Posted on

Hur Får Man Pistollicens

För att du ska få din ansökan om vapentillstånd prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. När du har skickat in din blankett skickas en inbetalningsavi till din folkbokföringsadress. Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.Handläggningstiden för vapentillstånd kan variera beroende på säsong och antalet ansökningar. Här finns information om uppskattade handläggningstider, avgifter för olika vapentillstånd och kontaktuppgifter till vapenhandläggare.

Observera att polisen inte kan garantera handläggningstiden. Förväntad handläggningstid bygger på den mängd ansökningar som skickades in för ett antal veckor sedan. Om ansökningsmängden plötsligt ökar kommer handläggningstiden att bli längre.Den förväntade handläggningstiden för ärenden om vapentillstånd är just nu cirka 4 veckor. Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är.

Får man skjuta pistol hemma?
Är det olagligt? Utanför detaljplanelagt område är det tillåtet att skjuta. Notera dock att du inte får ha fasta installationer eftersom det räknas som skjutbana vilket kräver tillstånd från polismyndigheten. Även om skjutandet sker utanför detaljplanelagt område bör det ske måttligt.
Om din ansökan behöver kompletteras hör en handläggare av sig till dig. Du behöver alltså inte kontakta polisen. Har du en specifik fråga kring ditt ärende eller en annan vapenfråga är du välkommen att höra av dig till en vapenhandläggare. Du når dem genom att kontakta registrator i den region din fråga gäller. Kontaktuppgifter till regionernas vapenhandläggare

Det är möjligt att ansöka om vapenlicens och få godkänt även om man är dömd för brott sedan tidigare. Det krävs dock att en viss tid har gått sedan brottet begicks. Det är polismyndigheten som i varje enskilt fall fattar beslut om vapenlicens ska beviljas eller inte, varför jag inte kan ge ett klart svar på hur det kommer gå i ditt fall. Visserligen så har du inte begått något brott de senaste sex åren (annat än en fortkörning), men att du blivit dömd flera gånger gör dina chanser sämre att få vapentillstånd. Men som sagt, polismyndigheten gör en bedömning i varje enskilt fall och tar hänsyn till just dina omständigheter då de bedömer din lämplighet.
Det är polismyndigheten som beviljar vapenlicens (2 kapitlet 2 § vapenlagen). För att polismyndigheten ska bevilja vapenlicens så krävs det att det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kapitlet 5 § första stycket vapenlagen). Polismyndigheten gör här en bedömning i varje enskilt fall. De kontrollerar olika register för brottslighet och annan misskötsamhet för att se om personen tidigare har dömts för brott. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att man inte kan få vapenlicens bara för att man finns med i dessa register. Den tid som har gått sedan brottet begicks spelar bland annat roll här, ju längre tid som gått sedan brottet begicks ju troligare är det att man får vapenlicens. I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2009:13 s. 8) framgår det att en förutsättning för att få tillstånd att inneha vapen är att den sökande är pålitlig, omdömesgill och laglydig. Om den sökande inte är detta ska tillstånd som utgångspunkt inte ges. Det är dock möjligt att få tillstånd efter att en viss tid har gått. Hur länge denna tid ska vara beror på brottets svårighetsgrad. Om den sökande gjort sig skyldig till brott innehållande våld eller hot och brottet inte är ringa (mindre allvarligt) så ska tillstånd inte ges, i vart fall inte förrän tre till fem år har gått från den tidpunkt då brottet begicks. Vid grov brottslighet där vapen använts krävs det att det gått minst fem år eller längre beroende på omständigheterna. Vid mindre allvarliga brott kan det räcka att två år har gått för att tillstånd ska beviljas. Vid upprepad brottslighet så ska tillstånd normalt inte ges, även om påföljden bara blir böter, eftersom det tyder på bristande respekt för lagen. Första gången jag dömdes var när jag va 15 år då dömdes jag för misshandel och ja har även dömts för grov narkotikasmuggling men detta var dock för 6 år sedan.

Vad kostar det att börja med pistolskytte?
Grundkurser för nybörjare hålls två gånger per år, vanligtvis en på våren sen en på hösten. Kursen kostar 2000kr och då ingår kursmaterial, fika och ammunition. Klubbens vapen får lånas till och med nästkommande kurs, därefter förväntas man skaffa eget vapen.
Du måste ansöka om tillstånd för att få låna ett vapen av någon annan, om du inte redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen klass 1, ändamål jakt).Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning) ingår också rätt att inneha ammunition avsedd till det vapnet. För att inneha ammunition i övrigt krävs däremot särskilt tillstånd. Tillståndet kan främst komma i fråga för samlarändamål. Polismyndigheten prövar om det finns giltiga skäl för ett sådant tillstånd.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så går det även att skicka in en blankett, via e-post eller vanlig post. Här hittar du de vanligaste blanketterna för vapentillstånd.
Inför jaktsäsong är det vanligt att ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen ökar och därmed blir även handläggningstiderna längre. Ansök därför om tillstånd i god tid.Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Du behöver tillstånd från polisen för att få inneha vapen och ammunition eller om du ska låna ett vapen. Ansök om vapenlicens eller andra vapentillstånd via e-tjänst eller blankett beroende på ändamål.
Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning) ingår också rätt att inneha ljuddämpare som passar till vapnet. För övriga ändamål krävs däremot särskilt tillstånd, som Polismyndigheten prövar. Tillståndet kan främst ges för samlarändamål.Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.
Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen.Hej! Jag undrar vad som gäller angående övningsskytte på egen mark utanför detaljplanerat område. Finns det någon bestämmelse som säger något om avstånd till annans bostadshus? Förstår att det nog anses olämpligt att övningsskjuta med älgstudsare 15 meter från någons bostadshus, men är det olagligt? Tack för svar.

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.Målskjutning – Om man vill ha vapenlicens för målskjutning så måste man först och främst vara medlem i en godkänd skytteförening. Man ska ha varit medlem under ett halvårs tid och föreningen ska syssla med skytte med den vapentyp som man söker licens för. På polisens hemsida så kan man finna information om vad som krävs för att en skytteförening ska bli godkänd i polisens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.

