Om du har helpension i Kina ingår frukost, lunch och middag. Om inget annat anges där resan presenteras serveras kinesisk mat genomgående under hela resan. På de 3-, 4- och 5-stjärniga hotellen serveras bufféfrukost, mycket stor på de 5-stjärniga, mindre omfattande och mindre “internationell” på de 3-stjärniga. Kaffe serveras. Ibland bra kaffe, men oftast lite svagt. Vill man ha mer styrka kan kaffet förstärkas med eget pulverkaffe.På Peace Hotel i Shanghai finns en världsberömd jazzorkester. Deras alldeles egen version av “Ack, Värmeland du sköna” är en upplevelse att höra. Jazzklubben på Peace är verkligen värd ett besök, miljön och stämningen är fantastisk och det är ett riktigt kultställe. Man kan också dansa på den lilla ytan framför orkestern.Under en turistresa är det inte alls nödvändigt att överlämna gåvor eller presenter. Ska du träffa yrkeskolleger kan det vara bra med någon present, kanske facklitteratur på engelska. Om ditt besök har officiell prägel eller om du är inbjuden av någon bör du ha med lämpliga presenter till värdarna. Har du under resan märkt att guiden är intresserad av något speciellt, till exempel musik eller litteratur, kan du posta sådant hemifrån. Svenska föremål är populära som presenter.

För att helt säkert hitta tillbaka till hotellet efter egna strövtåg kan det vara bra att ha med sig hotellnamnet och adressen på kinesiska. Ofta finns visitkort att få i receptionen. Ett alternativ är att ta med ett kuvert eller brevpapper från hotellrummet. Gatskyltar är på kinesiska, ofta med både kinesiska tecken och med ”våra” bokstäver, pinyin . Med en karta kan man orientera sig fram genom att läsa pinyin-stavningen på skyltarna och jämföra med stadskartan.
Regler för bagage/handbagage varierar mycket mellan flygbolagen. Vänligen se ”Avreseinformation Kina” för detaljerad information som gäller för just er resa .Tunnelbana finns för närvarande i Peking, Shanghai, Kanton och Tianjin. Det är nästan lika billigt att åka tunnelbana som att åka buss och trängseln är inte lika stor. I Peking finns idag sexton linjer som sträcker sig runt om hela staden och till närmare förorter. En resa kostar mellan 3 och 11 yuan. Biljett köper du i en automat eller i en bemannad kiosk. Du behöver tunnelbanelinjens nummer och stationsnamnet vid köp av biljett. På alla stationer och plattformar finns linjekartan även på engelska. Ett annat utmärkt vin av samma typ är Chengang, Den sänkta urnans vin, från Fujian-provinsen. Liksom Shaoxing-vinet har det en mycket ”aromatisk boquet”, men är något sötare. Chengang har en mycket lång och behaglig eftersmak. Traditionella kinesiska viner är mycket söta och passar inte som bordsvin för en
västerlänning, men väl som dessertvin. 
Den kinesiska maten är gjord för att ätas med pinnar. Kanske är det svårt i början, men man lär sig snabbt. Blir det för svårt kan man för det mesta få åtminstone en gaffel. Varje resmål har sina lokala specialiteter. I storstäderna finns alla kinesiska kök representerade. I Peking finns även utmärkt fin kantonesisk mat eller kryddstarka sichuanesiska rätter.

Under sommaren faller större delen av årsnederbörden. Största nederbördsmängderna kommer i sydost och avtar sedan mot nordväst. I Xinjiangs ökenområden är den årliga nederbörden mindre än 100 mm.De häftigaste diskoteken finns i Peking och Shanghai, fråga guiden efter adresser. De internationella hotellen erbjuder ibland musikunderhållning i barerna. Mycket lägre klass än 3-stjärniga hotell. Enkla eller mycket enkla och mycket billiga hotell, ibland smutsiga, sällan engelsktalande personal, dålig frukost. Vissa av dessa hotell erbjuder också större rum med flera bäddar, och sovsalar. Endast för den som vill minimera kostnaden. Numera nämns Kina dagligen i affärspress och landets ekonomi utvecklas mycket snabbt. Idag kan en kinabesökare landa på Pekings nya moderna flygplats, bo på ett lyxigt Hilton hotell, köras i limousin till och från en internationell konferens, flyga första klass inrikes, checka in på världens högsta hotell i den ekonomiska zonen Pudong och från hotellfönstret blicka ut mot Shanghai och njuta av en skyline som är mer modern och mer dramatisk än Manhattans. Visst kan man lätt glömma bort att Kina fortfarande är ett utvecklingsland. Hotellpersonalen på de stora hotellen arbetar i en för dem overkligt lyxig värld. Efter arbetets slut återvänder de hem till sina föräldrar där tre generationer trängs på några tiotal kvadratmeter. Ständigt under en resa i det gamla Mittens rike hamnar man i situationer där det kan vara bra att ha dessa förhållanden i bakhuvudet. Bäst förstår man det när man kommer utanför de stora städerna. Som västerlänning, med krav på effektivitet och raka besked, är det viktigt att ha lite extra tålamod med i bagaget under en kinaresa. Alla angiva flygfakta är preliminära. Information om tid och plats för incheckning inför avresan samt bekräftelse på flygtider ges med färdhandlingarna. Radiolyssnaren kan i Peking få in flera musikkanaler med blandad kinesisk och utländsk musik. Tips är AM640kHz, AM720kHz, FM90MHz och FM97,4MHz. På kortvåg kan man på de flesta platser i landet få in BBC och Voice of America. Hotellrummen har ingen radio. Är det viktigt för dig att lyssna på radio måste du därför ta med din egen lilla ljudlåda.Vintermonsunen från norr och nordväst för ner mycket kall och torr luft från Sibirien. Peking, som ligger på samma breddgrad som Lissabon, har lika kalla vintrar som Helsingfors men mycket torrare. Söderut är vintern betydligt mildare. Shanghai-området i mellersta Kina har ungefär lika mild vinter som Madrid. Kanton och Hongkong i söder kan ha vintrar som påminner om en sval svensk sommar. Kina brukar anses vara ett riktigt shoppingparadis och på alla resmål finns en mängd försäljningsställen. I vanliga affärer och varuhus finns det mycket spännande att upptäcka. Dessutom kommer du hela tiden under resan att stöta på mängder av små och stora marknader där souvenirer, hantverk och kuriosa av alla slag säljs. Antalet mobiltelefonabonnenter i Kina överstiger 100 miljoner och växer med cirka 5 miljoner varje månad. 2016 var antalet abonnemang runt 1,5 miljarder, alltså fler än ett abonnemang per person. De flesta kineser skaffar sig numer inte någon fast telefon, det är mobilen som gäller.Precis som på andra resmål i Asien lämnas dricks till guider och busschaufförer. Du som enskild resenär, eller resegruppen gemensamt, kan rådgöra med guiden om dricks till chaufför. Guiden är naturligtvis mycket glad för dricks, men vi påminner om att dricks är helt frivilligt och inte ett tvång. Alla guider och chaufförer är avlönade av researrangören och ingen lider nöd. Har man fått bra service passar det med dricks som en uppmuntran.

