Posted on

Glaco Roll On Large

Ice Gel – Version 4 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Ice Gel Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 09062 Micro Liquid Compound Light&Metallic 1.2 Relevanta identifierade användningar

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer Artikelnummer 19718701 19718801 Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet7 Produkt Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Persistens och nedbrytbarhet Etanol är snabbt biologiskt nedbrytbar Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering ska inte förväntas Rörligheten i jord Rörlighet av ämnena i blandningen beror på deras hydrofila och hydrofoba egenskaper samt abiotiska och biotiska faktorer i marken, inklusive dess struktur, klimatförhållanden, säsong och marklevande organismer Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter Blandningen är inte klassificerad som farlig för ozonskiktet. Risken för andra negativa effekter som enskilda komponenter i blandningen kan ha på miljön (t.ex. risk för hormonstörande verkan, påverkan på den globala uppvärmningen) Avfallsbehandlingsmetoder AVSNITT 13: Avfallshantering Rekommendationer angående blandningen: förvara inte med kommunalt avfall. Kvarstoden lagras i sina ursprungliga behållare. Töm ej i avloppet. Avfallskod ska anges på platsen där avfall uppstår. Rekommendationer angående förpackningsavfall: återvinning / återanvändning / kassering av förpackningsavfall genomförs i enlighet med gällande föreskrifter. Endast helt tömda förpackningar kan vara föremål för återvinning. Föreslagen avfallskod: (Plastförpackningar). Gemenskapslagstiftningen: Europaparlamentets och Rådets direktiv: 2008/98/EG och 94/62/EG. AVSNITT 14: Transportinformation 14.1 UN-nummer Gäller ej, produkten är inte klassificerad som farlig under transport Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror Produkten är inte klassificerad som farlig under transport Särskilda skyddsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden Gäller ej Datum för utfärdande: Version: 1.0/SV Sida 7/9

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Viltavskräckningsmedel
Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 306005NP 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer 1730750 Artikelnummer Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningenI enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Sida 1 (6) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådsSida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn IKACLEAN FÄLGTVÄTT Artikel-nr 308xxxNP 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Sida 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Omarbetad 10/02/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD PREMIUM AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn PREMIUM 1.2 Relevanta identifierade användningar[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] 1.1 Produktbeteckning Anti-Fog Spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-06-02 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 16-0027 AgarosAVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG – Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer CAS-nr EG-nr 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningenSida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget FUKUPIKA Bugs & Droppings Removal Wipes (impregneringsvätska) 1.2 Relevanta1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Såpa Art. Nr: 51210, 51250, 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningenRevisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE040 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Bioflog – Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Bioflog Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
Sida 1 av 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr 1400101 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar Wipy – Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Wipy Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av Arnika – Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Arnika Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningAVS 14 – Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVS 14 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning Terolod AP 604/12 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Terolod AP 604/12 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådsSPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer: [EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 04292 Kiwami Extreme Gloss Shampoo Dark 1.2 Relevanta identifierade användningar Scander Neutralizer Automatic, refill Sida 1/6 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Automatic Utfärdad: 2013-03-13 Reviderat: Version 1 Sida 1/6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ

Säkerhetsdatablad CelluLyser Lysis Buffer Version 1.1 Utfärdandedatum: 2017-09-11 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktbeteckning: CelluLyser Lysis
Eclipse Biofarmab Zinksalva Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Eclipse Biofarmab Zinksalva Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets [EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 10163 Luxury Gloss 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Luftfräschare
Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Sidan 1 / 7 RVM Mesh Primer SDB-nr : 236220 V001.3 Reviderat den: 31.05.2015 Utskriftsdatum: 17.05.2016 Ersätter version från: 20.11.2014 1.1
[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] 1.1 Produktbeteckning GLOSSER CARNAUBA WASH & WAX Art.Nr. 124100 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.2 Relevanta identifierade användningarSäkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Versus Extra 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SURFACE SMOOTHER MINI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Is soft99 Glaco good?
It performs far better than a simple spray-on repellent and is easy to integrate into a car wash too. The fact you don’t need to faff with finding and cleaning a separate applicator only sweetens the deal.
Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Sida 1 (8) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

How long does rain repellent last?
about 3 months How long will a Rain‑X ® Original Glass Treatment application last? This product typically lasts about 3 months depending on weather and environmental conditions.
[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Black Black Hard Coat for Tire 1.2 Relevanta identifierade användningar av

