Posted on

Justera Bakhjul Cykel

Vad du bland annat behöver ha koll på innan du börjar ditt arbete är vilken typ av broms och växelsystem din cykel har, så att du demonterar den korrekt.Om du har en 3-växlad cykel, för först in växelstången i navet på höger sida. Blanka delen ska vara utåt. Sätt sedan på höljet till växelföraren och spänn fast med skruven bak. Om du har en 7-växlad cykel, sätt först fast muttern. Dra sedan vajern i spåren som finns på navet. Sedan är det bara att dra i vajern på höljet och sätta in den i hållaren på ramen.

Om du sällan pumpar din cykel, så pumpa till maxtrycket. Den vanligaste anledningen till punktering är att man kör på en hård kant och har för lite luft i däcket. För att få rätt lufttryck, kolla på sidan av däcket – där står oftast däcktrycket med både ett min- och ett maxvärde. Har du ingen mätare på din pump så känn efter att det är hårt pumpat.S\xE4tt den 3- eller 7-v\xE4xlade cykeln p\xE5 l\xE4gsta v\xE4xeln s\xE5 v\xE4xelvajern inte \xE4r sp\xE4nd. \\nOm du har en 7-v\xE4xlad cykel, b\xF6rja med att ta tag i v\xE4xelvajerh\xF6ljet p\xE5 h\xF6gersidan av cykeln. Dra fram\xE5t i cykelns riktning och lossa denna fr\xE5n h\xE5llaren p\xE5 ramen. Ta ut muttern som h\xE5ller vajern p\xE5 plats. Inga verktyg beh\xF6vs, bara f\xF6lj var vajern g\xE5r och ta ur den och muttern fr\xE5n sin plats.

F\xF6r att ta av bakhjulet p\xE5 fotbromsade cyklar beh\xF6vs oftast en fast nyckel p\xE5 10 och 15 mm. Det kan vara bra att ha ett moth\xE5ll n\xE4r man lossar bromsen. Vilket moth\xE5ll du beh\xF6ver beror p\xE5 skruven som h\xE5ller fast bromsen, men det kan vara fastnyckel 10, skruvmejselsp\xE5r, kryssp\xE5r eller torx. F\xF6r att lossa v\xE4xeln p\xE5 en 3-v\xE4xlad Shimano Nexus beh\xF6ver du en 5 mm insexnyckel. P\xE5 en 7-v\xE4xlad Shimano beh\xF6vs inget verktyg. Du beh\xF6ver dock alltid en d\xE4ckavtagare, helst i plast eller nylon, och en pump. F\xF6r att laga h\xE5let finns reparationssatser med sj\xE4lvh\xE4ftande lagningslappar.Ta fram d\xE4ckavtagarna. Lyft upp cykeld\xE4cket ur f\xE4lgen med den f\xF6rsta och s\xE4tt fast den runt en eker. Med den andra b\xF6rjar du nu att lyfta av d\xE4cket, ca 10 cm ifr\xE5n den f\xF6rsta d\xE4ckavtagaren. Om det g\xE5r kan du bara dra runt hela d\xE4cket s\xE5 det sl\xE4pper helt fr\xE5n f\xE4lgen p\xE5 ena sidan. F\xF6r att g\xF6ra det enklare f\xF6r dig sj\xE4lv n\xE4r du jobbar kan du sp\xE4nna fast ena hjulmuttern i ett skruvst\xE4d, men det \xE4r inget m\xE5ste. Om du har en 3-växlad cykel så kommer det sitta en liten stång mitt där växelhöljet satt som är lös. På bilden ser ni stången på väg ur navet med växelhöljet hängande löst bredvid, med den svarta muttern fortfarande kvar på höljet. Ta bort stången och lägg den på ett bord så att du inte blir av med den. Ta sedan fram en fast nyckel 15 mm och lossa muttrarna på båda sidor av hjulet. Du behöver inte skruva av dem helt, det räcker att de släpper så att du kan ta av hjulet. Nu är det bara att lyfta av hjulet från cykeln. När du hittat hålet, torka av slangen ordentligt om du haft den i vatten. Rugga sedan upp ytan där hålet sitter lite lätt med sandpapper. Detta gäller både om du ska laga med solution eller självhäftande lagningslapp. Släpp ut luften ur slangen. Om du använder solution så smörjer du sedan området där lappen ska sitta. Vänta någon minut innan du sätter dit lappen. Använder du självhäftande lapp så kan du sätta dit den direkt, men var försiktig så du inte rör vid den klistriga sidan av lappen. Jag brukar ta med en nagel eller en kniv i ett av hörnen för att lyfta av den från skyddspappret.

Kan man rikta ett cykelhjul?
Vilka verktyg behövs för att rikta cykelhjul Att rikta upp ett hjul kräver inga dyra superverktyg. Skall hjulet användas mer inom träning och tävling där det ställs höga krav på att ekerspänning är korrekt och jämn finns det lite dyrare verktyg att tillgå som ger mer exakta mått.
För att ta av bakhjulet på fotbromsade cyklar behövs oftast en fast nyckel på 10 och 15 mm. Det kan vara bra att ha ett mothåll när man lossar bromsen. Vilket mothåll du behöver beror på skruven som håller fast bromsen, men det kan vara fastnyckel 10, skruvmejselspår, krysspår eller torx. För att lossa växeln på en 3-växlad Shimano Nexus behöver du en 5 mm insexnyckel. På en 7-växlad Shimano behövs inget verktyg. Du behöver dock alltid en däckavtagare, helst i plast eller nylon, och en pump. För att laga hålet finns reparationssatser med självhäftande lagningslappar.Om du s\xE4llan pumpar din cykel, s\xE5 pumpa till maxtrycket. Den vanligaste anledningen till punktering \xE4r att man k\xF6r p\xE5 en h\xE5rd kant och har f\xF6r lite luft i d\xE4cket. F\xF6r att f\xE5 r\xE4tt lufttryck, kolla p\xE5 sidan av d\xE4cket – d\xE4r st\xE5r oftast d\xE4cktrycket med b\xE5de ett min- och ett maxv\xE4rde. Har du ingen m\xE4tare p\xE5 din pump s\xE5 k\xE4nn efter att det \xE4r h\xE5rt pumpat.