Enligt kinesisk statistik från 2016 utgör de etniska kineserna, Hankineserna, omkring 91,5 procent av befolkningen i landet. Hankineserna härstammar från centralt belägna områden mellan Gula floden i norr, Långa floden (Yangtze) och Pärlfloden i söder. Minoritetsfolken är däremot spridda i norra, nordvästra och sydvästra Kina. Exempel på stora minoritetsgrupper är tibetaner, mongoler, uigurer, koreaner, zhuang och hui (muslimer).Antikviteter finns i specialbutiker på vissa hotell, i särskilda antikaffärer och på pryl- och kuriosamarknader som vuxit upp vid de stora sevärdheterna. På de sistnämnda marknaderna blandas riktiga antikviteter med all möjlig krimskrams, bra hantverk och helt vanliga souvenirer. Här kan fynd göras. Men var försiktig vid inköp av konsthantverk på fria marknader eller av ambulerande försäljare. Ofta säljs annan sten eller färgade och slipade glasbitar som jade. Genom att dra spetsen på en nål över stenen kan man upptäcka om det är riktig jade, som i så fall inte repas av nålen.Trevligt att prova på, finns mest vid hutongerna i Peking. En förare trampar, plats för två passagerare. Gör upp om priset före avfärd, pruta ordentligt, förtydliga att priset gäller för båda passagerarna tillsammans och inte per person, samt att priset är i yuan och inte i US dollar. Egentligen är de olagliga på stora gator, så ta gärna hjälp av din guide så att allt går rätt och säkert till.

Våren i maj och hösten under september och oktober är de mest behagliga årstiderna och resandets högsäsonger, därav de högre priserna på flyg och hotell. Luften är ofta hög och klar. På dagarna är det även i norra Kina ganska varmt medan det i söder inte blir för hett. Kvällarna och nätterna kan vara kyliga i norr. Nederbörden är ringa, men i centrala och östra delarna av landet kan det under september förekomma en hel del regnskurar. Det är stora skillnader mellan norr och söder. Mars kan vara kall eller sval i Peking, medan det i söder redan har blivit sommar. September är fortfarande varm i Peking men är ofta het i söder. På de vanligaste resmålen är april och oktober månaderna med det allra mest behagliga klimatet.
Grundenheten i den kinesiska valutan renminbi är yuan som motsvarar vår krona. 1 yuan består av 100 fen. Det finns en särskild enhet, en slags ”tioöring”, som heter jiao och som alltså består av 10 fen. Den kallas oftast av kineserna för mao. Kineserna själva säger sinsemellan nästan aldrig yuan. I stället säger de kuai som egentligen betyder ”bit” eller ”klump”. Tre yuan sägs alltså san kuai (tre bitar). Om man ska vara tydlig säger man san kuai qian (tre bitar pengar), eller alldeles väldigt tydlig: san kuai qian renminbi (tre bitar pengar folkvaluta).I Kina placeras familjenamnet (efternamnet) först och förnamnet därefter. De vanligaste efternamnen uppgår till omkring tvåhundra stycken, men det finns upp emot sextusen olika namnvarianter. Det finns därtill ett oändligt antal förnamn. I en känd, kinesisk klassiker finns de flesta av familjenamnen samlade, Bai jia xing – De hundra familjernas efternamn. I dag är bland andra efternamnen Wang, Chen, Li, Zhang och Liu vanligast. Vid giftermål behåller kvinnan sitt eget efternamn. Barn får oftast sin fars familjenamn.

Kinesisk lunch och middag består av flera rätter. Små kalla rätter som inledning och sedan några olika huvudrätter, såsom fisk-, kött- och grönsaksrätter. Var och en serverar sig själv från faten som ställs fram mitt på bordet. Sittningen avslutas ofta med en mild soppa. I Sydkina serveras soppan ibland som entrérätt. Under en rundresa äts luncherna oftast på en restaurang som ligger passande i förhållande till planerad programrutt. Färdledaren/guiden planerar dagen så att gruppen hinner tillbaka till hotellet innan det är dags för middag.
Under Tang-dynastin (618–907) blev det vanligt att kejsaren skänkte ätpinnar av guld till dugliga ämbetsmän. Pinnarna överlämnades under högtidliga former vid speciella ceremonier. Silverpinnar kom på modet under den sista kejserliga dynastin på 1700- och 1800-talet. Folk hade då lärt sig att silver mörknade om det kom i kontakt med starka syror. Ämbetsmän som fruktade att maten de åt kunde vara förgiftad trodde att silvret skulle avslöja giftet. Men metoden var inte helt tillförlitlig, eftersom också äggrätter gör att silver mörknar.

