Posted on

Medicinalväxt Mot Bronkit Och Hosta

Det finns många olika sorters timjan och backtimjan anses som den bästa sorten att bruka inom naturmedicin. Pröva odla timjan själv och ta till vara örtens mycket goda egenskaper. Timjan trivs i kalkrik jord och får underbart lila blommor, som också kan användas i naturlig egenvård.Timjan har starkt bakteriedödande och virushämmande verkan och det är den eteriska olja tymol som tros bidra till detta. Det medför att timjan är bra att inta vid stunder då influensa och förkylning står och lurar. Läkeörten stärker även kroppens immunförsvar och minskar den skadliga oxidativa stressen i cellerna.

Timjan aktiverar flimmerhåren i luftrören som gör det lättare att bli av med irriterande slem. Slemproduktionen ökar med nytt, tunnare slem och det blir enklare att hosta ut det sega och gamla. De aktiva växtämnena från timjan utsöndras delvis via luftvägarna och eftersom timjan också är kramplösande kan det lindra vid astma och kikhosta. Timjan har god verkan och lindring vid luftrörsproblem som astma, bronkit och olika typer av hosta. Läkeväxten har använts som hostmedicin och vid katarr i luftvägarna i många tusen år så effekten är väl testad. Pröva infusion på timjan vid förkylning, influensa samt om du besväras av rethosta. Efter en förkylning när luftvägarnas slemhinnor är skadade kan bakterier lättare få fäste. De kan då tränga ned i lungorna och orsaka lunginflammation. Ett tecken kan vara att förkylningen inte blir bättre utan förvärras efter fyra – fem dagar.

Om hostan gör att du inte kan sova eller om hostan är torr (utan upphostat slem) och irriterande, kan du använda en hostmedicin som dämpar hostreflexen och gör att du hostar mindre. Hostdämpande sugtabletter lindrar och skyddar halsen mot ytterligare irritation.
Bronkit gör ont, man hostar mycket och det rister i bröstet och magen. Hostan är viktig för att bli av med slemmet, men om hostan stör nattsömnen är hostdämpande medicin bra att ta före läggdags. Bronkit kan orsakas både av virus och bakterier och går över av sig själv för det mesta.Att inte ge honung till barn under 1 års ålder. Det finns alltid en risk för att sporer från en viss typ av bakterier (botulinum), kan finnas i honungen. Hos äldre barn och vuxna finns ett naturligt försvar uppbyggt, så de kan äta honung utan risk.Eftersom upphostning av slem är kroppens naturliga sätt att försvara sig mot främmande ämnen, ska den typen av hosta helst inte dämpas med hostmediciner. Om du har hosta med mycket segt slem kan du prova Bisolvon, Bromhex eller Theracough.Rökning är den vanligaste orsaken till långvarig eller återkommande hosta hos vuxna. Undvik rökning och rökiga lokaler som irriterar luftvägarna när du har hosta.

De stora luftvägarna som går från halsen ner i lungorna kallas för bronker. När slemhinnorna på insidan av bronkerna blir infekterade kallas det för akut bronkit eller luftrörskatarr – vilket du kan råka ut för i samband med förkylning.

Vid astma kan slemhosta förekomma då dina slemhinnor svullnar och det bildas segt slem. Det leder till problem med andnöd, väsande och pipande andning. Även andra sjukdomar som till exempel KOL kan ge hosta.
Vid hosta är det skönt att dricka mycket. Varm dryck, som honungsvatten eller te är ofta lenande för svalget och luftvägarna. Slemmet tunnas ut så att du får lättare att hosta upp det som irriterar.Att du hostar kan bero på helt andra orsaker än förkylning. Förutom slemhosta och rethosta finns som bekant rökhosta. Hosta kan orsakas av bakterier och vissa andra smittämnen som till exempel mykoplasma. Det kan ge en långvarig hosta. Dessutom kan vissa läkemedel, ge hosta som biverkning.

Hosta är ett vanligt förkylningssymtom. Rethosta kallas också torrhosta och kännetecknas av att inget slem kommer upp vid hostningen. Hostan vid en förkylning börjar ofta som rethosta för att slemhinnorna i luftrören är irriterade. Efter ett tag bildas slem i luftvägarna och du får så kallad slemhosta. Upphostningarna kan vara gula eller grönaktiga och är ofta en naturlig del av en vanlig förkylning. Mot förkylningshosta finns receptfria hostmediciner som verkar på två olika sätt.

