Posted on

En Gör Ingen Soppa

Detta är en lista över ordspråk på svenska. Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap, en värdering eller visdom och ibland används de för att ge en extra tyngd i en argumentation. Ett ordspråk utgör en språklig enhet som i oförändrad form inflikas i talet, medan talesättens sentensartade uttryck syntaktiskt följer den mening där de ingår. Ordspråken kan sällan spåras till en viss person, eftersom de i regel är av mycket hög ålder, en del är flera tusen år. Den äldsta, kända samlingen av ordspråk finns på 4000 år gamla sumeriska lertavlor. En mängd olika ordspråk härstammar från äldre bokverk som Gamla testamentet och Poetiska Eddans Havamal.Antalet vedertagna ordspråk är väsentligt mycket färre än talesätten som hela tiden ökar i takt med att språket utvecklas. Gamla talesätt försvinner successivt eller omformas efter modernare språkbruk. Många blir med tiden förvanskade genom missuppfattningar av den ursprungliga betydelsen till skillnad från de äldre, fixerade ordspråken där det ytterst sällan tillkommer nya formuleringar. En specialform av ordspråk är ordstäv.

Måste man ta bort gräset innan man lägger Markduk?
Gräv cirka 20 centimeter djupt och rensa bort gräs, ogräs och jord. Detta behöver du göra oavsett om altanen ska placeras i markhöjd eller en bit upp. Fyll med ett lager grus och jämna ut.
Nyheter Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram en lägesbild av den nationella cancerstrategin och dess implementering. Samtidigt får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas för behandling av cancer.Nyheter Den bristande tillgången på viktiga läkemedel är ett växande problem inom sjukvården. Möjliga lösningar på detta dilemma var ämnet för Sjukhusläkarnas och Industriläkarföreningens seminarium i Almedalen under onsdagen. (1 kommentar)

77% av Sveriges läkare läser Läkartidningen, vilket är den överlägset högsta räckvidden i målgruppen. Vare sig du ska lansera en ny produkt eller rekrytera en läkare så kan vi hjälpa dig att hitta den mediamix som passar dina behov bäst.
Nyheter Det kan vara bättre att gå back ett par år än att skära ner på personal i sjukvården. Det budskapet gav regeringen till regionerna på en pressträff i Almedalen. Samtidigt lovade regeringen att skjuta till mer pengar i höst.

I dag består vårdens styrning av en röra av otydliga signaler. Enligt Statskontoret fanns det 181 olika statsbidrag riktade till kommuner och regioner under 2021. Flest går till hälso- och sjukvården, alla med olika villkor och olika återrapporteringskrav. Ofta pågår parallella insatser, utredningar och uppdrag från staten till kommuner och regioner som åtminstone delvis överlappar varandra. Många regioner styr i sin tur sina medarbetare i detalj med ersättningssystem och lokala riktlinjer. Politikernas roll borde vara att fatta beslut om övergripande inriktning, mål och budget, medan vårdens innehåll borde överlämnas till läkare och andra professioner i vården. Lyssna på oss i professionen!
Nyheter Att mängden administration i sjukvården måste minska, är många överens om. Men hur ska det gå till? Möjligen är lösningen enkel, enligt Nationella vårdkompetensrådets Ann-Marie Wennberg Larkö. »Vi kanske ska vara lite mer obstinata och inte göra precis allting som sägs ska göras«, sa hon under ett panelsamtal i Almedalen. (2 kommentarer)Nyheter Hur rättssäkert är egentligen eAT-provet? Det frågar sig underläkaren Michel Laji som anmält Karolinska institutet till Justitieombudsmannen. Efter en intern utredning ger KI:s rektor underläkaren rätt på flera punkter. (9 kommentarer)

Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Nyheter Regeringen gör en översyn av Folkhälsomyndigheten, FHM. En utredning tillsätts också för om smittskyddslagen ska ändras – för att till exempel munskyddskrav ska kunna införas snabbare.Nyheter Digitalisering kan skapa mervärde för både patienten och vårdpersonalen – men det krävs att medarbetarna är med på tåget för att det ska gå vägen. »Får man inte med dem blir det ofta väldigt misslyckat«, säger forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir.