Utländska besökare i Kina blir sällan bestulna. Stölderna sker mycket sällan från hotellrummen. Däremot ökar angreppen från skickliga ficktjuvar, särskilt på marknader där det är trångt och då ens intresse fångas av något annat. Iakttag normal försiktighet. Lägg aldrig ifrån dig något utan tillsyn. Låt aldrig en handväska hänga bakom ryggen på stolen. Lämna aldrig en väska obevakad om du provar kläder, och så vidare. Utnyttja hotellens möjligheter till värdeförvaring. Allt fler hotell har säkerhetsskåp på rummet, utnyttja dessa och bär inte hela reskassan med dig.
Vi kan arrangera individuella respaket till mer än 1 000 resmål runt om i Kina. Ett sådant paket kan innehålla allt från flygbiljetter, hotell och transfers till utfärder med bil och guide, måltider och genomtänkt program. Det kan också vara ett minipaket. Om inresan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 4 300 kronor. Om inresan sker på något annat sätt kan du ta med dig varor för 3 000 kronor utan att betala några avgifter. Varorna måste transporteras personligen. Vill du ta med dig varor utöver det tull- och skattefria beloppet måste du anmäla det vid inresan till Sverige och betala tull och andra eventuella skatter. Generellt får inga kött- eller mejeriprodukter tas in i Sverige från ett land utanför den Europeiska unionen. Om du skulle välja att skicka hem de varor du har köpt så kommer du att få betala tull och andra eventuella skatter på hela varuvärdet inklusive frakt och försäkring. I Kina skiljer man på dialekter av kinesiska språket och minoritetsspråk. Förutom riks­kinesiskan (kallas också för standardkinesiska eller mandarin), på kinesiska Putonghua, talas sex olika dialekter. Wu-dialekten talas i området runt Shanghai och i stort sett hela Zhejiang-provinsen. Xiang-dialekten talas i provinsen Hunan. Kantonesiska (eller sydkinesiska) används i Kanton (Guangzhou), Hongkong och sydöstra Guangxi-provinsen. Kejia (även kallad hakka) talas i ett område norr om kantondialektens utbredning. Min-dialekten talas i Fujian-provinsen samt på öarna Hainan och Taiwan. Den minsta dialektgruppen är gan som talas i vissa delar av Jiangxi-provinsen.Turistklass, ofta bra hotell av turistklass, ibland med standard motsvarande svensk förstaklass. Exempel är Songhe Hotel i Peking eller East China Hotel och Magolia Hotel i Shanghai. Kan vara renoverade äldre eller nybyggda hotell.

Om du vill vara helt säker på att kunna använda dina egna elektriska apparater (till exempel batteriladdare) måste du ta med en universaladapter (mellankontakt) som finns att köpa i välsorterade svenska elbutiker och varuhus. Hårtork finns dock på rummet hos de flesta flerstjärniga hotell.Vad ska man handla? Bra köp är sidentyger, som köps bäst i Peking, till exempel på Yuanlong Silk Shop nära Himmelens tempel eller på Youyi/Lufthansa Center som har stort sortiment. Meterpriset är 200–300 yuan/meter beroende på kvalitet i 100 procent silke. Du kan även köpa färdigsydda blusar, morgonrockar, skjortor och slipsar i siden. På Yuanlong kan du också låta sy upp kläder. Kinesiskt konsthantverk är också bra köp: lackarbeten, cloisonné och jade är ofta av hög kvalitet. Sötvattenspärlor, som finns på Hongqiao varuhus, likaså. Smycken finns överallt. Typiska kinesiska varor som kulramar (abakus), ätpinnar och de välljudande kinesiska cykelringklockorna, brukar vara uppskattade presenter och finns i många butiker.

I Kina finns inte de mänskliga rättigheter vi svenskar tar för självklara. Mycket har hänt sedan 1978 då den öppna dörrens politik deklarerades och de ”fyra moderniseringarna” inleddes (jordbruk, industri, vetenskap/teknologi och försvaret). Men den ”femte moderniseringen” (demokratin) står inte på dagordningen. Däremot har var och ens ekonomiska och sociala rättigheter utvecklats och stärkts avsevärt. Jämfört med perioden 1960–80, har dock den politiska friheten och rättssäkerheten för den enskilde medborgaren ökat. Organisationsfrihet och yttrandefrihet saknas. Det faktiska skälet, oavsett vad som officiellt sägs, till de fängslanden som görs, är att personens göranden och låtanden hotar kommunistpartiets och den nuvarande ledningens maktställning och “stabilitet”. Dessa förhållanden hindrar dock inte kinaresenären från att visa nyfikenhet, ställa kontroversiella frågor och öppet debattera med dem man träffar. Utfärder görs i moderna, luftkonditionerade bussar, även om standarden kan vara ojämn. Mindre grupper använder minibussar, som kan vara lite trånga för storväxta skandinaver. Den som sitter bakom ratten i en turistbuss är ofta en mycket erfaren chaufför som känner vägarna väl. Olyckor med turistbussar är mycket ovanliga. Här finns världens största järnvägsnät för höghastighetståg. Tågen kan åka i hastigheter upp emot 350 kilometer i timmen. Vagnarna håller mycket hög standard och är väldigt moderna och fräscha, med både varmvatten och toaletter ombord. Det senaste tillskottet, G-tåget, är ett av de snabbaste tågen i världen och erbjuder femstjärnig standard med både tågvärdinnor ombord och ett modernt kök.När det gäller val av valuta till reskassan, är det bästa att ta huvuddelen i US-dollar-kontanter som sedan kan växlas in över hela Kina, eller köpa kinesiska pengar hemma i Sverige. Nästan alltid använder man kinesiska kontanter när man shoppar. Alla “stora” internationella valutor accepteras, till exempel euro och brittiska pund (dock inte SEK). Alla hotell har säkerhetsskåp på hotellrummen, där man bör förvara den del av reskassan man inte kommer att behöva under dagen.