How do you use Glaco roll on?
How to use the productRemove the cap, press the felt applicator onto the glass and gently squeeze the bottle to let out some liquid.Use the felt applicator to rub the liquid firmly into the glass. Be sure to get complete coverage.After drying for 5-10 minutes, wipe off the residue with a damp, wrung-out towel.
Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Dermosolve Antiseptisk Sårsalva 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HClSida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn ROSA BANDET 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

How long does Soft99 wax last?
A synthetic wax infused with natural carnauba wax, Dark and Black Wax is designed to add a deep shine to black cars as well as hydrophobic protection for up to two months.
[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Water-Based Tire Coating PURE SHINE 1.2 Relevanta identifierade användningar9 Utbildning och kurser Före arbetet med produkten bör användaren läsa hälso-och säkerhetsregler för hantering av kemikalier, i synnerhet genomgå en lämplig utbildning för en viss tjänst. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Kortet utvecklades utifrån de säkerhetsdatablad som tillhandahålls av tillverkaren, litteraturdata, onlinedatabaser samt kunskap och erfarenhet, med hänsyn till gällande lagstiftning. Ytterligare information Klassificering är baserad på forskningsresultat och data om farliga ämnen enligt beräkningsmetoden baserad på riktlinjerna i förordning 1272/2008 / EG (med senare ändringar). Datum för utfärdande Version: 1.0/SV Säkerhetsdatabladet utfärdat av: THETA Doradztwo Techniczne Ovanstående uppgifter är baserade på aktuella tillgängliga produktdata och tillverkarens erfarenhet och kunskap inom detta område. De utgör inte en kvalitativ beskrivning av produkten eller ett garanti på vissa produktegenskaper. Uppgifterna ska användas som stöd vid en säker transport, lagring och användning av produkten. Användaren fritas inte från sitt ansvar för missbruk av ovanstående uppgifterna och efterlevnad av alla rättsliga normer som gäller på detta område. Datum för utfärdande: Version: 1.0/SV Sida 9/9 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som EKOL AB Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] 1.1 Produktbeteckning 03131 Nano Hard Plastics Coat AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.2 Relevanta identifierade användningar av
[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 04165 Glaco Deicer Spray 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningarSÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningenVer 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Which Soft99 wax is best?
Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax Dark Coat Like our winner, it’s not the quickest to apply, needing up to 15 minutes to haze then requiring a little effort to buff, but Fusso Coat remains a top performer.
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer Artikelnummer 1872000 Hästvårdsprodukt Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningarSÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2017-12-12 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Protein A Variant PAII Artikelnummer:
FIRESTOP 100 VIT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.11.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn FIRESTOP 100 VIT

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Toluidinblå 0,5% ph4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Toluidinblå 0,5% ph4 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 NärmareSÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE056 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnetSÄKERHETSDATABLAD Patricia Rosa Sweet Pea 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Patricia Rosa Sweet Pea 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

What does Glaco glass compound do?
Using two types of abrasive, this convenient handheld glass compounder easily removes the toughest stains, traffic film, etc. It can remove old Glaco Ultra, and is perfect surface preparation before glass coating. The built-in felt pad means there is no need for any other sponges or cloths.
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer Artikelnummer 172700 Hästvårdsprodukt Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningar5 Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Andningsskydd När det gäller normal och avsedd användning, är det inte nödvändigt. Arbetsgivare är skyldig att säkerställa skyddsåtgärder som lämpar sig för en given verksamhetstyp och som uppfyller alla kvalitetskrav, inklusive deras underhåll och rengöring. Begränsning av miljöexponeringen Undvik utsläpp i miljön, inte heller ut i avloppen. Det bör kontrolleras utsläpp från ventilationen eller utrustningen på arbetsplatsen för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljölagar. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: vätska Färg: genomskinlig Lukt: karakteristisk Lukttröskel: ph-värde (25 C): 4,80 ± 0,5 Smältpunkt/fryspunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 o C Flampunkt: Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): gäller ej Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: gäller ej Ångtryck: Ångdensitet: Densitet (25 C): 1,029 ± 0,02 Löslighet.: löser sig i vatten Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: Dynamisk viskositet: Explosiva egenskaper: gäller ej Oxiderande egenskaper: gäller ej 9.2 Annan information Inga ytterligare undersökningsresultat. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Produkten är mindre reaktiv, den genomgår ingen polymerisation. Se avsnitt Kemisk stabilitet Vid rätt användning och lagring, är produkten stabil vid temperaturen under 40 C Risken för farliga reaktioner Är inte kända Förhållanden som ska undvikas Undvik värmekällor, antändningskällor, elektrostatiska urladdningar Oförenliga material Är inte kända. Datum för utfärdande: Version: 1.0/SV Sida 5/9 Omarbetad 10/02/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller [EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Super Gloss Shampoo B&D 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Datum 2015-06-01 Ersätter 2014-03-27 Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Ekofekt Polishbort Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade
20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen ochSÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-06-17 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 18-5001 Kaninantiserum