Kan man skaffa vapen och skjuta rådjur från balkongen? Svaret på frågan är att det här beror på vem man är och var man bor. Om det är så att man uppfyller kraven för vapenlicens och det dessutom är så att man bor i ett område där det ibland är tillåtet med jakt på rådjur så kan det mycket väl bli möjligt med jakt från balkongen. Det här kräver förstås att den här jakten inte innebär fara för andra så man kan tänka sig att det då rör sig om ett hus som ligger avlägset från annan bebyggelse.För att få vapenlicens så ska man ansöka om detta hos Polismyndigheten. Man ansöker lokalt på den ort där man vill ha licensen. Innan Polismyndigheten överhuvudtaget ser närmre på ansökan så kommer de att kontrollera att man har betalat avgiften som krävs för licensansökan så detta ska man först och främst ta hand om. Det är också viktigt att veta att det i de flesta fall råder 18 års gräns för vapenlicensen. Det finns undantag så man kan alltid ta reda på om den typ av vapenlicens som man är intresserad av är giltig för yngre åldrar.

Det finns andra typer av skjutvapen, än gevär och pistoler, som kräver vapenlicens för att skjuta med. Ett exempel på det här är armborst, för att få skjuta armborst i Sverige så krävs det vapenlicens och att man är medlem i ett skyttegille för armborst. Det är liknande regler här som för pistol. Vad det gäller pilbåge så är detta vapen friat från licens och kan brukas relativt fritt. Det finns dock vissa föreskrifter på lokal nivå som kan inskränka denna frihet. T.ex. så har vissa områden krav på licens om pilbåge ska skjutas inom detaljplanbelagt område, dvs. bostadskvarter och villatomter. Ska dessutom minderårig bruka en pilbåge inom detta område så ska det sökas tillstånd från polisen.Man brukar tala om det som kallas för vapengarderob och det här betyder det antal vapen som man kan äga och få licens för. Man kan inte äga hur många vapen som helst och man måste alltid ha ett gott skäl till varför man ska ha ett visst vapen. Dessutom så kommer antalet vapen att styras av den typ av vapen som det rör. Det här är något som man måste ta reda på då man är intresserad av en viss pistol, ett gevär eller någon annan form av skjutdon. Det är också viktigt att förstå att man inte får ha dubbletter av vapenlicenser. Om man tappar bort en vapenlicens och sedan hittar den så måste man lämna tillbaka den licens som man fick av polisen under tiden som den andra var borta. Jaktvapenlicens – Det här är en licens som man behöver för att kunna jaga. För att få den så krävs det att man har avlagt jägarexamen och att man är skötsam och laglydig. Det får alltså inte finnas uppgifter om att man skulle ha begått grövre brott då man ansöker om jaktvapenlicens. Om man vill lära sig att skjuta så kan man bli medlem i en skytteklubb som erbjuder målskjutning. Då man själv vill skaffa pistoler för målskjutningen så måste man först ansöka om vapenlicens för detta. Om man får licensen beviljad så kan man alltså äga en pistol för detta syfte men det är viktigt att förstå att licensen inte kommer att vara en allmän licens som gör det möjligt att använda vapnet för jakt. Den som vill utöva jakt måste skaffa en unik licens för de vapen som ska användas för jakten men när man väl har denna licens så kan man använda den för vanlig målskjutning i en skytteklubb som man är medlem i.Vapen vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder är som huvudregel tillståndspliktiga. I vissa fall kan de anses effektbegränsande enligt vapenlagen. För att få vapenlicens för skjutvapen till en vapensamling krävs ett seriöst vapensamlarintresse. För minnesvapen krävs att vapnet har ett särskilt affektionsvärde för dig. Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Vid ansökan om licens fyll i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Vid avsaknad av organisationsnummer skrivs 16000000-0000. För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen.För att få inneha ett vapen för exempelvis jakt, målskytte eller en vapensamling behöver du vapenlicens. Olika regler gäller också för förvaring, transport, införsel/utförsel och inlämning av vapen.

Får man bära pistol om man har licens?
Om du lyckas att ”tigga” till dig en s:k ”skyddslicens” så får du bära vapen med dig ute i samhället.
Den som har vapentillstånd i Sverige har möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Det är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet att vid resa inom EU inneha de vapen som är införda i passet.

Olika regler gäller för införsel- och utförsel av skjutvapen till och från Sverige beroende på om den är tillfällig eller permanent, till ett land inom eller utanför EU eller till ett nordiskt land.
När du köper vapen från en privatperson måste du även skicka in säljarens originallicens tillsammans med din ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen. Det gäller även när du ansöker om förnyelse av tillstånd. Originallicensen ska vara märkt med ditt (sökandes) personnummer.Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning eller samling) ingår också rätt att inneha vapenmagasin som passar till vapnet. För övriga ändamål krävs däremot särskilt tillstånd, som Polismyndigheten prövar.

När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Som vapeninnehavare är du enligt vapenlagen ansvarig för att dina vapen förvaras i ett godkänt vapenskåp.

Det finns ingen skyldighet att stämpla eller signera vapentillstånd. En vapenlicens utan signatur och stämpel är alltså lika giltig som en vapenlicens med signatur och stämpel. Som ett led i arbetet kring digitalisering och effektivisering stämplas och signeras därför inte vapentillstånd längre.
Det är licensinnehavarens ansvar att söka ny licens. Har inte ansökan gjorts innan aktuell licens gått ut föreligger vapenbrott. Det rör sig om en ny ansökan till vilken skall bifogas föreningsintyg där föreningen intygar medlemskap, aktivitet samt att guldmärkesfordringarna uppfyllts. Förbundsledningen är medveten om kravet att uppfylla guldmärkesfordringarna kan ställa till problem för våra veteraner. Därför kommer fordringarna för veteranklassen att ses över. Resultatet kommer att läggas ut på hemsidan. RPS har framställt en blankett i frågan som skickats ut till polismyndigheterna. RPS rekommenderar polismyndigheterna att sända denna blankett till licensinnehavaren tre månader innan aktuell licens går ut. Blanketten ger också polismyndigheten möjlighet att ange handläggningstid.