Vår erfarenhet är att förkylning, inte magbesvär, är den vanligaste ”åkomman” under en Kinaresa. Inte minst under sommaren. Ibland är förkylningen orsakad av den temperaturväxling man utsätts för under en het sommardag och den alltför effektiva luftkonditioneringen i bussen, hotellobbyn eller restaurangen.
Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader framåt i tiden från utresan ur Kina. Passet måste vara i gott skick och ha minst ett helt uppslag (två sidor) tomt på stämplar. Visum ”klistras” i passet (en stor etikett som tar en hel sida).Färdhandlingarna distribueras med post 7–10 dagar före avresa och innehåller detaljerade anvisningar inför avresan, internationell flygbiljett, tidtabell, pass, visum, deltagarlista, resans program, hotellinformation, med mera. Posten skickar ett SMS till din mobiltelefon med ditt kollinummer. Paketet hämtar du ut hos ditt närmaste postombud.

Numera finns många inhemska röda och vita bordsviner producerade efter moderna västerländska metoder och ofta i samarbete med europeiska vinproducenter. Ett heter Dynasty och produceras i samarbete med franska Martell, ett annat heter Great Wall. Från Shandong kommer Qingdao Riesling. Ytterligare ett annat heter Dragon Seal, vars röda vin är ett av de bättre. Importerade viner serveras på de större hotellens restauranger. De säljs också i större livsmedelsbutiker och hotellshoppar. Under november månad erbjuder vissa hotell specialimporterad Beaujolais Noveau.
Under sommaren finns persikor och på hösten härliga granatäpplen. Bäst och billigast är den frukt man hittar på lokala marknader. Skala frukten eller skölj den på hotellrummet. De traditionella kinesiska kvällsnöjena är sång- och dansföreställningar, Peking-opera och akrobatik. Många föreställningar håller hög kvalitet. De flesta hotell har en bar, några har nattklubb och diskotek. I de största städerna finns supermoderna diskotek som besöks av modemedvetna kineser som är beredda att spendera en hel del pengar. Traditionellt delar man in åren i cykler om 60 år. Den nuvarande 60-årscykeln är den 78:e och började 1984. År 2007 är alltså det 23 året i cykeln, och det motsvarar år 4705 sedan den kinesiska tideräkningen inleddes. Man använder sedan tolv olika djur för att beteckna varje år.I varuhus och i de flesta vanliga affärer är priserna fasta. På de många marknaderna, i ambulerande försäljningsstånd och hos försäljare av souvenirer, prylar, kuriosa, hantverk, antikviteter och liknande ska man alltid pruta.Res aldrig utomlands utan en riktig reseförsäkring, särskilt inte till fjärran resmål. Lita inte utan vidare på att hemförsäkringen eller kredit-/betalkortet ger ett fullgott reseskydd. Nämnda reseförsäkringar är tyvärr ofta otillräckliga. Kontrollera noga vad som ingår i din reseförsäkring och jämför.Råden gällande vaccination varierar beroende på vilken typ av resa du ska göra: veckoresa till Peking, rundresa med vistelse på landsbygden eller flera månaders vistelse i Kinas inre.

Europeiska Reseförsäkringar erbjuder komplettering och utökning av det skydd som redan finns i hemförsäkringen. Utökningen inkluderar bland annat ”Kom ikapp resan” om du missat avresan, ersättning vid förseningar, hjälp med pengar på resmålet om oturen är framme, ”semestergaranti” med ersättning för förstörda resdagar vid sjukdom eller om något allvarligt händer.De absolut bästa hotellen, många drivs av internationella hotellkedjor, motsvarar hög internationell första klass eller lyxklass, ofta fullt jämförbara med liknande hotell i Hongkong och Bangkok.

Svenska företaget Ericsson initierade affärsförbindelser med Kina för mer än 100 år sedan. De första 2 000 telefonerna levererades till Shanghai år 1894. 1906 tog Lars Magnus Ericsson själv emot en delegation från Kina i Stockholm. Sedan de första telefonerna i Peking installerades 1904 i det dåvarande Qing-hovets palats har en hel del hänt. Telenätet är under snabb utbyggnad men än har få familjer egen telefon.

Kinesisk starksprit görs på olika spannmål, framför allt hirs, vete och korn. De är mycket aromatiska och har en alkoholstyrka på 50–60 procent. Varje landsdel har sin speciella sort. Mest berömt i västvärlden är Maotai (Mou Tai) från Guizhou-provinsen. Åtminstone äldre kineser anser att Wuliangye (fem sorters spannmål) från Sichuan är det bästa.
Vid varje inrikes flyg- eller tågresa måste man ha passet i beredskap. På flygplatserna ska passet visas upp i en särskild passkontroll efter incheckning. På tågen kontrolleras det ofta av vagnens tågvärd. Då gäller det att ha passet i handbagaget och inte nedpackat i den redan incheckade resväskan.