Nästäppa och nysningar tillsammans med ökat slem i näsan, kan vara något som kallas för vasomotorisk rinit. Du har liknande besvär som vid allergi, utan att det är något allergiskt som orsakar besvären.
Det är vanligt att det bildas mer slem om du röker. Det kommer ofta efter några års rökning. Du kan också få besvär även om du inte röker själv, men vistas mycket i rökiga miljöer. Några av näsans viktiga uppgifter är att värma, fukta och rena luften du andas in. Slemhinnan i näsan gör inandningsluften fuktig, och bildar slem som damm och andra partiklar fastnar i. Om du vistas mycket i torra och dammiga lokaler behöver slemhinnan bilda extra mycket slem för att kunna rena och fukta luften. En vanlig orsak är förkylningar och andra infektioner i luftvägarna. Ofta finns slemmet kvar i flera veckor efter en förkylning. Du kan även få flera infektioner efter varandra som gör att slemmet aldrig riktigt försvinner.Det finns studier som talar för att opioider under vissa omständigheter kan dämpa hostreflexen via central stimulering av µ-receptorer. Biverkningspanoramat är likartat för opioiderna, och doser som dämpar hosta kan också ge sedering och gastrointestinala biverkningar.

Publicerade randomiserade kontrollerade studier av effekten av noskapin på akut hosta i samband med infektion saknas också. I en liten studie på citronsyra-utlöst hosta hos friska frivilliga sågs ingen hostdämpande effekt av noskapin 30 mg, medan viss effekt sågs av kodein 20 mg.
Efterfrågan är stor på symtomlindring vid hosta i samband med luftvägsinfektioner, men evidens för effekt av tillgängliga läkemedel är bristfällig. Vad gäller hostmediciner, så påminde Läkemedelsverket i sina behandlingsrekommendationer för nedre luftvägsinfektioner 2008 om bristen på vetenskaplig dokumentation som uppfyller moderna krav. För naturläkemedlen mot hosta finns inte krav på visad effekt.

Vad kan man dricka för att lösa upp slem?
Att dricka mycket vatten kan eventuellt hjälpa om du har segt slem. På apoteket finns receptfria, slemlösande läkemedel som du kan pröva. Det finns inga studier som visar att läkemedlen har någon tydlig effekt, men en del tycker att de hjälper.
I Sverige ingår luftrörsvidgande efedrin, i kombination med andra aktiva substanser, i bland annat Lepheton (efedrin och etylmorfin) och Mollipect (efedrin och bromhexin).Många hostmediciner är receptfria, och i Region Stockholm säljs en stor del av förpackningarna till egenvård. Cocillana-Etyfin och Mollipect dominerar fortfarande bland de receptbelagda hostmedicinerna. Ett betydligt lägre antal individer hämtade ut hostmediciner på recept under 2020 och 2021 än under åren närmast före SARS-CoV-2-pandemin.

Är honung slemlösande?
Honung är i sig antibakteriellt, och fungerar både slemlösande och hostdämpande, vilket har gjort den till en vanlig huskur vid förkylningar.
I en annan Cochrane-översikt från 2014 ingick tio studier av receptfria läkemedel mot akut hosta hos barn. Totalt ingick endast 1 036 barn i studierna. Avsaknad av effekt gentemot placebo rapporterades i tre studier av hostdämpande läkemedel (dextrometorfan respektive kodein), tre studier med antihistaminer, två studier med antihistamin i kombination med slemhinneavsvällande medel samt en studie med hostdämpande i kombination med bronkdilatantia. Hostdämpande läkemedel medförde risk för centralnervösa biverkningar, såsom sedering.Eftersom hosta och slem i luftvägarna till följd av förkylning inte anses vara en svår sjukdom och effekterna av läkemedlen har bedömts som svag och otillfredsställande dokumenterad, ingår ”hostmediciner” vid övre luftvägsinfektion eller postinfektiös hosta inte i läkemedelsförmånen.

I en Cochrane-översikt från 2018 inkluderades sex studier på totalt 899 barn mellan 1 och 18 år. Författarna konkluderar att honung troligen lindrar hosta bättre än placebo respektive difenhydramin (H1-receptorantagonist som i Sverige förekommer i Desentol), eller salbutamol (beta-2-receptorstimulerare). Honungen ges vanligen i singeldos till natten. Eventuellt kan effekten vara likvärdig som för dextrometorfan (hostdämpande med hallucinogena effekter, som i Sverige såldes som Tussidyl, men drogs in på grund av missbruk). Slutsatsen blir att det inte finns starka evidens för att varken rekommendera eller avråda från honung. Observera dock att barn under ett års ålder inte ska ges honung, på grund av risk för spädbarnsbotulism.
Cocillana-Etyfin innehåller etylmorfin, senegaextrakt och cocillanaextrakt. Det finns en lång klinisk erfarenhet av etylmorfin, som i kroppen delvis omvandlas till morfin, mot akut hosta, men randomiserade, kontrollerade dubbelblinda studier saknas. Risken för missbruk respektive förgiftning bör beaktas. Senegaextrakt och cocillana-extrakt anses traditionellt ha viss slemlösande effekt. Även för dessa saknas dock publicerade studier. Dessutom innehåller Cocillana-Etyfin alkohol.I en Cochrane-genomgång från 2015 av effekten av luftrörsvidgande läkemedel på symtomen vid akut bronkit hos personer utan bakomliggande lungsjukdom, konkluderades att de studier som fanns inte kunde påvisa någon effekt av perorala beta-2-stimulerare till barn respektive perorala eller inhalerade beta-2-stimulerare till vuxna på akut hosta, om inte obstruktivitet påvisats. Vuxna som fått beta-2-stimulerare rapporterade i ökad utsträckning tremor, skakningar och nervositet. Av tre studier som jämförde effekten av placebo med expektorantiat guaifenesin (säljs i Sverige i Nipenesin och Theracough) påvisade en av studierna signifikant nytta med guaifenesin. Visst stöd för effekt av guaifenesin under de första dagarna sågs i de andra två studierna. Två av studierna gällde kombinationer av antihistamin och det slemhinneavsvällande läkemedlet psudoefedrin. Dessa gav motstridiga resultat, men biverkningar såsom yrsel och muntorrhet var vanligare i den aktivt behandlade gruppen. I tre studier av effekten av antihistamin jämfört med placebo på akut hosta sågs ingen signifikant skillnad.En Cochrane-rapport från 2014 innehåller en sammanställning över 19 studier av receptfria läkemedel mot akut hosta hos vuxna. Totalt ingick 3 799 vuxna. Ingen av de två studier där kodein i hostdämpande syfte (30 mg x 4 i fyra dagar, respektive 50 mg singeldos) jämfördes med placebo kunde påvisa någon signifikant effekt för kodein. Inget av de övriga hostdämpande läkemedlen som studerades marknadsförs i Sverige för närvarande.