Sist men inte minst: provcykla! Kolla att hjulet snurrar som det ska, att bromsen tar och att alla växlar fungerar. Lyssna efter ljud. Titta även på däcken när du sitter på cykeln och kolla om du behöver pumpa mer.
Nu är det bara att lägga tillbaka slangen i däcket. Sätt på ventilen (det är viktigt att den sitter rakt) och muttrar och pumpa upp slangen med lite luft. Detta för att undvika några veck på slangen. Börja sedan att dra däcket över fälgkanten, börja vid ventilen. Tryck ner däcket mot centrum av fälgen så mycket det går. Sista biten kan vara lite jobbig. Tips är att använda diskmedel för att det ska glida lättare över kanten samt att använda tunna handskar för att få bättre kraft.N\xE4r du ska s\xE4tta tillbaks hjulet s\xE5 ska \xE4ven kedjan p\xE5 drevet. Sp\xE4nn f\xF6rst med bara handkraft p\xE5 b\xE5da sidor. Snurra hjulet och se att det inte tar emot n\xE5gonstans. D\xE4refter kollar du kedjestr\xE4ckningen.\\nK\xE4nn med ett finger att det finns ett slack p\xE5 ett par cm. Kedjan ska inte heller h\xE4nga ner utan vara rak. Om du ska sp\xE4nna kedjan s\xE5 lossa h\xF6ger sida, dra bak\xE5t och sp\xE4nn. Justera sedan v\xE4nster sida efter\xE5t. Efter att du har justerat hjulet klart, sp\xE4nn fast b\xE5de hjul och bromsen.N\xE4r du hittat h\xE5let, torka av slangen ordentligt om du haft den i vatten. Rugga sedan upp ytan d\xE4r h\xE5let sitter lite l\xE4tt med sandpapper. Detta g\xE4ller b\xE5de om du ska laga med solution eller sj\xE4lvh\xE4ftande lagningslapp. Sl\xE4pp ut luften ur slangen. Om du anv\xE4nder solution s\xE5 sm\xF6rjer du sedan omr\xE5det d\xE4r lappen ska sitta. V\xE4nta n\xE5gon minut innan du s\xE4tter dit lappen. Anv\xE4nder du sj\xE4lvh\xE4ftande lapp s\xE5 kan du s\xE4tta dit den direkt, men var f\xF6rsiktig s\xE5 du inte r\xF6r vid den klistriga sidan av lappen. Jag brukar ta med en nagel eller en kniv i ett av h\xF6rnen f\xF6r att lyfta av den fr\xE5n skyddspappret.

Ta ut cykelslangen. Känn på däckets insida och ta bort eventuella piggar, sten eller glassplitter som kan ha orsakat punkteringen (om det sitter kvar något i däcket och du inte tar bort det kommer din lagade slang snabbt gå sönder igen). Pumpa sedan upp slangen med luft för att hitta cykelpunkteringen. Ett tips är att använda en hink med vatten för att snabbare hitta hålet, annars kan du känna efter genom att hålla slangen tätt mot ansiktet.
Om du har en 3-växlad cykel, ta en 5 mm insexnyckel och lossa skruven bak på växeln. På bilden ser ni insexnyckeln längst nere till vänster på väg in mot skruven. Du behöver inte skruva ut skruven helt, bara lossa den räcker. Sedan tar du tag i växeln och drar rakt ut från hjulet.

Varför går cykeln trögt?
En elcykel är i princip en vanlig cykel, men med en elmotor på. Elsystemet väger och därför är en elcykel tyngre, därmed känns det tyngre och trögare utan elen på.
Sätt den 3- eller 7-växlade cykeln på lägsta växeln så växelvajern inte är spänd. Om du har en 7-växlad cykel, börja med att ta tag i växelvajerhöljet på högersidan av cykeln. Dra framåt i cykelns riktning och lossa denna från hållaren på ramen. Ta ut muttern som håller vajern på plats. Inga verktyg behövs, bara följ var vajern går och ta ur den och muttern från sin plats.

Om du har en 3-v\xE4xlad cykel, f\xF6r f\xF6rst in v\xE4xelst\xE5ngen i navet p\xE5 h\xF6ger sida. Blanka delen ska vara ut\xE5t. S\xE4tt sedan p\xE5 h\xF6ljet till v\xE4xelf\xF6raren och sp\xE4nn fast med skruven bak. Om du har en 7-v\xE4xlad cykel, s\xE4tt f\xF6rst fast muttern. Dra sedan vajern i sp\xE5ren som finns p\xE5 navet. Sedan \xE4r det bara att dra i vajern p\xE5 h\xF6ljet och s\xE4tta in den i h\xE5llaren p\xE5 ramen.
P\xE5 v\xE4nster sida sitter en arm ut fr\xE5n mitten av hjulet som \xE4r fastskruvad i ramen. Det \xE4r den som g\xF6r att fotbromsen fungerar. Den m\xE5ste man skruva loss helt f\xF6r att kunna ta av hjulet. I mitt fall \xE4r det Torx 30 f\xF6r att lossa och fast nyckel 10 som moth\xE5ll, se bilden. Ta hand om skruven och muttern och l\xE4gg dem p\xE5 ett bord s\xE5 du inte tappar bort dem. Sist men inte minst: provcykla! Kolla att hjulet snurrar som det ska, att bromsen tar och att alla v\xE4xlar fungerar. Lyssna efter ljud. Titta \xE4ven p\xE5 d\xE4cken n\xE4r du sitter p\xE5 cykeln och kolla om du beh\xF6ver pumpa mer. Om du har en 3-v\xE4xlad cykel s\xE5 kommer det sitta en liten st\xE5ng mitt d\xE4r v\xE4xelh\xF6ljet satt som \xE4r l\xF6s. P\xE5 bilden ser ni st\xE5ngen p\xE5 v\xE4g ur navet med v\xE4xelh\xF6ljet h\xE4ngande l\xF6st bredvid, med den svarta muttern fortfarande kvar p\xE5 h\xF6ljet. Ta bort st\xE5ngen och l\xE4gg den p\xE5 ett bord s\xE5 att du inte blir av med den. Ta sedan fram en fast nyckel 15 mm och lossa muttrarna p\xE5 b\xE5da sidor av hjulet. Du beh\xF6ver inte skruva av dem helt, det r\xE4cker att de sl\xE4pper s\xE5 att du kan ta av hjulet. Nu \xE4r det bara att lyfta av hjulet fr\xE5n cykeln.Mitt cykelintresse har varit stort redan sedan barnsben då jag cyklade till alla min aktiviteter. I början lekte man mest, men jag började tidigt modifiera och göra mina cyklar bättre. Jag cyklade med en kompis som hade landsvägscykel och blev såld direkt! Min första racer fick jag när jag var 14 år. Idag har jag 8 cyklar för alla möjliga aktiviteter (landsväg, tempo, mtb, pendlar, hopfällbar, cross, damcykel, elcykel). Jag underhåller och mekar dessutom med alla familjens cyklar (2 barn och fru).