Övriga dialekter som talas i Kina är wu, xiang, kantonesiska (eller sydkinesiska), kejia (även kallad hakka), min och gan. Dessa talas främst i de östra och sydöstra provinserna. Skriftspråket är detsamma för de olika dialekterna även om uttalet, och i vissa fall grammatiken, skiljer sig åt. Därutöver talas också ett antal minoritetsspråk i Kina som i de flesta fall inte alls är besläktade med kinesiska.
Kinesiska affärer har öppet veckans alla dagar. Normal öppettid är 09:00–18:00 men kan variera något. Varuhus har öppet till mellan 10:00–21:00, i enstaka fall även till 22:00. Marknader är vanligen öppna 09:00–21:00.5-, 4- och 3-stjärniga hotell erbjuder all möjlig service: restauranger, bar, tvätt över dagen, valutaväxling, Business Center med Internet-service, butiker eller shopping-galleria och så vidare. Alla viktiga kreditkort accepteras. Det går också lätt att ringa och faxa från och till dessa hotell. På 5- och 4-stjärniga hotell finns pool och gym, ibland tennisbana och andra sportmöjligheter Den traditionella kinesiska kalendern bygger på månens gång. En ny månad börjar vid nymåne och den femtonde dagen i månaden är alltid fullmåne. Men kalendern har också anknytning till solen. Eftersom månåret är drygt tio dygn kortare än solåret behövs en extra månad vartannat eller vart tredje år. Under en tidsperiod på nitton år behövs sju “skottmånader”. Den extra månaden läggs till så att vårdagjämningen alltid infaller under den andra månaden och höstdagjämningen under den åttonde månaden. Den extra månaden gör också att nyåret infaller vid första nymånen efter att solen gått in i vattumannens position. Detta sker inte tidigare än 21 januari och inte senare än 20 februari. Det kinesiska nyåret firas alltså någon gång mellan dessa datum. Ta med all medicin och hela det reseapotek du kan behöva. Viktig medicin förvaras i handbagaget eller delas upp mellan handbagage och resväska. Ta gärna med huvudvärkstabletter och något som effektivt stoppar lös mage, till exempel Imodium.Måltidsdryck ingår normalt i måltiderna, se presentationen av din resa för detaljer. Du kan välja mellan öl, vatten på flaska, läsk (oftast Coca Cola) eller kinesiskt te. Kinesisk öl är av bra kvalitet, alkoholhalten motsvarar svensk folköl, ibland till och med lite starkare. Den billigare öl som serveras på många ställen kan dock ha en alkoholhalt på 2,5 procent.

Posted on

Lyssna På Svenska Ord

Förutom att du i appen får lära dig grunderna i att tala och skriva svenska, får du också insikt i den svenska kulturen och samhället. Alla instruktioner i appen är på engelska för att vara så användarvänlig som möjligt för den breda skaran och när du laddat ner appen till telefonen kan du också arbeta med den offline.I denna artikeln har vi därför samlat de bästa apparna för att lära dig svenska. Några är gratis medan andra kostar en liten slant. Kika lite närmre på de olika verktygen och hitta den app som du tror bäst hjälper dig i ditt lärande. Duolingo är en plattform för språkinlärning online, lanserad 2011 och har redan 68 online kurser för 23 språk, inklusive svenska! Den finns tillgänglig för både iOS och Android och är helt gratis att ladda ner och använda. Appen är enkel, intuitiv och fokuserar mycket på dig som behöver visuella inslag för att lära. Fun Easy Learn finns för både iOS och Android och är helt kostnadsfri. Den hjälper dig lära dig svenska från över 60 olika modersmål genom 30 olika spel som kan genomföras oavsett vart du befinner dig.

Bland det stora urvalet av utbildningsappar hoppas jag du kan finna en favorit som fungerar för dig. Kanske du också lär dig vilken studieteknik som fungerar bäst för dig. Kanske du istället behöver vända dig till böcker och litteratur för att lära dig svenska? Vill du däremot finslipa din svenska med ett mer personligt stöd kan en privatlärare vara ett alternativ. Superprof har hundratals svenskalärare redo att hjälpa dig bemästra språket.

I appen kan du välja den nivå som passar dig bäst och får sedan tillgång till ett stort urval tweets och kortare animerade filmer. När du behöver ta reda på betydelsen av ett ord gör du enkelt det i appen. Du kan också få texterna upplästa för dig och på så vis lära dig uttalet. Vidare hjälper också Läscoachen dig att kategorisera ord efter röd, gul och grön. Röd är ord du inte behöver lära dig ännu, gula är sådana som kan vara bra att lära sig nu och de gröna är ord du redan lärt dig.
Under våran 2021 lanserade Svenska Institutet en app för att hjälpa nyblivna svenskar lära sig språket lättare. Det resulterade i en kostnadsfri app för både iOS och Android och är utformad som en grundläggande kurs i det svenska språket.Mitt namn är Elina och jag älskar personlig utveckling! Lika mycket som jag drivs av att utmana mig själv och lära mig nya saker, hämtar jag också energi från att se andra utvecklas. Dessutom lever jag med filosofin att vi ska fira allt som går att firas. Bäst firande är med en Creme Brûlée och vänner. Hur firar du framgångar?

Det är alltid bra att använda en språkapp som komplement till sin kurs SFI Stockholm. Lingio gör lärandet roligare genom att lära ut i form av spel och aktiviteter. I appen kan du lyssna på förinspelade samtal och ord, öva stavning, uttal och meningsuppbyggnad, komplettera grunderna i din svenska och översätta från över 50 olika språk.Appen har blivit mycket populär bland nysvenskar som bland annat läser SFI Göteborg, just för att den bidrar så positivt till integrationen in i det svenska samhället.

I huvudsak gör det att du kan lära dig svenska ord och fraser genom att översätta korta texter, från svenska till ditt modersmål och vice versa. Den har också dikteringsövningar, så du skriver den svenska texten när du hör den, vilket definitivt kommer att förbättra ditt lyssnande och din förståelse för språket.