I stort sett saknas fortfarande evidens som stöder nyttan av hostmediciner vid hosta i samband med luftvägsinfektion. De studier som finns är få, små och visar i vissa fall motstridiga resultat. I en del fall är evidensbasen varken bättre eller sämre än för gamla huskurer.Det har diskuterats huruvida metylxantinen teobromin, eller mörk choklad som bland annat innehåller teobromin, skulle kunna användas för att dämpa hosta. Inte heller för detta finns det dock i dagsläget något vetenskapligt stöd. Ämnen som påverkar nerverna perifert, exempelvis lokalanestetika och kapsaicin har också studerats, men hittills har inte detta lett till något nytt sätt att behandla hosta på.

Oroa dig inte, du kan lätt hitta amerikansk alm i hälsokostbutiker. Det är en växt som man främst använder för att behandla lung- och luftrörsproblem. Den är fantastisk och har en starkt läkande förmåga. En av dess huvuduppgifter är att rensa ut slem från lungorna och minska inflammation i irriterad vävnad samt förbättra vårt immunförsvar och alla delar av våra andningsorgan. Den är tveklöst en av de mest rekommenderade örterna och den har faktiskt använts ända sedan antiken för alla typer av luftvägsbesvär. Du kan även använda den som ett grötomslag.Den har en säregen, trevlig och originell smak. Om du blandar anisfrö med lakritsrot får du denna mer än idealiska huskur som minskar slem i lungorna och är perfekt för behandling av hosta och astma. Den minskar inflammation i luftvägarna och lindrar bronkial inflammation. Det är en medicinsk behandling som är värd att lägga på minnet och den passar för både barn och vuxna.

Hur får man bort slem i bröstet?
Oftast försvinner slem från luftrören med hjälp av flimmerhårens rörelse på insidan av luftrören. Motion som gör en andfådd ökar funktionen i flimmerhåren och gör att slemmet rör sig uppåt i luftvägarna, så att man kan hosta upp det. Även olika metoder för att få slemmet att lossna är nyttiga.
När bronkerna når lungorna expanderas de och förgrenas ut i de lobära bronkerna som i sin tur förgrenar sig i de mindre bronkiolerna. Tack vare dessa får vi syre och luft samt en god luftvägshälsa, vilket säkerställer att vi får de krafter vi behöver för att utföra våra dagliga aktiviteter, så att vi kan fungera normalt utan att bli trötta.