RPS uppmanar också polismyndigheterna att erbjuda licensinnehavaren att vid första tillfället förnya samtliga tidsbegränsade licenser för att ”komma i takt” och framledes kunna förnya samtliga tidsbegränsade licenser vart femte år. Vad gäller licensavgiften säger RPS att om licens sökes för flera vapen vid ett och samma tillfällen bör detta kunna ske till ett och samma pris.
Grundkurser för nybörjare hålls två gånger per år, vanligtvis en på våren sen en på hösten. Kursen kostar 2000kr och då ingår kursmaterial, fika och ammunition. Klubbens vapen får lånas till och med nästkommande kurs, därefter förväntas man skaffa eget vapen.Knyppling, virkning, stickning och broderi – är dessa ord du känner dig bekant med men vill lära dig mer om och förstå skillnaden? Då har du hittat rätt! Textilhantverk är ett populärt sätt att få utlopp för sin kreativitet. En bra start är att gå en kurs för att lära dig grunderna och hitta likasinnade.En ansökan om vapenlicens skickas in till polisen där du bor och är folkbokförd. Glöm inte att avgiften för ansökan måste vara betald för att polisen ska påbörja handläggningen, samt att blanketten måste vara korrekt ifylld. Förutom dina personuppgifter och information om vapnet måste du ange ditt ändamål med vapnet. Du måste även bifoga ett intyg (till exempel kvitto eller faktura) på att du har ett godkänt vapenskåp. Det finns olika typer av ansökningar beroende på om du ska förvara vapnet hemma hos dig själv eller hos någon annan, eller om du bara vill ha tillstånd för att låna vapen.

Det är aldrig för sent att göra något meningsfullt. För dig som nått den gyllene åldern och vill få ut mer av dina aktiviteter kan dessa kurser inspirera dig att prova något nytt. Vill du stärka dina muskler och minska stelhet i leder? Senioryoga kan vara svaret. Tycker du om att arbeta med händerna kanske en snickarkurs sätter guldkant på din tillvaro.
Du måste ha fyllt 18 år för att ansöka om vapenlicens och i polisens anvisningar står det att du ska vara ”laglydig och skötsam”. Sedan finns det lite olika regler beroende på om det är ett jaktvapen (där godkänd jägarexamen krävs) eller om du sysslar med målskjutning (där du måste ha varit medlem i en skytteklubb i minst 6 månader). På polisens hemsida finns en lista med skytteföreningar som är godkända för att din vapenlicens ska vara giltig. Du kan även ansöka om vapen som avser samling och då behöver du komplettera din ansökan med ett ytterligare formulär.Ett tips är att vara ute i god tid när du skickar in din ansökan. Det har länge klagats på att polisen tar för lång tid på sig att hantera en vapenansökan. Polisen säger själva att du ska få besked på din ansökan inom max 30 dagar, men i verkligheten tar det snarare 2-4 månader beroende på vart i landet du bor. I Stockholm där väntetiden är som högst kan det ta upp emot 15 veckor. Planerar du att ta jägarexamen och är nyfiken på att veta mer om vapenlicens? Här går vi igenom hur processen går till och vad du behöver göra för att ansöka om vapenlicens. asså som sagt detta är inget jag planerat att göra utan ville bara veta om vilka regler det är som gäller. Tack för alla svar men ge gärna fler om det är nån som vet merDet har aldrig varit tillåtet att lämna ett vapen utan tillsyn. Enda alternativet är godkänt vapenskåp, Att ha delat vapen är att anse som en ”kompromiss” som nu mera inte ”gills. Och en bil anses inte som ”godkänd” vapenförvaring, dessutom så får man inte förvara dom delade vapendelarna på samma plats utan vital del skall antingen bäras med sig eller förvaras i godkänt vapenskåp eller likvärdigt.. Om du lyckas att ”tigga” till dig en s:k ”skyddslicens” så får du bära vapen med dig ute i samhället. Bör väl tilläggas att det är lättare att hitta en påse hönständer än att få en sådan licens.. När du inregistrerat ditt personliga Guldmärke, som är personligen numrerat, ligger detta till grund för mycket bra framöver och genom det så kan du också alltid påvisa att du erövrat märket. Ett råd är att sedan årligen fortsätta söka uppfylla proven för Årtalsmärken och när det är gjort, meddela också detta till Märkesansvarige så detta då kan föras in i vårt Medlems administrativa program. Alltså inte bara skjuta guldmärkesfordringar och endast föra in dessa i Föreningens SkjutPärm. Se till att rapportera in dessa! Varför är det bra? Läs nedan eller hoppa vidare till råd 2.När du ansöker om Föreningsintyg: Det är alltid Polisens lagar och förordningar och SPSF regler som styr. Kolla vad som gäller nu när du söker och gå inte på vad tror gäller eller vad som tidigare gällt. Var riktigt noggranna när ni fyller i alla rutor och annat i Föreningsintyget. Läs anvisningarna på föreningens Hemsida. Läs alla anvisningarna Polisen ger som bilaga till Föreningsintyget (ofta sid 3/3). Fråga om ni är osäker. Se till att kryssa i alla de rutor som skall kryssas och fyll i alla uppgifter i alla rutor som avses. Läs en gång till och kolla att allt är ok. Se till att få med allt (alla handlingar som du ska skicka in tillsammans med det ifyllda Föreningsintyget så vi kan bedöma om vi kan utfärda intyget) i samma epost brev till föreningen. Då vi är många skyttar som varje månad ansöker om F-intyg blir det alldeles ogörligt om ni skickar in ansökan och bilagorna och vid behov kompletteringar i olika e-postbrev. Vi behöver få allt i ett samlat e-postbrev. Kom också ihåg att vi i Pistolsektionen behöver tid för att hantera ansökningarna. Så var ute i god tid både för er och vår skull. Om inte kan det nödgas vänta till nästa möte och det vill vi ju inte. Du som skytt har att vara övrigt föreningsaktiv, se SHB Bilaga 8. När föreningen påbjuder behov av föreningsarbete har du att vara aktiv även i detta så som att vara funktionär, bygga skjutmål, vårda föreningens vapen etc. Om du inte kan då det påbjuds aktiviteter har du själv ansvar för att höra med Föreningsstyrelsen/Pistolsektionen om det finns något som du kan göra. Skriv upp vad du gjort, när du gjort detta och gärna om någon kan vidimera ditt engagemang. Spara det du gjort över
tid och fyll på i loggen med den senaste aktiviteten. Då kan du påvisa för minst det senaste halvåret att du även i detta varit aktiv som vi ska. 
Exempel: om du ska söka en ny licens eller förnya de du redan har då är det riktigt bra att ha detta inrapporterat. Ett exempel: Du kanske just detta år vill nyttja erhållna PPC poäng enligt SHB 5.1.2.4 som bevis på skjutskicklighet (poäng i PPC match/träning som motsvarar klassiska precisionspoäng för guldmärket) och då måste du tidigare ha rapporterat in och fått ditt Guldmärke registrerat. Du kan alltså inte hänvisa till PPC poängen om du inte har Guldmärket registrerat. Och ett annat exempel: när du fyllt 65 år och skjuter för årtalsmärke då erhåller du inteckningen för guldmärket efter att ha uppfyllt kompetensserierna för silver märket enligt SHB 5.1.2.2. Detta är viktigt, då vi vill ha aktiva skyttar med i föreningen även då man blir äldre och genom det kanske kan få något svårare att skjuta med lika precision som vid yngre år. Vem vill falla bort på grund av att man inte riktigt når upp till guldserierna som mångårig och aktiv äldre skytt? Och om du inte tidigare rapporterat in och fått ditt erövrade Guldmärke registrerat, när tiden begav sig och du med lätthet eller idogt övande, uppfyllde dina guldfordringar, ja då har du bara att söka göra detta även nu, så du kan påvisa skjutskickligheten om du vill få förnya din licens eller söka för ytterligare vapen. Och när detta då är gjort, ta då och registrera ditt Guldmärke! Men varför inte göra detta så snart du kan och får. Skjut inte upp detta är rådet framför allt till alla nyare skyttar. Om du är osäker på om du har registrerat ditt Guldmärke, hör av dig till Pistolsektionen så kan vi kolla upp detta i MAP.