Vad kostar det att rikta ett cykelhjul?
Personlig service Certifierade mekaniker Korta väntetider Reservdelar från kända varumärkenSERVICEPAKETHJUL & NAVHjulriktningPris/hjul400 krHjulriktning + ekerbytePris/hjul, ekrar tillkommer500 krHjulbyggeMaterial tillkommer900 kr
Om du har en 3-v\xE4xlad cykel, ta en 5 mm insexnyckel och lossa skruven bak p\xE5 v\xE4xeln. P\xE5 bilden ser ni insexnyckeln l\xE4ngst nere till v\xE4nster p\xE5 v\xE4g in mot skruven. Du beh\xF6ver inte skruva ut skruven helt, bara lossa den r\xE4cker. Sedan tar du tag i v\xE4xeln och drar rakt ut fr\xE5n hjulet.Nu \xE4r det bara att l\xE4gga tillbaka slangen i d\xE4cket. S\xE4tt p\xE5 ventilen (det \xE4r viktigt att den sitter rakt) och muttrar och pumpa upp slangen med lite luft. Detta f\xF6r att undvika n\xE5gra veck p\xE5 slangen. B\xF6rja sedan att dra d\xE4cket \xF6ver f\xE4lgkanten, b\xF6rja vid ventilen. Tryck ner d\xE4cket mot centrum av f\xE4lgen s\xE5 mycket det g\xE5r. Sista biten kan vara lite jobbig. Tips \xE4r att anv\xE4nda diskmedel f\xF6r att det ska glida l\xE4ttare \xF6ver kanten samt att anv\xE4nda tunna handskar f\xF6r att f\xE5 b\xE4ttre kraft.Ta ut cykelslangen. K\xE4nn p\xE5 d\xE4ckets insida och ta bort eventuella piggar, sten eller glassplitter som kan ha orsakat punkteringen (om det sitter kvar n\xE5got i d\xE4cket och du inte tar bort det kommer din lagade slang snabbt g\xE5 s\xF6nder igen). Pumpa sedan upp slangen med luft f\xF6r att hitta cykelpunkteringen. Ett tips \xE4r att anv\xE4nda en hink med vatten f\xF6r att snabbare hitta h\xE5let, annars kan du k\xE4nna efter genom att h\xE5lla slangen t\xE4tt mot ansiktet.På vänster sida sitter en arm ut från mitten av hjulet som är fastskruvad i ramen. Det är den som gör att fotbromsen fungerar. Den måste man skruva loss helt för att kunna ta av hjulet. I mitt fall är det Torx 30 för att lossa och fast nyckel 10 som mothåll, se bilden. Ta hand om skruven och muttern och lägg dem på ett bord så du inte tappar bort dem.

Kan man balansera däck själv?
Bubblan ivattenpasset visar om och vart hjulet behöver balanseras och vikterna monterasdärefter enkelt på fälgen. Med Pela manuella däckbalanserare får du en snabb och enkeldäckbalansering hemma i garaget. Balanseraren är också smidig och lätt att tamed i verktygslådan.
Ta fram däckavtagarna. Lyft upp cykeldäcket ur fälgen med den första och sätt fast den runt en eker. Med den andra börjar du nu att lyfta av däcket, ca 10 cm ifrån den första däckavtagaren. Om det går kan du bara dra runt hela däcket så det släpper helt från fälgen på ena sidan. För att göra det enklare för dig själv när du jobbar kan du spänna fast ena hjulmuttern i ett skruvstäd, men det är inget måste.

När du ska sätta tillbaks hjulet så ska även kedjan på drevet. Spänn först med bara handkraft på båda sidor. Snurra hjulet och se att det inte tar emot någonstans. Därefter kollar du kedjesträckningen. Känn med ett finger att det finns ett slack på ett par cm. Kedjan ska inte heller hänga ner utan vara rak. Om du ska spänna kedjan så lossa höger sida, dra bakåt och spänn. Justera sedan vänster sida efteråt. Efter att du har justerat hjulet klart, spänn fast både hjul och bromsen.

Här på Bikester har vi ett stort sortiment av olika quick release så att alla våra kunder ska kunna hitta rätt för sig och sin cykel. Dessa är från flera olika tillverkare och i olika prisklasser så att alla ska kunna hitta rätt utifrån sina krav på både prestanda och budget. Vid varje produkt på Bikester finns en specifikation där du kan läsa mer detaljerad information om varje quick release. Med hjälp av den bör alla kunna hitta en quick release som passar perfekt för just dem. Kolla runt bland våra produkter redan nu!
Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder och därför erbjuder vi alltid 100 dagars öppet köp. Det betyder att du kan skicka tillbaka de quick release du köpt från oss om du inte skulle vara nöjd. Detta gör du dessutom utan någon extra kostnad eftersom vi står för hela den extra fraktkostnaden om du vill byta en vara eller få dina pengar tillbaka.

Min första hjulriktning var på min gamla pendlarcykel, mest för att lära mig, för många år sedan. På första cykelturen efteråt kändes cykeln som ny. De vibrationer som jag vant mig vid var borta och det var en känsla av att cykeln flöt fram.
Att rikta hjul handlar mest om tålmodighet och erfarenhet (jobbet går snabbare efter att man riktat några hjul). Jag har riktat många hjul med bra resultat med ett minimum av redskap (en ekernyckel) men jag vill inte hävda att jag klarar av att få hjulen perfekt raka. Det handlar om att få hjulen från dåliga till bra. Sedan vidare till perfektion kräver kanske mer avancerade verktyg än vad som beskrivs här.Denna guide är riktad till dig som, liksom jag för några år sedan, inte riktat hjul tidigare. Beskrivet är en metod för hjulriktning som görs med enkla verktyg.

Att bygga och rikta hjul är en av cykelmeckandets vackraste konster. Denna guide kommer att behandla en enklare hjulriktning, för att få en behagligare färd och ett mer långlivat hjul.En högst befogad fråga innan man börjar med detta arbetet. Även de rakaste hjulen kan ge en skumpig cykeltur om däcket inte är rätt monterat. Kontrollera därför vad det är som sitter snett.

Ett cykelhjul är uppbyggt av nav, ekrar och fälg. Ekrarna är ofta 32 till antalet och 16 stycken går då från fälgen till navets högra sida och resterande till navets vänstra sida. Ekrarna kan monteras i olika mönster för att få olika egenskaper. Jämför exempelvis ditt fram och bakhjul, ekringen är sannolikt olika. Det är för att bakhjulet utsätts för mycket större krafter än framhjulet.
Hoppas att du fick lite hjälp av denna guide och nu vågar ge dig på att rikta dina hjul! Det är en mycket trevlig sysselsättning (terapi kan man kalla det) och är dessutom ett av de meck jag tycker är mest givande för cykelupplevelsen.

Lyft cykeln och snurra på hjulet. Titta på fälgen där den passerar genom ramen eller nära ett bromsbelägg till exempel, då syns det om fälgen vobblar fram och tillbaka eller om den är rak. Om fälgen inte rör sig i sidled/höjdled när hjulet snurrar så är hjulet bra och ingen hjulriktning behövs. Då kan däcket behöva justeras.
Det är inte ovanligt att ekrar går av, speciellt om hjulet har en ojämn ekerspänning. Då är det bra att åtgärda det så fort som möjligt för när en eker går av så ökar belastningen på närliggande ekrar. Lagen om allts jävlighet gör att ekern antagligen går av på bakhjulets högra sida (drivsidan) vilket gör att man för bytet av ekern kan behöva lossa de bakre kedjekransarna för att komma åt.Optimalt är (förutsatt att riktställ inte finns tillhanda) att ha cykeln hängandes i ett meckställ så att hjulen snurrar fritt. Det går också bra att ställa cykeln upp och ner på golvet.