Självfallet är det också viktigt att ha sunda levnadsvanor för att förbättra hälsan hos dina lungor och bronker. Eliminera tobak, drick mycket vätska och motionera. Undvik att vistas på platser med höga halter av luftföroreningar. Ta väl hand om dig själv och glöm inte att dagligen dricka någon av de infusioner som vi listat här.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.
Bronkerna är de livsviktiga rör som förbinder luftstrupen med lungorna. De levererar syre till kroppen, vilket är anledningen till att det är så viktigt att vi håller dem friska och i gott skick. I den här artikeln kommer vi att förklara hur du kan stärka bronkerna naturligt med medicinalväxter. Den är inte så välkänd, men dess egenskaper är mycket kraftfulla. Känner du till vilka som är de främsta fördelarna med denna växt? Den lindrar hosta och rensar luftvägarna så att man lättare kan andas. Den är mycket effektiv, och du kan hitta den i hälsokostbutiker i flera former: som påsar avsedda för infusion eller som kapslar. Om du väljer kapslarna, kom ihåg att den rekommenderade dosen är 200 mg två gånger dagligen. Om du ​​tar dem under loppet av 10 dagar ser du omedelbara resultat. Denna växt är mycket fördelaktig. Det har nästan samma egenskaper som rosmarin, men dess aktiva beståndsdelar som verkar för att minska inflammation är mycket större och mer kraftfulla, och det är därför vi rekommenderar att du tar en enda infusion per dag, direkt efter lunch. Det är också en mycket lättsmält infusion, vilket gör den till en enkel huskur att ta när vi drabbas av influensa eller när bröstet känns överbelastat av slem. Kom ihåg att dricka mycket vätska, och glöm inte att ta en kopp rosmarininfusion om dagen. Vi rekommenderar också att gnugga huden med dess olja. Den lugnar, fräschar upp och fungerar som en bra slemlösare. Tveka inte att testa den.Ingefära är en medicinsk rot som är nästan oumbärlig i hemmet. Den har åtskilliga hälsoegenskaper, och det är alltid klokt att dricka en kopp ingefärste om dagen. Men visste du vad ingefära kan göra för dina lungor? Tack vare en förening som kallas 6-gingerol kan vi stärka hälsan hos våra bronker och lungor, vilket hjälper oss att bli av med slem, gifter och många typer av allergener. Du kan dricka två koppar om dagen, särskilt efter måltider. Du kommer märka hur bra du börjar må.

Vad ska man äta för att få bort hosta?
Gör egen hostmedicin Men honung kan även hjälpa vid hosta. Skär en kålrot på mitten och gröp ut en liten skål i ena halvan och smörj med honung. Honungen drar åt sig kålsaften och skapar en hostmedicin som är antiseptisk, slemlösande och innehåller antioxidanter. Ät med sked bit för bit.
Har du provat infusion av timjan? Den är smakrik och lättsmält. Dessutom är den viktig för våra lungors och bronkers hälsa. Hemligheten ligger i den aktiva beståndsdelen av växten – tymol. Med hjälp av denna växt kan vi rensa våra lungor och minska inflammation i bronkerna, men en av dess mest intressanta funktioner är att den hjälper till att eliminera bakterier från luftvägarna. Ta två infusioner av timjan per dag. En på morgonen och en efter middagen.

Men ibland kan vi drabbas av hosta och trötthet, inflammation eller slem, eller ännu värre, astma. Allt detta förvärras om vi lider av allergier. Det finns många sjukdomar som är förknippade med våra bronker, vilket gör att det är viktigt att vi tar hand om dem och har koll på vilka riktlinjer vi ska följa för att hålla dem i gott skick. Vi kommer här att visa dig vilka örter som kan vara till hjälp.Vår ekologiska timjan German Winter har små ljuslila blommor och aromatiska blad. Den passar till all slags matlagning som exempelvis marinader, grytor och såser. Som medicinalväxt har timjan använts länge som hjälp vid luftvägsproblem som hosta och bronkit.

En förkylning ger ofta besvär som hosta, ont i halsen och snuva. Du känner dig ofta trött, slö och har ibland feber. Du känner dig vanligtvis bättre efter fyra till fem dagar. Hostan kan finnas kvar i några veckor till efter att de andra besvären försvunnit, men sällan längre än fyra veckor.
En influensa kan ge svårare symtom med hög feber, hosta, huvudvärk och ont i kroppen under flera dagar. Febern brukar ofta vara runt 39–40 grader och finnas kvar i upp mot en vecka. En influensa går oftast över på två veckor, och du kan vara trött i flera veckor efteråt. För personer med vissa andra sjukdomar kan influensan bli allvarlig. Personer som ingår i en riskgrupp bör vaccinera sig mot influensa varje år.Det är inte vetenskapligt bevisat att receptfria hostmediciner har någon tydlig effekt. Men en del tycker att de hjälper. På apoteket finns receptfria hostdämpande och slemlösande läkemedel att köpa. Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet noskapin kan ha viss effekt om du har rethosta och svårt att sova.