Nyheter Misshandelsdomen mot Paolo Macchiarini är mycket ovanlig, men samtidigt klargörande. »Medan tingsrätten öppnade för en mycket vittomfattande tillämpning av nödbestämmelsen för vårdens del, så stänger hovrätten den dörren«, säger Lena Wahlberg, docent med medicinsk rätt som specialitet.
Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet.I dag använder regeringen ofta Sveriges Kommuner och regioner, SKR, som en mellanhand när den vill påverka och styra hälso- och sjukvården. Överenskommelser med mångmiljardbelopp träffas med SKR i syfte att till exempel skapa kortare vårdköer, bättre primärvård och bättre arbetsmiljö i vården. Allt detta är på rubriknivå viktiga satsningar. Men villkoren är förhandlade med SKR, som är en intresseorganisation och en arbetsgivarorganisation med mycket liten demokratisk insyn. Låt myndigheterna fördela pengarna i stället, och låt regeringen och de enskilda regionerna bära det fulla ansvaret för hur villkoren utformas.

Nyheter Fyra forskare med koppling till Karolinska institutet fälls för oredlighet, enligt ett beslut från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Detta på grund av delvis manipulerade och förfalskade bilder i en vetenskaplig artikel. Forskarna själva har bestridit det hela.Debatt Sven Svederberg rapporterar att han behandlat patienter med akut lumbago/ischias med doxycyklin med god effekt. »Jag hoppas att mina iakttagelser kan ge ett uppslag till forskare som vill gripa sig an detta sjukdomstillstånd med ofta tråkiga följdeffekter«, skriver han. (2 kommentarer)

Nyheter Efter uppsägningar och sjukskrivningar når akutmottagningen i Trollhättan inte upp till minimibemanning. Nu måste en avdelning stängas och en ambulans dras in under några veckor, och personal tvingas flytta sin semester.
Nyheter Regionernas tuffa ekonomiska situation utgör ett problem för målet om 1 100 listade patienter per allmänläkare. Detta framkom vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Distriktsläkarföreningen.Vården förtjänar att styras lika långsiktigt. Med långsiktighet skulle goda reformer också få en chans att bli verklighet, inte bara flamma till som tillfälliga projektbloss som resulterar i fina pappersprodukter. Hälso- och sjukvården är i akut behov av en avsevärt bättre planering med tydliga ramar och långsiktiga satsningar.Nyheter Med sol och värme kommer festivaler och stora utomhusevenemenang – men också en baksida i form av skador och sår. Läkartidningen har frågat runt hur sommarens sjukvårdsorganisationer ser ut. Nyheter Magnus Johansson blir ny regiondirektör i Region Sörmland från i höst – och kliver därmed av sin nuvarande tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland efter bara fem månader. På flera andra samhällsområden har politiken från vänster till höger kommit överens om att det är viktigt med långsiktighet och hittat modeller för den. Inriktningen för försvarspolitiken har slagits fast genom fleråriga försvarsbeslut, något som gjordes redan innan vi fick allmän rösträtt. Infrastrukturinvesteringar planeras långsiktigt sedan lång tid, och för närvarande fattas 12-åriga beslut som förnyas vart fjärde år. Och sedan början av 1980-talet lämnar regeringen en forskningspolitisk proposition en gång vart fjärde år med de viktigaste prioriteringarna. På alla dessa områden har man först en bred process där berörda myndigheter och organisationer får komma till tals. Det ger tydliga och väl förankrade prioriteringar. Svensk hälso- och sjukvård styrs i dag på 21 olika sätt, av 21 olika huvudmän med olika förutsättningar och olika prioriteringar. Regionerna är helt enkelt för många, och flera av dem är för små. Samtidigt är den statliga styrningen svag. Den nya regeringen vill dock utreda för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, med färre men större regioner. Det är bra, men att eventuellt flytta huvudansvaret för vården kommer att ta lång tid, och problemen i vården är akuta. Primärvårdsreformen, kompetensförsörjningen, krisberedskapen, vårdplatsbristen och de växande vårdköerna är bara några av de problem som helt eller delvis beror på att regionerna inte på egen hand vill eller kan lösa problemen. Det finns många förbättringar av styrningen som kan och bör genomföras utan att vänta på en stor och komplicerad utredning. Visst är det märkligt att styrningen av svensk hälso- och sjukvård är så extremt ryckig och fragmenterad? Sjukvården är ju en av våra samhällsbärande funktioner; den är vital för att samhället ska fungera, både i fredstid och i kris. Medborgarna förväntar sig att staten och i det här fallet även regionerna uppfyller sin del av samhällskontraktet genom att erbjuda vård i tid när man blir sjuk. En mindre ryckig och mer sammanhållen styrning löser så klart inte alla sjukvårdens problem, men det finns många områden som skulle må bra av mer och fler långsiktiga satsningar.Nyheter Sahlgrenska universitetssjukhuset vill genomföra könsbekräftande kirurgi hos isländska patienter – men Socialstyrelsen kan inte ge något förhandsbesked om huruvida det är tillåtet. Hittills har sjukhuset inte fått några skarpa ansökningar.