Vanligt är att man vid slangens ventil inte lyckats pressa ner däcket ordentligt i fälgen vilket gör att det blir en liten buckla på däcket. Släpp ur mycket luft ur slangen men inte all, däcket skall fortfarande ha lite styrsel. Då kan däcket justeras (tryck ner det i fälgen med tummarna) så det ligger jämnt i fälgen hela vägen runt. Det kan hjälpa att pressa upp ventilen inuti fälgen för att få ner däcksidorna.
Dessa verktyg underlättar stort men är en onödig kostnad för de flesta hemmameckarna. Riktställ kan man bygga själv av en cykelgaffel eller i trä. Jag vill dock poängtera att cykeln i sig är ett bra och lättillgängligt riktställ.

Att fundera över ekermönstret kan överlåtas till hjulbyggaren. Det mesta en hemmameck kan råka ut för är att byta en eker, och då skall man härma hur de andra ekrarna är trädda när man monterar den nya.

Montera tillbaka ekrarna genom att titta på en närliggande eker och härma hur den ekern är dragen. Spänn ekern så den känns lika hård som närliggande. Gå sedan över till att rikta hjulet.
Ta av hjulet av cykeln och plocka bort däck, slang och fälgband. Sedan kan den trasiga ekern enkelt plockas bort. Jag brukar också ta bort en hel eker från samma sida men ett halv varv bort från den trasiga. Gå med den hela till din cykelaffär och be att få ett par likadana. Det finns nämligen massvis med ekerlängder beroende på fälg, nav och ekringsmönster. Därför är det lättast att köpa nya med hjälp av en gammal.Målet är att få ett hjul som är rakt i sidled (så att det inte vaggar höger/vänster när det snurrar) och höjdled (så det inte går upp/ner i höjd när hjulet snurrar, eller med andra ord att radien är samma under hela varvet). När detta är uppfyllt så har ett kvalitetshjul en jämn ekerspänning.För en standardcykel kan du enkelt byta en eker och rikta upp hjulet med enbart en enkel ekernyckel. Det finns universella ekernycklar som passar de flesta ekrar, och det finns ekernycklar som enbart passar en typ av ekernipplar. Kontrollera vilken bredd du har på dina nipplar så att du vet att du har rätt ekernyckel.

Varför Vobblar bakdäcket?
Ett av de allra vanligaste problemen är att spänningen i ekrarna är ojämn. Något som kan ha orsakats i samband med att hjulet fått sig en smäll. Som ett resultat av detta kan hjulet kännas skevt och börja vobbla.
En trasig eker måste ersättas. Det går inte rikta ett hjul om en eker saknas. Om du vet ekerlängden och tjocklek sedan tidigare så köper du helt enkelt bara en ny eker, men om du inte vet vad du har för längd på ekern behöver du mäta ekern så att du får en precis likadan. Ekern behöver ha exakt samma tjocklek och längd.För att ett hjul ska klara alla påfrestningar behöver ekrarna ha en jämn och lika hård spänning på varje eker. Om en eker går av eller om en av ekrarna inte har samma spänning som de övriga riskerar hjulet att bli skevt.

Att rikta upp ett skevt hjul är lite av ett hantverk och det är fascinerande att se hur hjulet går från att vara snett och ojämnt till att vara spikrakt. I den här guiden förklarar vi vad som krävs och hur du själv kan rikta ditt cykelhjul.
När man mäter en eker är det ekerns ”jobbande” längd som räknas. Tänk även på att mäta tjockleken med ett skjutmått. Ofta när man köper en ny eker får man med en ekernippel på köpet. Om du inte får det är det smart att kolla så att den gamla är okej annars behöver du köpa en passande ekernippel också.

Att rikta upp ett hjul kräver inga dyra superverktyg. Skall hjulet användas mer inom träning och tävling där det ställs höga krav på att ekerspänning är korrekt och jämn finns det lite dyrare verktyg att tillgå som ger mer exakta mått.
Om du upplever att din cykel uppför sig slingrigt kan det bero på flera orsaker. Börja med att kontroller att du har rätt lufttryck i däcket, och att däcket sitter rätt på fälgen. Om den inte gör det kan detta ge en ormande känsla.Utöver en ekernyckel är det bra att ha ett riktställ att rikta hjulet i. Syftet med ett riktställ är att du har en fast punkt att sätta fast hjulet i, och du kan enkelt se avvikelsen när hjulet snurrar.

Tooorch Magazine skriver om nyheter, produkter och guider inom cykling i allmänhet, och däck, slangar, lås, hjälmar, belysning och pedaler i synnerhet.Om du skall du byta en eker kan det krävas extra verktyg eftersom kassett, bromsskiva eller drev kan behöva lossas. Att byta ekrar beskrivs längst ner i denna artikel. När du trär i den nya ekern behöver du säkerställa att den ligger exakt som den förra ekern dvs i samma mönster. Vet du inte hur den låg kan du kontrollera övriga ekrar så kommer du snart underfund med hur den ska sitta. Har fler ekrar gått av på samma ställe kan det vara enklast att kolla på ett annat hjul med lika många ekrar. Nu när alla ekrar är på plats är det dags för själva justeringen och du kan återgå till punktlistan ovan. En annan orsak kan vara ekerspänningen som släppt på grund av ett exempelvis ett ekerbrott. Lyft cykeln och snurra hjulet och undersök varje ekerpar. Kanske du redan nu har hittat en eller flera ekrar som gått av. Det kan också vara så att du känner att en eller flera ekrar känns lösare än andra. Detta innebär troligen även att fälgen inte håller samma spår om du snurrar hjulet utan att det slår i sidled. Kontrollera fälgens kant och jämför med en fast referenspunkt – till exempel bromsklossen på en v-bromsad cykel. Snurra hjulet så ser du om hjulet rör sig i sidled.Ett cykelhjul är uppbyggt utav många komponenter men framförallt navet, fälgbanan och ekrarna är de viktigaste. Navet sitter ihop med fälgbanan genom ekrarna. I de flesta fall är det 32 ekrar men det varierar beroende på nav och fälgbana. Om du inte har tillgång till ett riktställ fungerar ett buntband bra för att skapa en referenspunkt mellan ram och hjul. Det fina med detta är att du inte behöver montera av hjulet från ramen utan låter det sitta kvar i ramen / framgaffeln. Fäst buntbandet så att det når fälgens kant och klipp av buntbandet så att det ligger några mm ifrån fälgkanten. Snurra hjulet och du kan se att fälgkanten rör sig närmare eller eller längre ifrån buntbandet efter hand som hjulet rullar. Det finns två typer av ekrar; raka och böjda. Den böjda är den vanligaste och kännetecknas av att den bit som sitter in mot navet har en böj på sig likt ett J.Cykelns ekrar tar mycket smällar och även om du cyklar lugnt och sansat kan en eker bli sned eller brytas av. Du kan då behöva byta ut eller rikta ekrarna på din cykel. Här förklarar vi hur du gör detta på egen hand.