Halsbränna orsakas av att magsaft kommer upp till matstrupen från magsäcken. Det kan också ge sura uppstötningar och hosta. Det finns flera saker du kan göra själv för att minska besvären. Du kan till exempel undvika mat som du vet ger besvär. Undvik också att äta sent på kvällen.
Har du känsliga luftrör kan olika typer av starka dofter som parfymer, cigarrettrök eller blommor irritera luftrören så du börjar hosta. Andra besvär vid doftöverkänslighet är snuva och rinnande ögon. Hur stora besvären är varierar från person till person.Du kan få plötslig hosta om du har andats in gas som irriterar luftvägarna eller kemikalier som till exempel tändvätska eller fotogen. Då kan också en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas inom några timmar. Den behandlas på sjukhus. Det kan vara jobbigt att hosta länge, särskilt om du hostar på natten och får svårt att sova. Det finns flera saker du kan göra själv för att lindra hostan vid till exempel en förkylning. Har du svåra besvär under lång tid och läkaren inte har hittat någon orsak kan du behöva göra en bronkoskopi. Då undersöker läkaren dina luftrör och lungor med hjälp av ett särskilt instrument som förs ner i luftrören. Hosta är ett sätt för luftvägarna att försöka göra sig av med sådant som irriterar. Oftast beror hostan på en förkylning och då går den över av sig själv. Hosta kan också bero på andra sjukdomar i luftvägarna eller lungorna, eller att luftvägarna irriteras av till exempel rök. Vissa läkemedel kan orsaka rethosta. Hostan kan komma snabbt, men även när du har använt läkemedlet i flera månader. Det gäller framför allt vissa läkemedel som används vid högt blodtryck och hjärtsvikt. De kallas för ACE-hämmare. Covid-19 påminner ofta om en förkylning eller influensa. Feber och hosta är vanligt. Du kan också bland annat få ont i halsen, huvudvärk eller ont i muskler och leder. Besvären brukar gå över av sig själv. En del får andningsbesvär och kan behöva vård på sjukhus. Vaccinera dig mot covid-19 för att minska risken att du blir allvarligt sjuk. Hosta är ett vanligt symtom vid olika virusinfektioner. Sjukdomar som förkylning och luftrörskatarr orsakas oftast av olika typer av virus. Influensa orsakas alltid av virus. Virusinfektioner är mycket vanliga under framför allt hösten och vinterhalvåret.Ibland behövs det svar från blodprover för att läkaren ska kunna bedöma vad som orsakar din hosta. Det är vanligt med hosta om du har en virusinfektion, men ibland kan du även ha en bakterieinfektion. En läkare kan ta prov från svalget för att göra en bakterieodling.

En luftrörskatarr börjar ofta som en förkylning. Inom några dagar får du också hosta som kan vara slemmig eller torr och retande. Ibland gör det ont bakom bröstbenet, framför allt när du hostar. Bildas det mycket slem, eller om luftrören reagerar med kramp, kan du få svårare att andas och ibland hörs ett pipande ljud från luftrören. Infektionen läker av sig själv, men du kan fortsätta hosta i upp till fyra veckor efter att de övriga symtomen har försvunnit.Långvarig hosta eller att du börjar hosta när du anstränger dig kan tyda på astma. Det vanligaste symtomet vid astma är att det känns tungt att andas. Besvären kan också utlösas av att du kommer i kontakt med något du är allergisk mot, till exempel pollen eller pälsdjur.Ring först om du tänker gå eller åka till en vårdmottagning. Då kan vårdpersonalen se till att du eller barnet tas emot utan att andra riskerar att bli smittade.Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

En lunginflammation orsakas oftast av bakterier. Ofta börjar den som en vanlig förkylning, men besvären förvärras i stället för att bli bättre efter fyra till fem dagar. Slemhosta är vanligt och det brukar göra ont när du andas. Du har nästan alltid feber vid en lunginflammation.
Kikhosta är inte en vanlig orsak till hosta. Vuxna och ungdomar kan få kikhosta trots att de är vaccinerade eller tidigare har haft kikhosta. Symtomen är vanligtvis en långdragen rethosta eller slemhosta.Både virus och bakterier kan orsaka inflammationer och infektioner i lungorna och luftrören. Här kan du läsa mer om bland annat luftrörskatarr, lunginflammation och RS-virus.

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.
Försök att hosta upp det som har fastnat i halsen. Ta någon i närheten till hjälp. Du eller någon i din närhet måste ringa 112 om du inte kan hosta upp det som har fastnat.Du kan hosta om något du har ätit hamnar i luftstrupen. Det kan vara ett livshotande tillstånd om biten har satt sig så att luften inte kommer ner i lungorna.

Lungsjukdomen KOL beror oftast på rökning. KOL är ovanlig hos personer som inte har rökt eller är yngre än 40 år. Ett av de vanligaste symtomen vid KOL är hosta. Det är också vanligt att bli andfådd, känna sig trött och orka mindre. Besvären vid KOL utvecklas långsamt under flera år.
Vid undersökningen tittar en läkare i halsen och svalget med hjälp av en lampa. Läkaren håller ned tungan med en platt träpinne för att kunna se svalget bättre. Hen lyssnar på ditt hjärta och dina lungor.

Vilken blomma har använts som medicinalväxt mot bronkit och hosta?
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar med blommor som först är rödaktiga, senare blåa eller violetta. Lungört sägs förr ha använts som grönsak och i pannkakor. Som medicinalväxt användes den mot heshet, hosta, astma, bronkit och särbehandling. Cachad
Hosta är en reflex för att få bort skadliga ämnen som du har andats in. Om ett ämne irriterar slemhinnorna i luftvägarna skickas en signal till hostcentrum i hjärnan. Från detta centrum sänds sedan signaler till olika muskler i bukväggen och mellangärdet och du börjar hosta.