Vid behov av föreningsintyg för Förnyelse: Sök i rätt tid! Polisen brukar påminna om att licensen är på gång att gå ut men det görs inte alltid och det är du som innehavare som ansvar att söka i tid. Vi kan inte skylla på Polisen. Polisen säger dock att om ansökan kommer in till myndigheten minst fyra veckor innan giltighetstiden går ut gäller det tidigare tillståndet tills ärendet slutligen avgjorts. Om inte ansökan inkommit minst fyra veckor innan så gäller tillståndet bara tiden ut. Dagen efter är det olaga vapeninnehav. Så ett viktigt råd är att skicka in förnyelse av tidsbegränsat tillstånd till polisen i god tid!
Och sök även i god tid hos oss avseende själva Föreningsintyget. Om du tänker minst fyra veckor hos Polisen kan du gärna inkomma några veckor innan hos oss i Föreningen. Vi ska bereda alla ansökningar som kommer in och det är många i en aktiv och till numerären så stor förening som vår. (Ett trevligt konstaterande vill jag dock understryka) Så för att säkra att vi som skyttar inte blir skyldig till olaga vapeninnehav (till dess vi blir av med tidsbegränsningarna) – in i tid med alla papper!I Svenska Pistolskytteförbundets Föreningsutskick 1-2022 understryker man, på förekommen anledning, vidden av att föreningsstyrelserna ser till att allting blir rätt i Föreningsintygen som vi skickar in till Polismyndigheten. Okunskap är ingen ursäkt säger man och det kan vi väl alla hålla med om. Samt så påminner man om att Förnyelse av vapenlicenser måste ske i tid. Bra med påstötningar som vill hjälpa för att inte stjälpa tänker vi.

Så till oss alla pistolskyttar, här följer några råd. Allt för att vi som förening ska fortsätta att fullt ut följa Handlingsreglerna enligt Bilaga 8, SHB och inte minst avseende hanteringen av Föreningsintyg. (Om du anser dig ha koll på allt, ta då denna läsning som ett tillfälle till att bara checka av dig själv).
Allmänt för att underlätta allt detta för dig: Se till att alltid föra loggbok på vad du skjuter minst två år tillbaka i tiden och sök ständigt över tid att vara aktiv enligt miniminivån. Då kan du alltid minst, när helst det behövs, påvisa att du uppfyllt kraven enligt ovan. Redogör för: År, datum, plats, vilket vapen/pipa/växelsats och antal skott. Minst 15 skott per vapen och tillfälle för att det skall ses som aktivt skytte. Du kan här också med fördel, i den löpande kronologin, skriva in dina övriga föreningsaktiva bidrag såsom funktionär, föreningsvapenvård etc. Se nedan.Guldmärket erövrat: Så snart du uppfyllt godkänt guldmärkesprov ska du själv meddela detta till Märkesansvariga i föreningen. Sedan rapporterar de detta till Förbundet för registrering. Detta är viktigt inte minst för framtida behov. Läs nedan om varför eller hoppa vidare till råd 2.

Se till att du vet vart du har ditt Pistolskyttekort. Förvara det med fördel bland dina licenser eller i skjutväskan. Om du tappat bort det, gå in på Pistolskytteförbundets hemsida och beställ ett nytt (gör det gärna nu när du läser detta). Om du ämnar tävla över föreningsnivå så krävs det att du har det. Det kan behöva uppvisas och då är det ju trist om man inte kan det. Samt, inte mist viktigt att om du ansöker om ett nytt Föreningsintyg (vilket bara kan utfärdas om man innehar Pistolskyttekortet) så underlättar det Pistolsektionens beredelse av ansökningarna om ni kan visa fotokopia på att ni har det.