How durable is ultra Glaco?
Making use of Fusso technology, Ultra Glaco increases durability to 6 times longer than standard glass coatings! Resistant to wipers, dust, oil, car washes, and detergent, the water-repellency lasts up to one year! STORE SEALED BELOW 40℃, OUT OF DIRECT SUNLIGHT. AVOID HUMIDITY, FREEZING, AND WETTING.
[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] 1.1 Produktbeteckning Glaco Roll On Large AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet ellerSida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

SÄKERHETSDATABLAD Sida: 1 Datum: 14/08/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn: Vacuum GEL: Part Number: BS0013 1.2. Relevanta
SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningarScander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Eclipse Biofarmab Zinksalva – Version 2 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Eclipse Biofarmab Zinksalva Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändringSida: 1 Datum för sammanställning: 24/11/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP25 1.2 Relevanta identifierade

F 600 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) F 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 18.05.2016
Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådsBromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av EuropaparlamentetsSÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningenRAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN 1 [EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar] AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SMOOTH EGG Shampoo for Repair. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Det kan tillämpas som: rengöringsmedel för karosseri Det rekommenderas inte att tillämpa: inte bestämt. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare: Nowy Samochód S.A. Adress: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa, Polen Telefon/ fax: e-postadress: e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer 112 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412 Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 2.2 Märkningsuppgifter Faropiktogram och signalord FARA Namnen på de ämnen som anges på etiketten Innehåller: didecyldimetylammoniumklorid; alkylpolyglykosid. Uttryck som anger faroslag H315 H318 H412 Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Uttryck som anger försiktighetsåtgärder P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Datum för utfärdande: Version: 1.0/SV Sida 1/9 Sida 1 (5) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Snowclean Vinyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Hos oss betalar du tryggt och enkelt med Klarna, Swish, banköverföring och de vanligaste konto- och kreditkorten. Vi levererar även till företag med Klarna-faktura. Välj mellan hemleverans, leverans till postombud eller leverans till arbetsplatsen!
Var först med att få information om nya produkter, användartips, nya funktioner, kampanjer etc. Nyhetsbrev skickas några gånger per år, oftare under vår- och sommarperioden. Du kan avsäga dig tjänsten när du vill.Jubileumsutgåva! Extremt lättanvänd glasförsegling som appliceras snabbt och enkelt. Bildar en extremt hydrofob yta som gör att vatten rinner av till och med vid hastigheter under 45 km/h. Lagerförda produkter levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar. Vi handlägger ordrar löpande och beställningar lagda före kl. 13 skickas normalt samma dag. Vid mycket hög belastning kan leverans ta någon dag extra. Bilvårdsprodukter och tillbehör utvecklas ständigt – Så även vårt sortiment. Vi testar hela tiden nya produkter för att kunna erbjuda våra kunder det bästa sortimentet inom bilvård. Hos AUTODUDE hittar du marknadens bästa produkter till bra pris. Välkommen till AUTODUDE‘s nätbutik!Soft99 Glaco Roll On MAX är en extremt lättapplicerad glasförsegling som bildar ett osynligt, halt och maximalt vattenavstötande skyddslager på glasytan, vilket gör att de behandlade ytorna på ett mycket effektivt sätt stöter bort vatten och smuts. Det vatten- och smutsavvisande skyddslagret ger en förbättrad sikt och ökad säkerhet vid körning i dåliga väderförhållanden och minskar användningen av vindrutetorkare vid till och med vid hastigheter under 45 km/h, eftersom vattnet smidigt lämnar vindrutan av sig själv med hjälp av hastigheten. Enligt Soft99 fungerar denna produkt bäst i stadsmiljöer, då den är mer hydrofobisk än Ultra Glaco från samma tillverkare. Jubileumsutgåva!