Vilken dryck är slemlösande?
Varm dryck, som honungsvatten eller te är ofta lenande för svalget och luftvägarna. Slemmet tunnas ut så att du får lättare att hosta upp det som irriterar.
Umgås du nära barn som är yngre än ett år är det extra viktigt att du söker vård om du tror att du har kikhosta. Då kan du få antibiotika för att minska smittsamheten.Det finns fler sjukdomar i lungorna och hjärtat som kan ge hosta. Ofta får du då också andra tydliga symtom, men inte alltid. Det är därför viktigt att söka vård om du har hostat under flera veckor utan någon tydlig orsak.

Vid en allergiutredning får du svara på frågor om dina besvär. Det räcker ofta för att läkaren ska kunna ställa diagnos. Ibland kan också ett blodprov tas eller ett så kallt pricktest.
Hosta kan låta och märkas på olika sätt beroende på vad som är orsaken. Hostan kan till exempel vara torr eller mer slemmig. Du kan också hosta mer vid vissa tillfällen, som på morgonen eller på natten. Du hostar oftast mer när du ligger ner eller anstränger dig fysiskt. Ibland behöver dina lungor röntgas för att läkaren ska kunna se vad hostan beror på. Ibland undersöks du också med skiktröntgen, så kallad datortomografi. Du kan få genomgå en lungfunktionstest om läkaren tror att du har till exempel astma eller KOL. Testen går att göra på flera olika sätt, men de vanligaste metoderna kallas spirometri och PEF-mätning.

Finns det medicin mot hosta?
Cocillana-Etyfin och Mollipect dominerar fortfarande bland de receptbelagda hostmedicinerna. Ett betydligt lägre antal individer hämtade ut hostmediciner på recept under 2020 och 2021 än under åren närmast före SARS-CoV-2-pandemin.
Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Honung fungerar också läkande och mildrande på både bistick, eksem och sår, så det är inte fel att smörja med lite honung (men sätt gärna ett plåster på – det blir ju också ganska kladdigt!).
Biodlarna skördar honung från sen vår eller tidig sommar, till sen sommar. När man kan börja skörda honung styrs helt och hållet av bina, som påverkas mycket av vädret under vinter och vår. I år (2020) hade vi en lång och kall vår. Då kommer blomningen igång sent och det bildas inte lika mycket nektar, vilket i sin tur gjorde att honungsskördarna kom igång sent.Honung är i sig antibakteriellt, och fungerar både slemlösande och hostdämpande, vilket har gjort den till en vanlig huskur vid förkylningar. “Om man ska maximera nyttigheten med honung ska den inte värmas över 40 grader. Den fungerar förstås fint som sötningsmedel och smaksättare även vid högre värme, men en del enzymer och mineraler försvinner”, berättar Marie på Maries bihantverk. Så istället för varmt te med honung kan vi tipsa om att antingen äta en sked honung som den är, eller lägga i ljummet vatten och låta den lösa upp (det tar bara lite längre tid än vad det gör i varmt vatten).

Att honung har många goda egenskaper har varit känt sedan urminnes tider, och honungen har med sina medicinska egenskaper varit viktig för hälsans skull. Forskare har definierat över 200 olika ämnen i honung. Det är olika arter av socker, fettsyror, vitaminer, mineraler. enzymer, mineralämnen, vitaminer, aminosyror och inhibiner (ett bakteriehämmande ämne).
Du kan göra mycket själv för att hjälpa våra pollinerare, både genom att plantera mycket blommor, sätta upp insektshotell och välja ekologiskt i större utsträckning. Läs mer hos Naturskyddsföreningen och kampanjen Rädda bina.

Honung köpt i butik är ofta märkt som bäst före 2-3 år efter tappdatum, men ofta håller den längre än så. Som vanligt med bäst-före-märkning gäller att du kan titta och lukta på honungen – om den ser ut som vanligt och inte luktar konstigt så går den bra att äta! Förvara den med tättförslutet lock, mörkt och svalt. Läs mer om hållbarhet och förvaring av honung här.
Mer än 7 000 matälskare har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka får du som prenumererar tips, inspriation och erbjudanden från lokala bönder och mathantverkare.

Färg och smak på honungen påverkas mycket av vilken nektar bina har samlat, och det varierar över säsongen. En del biodlare skickar därför sina olika skördar på pollenanalys, för att lättare kunna veta vad det är för typ av honung i skörden.Trots att honung är sötare än socker, så har honungen lågt GI och fungerar därför bra som ersättare för socker. För 1 dl socker så räcker det med 0,5 dl honung.Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet. Utan bin skulle vi få problem med odling av både spannmål, grönsaker och frukt. Nu håller en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna. Orsaken är inte helt fastställd, men aktuell forskning tyder på att jordbruksgifterna ligger bakom mycket av bidöden.