Varför säger man kasta ett getöga?
Getöga betyder här inte ’öga på en get’ utan går tillbaka på det fornnordiska verbet geta (gäta), som betyder ’vakta, valla (boskap), förvara, vårda’. Getöga innebär alltså att hålla ett vakande öga på något (t. ex. boskap).
Nyheter Sjukvården har ett ansvar både att ställa om för att bli mer klimatsmart och för att rusta inför de negativa hälsoaspekter som klimatförändringarna kommer att medföra. Det menar Smer, Statens medicinsk-etiska råd, som nu uppmanar alla vårdaktörer att växla upp ansträngningarna för en mer hållbar vård.

Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används. Ordspråken är framför allt en eurasisk och afrikansk företeelse och återfinns tidigt i de äldsta skriftkulturerna, bland annat hos sumererna. De har varit särskilt populära bland främreorientaliska folk. Ett tidigt exempel är Ordspråksboken i Bibeln. ”Hávamál” vittnar om ordspråkens betydelse i fornnordisk tid. Somliga alltjämt vanligen använda ordspråk citeras redan av antika författare, till exempel ”Så länge det finns liv finns det hopp”.
Användning av väl valda ordspråk i rätt sammanhang anses i allmänhet som en indikation på att vederbörande har en hög allmänbildningsnivå och bra kunskaper i det aktuella språket och landets kultur. Många ordspråk är internationellt använda men andemening uttrycks ofta olika på olika språk beroende på kulturella skillnader men kan också bero på olika tolkningar när det inlånade ordspråket skulle översättas, som sen fått leva kvar. I vissa fall sammanfaller ordspråken i olika länder och kan översättas direkt.Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap eller en värdering man ställer sig bakom eller ge en extra tyngd i en argumentation genom användning av gamla lärdomar som visat sig hålla i längden. Ordspråken har spelat en viktig roll i det sociala livet och är också viktiga indikatorer på en kulturs värderingar och normer i allmänhet. Ordspråken tillhör ett språks allra svåraste delar att lära sig behärska när ett nytt språk skall läras in och kräver ofta djupa kunskaper om landets kultur, historia och inte minst i vilket sammanhang det är lämpligt att använda ett ordspråk.

Var kommer ordspråk ifrån?
Ordspråken kan sällan spåras till en viss person, eftersom de i regel är av mycket hög ålder, en del är flera tusen år. Den äldsta, kända samlingen av ordspråk finns på 4000 år gamla sumeriska lertavlor. En mängd olika ordspråk härstammar från äldre bokverk som Gamla testamentet och Poetiska Eddans Havamal.
Ett korsord, i vardagligt tal ofta kryss, är en ordgåta/ett ordpussel utlagt i ett rutsystem. Ett korsord löses genom att man med hjälp av olika ledtrådar fyller rutsystemet med bokstäver så att ord (lösningen) bildas horisontellt och vertikalt. Svårigheten består dels i att tolka de mer eller mindre kryptiska och ofta kortfattade ledtrådarna, på fackspråk benämnda nycklar eller ledord. Dessutom är orden ihopflätade i båda riktningarna, och därför måste de ingående bokstäverna samtidigt passa i mer än ett ord. Den svenska benämningen korsord lanserades av Svenska Dagbladet 1925 och kom från engelskans motsvarighet crossword (puzzle).Det er mange som søker etter hintet avlossa+skott og det har ikke noen svaralternativer i vår database. Hjelp oss å legge til svar til dette hintet nedenfor. Det fins foreløpig ingen svar til dette kryssordhintet. Vær den første til å legge til mulige svaralternativer.