Trots sin enkla applicering ger Glaco Roll MAX mycket imponerande smuts- och vattenavvisande egenskaper som enligt tillverkaren har en varaktighet på ca 6 månader. Enligt Soft99 fungerar denna produkt bäst i stadsmiljöer, då den är mer hydrofobisk än Ultra Glaco från samma tillverkare. Jämfört med Ultra Glaco är denna produkt mer hydrofobisk men aningen svagare gällande hållbarheten, som för denna produkt är ca 6 månader. REKOMMENDERAS STARKT!Glaco Roll On MAX är en jubileumsutgåva och är därför av ”Limited Edition” och har tillverkats i begränsad upplaga. Glasförseglingen Glaco Roll On MAX kan jämföras med Soft99 Roll On Large men med skillnaden att förpackningsstorleken är upp till 2,5 gånger så stor, vilket innebär att den kan täcka upp till 17 bilrutor! Flaskans ergonomiska design ger ett utmärkt grepp och den stora inbyggda applikatorn gör arbetet till en enkel uppgift! We tried the Roll On on both treated (using SOFT99 Glaco Compound) and untreated windscreens and the difference in performance was noticeable. Put simply, using both products together and you’ll get more effective and longer-lasting protection. We’ve found SOFT99, a Japanese car care company that offers rain repellents that it claims are easy to apply but can offer months of protection from a single application. Originally developed for the aviation industry, we’ve been testing its glass polish and repellent to see if it’s any good.

There’s little benefit to a rain repellent if it’s convoluted to apply or has an insanely long curing time (how long it takes before you can get it wet). With this in mind, this two-stage approach does take longer but the results last much longer.We applied the SOFT99 Glaco to three separate cars, one without preparation from the SOFT99 Compound and two with a treated for preparation. All three cars were washed as stated by SOFT99 and we used the same SOFT99 Creamy Shampoo, before using a drying towel to ensure the glass was clean.Very easy to use and with long-lasting hydrophobic action, SOFT99’s Glaco series is definitely worth considering for some extra safety and visibility on the road. It performs far better than a simple spray-on repellent and is easy to integrate into a car wash too. The fact you don’t need to faff with finding and cleaning a separate applicator only sweetens the deal.

How do I remove ultra Glaco?
In extreme cases, use a glass compound. In the case of fluoropolymer (Fusso) based rain repellent, such as Ultra Glaco, just the solvent may not be enough to remove the residue. In this case, use a glass compound to remove it.
As such, while it’s a little more work than a simple spray-on, if you prepare and coat your glass as you wash it, it’s really easy to apply and the results will be long lasting. There are only two real drawbacks to Glaco, the risk of streaks and packaging. The former relates to how you apply the Roll On – make sure to use both linear and circular motions to avoid streaks. Regarding the packaging, the English instructions are printed in tiny writing on a sticker that’s added over the top of the regular packaging and rather hard to read.

The Glaco Compound is applied to clean glass and is really easy to use (squeeze the body and use the attached foam applicator) and while it may look like a beige wax, it will turn whiter as it’s worked into the glass. Its job is to break down any existing rain repellents as well as any stubborn oils that aren’t shifted during regular shampooing. Once applied you simply hose the Compound off and your glass is ready for a coating.
Different ways of protecting your glass are available, from the simple spray-on examples that only offer a month of protection up to professionally applied ceramic glass coatings that last for a few years.Just so you know, whilst we may receive a commission or other compensation from the links on this page, we never allow this to influence product selections – read why you should trust us. Both options are designed with ergonomics in mind, featuring built-in applicators (so there’s no worry of finding or cleaning a separate one) and are operated by simply squeezing the bottle to dispense the product. The Glaco Roll On couldn’t be easy to use. Like the Compound, it features a built-in applicator and is operating by squeezing the bottle. As such, the application is simple and it’s really easy to regulate how much product you’re using. After applying it to every inch, wait 10 minutes before buffing away any excess product and you’ll be left with months of protection.

SOFT99 claims the Glaco range works as an ‘invisible wiper’ and at certain speeds (30mph) will render the wiper useless (although SOFT99 don’t recommend driving in the rain without wipers). In our testing the hydrophobic qualities are clear, rainwater beaded off the windscreen with ease and there’s none of that annoying juddering action with the wipers as seen with cheaper rain repellents.While the Glaco range is absolutely massive and includes everything from simple spray-ons to a little option for coating reversing cameras and mirrors, the two we’re testing are the Glaco Class Compound Roll On and the Glaco Glass Roll On. One of the best ways to improve winter driving safety is to invest in a good rain repellent. When applied to your glass it provides an invisible hydrophobic layer of protection. Soft99 Glaco Roll On Large är en glasförsegling med maximal vattenavstötningsförmåga och användarvänlighet. Glaco Roll On bildar ett osynligt, maximalt vattenavstötande skyddslager på glasytan. Tack vare detta behövs inte vindrutetorkare vid landsvägshastigheter, så slitaget på vindrutan minskar. ”Osynliga vindrutetorkare” till och med vid hastigheter under 45 km/h. Soft99:s ”stads-edition” bland glasförseglingar, då det är deras överlägset mest hydrofoba glasbehandlingen!