Vad är slemlösande vid hosta?
Receptfria läkemedel mot hosta På apoteket finns receptfria hostdämpande och slemlösande läkemedel att köpa. Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet noskapin kan ha viss effekt om du har rethosta och svårt att sova. Att dricka mycket brukar vara lika effektivt som slemlösande läkemedel.
All honung är flytande när den kommer ur kupan, men börjar snabbt kristalliseras och stelna. För att hålla honungen mjuk och krämig, som vi oftast köper den i affären, rör biodlaren om den för att påverka kristallstrukturen. Socker- och fukthalten, samt vilken typ av nektar bina har samlat, påverkar också hur snabbt honungen stelnar.

Om du tycker att honungen är för hård kan du varsamt värma upp honungen tills den blir mjuk eller igen. Primörhonungen kan du också förvara i frysen, så stannar kristalliseringen av.
Luktviol (Viola odorata L.) Luktviol är i Sverige oftast odlad men förvildade bestånd finns bl a i Skåne och på Öland. Viol-roten, som skördas i september-oktober, verkar slemlösande och hostbefrämjande vid bronkit och är även urindrivande. 1-2 tsk torkad och hackad violrot per kopp kokas i 15 min. silas och dricks 2-3 ggr per dag. OBS! I större doser används luktviol öven som kräk- och avföringsmedel.

Vad hjälper mest mot hosta?
Vad hjälper mot hosta?Drick ordentligt. … Sov med en extra kudde under huvudet. … Om du är täppt i näsan, använd nässpray. … Undvik rökning och rökiga miljöer, eftersom det verkar irriterande på luftrören.Receptfria preparat kan lindra slemhosta och rethosta. … Ha tålamod.
Björkblad (Betula pendula) Björken, ett av våra vanligaste lövträd, förekommer i praktiskt taget hela landet. Dess blad är njurstimulerande samt urin- och svettdrivande och kan även ge lindring vid reumatiska åkommor. Samla och torka de späda bladen i maj-juni. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk blad. Låt dra i ca 5 min, sila och drick varmt 1-3 ggr per dag. Järnört (Verbena officinalis L.) Viltväxande järnört, eller läkeverbena som den också kallas, trivs i kalk- och krithaltig jord, särskilt i torra och oländiga trakter i Sydeuropa, Asien och Amerika. Dess blad och blomställningar innehåller ämnen som verkar svettdrivande, urindrivande samt underlättar mjölkbildningen hos nyblivna mödrar. Den sammandragande effekt som kan påskynda försenad menstruation gör att järnört ej bör användas av gravida kvinnor. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk torkade eller färska örtdelar, sila och drick varmt, 1-2 ggr per dag. Sötväppling (Melilotus officinalis (L.) Pall.) Sötväpplingen är en nykomling i Sverige, en näringsrik foderväxt som kom hit i början av 1800-talet och snabbt spred sig över landet. Inom örtmedicinen används den för att stärka kroppens läkande förmåga vid åderbråck, bensår och ödem samt stärka magen och lindra väder-spänningar. De färska bladen, som plockas under högsommarens blomning, kan även användas utvärtes, i omslag och bad för värkande leder. Häll en kopp kokande vatten över en tsk av den torkade örten, sila och drick 1-2 ggr per dag.Acerola (Malpighia punicifolia) Sin beska smak till trots är Acerolabäret en mycket uppskattad C-vitaminkälla, oftast i form av färskpressad juice. Outspädd acerolajuice innehåller i genomsnitt 3.400 mg C-vitamin per 100g vilket kan jämföras med t ex apelsinjuice som innehåller ca 50mg C-vitamin per 100g juice. Vild acerola finns i Västindien och Puerto Rico, odlad förekommer den i Sydamerika och Florida. Acerola är också rik på mineraler som fosfor, kalium, kalk och magnesium. 10ml acerolajuice i en mugg het äppeljuice, eller i en kopp örtte, är ett bra sätt att bekämpa en annalkande förkylning.