Inledningsvis kan vi konstatera att om man uppsåtligen har en pistol i sitt hem utan att ha en vapenlicens för denna så utgör det ett vapenbrott enligt Vapenlagen 9 kap. 1 §. Därav spelar det ingen roll om pistolen ”bara skulle användas i självförsvar” – eftersom för att det ska vara lagligt att ha ett skjutvapen i hemmet måste man få tillstånd från Polismyndigheten i form av en vapenlicens (Vapenlagen 2 kap. 1 §).
Anledningen till att den svenska vapenlagstiftningen ser ut på detta viset tycker jag kan illustreras väl genom denna passage i propositionen till den nuvarande Vapenlagen: ” Det råder i vårt land sedan lång tid tillbaka en allmän enighet om behovet av en sträng kontroll av innehav och bruk av skjutvapen och ammunition” (Proposition 1995/96:52 s. 1189). Det ses helt enkelt som en självklarhet för lagstiftaren (riksdagen) att Sverige ska ha en strikt vapenlagstiftning med bland annat krav på licens. Något som jag menar även syns i att någon uppluckring av lagstiftningen, till min vetskap, aldrig är en del av den politiska debatten. Att den svenska vapenlagstiftningen är och ska förbli strikt verkar därför vara en självklarhet för alla riksdagspartierna.Det sistnämnda kravet är vagt och tar inte fasta på någon enskild situation, eftersom en individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Generellt kan din vapenlicens återkallas om du anses ha ett bristande omdöme och pålitlighet som gör att polisen anser att du inte är lämpad för att inneha vapen. Det kan exempelvis handla om att du har uppvisat ett våldsamt, hänsynslöst eller kränkande beteende mot någon. Eller att du har blivit dömd för brott eller att du har förlorat din jaktlicens. Det kan även bero på att du drabbas av neurologiska sjukdomar, synfel eller andra åkommor som drabbar din hälsa till den grad att du inte tillåts inneha ett vapentillstånd.

Får man skjuta pistol på privat mark?
Är det olagligt? Utanför detaljplanelagt område är det tillåtet att skjuta. Notera dock att du inte får ha fasta installationer eftersom det räknas som skjutbana vilket kräver tillstånd från polismyndigheten. Även om skjutandet sker utanför detaljplanelagt område bör det ske måttligt.
Om du ska köpa och inneha ett licensbelagt vapen, måste du ha en giltig vapenlicens för vapnet. Om du inte har en giltig licens, gör du dig skyldig till vapenbrott. I sådana fall har polisen rätt att beslagta dina vapen och du kan bli dömd till fängelse i upp till tre år. Om brottet anses vara grovt, kan du dömas till fängelse i två till fem år. Dessutom kan du bli skyldig att betala böter. Se därför till att alltid ha en giltig licens för alla vapen du har tänkt förvärva och inneha.I RÅ 1983 2:99 I dömdes en person till fängelse i två månader för rattfylleri och smitning från olycksplats. När frågan om gärningsmannen skulle få behålla sina jaktlicenser kom upp, bedömde regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsrätten) att det inte fanns något som pekade på att brotten skulle innebära att personen inte kommer att hantera sina vapen på ett omdömesgillt sätt. Därmed fick gärningsmannen behålla sina vapenlicenser, trots att gärningsmannen dömdes för rattfylleri och smitning från olycksplats.

Det finns olika skäl för att man kan få avslag på en ansökan om vapenlicens. Om polisen gör en bakgrundskontroll på dig och anser att du inte är en skötsam och laglydig person, till exempel för att du har begått brott tidigare, kan polisen anse att du inte är lämpad för att inneha vapenlicens. Du kan även få avslag på din ansökan om polisen inte anser att du har giltiga ändamål för din ansökan om vapenlicens, eller för att din ansökan innehåller felaktiga uppgifter. Se därför till att noggrant ange skälen till din ansökan, samt att ange korrekta uppgifter i din ansökan. Om du ansöker om vapen för jakt, är det dessutom viktigt att du har en jaktlicens som du kan uppvisa för polisen. Om du inte kan styrka att du har genomgått en jägarutbildning och erhållit en giltig jägarlicens, kan du få avslag på din ansökan om ändamålet med det är att inneha vapen för jakt.
Din ansökan om att få inneha vapen och ammunition samt lån av vapen ska skickas in till Polisen. Om du ansöker om licens för jaktvapen eller sportskytte, måste du ha ett giltigt intyg för jägarexamen eller medlemskap i en skytteförening. Följande information måste framgå tydligt i din ansökan om vapenlicens:Behöver du hjälp med att ansöka om vapenlicens, eller vill du överklaga ett beslut om indragen vapenlicens? På Enkla Juridik kan vi hjälpa dig. Vi jobbar främst med fasta priser och första juridiska utvärderingen är alltid kostnadsfri. Välkommen!

Om din vapenlicens exempelvis dras in på grund av att polisen anser att din pålitlighet och laglydnad brister, måste du kunna styrka att du är en skötsam, omdömesgill och laglydig person. Detta kan du göra genom en motivation som styrker att ditt lagbrott inte står i proportion till polisens beslut att dra in din vapenlicens. I din överklagan kan du även styrka din personliga lämplighet genom att visa att du har en stabil inkomst, sysselsättning och ett ordnat liv i övrigt.

Sverige är ett av de länder med högst vapenägande per capita i Europa. Samtidigt är förvärv och innehav av vapen förenat med stränga krav, vilka inte alltid är lätta att hålla koll på. För att veta om du behöver licens för ditt vapen, hur du införskaffar licensen och vad för typ av licens du behöver, är det viktigt att ha koll på reglerna. Nedan följer viktig information du bör ha koll på om du vill äga vapen för exempelvis jakt, sportskytte eller andra ändamål. Alternativt vad du kan göra om din vapenlicens blivit indragen på felaktiga grunder.I HFD 2021 Ref 43 uppstod frågan om det fanns grund för återkallelse av en persons vapenlicens på grund av dennes engagemang i en våldsbejakande organisation. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att vapenlicens inte kan återkallas enbart på grund av personens åsikter eller medlemskap i politiska organisationer eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen. Domstolen ansåg vidare att den tilltalade inte visade något bristande personligt omdöme, pålitlighet, laglydnad eller annan brottslighet som antydde att personen inte var lämpad att inneha vapen. Därför beslutade domstolen att den tilltalades vapenlicens inte skulle dras in.