Ett uttryck för kraftig berusning. Alika är det sydsvenska namnet på kaja, en fågel som begiven på de gamla bryggeriernas mäsk. Begreppet fyllkaja uppstod i samband med att man roade sig med att mata kajorna med bröd doppat i brännvin.
Betyder att man inte har något dölja eller försöker dölja något. Gamla tiders stolar hade ibland tillslutna sidor mellan stolsbenen, och under en sådan stol var det lätt att gömma något.

Mässing kallades en gång i tiden för bondens guld, då det var vanligt att man försilvrade mässingsföremål. När försilvringen nöttes av såg man föremålet i bara mässingen.

Vad finns det för ordspråk?
Lär dig 19 klassiska ordspråkSkrattar bäst som skrattar sist. … Ropa inte hej förrän du är över bäcken. … Synden straffar sig själv. … Den enes död är den andres bröd. … En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. … Har man sagt A får man säga B. … Politiker är som krokodiler, stora i käften men saknar öron.
Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.Betyder att något har gått alldeles galet. Uttrycket har sitt ursprung i när man långt tillbaka i tiden saltade fläsk för att bevara det. Fett fläsk ansågs som en delikatess. När fläsket sedan kokades gällde det att passa grytan så att fläsket inte kokade torrt så att fettet blev stekt.

En gång i tiden var södra Sverige känt för sitt goda smör som ansågs vara överlägset andra smörsorter. Det var alltid värt sitt pris, och därav uttryckets betydelse: Inte under några omständigheter, inte till något pris.
I forna tider ansågs det viktigt att ha kroppens vätskor i balans. Den som hade för mycket galla i kroppen kunde få magplågor och feber och dessutom bli arg och lättretlig. Därav detta uttryck som betyder att reta upp någon ordentligt. Temperamentsläran menar också att koleriker har ett överskott av galla.Detta uttryck för att ha mycket att göra kommer från lantbrukets foderhäck, ett slags galler vid transport av hö. Ibland blev häcken helt enkelt full med hö. Häck är också ett slags ställ över krubborna där stallhästar får sitt hö.

Vad menas med talesätt?
En variant av ordspråk är talesätt, en vedertagen, uttrycksfull stående fras (som ofta rymmer någon koncentrerad visdom).
En blandning av lera och långhalm användes förr som byggnadsmaterial. Materialet var dock inte vidare hållfast. Uttrycket avsåg ursprungligen något som inte höll ihop, i motsats till dagens betydelse att vara oskiljaktiga.När det förr i tiden behövdes ges namn åt stryk och ovett hittades namn på för att beskriva straffet, exempelvis munfisk (örfil), arsgädda (slag på baken) och ryggkonfekt.

Detta uttryck som betyder hela rasket eller alltihop kommer från lantbrukets skördande. Bara stubbåker återstår när säden har skördats och rubb var ett dialektalt uttryck för fjolårets stubb. Med rubb och stubb menades årets och fjolårets stubb.Betyder att det inte är någon fara eller ingen brådska. Kommer från det svenska ordspråket ”Det är ingen ko på isen så länge rumpan är i land”. Ordspråket kommer från att det är okej så länge kossan har fast mark under bakklövarna och kan rädda sig själv om isen brister.

Hur man än gör har man rumpan bak?
Hur man än vänder sig har man rumpan bak : om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok / av Lena Lind Palicki. Svenska.
Betyder att varken den ena eller den andra är bättre och handlar om kålsoppa. När man förr i tiden intog flytande föda var det att supa. Kålsoppa var basföda innan potatisen på 1800-talet började odlas i Sverige.Gröten fick oss att komma upp i smöret. Och en munfisk kunde göra ont. Många av våra vardagliga fraser och utryck kommer från det gamla bondesamhället. Här är historierna bakom 24 av dem.

Vanliga frågor – Kontakt – Prenumerera – Mina sidor – Kundservice – Nyhetsbrev – Om cookies – Upphovsrätt – Avtalsvillkor – Personuppgiftspolicy – Adform GDPR Opt-outGammalost tillverkades förr i tiden i norra Sverige. Efter lång lagring fick den en stickande doft och de flesta tyckte att den var osmaklig och äcklig.

De gamla svenska dialektorden geta och gäta betyder vakta boskap. Gätare kallades de som vaktade boskapen, och ofta handlade det om att bara titta till djuren. Där av uttrycket kasta ett getöga, att hastigt titta till. Förr om åren åt man tillsammans från ett gemensamt grötfat. En smörklump låg mitt i gröten och när man ätit sig fram till den var man uppe i smöret och hade fått det riktigt bra. Kommer från att man skulle vara försiktig när det gällde att tala om sin lycka, eftersom man kunde väcka de onda makterna. Som en besvärjelse tog man exempelvis i ett träbord samtidigt som man använde uttrycket.