Ställ cykeln upp och ner och skruva ett kvarts varv i taget på ekernippeln där hjulet är snett och se om hjulet snurrar mer rakt. Det är dock viktigt att du även kompensationsskruvar på andra sidan hjulet så att hjulet inte börjar dra åt det hållet istället. Om hjulet redan från början drar iväg mer än 1 cm i sidled är det dags att investera i en ny fälg, om du är osäker, besök en verkstad
När du ska byta ut en trasig eker behöver du ta reda på är hur lång den ekern som du vill byta ut är. Observera att ekrarna i samma hjul är olika långa. Mät den aktuella ekern noggrant – det spelar roll på millimetern. Ofta kan du använda den befintliga ekernippeln. OM den också är trasig, behöver du även här se till att du hittar en ny i rätt storlek (det brukar dock vara samma storlek runt hela hjulet).Steg 1 är att ta bort däcket från hjulet. Trycket som däcket sätter på hjulet minskar nämligen ekerspänningen. Så om du försöker rikta hjulet med däcket på så är det risk att du spänner ekrarna alldeles för hårt.

En entusiastisk landsvägscyklist och mountainbiker. Jag älskar utomhussporter! Jag är även svag för bra produkter och hantverk. Cyklar på en Trek Top Fuel 9.7 SL 2018Steg 3 sätt nu ditt hjul i riktstället och börja leta efter slag. Om du har flera olika slag i hjulet så börja med det största. Om alla slag är lika stora så jobba med alla samtidigt. Vrider man ekernippeln åt vänster så spänns ekern, vrid åt höger så lossar den. Om ekern snurrar med nippeln så kan du hålla fast den med en platttång. Linda lite eltejp runt tången, där du håller fast ekern, för att förhindra skador på ekern. För platta ekrar så finns det specialverktyg som det här från Park Tool.När du ekrar ett hjul måste avståndet mellan fälgen och navet vara precis detsamma överallt. Om det inte görs ordentligt får du ett “ägg” i hjulet, eller slag på höjden som det heter. Slag på höjden kan kan också uppstå om ekerspänningen minskar i en grupp med ekrar. Till exempel genom att du kört på ett hål eller en trädstam i skogen.Alla hundar hårar, och är det någon som får slita hund så är det dina hjul. Så, ibland måste man kamma till dem. Enklast att förstå hur ett hjul är uppbyggt är att tänka sig en ring som med trådar, eller snören, håller navet fast på sin plats i mitten av hjulet. Om alla snören (ekrar) sitter lika hårt spända, då är hjulet spikrakt. Om det är det, då hittar du varken höjdslag eller sidoslag någonstans i hjulet. I den här Techcenterbloggen visar jag hur du kan få ur de minsta små felen ur dina hjul. För, hur försiktig man än är, slag i hjulet får man förr eller senare.

Om en eker går av eller spänningen minskar i en eker, då får du sidoslag. Om en eker går av på vänster sida av hjulet då kommer slaget att gå åt höger. Detta eftersom ekrarna på höger sida fortfarande håller spänning och alltså drar hjulet åt höger.
En balansering sparar inte bara på däcken och bilen utan det kan också göra så att körkomforten ökar. Det blir en sak mindre att tänka på och oroa sig för eftersom du inte hela tiden, medvetet eller omedvetet, måste kompensera för, eller vara uppmärksam på bilens egenheter. Att vibrationerna minskar brukar också upplevas som väldigt skönt enligt vår erfarenhet. Vibrationerna sprider sig ofta upp i ratten och sätet och känns därför i hela kroppen. Det blir en stor positiv skillnad efter en balansering.Förutom att obalanserade däck sliter på bilens stötdämpare, däckens greppmönster och bilens fjädring – helt i onödan – så försämras däckens prestanda om de inte är balanserade på ett fackmannamässigt sätt. Moderna däck från de främsta tillverkarna svarar snabbt och precist på förarens manövrar. Balansering innebär att du ger däcken möjlighet att prestera maximalt. Det är slöseri med pengar att investera i premiumdäck om du inte samtid ser till att de är optimalt balanserade. Även relativt små obalanser kan innebära att du inte får ut allt av dina påkostade däck.Ett bra tillfälle för att göra en balansering är när du byter till vinterdäck på hösten eller från vinterdäck till sommardäck när våren kommer. På så vis får du en regelbunden översyn av däckens balans. Oftast räcker det med att genomföra själva kontrollen. Det är mycket bättre att vara noga med detta än att vänta med att genomföra en balansering tills du fått problem med dina däck. Räkna med att ett par nya däck, som balanserats i samband med monteringen, kan behöva ytterligare en balansering innan det är dags att köpa nya.

I vissa fall kan du som sagt behöva experthjälp för att kunna avgöra om däcken är balanserade eller inte. Men om du känner igen ett eller flera av följande symptom är det definitivt hög tid att följa upp vad det är som inte fungerar som det ska.
Det är inte säkert att du själv märker att du är i behov av balansering. Låt oss på Däckskiftarna ta en titt på däcken om du vill försäkra dig om att de rullar perfekt. Återkopplingen och trafiksäkerheten försämras extra mycket om du har en lättare personbil med däck som inte är balanserade. En balansering kan medföra att du slipper byta däck i förtid. Ju tyngre ett fordon är desto mindre blir effekten av att däcken inte är perfekt balanserade.Det är framförallt vid lite högre hastigheter som det brukar bli tydligt ifall däcken är dåligt balanserade. En mycket liten obalans kan få stora konsekvenser vid hastigheter på över 100 km/h. Kör du mycket på motorväg är det extra viktigt att hjulen är i toppskick. Har du problem med framdäcken så kommer det att märkas tydligare än om det är bakdäcken som inte är balanserade. Upplever du det som att bilen drar i sidled eller att det skakar mer än det borde i den? Det kan vara ett tecken på att däcken inte är balanserade. Obalanserade däck ökar slitaget på både däcken och bilen. Den vanligaste anledningen till att däck är obalanserade är att de inte monterats på rätt sätt. Det kan också bero på att ett hjul inte är helt runt. I värsta fall kan gummits kontakt med vägen försämras och det påverkar greppet och trafiksäkerheten för alla i bilen. En balansering är inte en särskilt dyr eller tidskrävande insats och vi kan vanligtvis genomföra den medan du väntar. Själva kontrollen genomför vi gratis.Vissa av de problem vi listar ovan kan också ha andra orsaker än obalanserade däck, till exempel att däcken är ojämnt slitna. Fel på hjulupphängningen eller drivlinan och skadade fälgar kan också ge dig problem som uppfattas på samma sätt som obalanserade däck. Innan en balansering av däcken genomförs bör eventuella andra problem som påverkar väghållning ha rättats till. Om du köper nya däck ska du alltid genomföra en balansering efter det att de monteras. När vi på Däckskiftarna hjälper dig med att genomföra ett däckomläggning sätter vi däcken på fälgen på ett sådant sätt att risken för obalans minimeras. Det innebär att vi inte behöver arbeta med lika mycket vikter efter kontrollen. Du kan genomföra en balansering av däck på egen hand om du vet vad du gör. Det kräver dock att du ta dig igenom en procedur med ganska många steg som kräver att du är mycket noggrann. Förutom att det är bekvämt att låta oss på Däckskiftarna genomföra en balansering åt dig har vi den utrustning som krävs för att kunna göra en balansering med stor precision. Det är millimetrar det handlar om i det här fallet, särskilt om du är ute efter bästa möjliga prestanda från dina däck.