För att få vapenlicens måste du vara över 18 år gammal. Du måste även vara en skötsam och laglydig medborgare och kunna motivera ditt syfte med att inneha vapnet. Detta beror på att polisen tittar på om det finns en risk för att vapnet kan missbrukas eller annars användas för ändamål som inte är tillåtna eller förenliga med vapenlagen. Det innebär att du i regel inte ska ha begått några brott, eftersom detta ofta minskar dina chanser att beviljas vapenlicens. Observera att polisen gör en helhetsbedömning av din ansökan samt huruvida du är personligt och psykiskt lämpad att inneha vapenlicens. Detta gäller även när du ansöker om att få din vapenlicens förnyad efter att den har löpt ut. Om du exempelvis inte beviljas vapenlicens på grund av ditt psykiska hälsotillstånd, måste du kunna styrka att ditt hälsotillstånd inte påverkar ditt omdöme och lämplighet att inneha vapenlicens. Det kan exempelvis vara nödvändigt att du införskaffar ett läkarintyg som styrker detta, samt att sjukdomsbilden som låg till grund för avslaget på din ansökan är felaktig. Tänk på att du har bevisbördan för att polisen har gjort fel bedömning. Det är därför viktigt att du noggrant och utförligt motiverar varför du anser att polisen har fel, samt att du inkommer med erforderlig bevisning som styrker att polisen borde ändra sitt beslut.En vapenlicens är en licens eller tillstånd som utfärdas av polismyndigheten i personens lokala kommun, och tillåter licenstagaren att köpa, äga, inneha samt använda skjutvapen. En vapenlicens är ofta förenad med stränga restriktioner när det gäller exempelvis vilka typ av vapen man får äga, lagring av vapnet, genomgång av kurs i skjutvapensäkerhet, bakgrundskontroll samt hur och när vapnet får användas. Licensen eller tillståndet kan därmed variera beroende på vilka vapen man vill inneha, samt vilken verksamhet eller ändamål man använder vapnet inom. De vanligaste ändamålen för vapeninnehav är jakt eller sportskytte.

Får man ha pistol hemma i Sverige?
Inledningsvis kan vi konstatera att om man uppsåtligen har en pistol i sitt hem utan att ha en vapenlicens för denna så utgör det ett vapenbrott enligt Vapenlagen 9 kap. 1 §.
För att få din ansökan om vapenlicens prövad av polisen måste du betala en avgift när du skickar in din ansökan. Avgiften är ovillkorlig och tas ut oberoende av om din ansökan beviljas eller inte, och betalas genom en betalningsavi som skickas till adressen där du är folkbokförd. Handläggningen kan inte påbörjas förrän du har betalat ansökningsavgiften, varför det är viktigt att du betalar i god tid om du vill att din ansökan ska behandlas snarast möjligt.Din vapenlicens återkallas av polisen om det finns skälig anledning att återkalla tillståndet. Din överklagan ska skickas in till polisen men ställas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets du var folkbokförd vid tidpunkten för när beslutet togs. Vidare ska din överklagan innehålla en motivation till varför du anser att polisens bedömning är felaktig och vilket beslut du istället anser att de borde fatta.

Processen för att erhålla vapenlicens kan variera från fall till fall, beroende på ändamålet med tillståndet. Generellt kan processen gå till på följande sätt:
Din ansökan gör du via en e-tjänst på polisens hemsida. Se till att noggrant fylla i samtliga obligatoriska fält korrekt så att handläggningen av din ansökan kan ske så smidigt som möjligt.Kostnaden för din vapenlicens kan variera beroende på ändamålet med licensen. Tillstånd för att inneha ditt första skjutvapen kostar 870 SEK. Ansökan om licens för nästföljande vapen kostar vanligtvis 320 SEK. I denna länk kan du se den fullständiga tabellen över kostnader för olika vapenlicenser.

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
Skulle brottet istället vara grovt, döms för brottet grovt vapenbrott. I lagen finns ett antal uppräknade omständigheter som särskilt ska beaktas när ett brott ska bedömas som grovt. En av dessa är om vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats. Det kan röra sig om innehav av vapen på ett torg, en buss, eller ett skolområde men även i en skogsdunge som tillfälligt används som en festplats.

En annan omständighet som kan beaktas är om vapnet påträffats i anslutning till narkotika. Även vapnets beskaffenhet kan påverka brottets svårighetsgrad. Exempel på vapen som bör betraktas som särskilt farliga är automatgevär, kulspruta och pansarskott. Vidare kan antalet innehav påverka bedömningen, lika så om vapnet kan befaras användas för att hota någon eller utöva annat slag av påtryckningar som utgör brott.
Till skillnad från många andra brott krävs inget uppsåt till att faktiskt begå vapenbrott. Innehar du ett vapen utan tillstånd spelar det ingen roll att du inte hade för avsikt att använda vapnet eller att du inte visst att tillstånd behövdes. Om du däremot ovetandes innehar ett vapen till följd av att någon exempelvis gömt ett vapen i din bil utgör det inte ett brott.Om brottet är ringa döms istället till fängelse i högst sex månader. Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och ringa brott framkommer av tidigare domar. I ett fall dömdes innehavet som ringa när ett vapen satt uppsatt på väggen som prydnadsändamål. I ett annat fall ansågs ett obrukbart hagelgevär som var svårt att reparera som ett ringa vapenbrott.

Enligt vapenlagen döms den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet för vapenbrott till fängelse i högst tre år.

Vad kostar det att ta pistol licens?
Avgifter för vapentillståndVapentillståndSEKTillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet870Nästföljande vapen320Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen225Tillstånd att inneha ammunition320
Påföljden för grovt vapenbrott är fängelse i lägst två och högst fem år. Om brottet bedöms som synnerligen grovs blir påföljden fängelse i lägst fyra år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhetInnan vi lämnar ut eller levererar licenspliktig ammunition ska du uppvisa eller skicka in en kopia på både din vapenlicens och legitimation till Sportec AB, antingen via brev eller mail. Om varorna ska skickas går dessa som farligt gods och endast till en adress där mottagaren kan ta emot varorna personligen.

Att äga en egen pistol som man kan ställa in efter sina egna personliga förutsättningar och inställningar på är ett stort steg för en ny skytt. Det är även en stor fördel om man har som avsikt att bli bra på pistolskytte. Dock gäller det inte vem som helst, utan det ställs en mängd hårda krav på den som ska tillåtas inneha skjutvapen.