Det som dock särskiljer Lingio från många andra språkappar är att de specialiserar sig på yrkessvenska. Alltså för dig som behöver lära dig svenska inom ditt yrke eller kanske för att förbereda för ditt nya jobb. Där kan du fotografera yrkesspecifika föremål och appen hjälper dig översätta till svenska, samt ger dig aktiviteter och spel som hjälper dig komma in i teamet bättre på ditt nya arbete.
Appen har 6000 ord att lära dig, 5000 fraser du kan använda i vardagliga sammanhang, 11 000 illustrationer som hjälper dig i inlärningen och 300 000 ljudinspelningar som hjälper dig öva på ditt uttal. Dessutom har appen en funktion som hjälper dig hålla dig på rätt linje och den håller koll på din utvecklingskurva. Du kan också använda sökfunktionen för att leta reda på ord eller fraser du inte känner till.SVTs app erbjuder ett stort urval program inom alla möjliga kategorier. På så vis kan du välja program som intresserar dig eller ger dig en fördjupad kunskap inom ett visst område, samtidigt som du förbättrar din svenska. Om du läser SFI Malmö, tveka då inte att ta en titt på alla dessa appar som kan hjälpa din språkutveckling.

SVT Språkplay togs fram av Sveriges Television för att hjälpa dig lära dig svenska samtidigt som du får ta del av svensk tv. Det är alltså ett ypperligt sätt att förena nytta med nöje. Appen låter dig kolla på tv-program med textning från svenska till 29 olika språk, i din telefon. Appen finns för både iOS och Android och är helt gratis att ladda ner och använda.
Det finns ett brett urval appar med fokus på utbildning genom spel, övningar och interaktion. Några kanske du hört talas om tidigare medan andra kan vara nya för dig. Prova dig gärna fram för att hitta den app du gillar bäst. Den största fördelen med att öva din svenska med hjälp av appar är att du kan öva var du än är. Behöver du lära dig i din hemmamiljö, eller du önskar utnyttja tiden på bussen eller liknande? Apparna kan användas vart som helst.Att lära sig ett nytt språk tar tid och är inget som du får överstökat på en förmiddag. Att därför hitta knep och metoder som underlättar lärandet under korta stunder i vardagen, gör det lättare för dig att fortsätta lära. Det är inte alltid vi har möjlighet, motivation eller ork att sitta ner med utbildningsmaterial och böcker för att lära oss ett nytt språk.Oberoende av vilken nivå din svenska är på, möter kursen dig där du behöver utveckla ditt språk och ger dig övningar och aktiviteter för att slipa språket.

I appen kan du översätta från engelska, arabiska, persiska, dari, somaliska eller tigrinja. Den finns tillgänglig för både iOS och Android men kostar en liten slant.

Appen bygger på 30 olika spel som gör inlärningen rolig och interaktiv. Oavsett vilken nivå du är på, eller om du vill lära dig svenska för att resa eller jobba, finns det givande spel som gör dina svenskastudier betydligt roligare. Med bara 15-20 minuters övning per dag kan du se stora framsteg i hur du lär dig svenska.Du börjar med att ange ditt modersmål och din språknivå. När du sedan kollar på ett program kommer du att få undertexter på svenska. Genom att klicka på någon utav de ord som dyker upp i undertexterna, får du en översättning till ditt modersmål. Du kan också se samtliga undertexter tillsammans med övningsuppgifter för att ge ytterligare djup åt din inlärning.För dig som vill snabba på inlärningen kan uTalk vara ett alternativ. Appen är fullproppad med användbara, vardagliga ord och fraser som är uppdelade i olika ämneskategorier. Varje ämne tar cirka två till tre timmar att slutföra men du kan även välja att beta av fem minuter eller mer när du känner för det. Med över 60 ämnen blir det totalt upp till 180 timmars språkträning för varje språk. Eftersom varje ord uttalas av både manliga och kvinnliga modersmålstalare får du även möjligheten att lyssna och lära dig ett korrekt uttal. Du kan även spela in dig själv när du uttalar orden och öva tills du tycker att det låter bra.Språkkraft Läscoach är en kostnadsfri app för iOS och Android som hjälper dig att lära dig svenska, genom att ta del av svenska medier. Det innebär att du i appen får tillgång till nyheter, låtar, YouTube-videos, sociala media aktiviteter och e-böcker baserat på dina valda intressen. Förutom att det ger dig en snabbare inblick i det svenska språket får du också en insikt i svensk media och kultur.

Övningarna är korta, så du kan spela precis innan du går och lägger dig, eller medan du väntar på bussen. Helt utan press och prestige. Du behöver inte ägna för mycket tid åt Duolingo, men du kan fortfarande förbättra din nivå i det svenska språket avsevärt. Duolingo har också skapat ett tidsbestämt träningsalternativ, du får 20 frågor med 30 sekunder att svara. Den här funktionen är perfekt om du är intresserad av att göra en snabbkurs i svenska, eftersom den kan träna din hjärna att tänka snabbt på språket.
Ett annat alternativ kan vara att hitta personer på sociala medier och YouTube som pratar svenska där du kan lära dig genom att kolla på deras videos eller innehåll. Det finns många som byggt upp konton på exempelvis Instagram efter att de flyttat till Sverige och som delar med sig av sin vardag på kanalen. Kanske det också är ett sätt att lära känna andra nyblivna svenskar som du kan öva på språket tillsammans med.Fokus ligger därmed på ditt uttal och att lyssna på svenska ord och fraser, snarare än att skriva dem. Genom att fortsätta öva och utmana dig själv låser du upp nya teman och samtalsämnen att djupdyka i. En stor fördel med appen är att ljudet spelas in av riktiga människor vilket gör att du får ett rent uttal och kan finslipa tills du känner dig nöjd.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I filmerna lär du dig vanliga ord och fraser. Du kan pausa och spola tillbaka i filmerna om du vill. Du kan få filmen textad om du klickar på undertexter i en ruta nere till höger i filmen.
Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.Vi, och våra partners, använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och göra din upplevelse på Schoolido bättre. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår policy för cookies. Jag förstår, stäng denna ruta.