Glacon Roll On:s vattenavstötningsförmåga och lätthanterlighet gör den till en mycket användarvänlig produkt. Enligt Soft99 fungerar denna produkt bäst i stadsmiljöer, då den är mer hydrofobisk än Ultra Glaco från samma tillverkare. Jämfört med Ultra Glaco är denna produkt mer hydrofobisk men aningen svagare gällande hållbarheten, som för denna produkt är ca 6 månader. REKOMMENDERAS STARKT!
Lättanvänd glasförsegling som går snabbt och enkelt att applicera. Vattnet rinner till och med av vid hastigheter under 45 km/h. Soft99:s mest hydrofoba glasförsegling!

Just so you know, whilst we may receive a commission or other compensation from the links on this website, we never allow this to influence product selections – read why you should trust us
For a product that debuted nearly 40 years ago, it does have a number of redeeming qualities. The shine it brought out in black paintwork was unbeatable and the wax was a joy to work with. However, its age also means it relies on outdated materials (sponge) and has an offensive smell of solvents about it. Black car waxes are a fairly specialist product and there’s nothing that fits directly into the Soft99’s price bracket. It’s an affordable option and the only products cheaper are either sample pots or not worth your time. Most proper black car paste waxes start at nearly twice the price and simply can’t compete with the generous 30 applications from a single tin. Just realise that you’ll need to spend some extra money on a buffing towel and a decent applicator. Black cars look spectacular when freshly waxed and the Soft99’s finish was top quality. The black paintwork took on a deep, mirror-like finish, the sign of a good black wax. Those tiny swirls that detract from a black car’s finish were filled in with tiny filler to create a totally smooth surface. Running the back of your hand across a panel showed just how good those fillers were.There’s even a sponge applicator included for applying the wax. It’s perfectly acceptable if you have nothing else to apply it with, but it’s a smart idea to look at buying a proper foam or microfibre applicator sponge. The supplied sponge is coarse, cumbersome and difficult to use properly. Soft99 don’t supply a microfibre buffing towel either, meaning you’ll need to source your own to get the best finish possible.

The finish showed some good initial signs of durability too, rain beaded straight off and left the car looking just as glossy as when it was first applied. While it may only offer two months of protection, the glossy finish should remain looking good for that entire time.
If you’ve ever owned a black car you’ll probably be more than aware of how quickly the paintwork starts to show dirt. It’s not just mud and traffic film but tiny little imperfections in the paintwork too. These swirls and marks are particularly visible on black paintwork and contribute to a black car looking tired and slab-sided.The closest black car wax available would be Poorboy’s World Natty Paste Wax. With better durability than the Soft99 option and nice to work with thanks to its 100% carnauba construction, it’s arguably a better product. However, it’s almost twice the price and you only get 20 applications from the 235ml tin.

What is the difference between Glaco roll on and ultra?
The biggest difference is the duration of the effect. Ultra Glaco is a Fusso-based coating that lasts up to one year, and is resistant to detergent, friction, etc. If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.
The bigger issue however is that an application lasts for only eight weeks. For a wax you need to hand-apply, cure and buff away, eight weeks simply isn’t long enough to make it all worthwhile. This is especially true if you realise that modern spray waxes can offer longer protection, are easy to apply and cost roughly the same. While that black shine is excellent, the two-month durability is unacceptable.

The actual wax was incredibly easy to work with, thanks largely to how soft and buttery it was straight out of the tin. There was never any real fighting with the wax, even when it came to buffing. Tougher waxes often show resistance as you buff them, but the Soft99 wax lifted away with ease, leaving behind a deep gloss.
It also falls severely short in terms of durability. Two months is unacceptable for a hand-applied paste wax, even if the black finish is excellent. If you’re looking for an ultra-shiny show wax, or you enjoy hand-applying wax regularly, it’s fine. If not, Soft99 Fusso Coat might be twice the price, but it’s genuinely twice the product.We followed the printed instructions on the tin and prepared a black car by washing it first. We used the supplied applicator and left the wax for the recommended time before buffing it with a proper buffing towel. The car was then used as normal afterwards and inspected for its gloss and protective durability.

How do you use Glaco rain repellent?
And then you can wipe it off immediately.
A synthetic wax infused with natural carnauba wax, Dark and Black Wax is designed to add a deep shine to black cars as well as hydrophobic protection for up to two months. It also dates back to 1984, which means it must be doing something right to still be in production.