När detta är gjort så lämnar du en ansökan till föreningens styrelse om att få ett föreningsintyg beviljat. Styrelsen beslutar om att bevilja eller avslå din ansökan på ett styrelsemöte och skickar i det första fallet in intyget till Polisen. Licensansökan skickar du själv in. Du kommer även att behöva visa att du kan förvara ditt vapen på ett tillfredsställande sätt. Om Polisen finner dig lämplig att inneha skjutvapen så beviljar de din licensansökan.
Efter att du har varit aktiv med din pistol i kaliber .22 i sex månaders tid och har behov av ett vapen i annan kaliber, så kan du ansöka om ett föreningsintyg för detta. Tillvägagångssättet är detsamma. Polismyndigheten har fastställt vad som krävs för att sökanden ska anses ha behov. Det baseras på skyttets skytteaktivitet och har beskrivits i allmänna råd från Polismyndigheten. (FAP 551-3). Du måste anmäla din adressändring till din huvudförening. Föreningen uppdaterar medlemsregistret i MAP (medlemsadministrativt program) vars adressregister ligger till grund för utskicket av Nationellt Pistolskytte. Har din förening fel adress kommer tidningen att skickas till fel adress.SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.Inkomna beställningar behandlas normalt av kansliet inom en vecka. Om du inte fått ditt kort (via din förening) beror det på en av följande fyra orsaker: 1: Uppgift om ditt godkända prov har inte kommit in till kansliet. 2: Betalning har inte inkommit på förbundets konto. 3: Föreningens ansvariga för MAP har inte lagt in de nya medlemmarna i systemet. 4: Korten har sänts till föreningens adress, men ännu inte hittat fram till dig. Som provtagare skall du fråga din kursledare eller föreningsstyrelsen om du väntat orimligt länge (1 månad eller mer).

Vapenförorningens krav: Sökanden skall ha fyllt 18 år, uppfyllt fodringarna för SPSF Guldmärke (eller annan organisations krav, om denna organisation skall intyga), varit aktiv de senaste sex månaderna i en till SPSF ansluten förening (om det är SPSF verksamhet som avses), vara lämplig (vandelsprövning) och av polisen bedöms ha behov av vapnet. Intyg om aktivitet kan ges av till SPSF (eller annan aktuell organisation) ansluten förening.
Det är vanligt att polisen gör så. Om detta har författningsstöd har vad vi vet inte prövats. Förfaringssättet är tvärt emot vad lagstiftaren ville åstadkomma, och SPSF anser det legalt tveksamt och moraliskt olämpligt.Jag har ansökt om förnyat tillstånd att inneha en pistol. Polisen avvisar ansökan med motivet att den inkommit mindre än 4 veckor innan det gamla licensen gick ut? Kan de göra så?

Nu för tiden utfärdas bara pistollicenser som har 5 års giltighet. Licenserna måste alltså förnyas vart 5:e år med ett nytt föreningsintyg om aktivt deltagande och att man på nytt bevisat att man klarat ”Guldfodringarna”. (Undantagna är fripistoler som bara kan laddas med ett skott åt gången.)
En bra begagnad pistol kan man få för ca 3000:- En ny kostar 8.000:- och uppåt. Vill man ha bästa VM standard så kan prislappen stiga uppemot 30-40.000:-…Den första licens polisen beviljar är för en pistol i kaliber .22 – en .22:a (0,22 tum = 5.6mm). Det är den kalibern nybörjare övningsskjuter med. Långt mer än hälften av alla skott som skjuts på banan är kaliber .22.

Efter ytterligare sex månader Du söka föreningsintyg för licens för ett vapen med grövre kaliber. Det kan då vara 9mm (som polisen och försvaret använder), en cal .45 (som Du sett i otaliga Hollywood filmer) eller cal .32 som många tävlingsskyttar använder.
Det finns några andra, lägre, avgifter om man är ungdom (max 25år) familj eller pensionär. I avgiften ingår Pistolskytteförbundets tidning och försäkring.Tröskeln, uppemot 7.230:-, för en ny skytt är ganska hög, men det är en långsiktig investering! Även om du inte fortsätter skjuta så är vapenskåpet – fyllt med allt annat du är rädd om – en bra inbrottsförsäkring.

Skillnad vapenlicens och jägarexamen – Att ta en jägarexamen innebär inte att man automatiskt får vapenlicens. Man måste efter jägarexamen söka vapenlicens likväl.
Jag är ganska intresserad av vapen och undrar därför vilka vägar som finns för att kunna få vapenlicens. Jag vill gärna skjuta på bana men har också ett samlingsintresse.Ett krav som måste uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd är att du är en aktiv medlem i en skytteförening. Att vara aktiv innebär att du ska ha varit medlem minst 6 månader, samt blivit godkänd på ett särskilt skjutprov hos föreningen (gäller endast om ansökan gäller enhandsvapen).En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen. Detta bör gälla även om det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser, som inte medfört svårare påföljd än böter, men som tyder på en bristande respekt för gällande författningar.Vilka vapen omfattas av licens – Vapenlagen tar framförallt sikte på det som i folkmun betraktas som skjutvapen. Det vill säga ett vapen som skjuter projektiler med hjälp av krutladdningar eller med hjälp av gas (1 kap. 2 § vapl). Detta innebär att alla gevär, pistoler etc. omfattas av licens. Ett grundkrav för att få tillstånd s.k. vapenlicens är att man är 18 år. Undantag finns för vissa effektbegränsade vapen exempelvis om det är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st vapenlagen). Ansökan görs till Polismyndigheten (2 kap. 2 § vapenlagen). En bedömning görs huruvida personen som ansöker är lämplig. Ett avslag kan göras exempelvis om personen tidigare har begått ett allvarligare brott. Vid ansökan ska ett intyg från föreningen lämnas om att ett medlemskap finns samt om det eventuella skjutprovet.Ytterligare information – Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.” (se här). För att bedöma risken för missbruk av vapnet gör polisen en kontroll i olika register om man är registrerad för brott eller annan misskötsamhet. En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Vad innebär detta för dig – Det finns som ovan ett antal krav för att få erhålla vapenlicens. Alla vapen som benämnas som skjutvapen omfattas av licens. Man kan gå vägen via polismyndigheten så som anges i vapenlagen, och som konstaterat innebär inte en jägarexamen en automatisk licens utan man måste som vanligt söka licens via polisen enligt vapenlagen.