En del av innehållet kan sträcka sig bortom ämneskursplanen, då hittar du det här. Fördjupningen rekommenderas för dig som vill ha mer, se fler samband och få fler exempel. Här hittar du innehåll och förslag till fördjupningar från hela webben.
Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.Här hittar du områdets centrala begrepp vilka är helt avgörande för att förstå ett visst innehåll. Det räcker inte att du kan ”översätta” ett begrepp utan du måste kunna visa att du kan sätta in begreppen i ett sammanhang. Se begreppen som nycklar för att öppna dörrar till en djupare förståelse.

Finns det någon skillnad mellan att lyssna och höra? Mellan att prata och samtala? Ja det gör det! När vi verkligen lyssnar och när vi samtalar så arbetar vi aktivt. När du är en koncentrerad lyssnare och en aktiv deltagare i samtal utökar du dina kunskaper och får tillgång till information du annars inte skulle ha.
Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.Ord och uttryck på svenska språket som börjar med bokstaven LYSSNA. Lär dig nya svenska ord. Klicka på ordet för att se dess exakta definition. Du kan även hitta ord som börjar på LYSSNA i olika ordgrupper som adjektiv, verb, substantiv osv.

Appen har ett bra urval av ord och fraser och är intuitiv i sin design. Även om appen kan upplevas vara dyr jämfört med andra appar så tycker jag den är värd sitt pris.

Träna att sätta orden i ett meningsfullt sammanhang, bilda meningar och träna synonymer. Genom att använda mönstermeningar i kombination med appen kan eleverna träna meningar inom olika kategorier, som exempel inom kategorin mat kan mat träna; jag tycker om, jag tycker inte om, jag ska handla. Inom kategorin kroppen kan man träna: jag har ont i … etc.
Ett extra plus är att man kan vara flera användare som tränar språket i samma app men ändå se den individuella progressionen. Progressionen synliggörs mycket enkelt och tydligt för användaren. uTalk är en app som passar både yngre och äldre elever som behöver träna grundläggande svenska.Appen fokuserar på det grundläggande ordförrådet med ord och fraser inom språkutvecklingen i ett vidare perspektiv än skolmiljön. Därmed innehåller appen en del ord och fraser som kanske passar vuxna bättre. Det är t ex: Var kan jag hyra en bil? Var kan jag parkera bilen? Någon har stulit mitt pass. Men jag ser inte det som ett hinder för att använda appen i yngre åldrar.

Appen innehåller i dagsläget 103 st språk. Det går även att lägga in flera användare vilket möjliggör att fler elever kan arbeta i samma app och ändå se individuell progression.
Det är en användarvänlig app som tränar det svenska språket med flera sinnen. Jag tycker att appen tränar språket på ett multimodalt sätt med fina tilltalande bilder, bra urval av grundläggande ord och fraser som läses upp av en manlig och en kvinnlig röst. Övningarna motiverar användaren till att lyssna, uttala och memorera ord och fraser. Det finns möjlighet att få orden uppläst flera gånger, även med långsammare uttal och man kan spela in eget uttal för att sedan lyssna.Man kan välja att lära sig svenska med textstöd i olika språk. Antingen genom svenska, där ljud och bild kopplas till skriftspråket på svenska eller så kan man välja ett annat språk som textstöd, t ex om man har ett annat modersmål. Då tränar man svenska genom att se bilden och lyssna på det upplästa ordet/frasen på svenska och har textstöd på det språk man har valt (fler än 100 st språk). Det förutsätter att man kan läsa på sitt modersmål. För att få en inblick i hur väl översättningen stämmer överens med övriga språk har jag testat appen genom att välja mitt modersmål turkiska. Jag har uppmärksammat en del stavfel på turkiskan. Svårt spel: Övningen visar olika antal bilder under kort tid utan ljud till, bilderna vänds upp och ned. Sedan benämns en av bilderna. Då gäller det att välja rätt bild samt komma ihåg var bilden är placerad eftersom endast baksidan av bilden syns. uTalk är en app för språkutveckling i svenska. Appen ger möjlighet att lyssna på grundläggande ord och fraser på svenska, visualiserade med bilder och med möjlighet att träna på dessa ord och fraser med olika övningar i appen. Appen innehåller interaktiv språkträning inom olika kategorier och en varierad grad av svårighet i övningarna. I appen tränar man svenska med bilder med en röst som läser upp ordet/frasen, genom inspelning och uppspelning av sitt egna uttal och med frågesport för att träna att memorera ord och fraser. Appen ger feedback och synliggör även processen med poängsystem.Lätt spel: Fyra olika bilder på ord med tillhörande ljud där sedan bilderna byter plats och ett av orden benämns igen. Det gäller att trycka på det föremål som benämns igen. Vid rätt val av bild benämns ordet igen och man får positiv feedback. Vid fel val, så benämns det ord man valde och rösten säger nej. Bilden som man ska hitta namnges på nytt och man får göra ett nytt val.När man har spelat in sitt eget uttal bedöms inte detta av appen utan funktionen är till för att användaren ska höra sitt uttal och jämföra med det ”korrekta” uttalet. Det leder till att eleverna tränar på förmågan att lyssna, uttala och analysera, vilket leder till en form av självbedömning.

Ordsövningar: Det finns textstöd som man trycker på för att se bild och få ordet uppläst. För att lyssna på ordet igen trycker man på den blåa symbolen med högtalaren. För långsammare uttal trycker man på symbolen med snigeln. För inspelning av eget uttal trycker man på den röda symbolen med mikrofonen. Då hör man ordet igen, spelar in uttal och kan lyssna på inspelningen genom att trycka på en grön play-symbol som blir synlig.
Lätt spel +: Övningen visar fyra olika bilder där orden benämns ett i taget. När man valt rätt bild försvinner bilden. Övningen är tidsbegränsad och man kan se att tiden minskar genom den röda markeringen runt högtalarsymbolen.När man har installerat appen får man tillgång till att låsa upp och ladda ned ytterligare en app, uTalk nödvändigheter Svenska gratis. I uTalk nödvändigheter ingår kategorierna: första orden, semester, mat och dryck, transport, boende, siffror upp till tjugo, fraser, restaurang, shopping-fraser, färger, Sverige.