Om du låter oss genomföra en balansering behöver du inte lita på ögonmåttet utan det är en maskin som samlar in data om hur hjulet är balanserat. Den informationen ligger sedan till grund för den balansering vi genomför. Rent konkret går det till som så att vikter placeras för att kompensera eventuella obalanser. I vissa fall kan man även arbeta med att reducera vikten på ett däck vid balansering av det.
Från och med januari 2018 gäller en ny lag som säger att alla elcyklar måste vara CE-märkta och godkända. Det innebär att cykeln ska vara testad för att leva upp till Europastandard (EN15194:2011). Kontroll i laboratorium säkerställer att cykeln håller rätt hastighet och att batterierna är pålitliga och lever upp till säkerhetsstandard. Det finns internationella krav avseende explosionsrisk och brandfara (BATSO 01). Självklart är alla Monarks elcyklar testade och godkända.Det blir allt vanligare att elcykeln ersätter bilen, därmed cyklas det också mer och längre sträckor. Elcyklister få till skillnad från vad myten ofta säger mer motion än vad de annars fått då elcykeln blir deras primära transportmedel. För ett flertal blir det möjligt med längre och
härligare turer både privat och till arbetet, tack vare eldriften. Vill du arbeta lite hårdare och använda mer av din egen kraft när du cyklar kan du slå av eldriften eller ställa in den på en lägre assistans. Precis som på en vanlig cykel så går cykeln så fort som du trampar. Däremot slutar elmotorn att hjälpa till när du når 25 km/h eftersom ett motordrivet fordon som går snabbare än så räknas som motorfordon enligt lagar och regler. En elcykel är i princip en vanlig cykel, men med en elmotor på. Elsystemet väger och därför är en elcykel tyngre, därmed känns det tyngre och trögare utan elen på. Om du vill ha en elcykel som är så lik en vanlig cykel som möjligt rekommenderar vi mittmotor.För att elmotorn ska ge dig extra hjälp framåt behöver du trampa. Du kan själv bestämma när och hur mycket hjälp du vill få av motorn när du cyklar. Det finns även en inställning för gångassistans på de flesta modeller som hjälper till när du leder din cykel. Elcyklar är tyngre än vanliga cyklar på grund av motorn och tillhörande komponenter, när du leder din cykel (i max 6 km/h) får du lite extra hjälp på traven av elmotorn tack vare den här funktionen.

En elcykel kostar otroligt lite i drift. Ingen parkeringsavgift, skatt eller dyrt drivmedel. Dessutom kostar det sällan extra hos försäkringsbolagen men vänligen kolla detta för säkerhetsskull. Man sparar otroligt mycket pengar och elcykeln betalar sig själv oftast på endast några månader. Vi erbjuder även räntefri delbetalning via Resurs Bank.
Driftkostnaden beror lite på hur snabbt du förbrukar energin i batteriet och rådande elpriser. Den mängd el som krävs för en laddning av ett 500 W batteri kostar ungefär en krona om elen kostar 2 kr/kwh, om du tar dig 5 mil på en laddning kostar det således 20 öre per mil. Förutom kostnaden för elen bör du lämna in din elcykel för service en gång per år.

Den stora skillnaden på att byta ett hjul kopplat till en motor är att du helt enkelt behöver koppla loss motorkabeln, var försiktig när du lossar den.Om du är händig kan du byta hjulet själv, men om du är det minsta osäker får du gärna vända dig till vår butik / verkstad för professionell hjälp. Om du har en elcykel med mittmotor är det som att byta däck på en vanlig cykel.
Summan av alla dessa olika faktorer talar om hur långt batteriet räcker och därför är det svårt att ge något bra standardsvar. Hur stor cyklisten är påverkar också hur långt personen kan ta sig på sin elcykel. Cykeln väger ungefär 25 kg och om cyklisten väger 60 kg så väger är totalvikten 85 kg. Om cyklisten istället väger 90 kg så är totalvikten hela 115 kg, vilket är 35 % mer. Det påverkar naturligtvis räckvidden. Skulle man göra samma procentuella viktökning med en bil skulle det innebära ungefär 9 passagerare till i en bil på två kiloton. Naturligtvis påverkar det bränsleförbrukningen. Om du stannar och startar många gånger under kort tid så kommer det också dra mer energi. Det drar mer el att komma igång från stillastående än att hålla elcykeln i rörelse. Många start och stopp kan dra ner cykelns räckvidd. En längre färd på en platt landsväg drar också mycket mindre av batteriets resurser jämfört med en backig färd.Ja, batteriet till elcykeln påverkas av både värme och kyla. Desto kallare det är desto mer kapacitet förlorar batteriet. Detta skiljer sig från tillverkare och tillfälle. Vi rekommenderar därför att du alltid förvarar batteriet inomhus om det är under 10°C utomhus. Det finns jättemånga olika faktorer som påverkar hur långt ett batteri för en elcykel räcker. Du kan ladda batteriet hur ofta du vill utan att påverka livslängden negativt, men du kan faktiskt påverka livslängden positivt. Om du oftast laddar batteriet till 80 % och sedan var tionde eller var femte gång laddar till 100 % så kan batteriets livslängd nästan fördubblas. Men det är som sagt många olika faktorer som spelar roll. Exempelvis: En framhjulsmotor är en relativt enkel konstruktion som är billigare att producera än en mittmotor. Framhjulsmotorn är mest lämpad för cyklar som ska användas i relativ platt terräng och på cyklar som används mer för den ”lugna” transporten. De flesta som väljer en framhjulsmotor vill att cykeln ska göra allt jobb, man vill bara ”åka med”. En cykel med framhjulsmotor har sensorer som känner av att man trampar.Er sittposition på cykeln påverkas av kroppslängd, hur Ni cyklar och typ av cykel. Om Ni inte har tidigare erfarenheter av att välja storlek rekommenderar vi att du rådgör med oss eller besöker en butik och prov cykla innan beställning. Nedan följer lite hjälp om vilken storlek Ni skall välja, om Ni trots det är osäkra så ring gärna eller maila oss. Hur lång tid det tar beror på vilket batteri du har och vilken laddare du använder. Vår standardladdare är på 2A, men vi har också en snabbladdare på 4A. Ett helt tomt batteri på 11Ah kan ta ungefär 5,5 timmar innan det är fulladdat med standardladdaren, men det tar ungefär 3,5 timmar med snabbladdaren. Tänk också på att du kan förlänga batteriets livslängd genom att ladda det till 80 % en majoritet av laddningarna och var femte eller var tionde gång ladda det till 100 %. Det påverkar inte batteriet negativt att ladda det ofta. Elcykeln ersätter i många avseenden bilen och därmed cyklar man oftast mer och längre. Det är en myt att elcyklister får lite motion. Statistik visar att cyklister som cyklar elcykel rör sig mer då detta är deras primära transportmedel. Elcykeln följer med i arbetet och privat. Det går även att sätta en lägre assistans-nivå på displayerna, då får du jobba mer.