Betyder att göra något av ingenting och kommer från en gammal folksaga där en tiggare ber en snål gumma om mat. När tiggaren sa att han visste hur man kokar soppa på en spik blev gumman nyfiken och ställde sig vid spisen. Snart hade tiggaren fått gumman att tillsätta en rad ingredienser och gumman förvånades över att man kunde koka så god soppa på en spik.Förr hade alla byar sin egen smed. Om smeden hade många järn i elden samtidigt, alltså höll på med många olika saker, var det lätt att han misslyckades med sitt arbete.

Ett uttryck som används när en situation framställs på värsta sätt och att man utgår från att det värsta händer. Kommer från att man förr trodde att det gick att locka fram en olycka genom att prata om den, eller att locka fram den onde genom att måla av honom på en vägg.
Ett slanguttryck från slutet av 1800-talet i betydelsen alltsammans eller hela rasket. Konkarong var en huvudbonad för kvinnor och troligen ansåg man mössan vara överväldigande.

Uttrycket, som betyder att vara i ett svårt läge, kommer från gamla tiders gruvarbete. Den person som klättrade ner i gruvan med eld bar facklan i munnen och kunde få det hett om öronen om han inte var tillräckligt snabb.Betyder att man fortsätter utan att låta sig hejdas och utan att tänka på eventuella hinder. Kommer från att man förr i tiden drog ett par ullstrumpor utanpå skorna för att inte halka på vintervägarna.

I gamla tider skrev man på värdshusen upp vad gästerna hade ätit och druckit med en krita på en griffeltavla. När gästerna skulle betala ”kom det till kritan”. I dag används uttrycket för att beskriva när verkligen gäller.
Koka, trolla och gör din egen godaste fattigmanssoppa, servera med knäckebröd eller nybakat bröd eller helt utan. Huvudsaken är tanken bakom denna maträtt.

Jag tycker det är viktigt att ta tillvara på matrester, extremt viktigt både för plånboken och miljön och personligen blir det lite av en sport att kunna trolla i köket med det som faktiskt finns hemma utan att det ska behövas stödhandlas vareviga dag.
Sortera din lista med protein och grönsaker. Du som jag har säkert en påse gröna ärtor i frysen, eller nån wokpåse, frysta majskolvar eller dylikt. Skriv ner allt.

Vad menas med ingen rök utan eld?
Om B är en logisk följd av A, och A gäller så måste B gälla. Etymologi: Från latinska Flamma fumo est proxima., från ett skådespel av Plautus, 100-talet f.Kr.
Idag tjugotjugo, hur många vet ens hur en rotselleri eller kålrot ser ut och vad gör man med dom? Vet era barn vad det är och vad som kan används till vad?Jag hoppas det är betydligt fler än jag tror och med rådande vegotrend föds ständigt nya recept och idéer så ta er tid och mingla runt i blogg/vlogg och poddvärlden och utmana en ny rotfrukt, grönsak per vecka som ni tidigare inte lagt märke till. Jag lovar ni kommer se en helt ny värld och nymodernistisk version av hur grödorna förädlats genom århundranden.

Vad menas bita i gräset?
SvenskaRedigera Etymologi: Från början ett uttryck för att stupa eller dö i strid. Bakgrunden är att soldater i dödskramp kan ses bita i marken.
Ta fram ett blädderblock och skriv ner de protein du har i frysen, såsom laxfiléer, kanske en halv falukorv, ett paket bacon eller 6-pack kotletter du köpt på nedsatt pris då bäst före datumet gått ut på dagen. Kycklingklubbor brukar jag alltid ha i frysen men när jag väl kommer på att jag vill använda dom så har jag såklart glömt ta upp dom i tid.

Sen alla små slattar som i alla fall jag är noga med att frysa in då det inte går åt direkt; pizzasås i en liten påse, en plastbytta med tacofärs, en halv rulle smördeg, ännu en påse utan etikett med höstens kalops, en lasagne i en matlåda osv osv.
Fanns det nån saltad fläskbit sparad så var det ren lyx. Man åt vad som fanns hemma efter årstid. Mycket odlade rotfrukter som hade lång hållbarhet, mycket bröd som bakades på eget kvarnmalet mjöl, soppor, buljonger från avkok och kryddor från naturen.