Jag arbetar som förstelärare i Trollhättans stad och som lärare på Kronan- en skola som är rik på språk och lärande! Mitt uppdrag är främst att Inkludera elever som är nya i svenska språket och nya i den svenska skolan. I mitt klassrum är digitala verktyg en naturlig del i elevernas språk- och kunskapsutveckling. Tillsammans med mina elever i förberedelseklassen har jag upptäckt att IKT kombinerar olika medietyper så att lärande sker multimodalt. Digitala verktyg skapar också nyfikenhet, entusiasm och motivation, viktiga inslag för språkutveckling. 2012 blev det magiska året då mina elevers arbete i FBK-bloggen uppmärksammades av media och jag blev nominerad till Guldäpplet. När jag inte arbetar som lärare går jag en distansutbildning om lärande med IKT. Mitt arbete med eleverna har väckt mitt intresse och gjort att jag har upptäckt att digitala verktyg i undervisningen ger möjligheter att skapa en skola för alla!
Symtom: Du får akut klåda av anglicismer. Det skär i öronen varje gång nån säger eh. Du får kramp i språknerven av ”tack snälla”. Diagnos: Du lider av språklig irritation.Sje-ljudet i ord som stjärna, sjö och skjorta är näst intill unikt för det svenska språket. Hör om hur det svenska sje-ljudet kom till och om varför sje-ljudet har så många olika stavningar.

Språkvetare skrev brev till Selma Lagerlöf för att försöka få igenom språkförändringar. Men dagens språkvård har inga ambitioner att förändra författares språk.Sammansättningarna är många och vanliga i svenskan. Ett sammansatt ord kan bestå av nästan hur många andra ord som helst. Men det finns regler för hur och när parning är lämpligt.

Ända sedan 1500-talet har människor varit språkligt kreativa när det kommer till att namnge godis. Hör om godisnamnens historia och olika regionala ord för godis som gass, käk och karra.

Kränkande språk kan vara skällsord som luder, pucko, fikus eller stolle. Men också att säga din idiot, ditt as eller din jävel. Hör om grammatiken och historien bakom några vanliga tillmälen.
Men alla har väl ett förnamn? Ja, nästan alla. Men namnskicken i världen skiljer sig åt och det går inte att förutsätta att alla har förnamn och efternamn enligt svensk tradition.

”Att” är ett krångligt litet ord. Egentligen är ”att” två olika ord med skilda funktioner och uttal. Dessutom kan ”att” få för sig att försvinna ur meningar.
Tror du att alla tecken motsvaras av ett ord i talspråket? Att teckenspråkstalare från olika länder förstår varandra? Att teckenspråk inte är lika nyanserat som talspråket? Då tror du fel. Innan den ryska invasionen var Ukraina ett tvåspråkigt land. Idag har språken ukrainska och ryska blivit en del av kriget. Att inte prata ryska ses som en protesthandling. Ungdomsspråk och slang förändras i snabb takt. Det som var inne nyss kan snart vara hopplöst ute. Lär dig vad gähda, ajde och ströga betyder och varför du absolut inte ska använda ordet cool.Myndigheters skämt och kommunikation i sociala medier kan vara ett effektivt sätt att nå ut till medborgare. Men vad händer med förtroendet om språket blir för informellt?

Rättstavningsprogrammen är en del av vår vardag, vare sig du skriver i ordbehandlingsprogram, ett sms eller ett inlägg på sociala medier. Men stavningskontrollerna kan inte alltid stava.
Ett språk med många främre vokalljud, tystnader och du-tilltal – det är några svar på frågan ”Vad är det bästa med svenskan?”. Hör en hyllning till svenskan och hur språket lät på Gustav Vasas tid. Inflationen har fått priserna att stiga och har gjort att många vill veta mer om pengar och ekonomi. Men det ekonomiska språket kan vara svårt att förstå. I de flesta europeiska länder börjar barn lära sig ett främmande språk redan i lågstadiet. Hör vilket land som är bäst i klassen på flerspråkighet och hur svensk språkundervisningen kan bli bättre. Diminutivsuffix, en förminskningsform som gör betydelsen av ord mindre, finns i många språk men saknas i svenskan. Hör om vad vi gör vi istället och varför -is inte kan räknas som diminutiv. Jag har varit lärare i Malmö och Staffanstorp i ca 20 år och har arbetat mycket digitalt med mina elever. Jag har en tro på att digitala medier har mycket att tillföra i skolan. Elever på alla stadier och kunskapsnivåer kan få hjälp och/eller stimulans via ny teknik. Jag har varit skoldatateksansvarig ett tag i Vellinge men är nu IKT-pedagog och skoldatateksansvarig i Skurups kommun. Jag finns på facebook, twitter och instagram mfl sociala medier. Jag delar ofta med mig av tips på mina bloggar Anneliessenaste.moobis.se och Anneliesappar.wordpress.com Arbetar du i Skåne får du gärna kontakta mig för inspirationsföreläsning eller workshops.Lyssna och läs innehåller möjligheter för den första läsinlärningen. Barnen kan träna begrepp (ordkunskap), alfabetet och att hitta rätt ord. Detta med att hitta rätt ord kan tränas på flera olika sätt och därför går det lätt att anpassa efter elevens förkunskaper. Vid en av övningarna ska eleven lyssna och försöka hitta det ord som efterfrågas. Då finns det flera ord med samma begynnelsebokstav så att det inte ska bli alltför lätt att gissa. Eleven tvingas ha koll på både första och andra bokstavsljudet och kanske t.o.m. tvingas ljuda ihop dessa. I övrigt går träningen ut på helordsmetoden.