Elcyklar har tagit både städer och landsbygd med storm och fler och fler upptäcker dess fördelar. Vi lever i ett samhälle där miljömedvetenhet ökar cykeln framträder som framtidens transportmedel. Vi ser en stor ökning av att bilarna parkeras och endast används vid längre sträckor, detta bidrar till mindre utsläpp och är dessutom mer kostnadseffektivt. Vi på Bikemasters ser ett ständigt växande intresse för elcykeln och för många hushåll blir den en ersättare till bilen och det primära transportmedlet. Idag finns elcykeln i ett flertal olika modeller, tillverkare och utföranden.
När du besöker någon webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av \ ’cookies ’. Den här informationen, som kan vara om dig, dina inställningar eller din internetanordning (dator, surfplattform eller mobil), används mest för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.

Fasta priser för det vanligaste förekommande service och reparations ser du i verkstads prislistan här nedan för övriga arbeten debiterar vi timpris, minsta avgift för service 100 kr.
Hos Söders Cykel har vi fasta priser på verkstadens arbetskostnad inkl 12% moms och från april 2023 betalar du endast 12% moms på reservdelar (istället för 25%) som behöver bytas ut i samband med din reparation eller service.

För oss är det viktigt att cyklister håller sina cyklar i bra skick! Cyklar används ju i trafiken och bör därför ses som vilket annat fordon som helst. En gång per säsong tycker vi är en bra serviceintervall för året runt cyklister. Vi har några fasta paketpriser på bra och hälsosam cykelservice anpassade för olika typer av cyklar.
I vår egna stora cykelverkstad på Södermalm håller vi
oss uppdaterade på ny teknik och utbildar oss ständigt. Vi servar och reparerar först och främst kända cykelmärken som vi själva säljer eller sådana som vi har eller snabbt kan anskaffa reservdelar för hos någon av våra leverantörer.Fasta priser på servicearbete. Här hittar du några av de vanligaste förekommande service och reparationerna vi utför. Är det något annat servicearbete du är intresserad av? Kontakta då gärna vår kundtjänst direkt på telefon eller via mejl till verkstan för ett uppskattat pris. När du sedan lämnar in cykeln kan någon av våra servicetekniker ge dig ett mer specificerat pris.

Vi som fackhandlare för cyklar gillar inte ”noname” märken som kommer från inköpsställen som huvudsakligen säljer bildelar, byggvaror, möbler, postorder, livsmedel mm. Dvs alla sådana cyklarna undanbedes och vi kan neka att ta emot dessa cyklar inköpta på ställen som inte har reservdelar.
Vi monterar endast nya reservdelar och tillbehör av bra kvalitet som är inköpta från oss! Har du eventuellt egna delar inköpta på internet etc som du sedan behöver hjälp med att byta? Efter överenskommelse lämnar vi ingen garanti på dessa varor samt debiterar ett pristillägg för sådana varor.

När du lämnar in cykeln kommer du direkt i samråd med verkstadspersonalen överens om vad som behöver åtgärdas på din cykeln eller efter serviceteknikerns genomgång kan du få ett kompletterande telefonsamtal från telefon 6688110. Vi ger löften vi kan hålla och försöker alltid vara så tydliga vi kan med vad vi gjort och vad det kommer att kosta. När det är klart får du såklart ett specificerat kassakvitto.Vid service och reparationer monterar vi endast nya reservdelar och tillbehör som är inköpta från oss! Från april 2023 tillämpar vi 12% moms istället för ord 25% moms på arbetskostnad och de reservdelar som i samband med service och reparationer behöver bytas ut.Mindre kul är det dock när hjulet blir skevt och inte rullar som det ska längre, något som kan uppstå genom en hård smäll eller helt enkelt genom flitig användning. Men även om det kan kännas hopplöst när hjulet skaver mot bromsen och ser ut som en lite för dåligt gräddad pizza finns det ingen anledning till panik, ta bara en kik på videon och låt Fredrik hjälpa dig att räta upp såväl hjul som humör! Hjul rimmar inte bara på kul – det är kul också! Fråga bara vår eminente servicetekniker Fredrik. Det råkar nämligen vara hans favoritämne och det är få i branschen som kan mer om en av cykelns viktigaste komponenter. Genom att fylla i min e-postadress godkänner jag att Cykloteket behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt Cykloteket integritetspolicy.Upplever du att ditt däck vobblar när du cyklar – att däcket liksom inte sitter rakt och ormar sig fram? I den här artikeln ger vi lite tips på orsaker som kan framkalla detta. Några av problemen är lättfixade och några kräver lite mer kunskap eller ett besök hos din lokala verkstad.

Hur ekrar man ett cykelhjul?
Hur byter man ekrar på sin cykel?Ta ur hjulet från ramen, ta loss däck, slang och fälgband som sitter under slangen. … Sen kan du lätt ta loss den trasiga ekern och trä dit en ny. … Du fäster den nya ekern närmast fälgen med en ekernippel, antingen en ny eller den gamla.
Är fälgen eller hjulet skevt behöver det riktas. Det kan man göra själv men det är verkligen inte helt enkelt – alla ekrar behöver nämligen spännas exakt lika hårt för att hjulet ska fortsätta vara rakt framöver. Läs gärna vår detaljerade guide för att rikta cykelhjul.

Hur spänner man ekrarna på en cykel?
Om fälgen står för långt till vänster och ekerspänningen är låg då kan du bara spänna högersidan. Är ekerspänningen redan hög då måste du först lätta på alla ekrar på vänster sida ett halvt varv för att sedan spänna alla ekrar på höger sida ett halvt varv. Kontrollera nu igen om fälgen går genom mitten av navet.
Verkar hjulet och fälgen rak och fin kan det vara däcket som rör sig i sidled och slingrar sig fram på fälgen. Det kan det bero på att däcket inte satt sig ordentligt på fälgen när du bytte däck eller slang sist.Börja med att ta reda på om det är fälgen eller själva hjulet som är skevt eller om det är däcket som tycks vara problemet. Detta gör du enklast genom att be en kompis hålla upp cykeln samtidigt som ni snurrar på hjulen.