Tipsa gärna om ditt eget absolut bästa spartips i kommentarsfältet, och skulle du vilja koka ihop en egen fattigmanssoppa så ta gärna en bild med en liten beskrivning så lägger jag in det i detta inlägg.
Det är ganska otroligt egentligen att det man idag kallar fattigmansmat är rejäl, rustik mat från grunden, från begynnelsen? Det fanns liksom ingen inspiration att tillgå på den tiden från bloggar, poddar, vloggar, magasin och mat-tv. Man gick på känsla och kokade ihop det man trodde skulle mätta men ändå smakade gott. Där pratar vi fantasi i köket. Koka soppa på en spik och Cajsa Vargs citat; -”Man tager vad man haver”…Att äta billig mat är varken fult eller något att skämmas över, tvärtom. Gör en lista med olika maträtter du kan komma på av det du har hemma, det behöver nödvändigtvis inte vara en veckomatsedel utan bara olika rätter som du nu vet att du har ingredienser till. Titta på listan dagen innan och plocka upp det du behöver till morgondagens middag och tina det långsamt i kylskåpet till det är dags att laga middag. Slå på vatten. Tillsätt fond och chilisås, lagerblad och örtkrydda. Låt koka upp men sänk sedan värmen och koka med lock ca 30 – 40 minuter. Smaka av med örtsalt och nymald svartpeppar, toppa med persilja och servera med ett gott bröd.

Har man dåligt med pengar, behöver man spara in på utgifter eller bara vill äta ren och skär, rustik mat som inte tömmer ditt konto men som också är snällt mot miljön så ska man göra det med respekt för hur den svenska husmanskosten en gång skapades. Jag tycker det är vackert på något sätt, alla borde veta hur man gör, så med detta inläggen hoppas jag kunna inspirera nån av er därute.
Använd en rymlig gryta eller kastrull med lock. Smält smör och fräs på rotselleri, morot, potatis, palsternacka, purjolök och tomatpuré i ca 8 – 10 minuter. Rubriken till det här inlägget tycker jag är både mysigt och talar för hur det faktiskt var förr, man använde små medel med egenodlade grödor och bokstavligen trollade fram det godaste man kunde för att mätta allas munnar. Att vara hungrig och inte ha planerat är värsta fällan. Ni vet när man handlar och går i mataffären på tom mage och det ena efter det andra åker ner i korgen som egentligen inte skulle vara där.Självklart ska ni få ett gott recept som jag hoppas kan inspirera också. Alla vet vi att rotfrukter är både nyttigt, mättande, billigt och gör man storkok som detta så finns det mat i många dagar.Frysen är full av mat som faktiskt frusits in av en anledning nån gång men när man öppnar kylskåpet så är man förmodligen hungrig just där och då och det som då finns i frysen som behöver tinas är inte aktuellt.

Vill du hjälpa till? Finns det något viktigt svenskt ordspråk du vill lägga till, eller är det någonting som inte stämmer? Hör av dig till k[email protected] så lägger vi till och/eller ändrar i artikeln.

OBS: Vi har för de flesta ordspråken hämtat fakta från många olika källor för att få fram betydelse och ursprung. Detta medför samtidigt att det är möjligt att enskilda fakta kan vara diskutabla.
5. Använd en regel och ett vattenpass för att se att gruset är jämnt fördelat. Dra regeln över gruset för att släta ut eventuella ojämnheter och mät med vattenpasset. Är du ute efter en större prydnadsbuske som kan skydda mot både insyn och blåst? Här tipsar vi om åtta snabbväxande buskar som är perfekta för dig som inte har så mycket tålamod. Ett bra förarbete när du bygger en altan ger ett bättre resultat. Att lägga markduk under altanen gör att ogräs håller sig borta. Här bjuder vi på en guide hur du gör steg för steg.Genom att plantera växter som blommar ända in på senhösten kan du enkelt liva upp trädgården även när solen ibland lyser med sin frånvaro. Är de planterade växterna dessutom perenna kan du njuta av en färgglad trädgård år efter år, utan särskilt mycket ansträngning. I den här artikeln får du tips på fem av våra favoriter just nu när det kommer till höstblommande perenner som trivs i halvskugga.