När man skjuter pistol är det viktigt att ha en
pistol som känns bra att skjuta med. Har man ett ergonomiskt grepp ska det passa, och vikt och balans ska kännas rätt. Eftersom vi är lite olika behöver siktet ställas in efter den som skjuter. Med ett lånat vapen är det naturligtvis svårt att få allt att kännas perfekt, och den som går in för skytte vill därför troligen skaffa sig ett eget vapen så att man kan anpassa det som man själv vill.
OBS! Det är alltså inte godkänt att skaffa ett vapen för att du tycker att det är roligt när det säger “pang” eller för att det känns tryggt att ha ett vapen. Både Polisen och styrelsen kan därför ifrågasätta att du vill skaffa licens. Två varningssignaler är om du vill ha ett vapen som är dåligt lämpat till den gren du ska utöva, eller om du vill köpa många vapen på en gång.Observera att det är upp till styrelsen att bedöma om du uppfyller kraven för att få föreningsintyg, och styrelsen kan besluta att inte skriva ut ett intyg om det finns skäl för det.

Kan man bli nekad vapenlicens?
Det finns olika skäl för att man kan få avslag på en ansökan om vapenlicens. Om polisen gör en bakgrundskontroll på dig och anser att du inte är en skötsam och laglydig person, till exempel för att du har begått brott tidigare, kan polisen anse att du inte är lämpad för att inneha vapenlicens.
Om du uppfyller ovanstående krav kontaktar du din förening och ber dem att skicka ett föreningsintyg till polisen där föreningen går i god för att du uppfyller kraven. Du kontaktar föreningen via mailadressen [email protected]. För att fylla i intyget behöver föreningen uppgifter både om de vapen som du redan har och det du tänker ansöka om licens för:

Vapenlagen, 2 kap. 4§: En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål…OBS! Maila till [email protected] eller någon i styrelsen innan du lämnar in en ansökan till Polisen så att du vet att du uppfyller alla krav och att föreningen kommer att intyga att du är lämplig!För att kunna få tillstånd att köpa ett eget vapen måste man ansöka om en vapenlicens hos polisen. Tillståndet gäller för ett vapen, så för varje vapen man vill köpa måste man lämna in en ny ansökan. För att Polisen ska godkänna en vapenlicens krävs att din förening intygar till Polisen att du är en seriös idrottsutövare och att du uppfyller de krav som ställs på dig som skytt. Vi anv\u00E4nder cookies p\u00E5 v\u00E5r webbplats f\u00F6r att m\u00F6jligg\u00F6ra olika tj\u00E4nster och funktioner, samt f\u00F6r att l\u00E4ra oss hur bes\u00F6karna interagerar med sajten. Att skaffa vapenlicens innebär ett stort ansvar. Här följer de kriterier som LVF Stockholm ställer inom respektive skytteform för utfärda det intyg, föreningsintyget, som krävs för att du ska kunna få licens på ett eget tävlingsvapen.

Vad krävs för att få vapenlicens för pistol?
För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. Cachad
När ansökan är godkänd av styrelsen, fyll då i ett Föreningsintyg (Polisens blankett) och skicka till Styrelsen (helst via mejl) för kontroll och underskrift. Var noga med att fylla i det exakta datumet du blev medlem, det vill säga år, månad och dag. Dessutom: du måste fylla i det diarienummer som din ursprungliga licensansökan har fått.

Vad är straffet för att ha en pistol?
Enligt vapenlagen döms den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet för vapenbrott till fängelse i högst tre år. Om brottet är ringa döms istället till fängelse i högst sex månader.
När du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt.

Undantag från kravet på aktivitet får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.
Godkända guldserier i precision kan endast uppnås genom vanlig precisionsskjutning, stående utan stödhand mot en precisionstavla, när det gäller nybörjare och alla andra som ännu inte har erövrat det faktiska Pistolskyttemärket i Guld.Du ska ha varit aktiv medlem i en skytteförening, som utövar den skyttegren som vapnet är avsett för, i minst sex månader och ha visat särskild skjutskicklighet (ha skjutit guldmärke). Dessutom krävs att förvaringskraven är uppfyllda.

Grundkraven är att man ska skjuta 3 st precisionsserier där kraven är lite olika beroende på ålder och vapen mm, samt 3 st tillämpningsserier där det smidigaste är ett cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°, där man ska ha 6 träff med en skjuttid på 15 sekunder.
Har man jägarexamen och ska låna ett jaktvapen, men saknar egen vapenlicens, ska man ansöka om ett så kallat ”lånetillstånd” hos polisen. Lånar man ett vapen skall det upprättas en lånehandling mellan utlånare och låntagare.

Får man köpa pistol med jägarexamen?
Den som har fyllt 18 år och har godkänd jägarexamen kan ansöka om vapenlicens för jaktändamål och köpa egna jaktvapen. Man kan även låna ett vapen för självständig användning om man har egen vapenlicens för samma vapentyp (utfärdad för jaktändamål).
Den som har fyllt 18 år och har godkänd jägarexamen kan ansöka om vapenlicens för jaktändamål och köpa egna jaktvapen. Man kan även låna ett vapen för självständig användning om man har egen vapenlicens för samma vapentyp (utfärdad för jaktändamål).Max pistolpaketet är för dig som vill prova lite av varje i både fin- och grovkaliber och även skjuta mer med varje vapen. Du provar 20skott med Glock 44 .22kaliber, 20skott med Glock 17 9mm kaliber och 20skott med Walther PPQ45 .45 kaliber.

Om du vill prova träffa på riktigt ska du testa vår AR-15 baserade PC Carbine , gevär i kompakt format utrustat med rödpunktsikte och lasersikte samt frontgrepp för bästa precision.
Sällskapet kan se skyttarna genom en glasvägg i direkt anslutning till skjutbanan. Det är inte garanterat att ditt sällskap kan följa med in på själva skjutbanan. Det bedöms av instruktörerna påplats.