Detta är första filmen i Mekskolan. Jag tänkte här visa dig hur du monterar av och på hjulen på en vanligt standardcykel. Eftersom det är en ganska grundläggande kunskap och kan vara mycket bra att kunna när man ska meka med sin cykel så tycker jag det är lämpligt att börja här. Får du till […]

Sprängskiss på ett Shimano Nexus 7 växlat nav med fotbroms. Sprängskiss på ett Shimano Nexus 7 växlar utan fotbroms. Här får du hjälp att justera växlarna på ditt 7 växlade nav.

Åh nej, inte nu igen. Drabbas du också ofta av punktering? eller är det kanske första gången? I denna filmen tänkte jag visa hur du gör för att laga en punktering på din cykel. Har du aldrig mekat med din cykel innan och är lite osäker på hur man monterar av hjulen kan du titta […]För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.På begäran har vi återtagit produktionen av en manuell balanseringsmaskinmed så kallad statisk balansering. Pela däckbalanserare är ettbalanseringshjälpmedel som bygger på samma princip som ett vattenpass. Hjuletplaceras med fälgens centrumhål centrerat på en ställning. Bubblan ivattenpasset visar om och vart hjulet behöver balanseras och vikterna monterasdärefter enkelt på fälgen.När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

Med Pela manuella däckbalanserare får du en snabb och enkeldäckbalansering hemma i garaget. Balanseraren är också smidig och lätt att tamed i verktygslådan. Passar bra till veteranbilar och fälgar med centrumhål.
Att ha korrekt balanserade däck på fordonet är grundläggandeför körkomforten och minskat slitage på däcken. På Verktygsboden har vi populäradäckbalanserare med automatiska funktioner, såsom viktplacering. Det finns docktillfällen då automatiska maskiner blir brädade av ”old school” maskineri. Som när även äldre bilar med ekerfälg behöverhjulbalansering.Sommaren 2013 åker Verktygsboden ut på flera av Sveriges största och bästa bilträffar. Med oss har vi flera spännande nyheter, såsom manuell däckbalanserare och flyttbar låg tvåpelarlyft. Missa inte ett unikt tillfälle att se hur dessa produkter fungerar i verkligheten. På efterfrågan frånvåra kunder har vi nu tagit in en statisk manuell däckbalanserare. Peladäckbalansare från Verktygsboden har en traditionell däckbalanseringsteknik somgår väl ihop med veteranfordon och fälgar med ekrar. Den är också liten ochbehändig nog att flyttas dit bilen eller däcken finns. Verktygsboden är en av Sveriges största aktörer inom verktyg och maskiner. Företaget har ett komplett utbud av verktyg och tillbehör för såväl proffs som hemmafixare. Verktygsboden har två egna varumärken – PELA och Pratts. Välkommen att handla i vår e-handel, eller besök oss i vår välsorterade butik i Borås!Du kommer att fungera mycket bättre med ett cykelreparationsställ än utan det. Du kan använda den för alla typer av cykelreparationer, såväl som för att fixa din cykels kedja. Generellt bör du byta ut din cykelkedja när den visar tecken på slitage. En kedjekontroller som Park Tool CCC-2 Chain Checker kan hjälpa dig att identifiera slitna kedjor. Skjut nu tillbaka hjulaxeln, precis bakom de bakre utfällningarna, för att förbättra kedjespänningen. Justera bakhjulet för att få rätt kedjespänning. Detta bör ta ungefär en tum.Det är inte så stor skillnad mellan en Fixie och en enkelväxlad cykel när man drar åt en lös cykelkedja. Följ stegen jag har delat för att spänna en enkelväxlad kedja på en Fixie.

Hitta en öppen plats och vänd din BMX upp och ner så att den kan vila på sina handtag och sadel. Du kan också använda ett cykelställ för att stödja cykeln.
En kedjas syfte är att överföra pedalkraft till hjulen på cykeln så att du kan röra dig framåt. Om kedjan är för lös kommer cykeln inte att kunna driva sig själv. Här är en snabbguide om hur du spänner kedjan på en cykel.Efter att ha dragit åt kedjan måste du smörja den lite för att förhindra friktion och korrosion. FinishLine 1-stegs cykelkedjerengöring och kedjesmörjmedel är ett bra alternativ.

Om din kedja har en inbyggd kedjespänning, använd den för att dra åt den (kedjan) på båda sidor. Om kedjespännaren inte finns, använd en skiftnyckel för att hålla hjulet långt bak när du drar åt muttern.
Det andra sättet att veta att det är dags att byta ut din cykelkedja är genom att följa 2 000 mils regeln. Denna regel säger att din cykelkedja ska bytas ut efter 2000 miles.

Är det farligt att köra med obalans i däcken?
Förutom att obalanserade däck sliter på bilens stötdämpare, däckens greppmönster och bilens fjädring – helt i onödan – så försämras däckens prestanda om de inte är balanserade på ett fackmannamässigt sätt.
Ställ din cykel upp och ner eller på ett stativ. Lossa sedan bakaxeln och dra tillbaka bakdäcket för att öka kedjespänningen om det är en enväxlad cykelkedja. Men om det är en flerväxlad cykelkedja, vrid växelskruven medurs och justera bakhjulet. Slutligen, fortsätt att justera kedjespänningen till ungefär tum innan du sätter tillbaka allt.

Varför Vobblar bakhjulet på cykeln?
Verkar hjulet och fälgen rak och fin kan det vara däcket som rör sig i sidled och slingrar sig fram på fälgen. Det kan det bero på att däcket inte satt sig ordentligt på fälgen när du bytte däck eller slang sist. Detta kan man åtgärda på lite olika sätt: Släpp ut luften ur däcket.
Vi ska titta på hur du spänner en enväxlad cykelkedja och en flerväxlad cykelkedja. Titta väl också på hur du kan spänna kedjan på en Fixie och en BMX.En hylsnyckel används för att spänna din cykelkedja. Å andra sidan låter en hylsnyckeladapter dig nå en cykelpinne för att skruva och skruva loss bulten snabbt.

Kom ihåg att du alltid kan använda en kedjesträckare för mountainbike som Quintessentialz Chain Guide Mountain Bike Tensioner för att applicera den nödvändiga spänningen på din kedja och förhindra att den slakar.En cykelkedja bör röra sig ungefär en halv tum i båda riktningarna. Du bör spänna cykelkedjan om den är lösare än så här. Det kan vara en bra idé att byta ut den om den är utsliten.

Hur hårt ska man spänna ekrar?
Det finns ingen övre gräns för hur hårt man kan dra ekrarna utan gränsen går när nippeln blir rund eller om ekernyckel går av. Man kan inte dra sönder nav, eker, nippel eller fälg med handkraft och ju hårdare ekrarna är dragna desto bättre håller de.
Du hittar oss på Rådmansgatan 25 eller Gustavslundsvägen 175. Det går också bra att ringa oss direkt på 08 – 20 06 76 eller skicka ett mejl till [email protected] eventuella frågor eller funderingar, varmt välkommen.Ett annat vanligt problem är att en eller flera ekrar är trasiga. Det kan också vara så att de har gått av och lossnat helt och hållet. Även detta kan resultera i ett ostabilt och vobblande hjul.