Ättika, såpa, tralltvätt eller målartvätt? Borste eller högtryckstvätt? Nedan ger vi tips på vad du behöver för att tvätta altanen och hur du går tillväga för att göra den fräsch inför sommaren.När du ska bygga altan är det viktigt att göra ett ordentligt förarbete, däribland att lägga markduk. Att lägga markduk under altanen förhindrar nämligen ogräs och oönskade växtligheter att växa upp genom trädäcket. Nedan går vi igenom hur du gör steg för steg.

Behöver växterna något att klättra på eller vill du skydda uteplatsen mot vind eller insyn? En spaljé går att variera på många sätt och är lätt att bygga på egen hand.
Finns det något vackrare än rosor i en trädgård? Låt blommornas drottning ge din trädgård ett fint utseende och en magisk doft. Här tipsar vi om storblommiga klätterrosor som håller sig vackra hela sommaren.2. Gräv cirka 20 centimeter djupt och rensa bort gräs, ogräs och jord. Detta behöver du göra oavsett om altanen ska placeras i markhöjd eller en bit upp. Fyll med ett lager grus och jämna ut.

Varför säger man ingen ko på isen?
Etymologi: Förkortad variant av det är ingen ko på isen så länge stjärten är i land, vilket ska tolkas som att man inte behöver oroa sig så länge kon har fast mark under bakklövarna och kan rädda sig själv om isen brister. När man saknade rinnande vatten i lagårdarna ledde man korna till en sjö där de fick dricka.
Att byta kakel och klinkergolv badrummet ger ett stort lyft och ett fräschare intryck i din bostad. Här förklarar vi hur man går tillväga, vad du behöver köpa, samt vad som är extra viktigt att tänka på för att lyckas med projektet.

Vad betyder att gräset är grönare på andra sidan?
Gräset är grönare på andra sidan, är ett vanligt talesätt. Det betyder att man aldrig blir riktigt nöjd. Att det alltid verkar vara bättre, där man själv inte befinner sig.
Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.1. Börja med att noga mäta ut var altanen ska vara. Placera ut fyra pinnar i varje hörn enligt altanens mått. Spänn ett snöre runt pinnarna. Det gör att du får en överblick över altanens storlek samt vet var du ska gräva.

Soppa är den perfekta rätten att göra när du inte vet vad du ska äta till middag. Utgå ifrån vad du har hemma och laga en soppa med kyckling, grönsaker, kött eller varför inte fisksoppa? Tips! Bjud gärna soppan med ett gott hembakat bröd.
Ropa inte hej förrän du är över bäcken. (Man ska inte ta ut en seger i förskott. Och man ska definitivt inte vara för tidig med att tillkännage något man inte vet säkert.)

Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg. (Glädje gör sig bäst om den kan delas med någon, sorgen blir mindre tung om man inte är ensam om den.)Bjud på en värmande och krämig fisksoppa på grädde och vitt vin med fisk, musslor och läckra grönsaker som fänkål och purjolök. Servera med ett gott bröd.På italienska betyder Minestrone ”stor soppa” och det stora med den är att urvalet av ingredienser är så stort. Man tager helt enkelt vad man haver när den ska lagas. Så ta det här som bas – och lägg till eller ta bort ingredienser efter egen smak.En riktigt spännande soppa! Två hela vitlökar sätter nämligen fart på saker och ting. När vitlöken bakas förvandlas de råa smakerna till en rund, söt och nötig smak, och använder du bara en vitlök kommer du att ångra att du inte använde två.

Gulaschsoppa värmer och mättar och har riktigt härliga mustiga smaker. En perfekt soppa till lunch när vinterns alla aktiviteter fyller dagen. Här är ett klassiskt recept, har du bråttom använder du köttfärs i stället.
Soppor är lätt att variera och perfekt att servera både till lunch och middag. En maffig ostmacka eller ett varmt vitlöksbröd till passar perfekt. Här är 23 läckra, värmande och smakrika soppor. Allt från lenaste potatissoppa till kryddig tacosoppa med köttfärs.Gratinerad löksoppa – den här franska klassikern är verkligen gourmetmat med budgetpris. Några lökar, en skvätt vin, buljong och lite kryddor, och så en ostmacka till gratineringen. Voilà!

Kycklingsoppa – i många amerikanska filmer serveras kycklingsoppa om någon är förkyld. Om det fungerar vet vi inte men det är säkert gott med en värmande soppa när man känner sig hängig.