Ringblomman (Calendula officinalis L.) Med ringblommor i rabatten har man värdefull råvara till en dryck som är svett- och vätske-drivande, milt laxerande samt verksam mot spol- och springmask. Utvändigt används ringblomma i omslag för behandling av svårläkta sår, bl a bensår och liggsår, men också mot skabb och till lokalbedövande penslingar vid tandvärk. Nyutslagna blommor plockas och kronbladen torkas. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk kronblad, sila och drick 2-3 ggr per dag. För våtomslag gör ett uppkok av 1-2 msk kronblad i 30 cl vatten.Pepparmynta (Mentha x piperita L.) Mynta finns av ett otal olika arter och de som växer under gynnsammare betingelser är ofta avsevärt starkare än de som odlas i svenska trädgårdar. Alla innehåller dock mentol, ett anti-septikum som är både smärtstillande och kylande. Te på pepparmyntsblad rekommenderas vid kolik och inflammation i lever, gallblåsa och gall- vägar, samt vid grus eller sten i gallblåsan, förkylning och influensa. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk blad, sila och drick varmt mellan måltiderna. Ej under längre tid, för pepparmyntans effekt minskar vid tillvänjning. Och inte på kvällen eftersom pepparmyntan kan hindra sömnen. Schizandra (Schizandra chinensis) används i den kinesiska örtmedicinen som adaptogen för att balansera vid utmattning eller stress. Används även för blodcirkulation, för att skydda hjärta, lungor och kärlsystem, för ögats funktion, för koncentration och energi, skydda levern, blodtryck och sexuell lust. Nypon (Rosa canina L.) Den dignande nyponbusken framstår för många som den kanske tydligaste exponenten för naturens generositet och rikedom. De C-vitaminrika frukterna skördas mogna under sommaren, torkas och rensas från sina kärnor. 1-2 tsk fruktskal som kokas upp i en kopp vatten ger en god och näringsrik dryck som förebygger både vårtrötthet och förkylningar. Drick gärna 2-3 koppar per dag!Romersk kamomill (Anthemis nobilis L.) Romersk kamomill, som blommar i maj-jumi, förekommer endast odlad i Sverige. De torkade blommorna anrättas till ett rogivande te som också lugnar oroliga magar och påskyndar dröjande menstruationer. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk torkad kamomillblomma, sila och drick 2-3 ggr per dag. Ett stärkande och blekande sköljmedel till håret får man om man kokar upp 2 msk blommor i 30 cl. vatten. Dill (Anethum graveolens) Dill odlas i de flesta trädgårdar men förekomer även förvildad, såväl i Nordamerika som i Nordeuropa. Inom naturmedicinen används dillfrö som vätskedrivande medel samt för att stimulera aptiten och underlätta matsmältningen. Många föredrar att tugga på fröerna, andra gör ett te genom att hälla 1 kkp kokande vatten över 1 tsk krossat dillfrö, sila och drick 1 kopp per dag vid behov. Gotu Kola (Centella asiatica) har använts i Kina, Indonesien och Indien för att läka sår, hudbristningar, för mental skärpa och hudproblem som psoriasis. Har även använts vid ångest, insomningsproblem, ledvärk, utmattning, astma, magsår och åderbråck.Tillagandet av örtteer har alltid varit ett väsentligt inslag inom naturmedicinen som idag, av ett växande antal läkare över hela världen, betraktas som ett betydelsefullt förebyggande komplement till den konventionella skolmedicinen. Tänk på att man aldrig skall vare sig underskatta eller överskatta örtmedicinernas styrka. Känner du dig osäker kan det vara tryggt att veta, att flera av de teer som beskrivs här finns att köpa färdigförpackade inom hälsokosten.

Hur får man upp allt slem?
Att dricka mycket vatten kan eventuellt hjälpa om du har segt slem. På apoteket finns receptfria, slemlösande läkemedel som du kan pröva. Det finns inga studier som visar att läkemedlen har någon tydlig effekt, men en del tycker att de hjälper.
Lin (Linum usitatissimum L.) Lin är en av våra äldsta kulturväxter och förekommer i Sverige både vild och odlad. Linfrö är ett milt verkande laxativ som varit känt i hundratals år. Tag en tesked linfrö 3 ggr per dag, tugga och svälj. Eller låt 2 tsk linfrö ligga i en kopp kallt vatten över natten, sila och drick. Denna dryck är också smärtlindrande och hämmar inflammationer i andningsorgan och mag-tarmkanal. OBS! Överdosering är farligt. En dagsdos lin får inte överstiga 30-50 mg krossade linfrön per dag.Gullgentiana (Gentiana lutea L.) I Sydeuropas bergstrakter är gullgentiana vildväxande men i Sverige förekommer den endast odlad. Gentianaroten lindrar vid magbesvär, verkar stärkande vid febertillstånd och stimulerar även aptiten. 1/2 – 1 tsk gentianarot kokas i en kopp vatten som silas och dricks varmt 1-2 ggr per dag.

Isop (Hyssopus officinalis L.) Isopen odlas som krydd- och prydnadsväxt i Sverige men har sitt ursprung i Medelhavs-området där den växer vilt. Örten skördas under blomningstiden juli-september och torkas för att användas i gurgelvatten vid hosta, heshet och slem i luftrören samt till en dryck som lindrar vid matsmältningsbesvär och onormal svettning. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk torkad isop. Sila drycken och använd den som gurgelvatten vid problem med luftrören, drick den varm 2-3 ggr per dag vid matsmältnings-problem eller svettning.
Vattenkrasse (Nasturtium officinale R.BR) Spridda bestånd av vildväxande vattenkrasse kan påträffas i Sydsverige där den trivs när jorden är kalkhaltig och vattnet rent och fritt rinnande. Dess färska, späda blad, blandas med de tidiga bladen av brännässla och maskros till en god och närande vårsallad som är ovanligt rik på vitamin C och järn. Under högsommaren plockas bladen och används vid trötthet och anemi samt som vätskedrivande medel. Häll en kopp vatten över 1-2 tsk hackade, färska blad, sila och drick 2-3 ggr per dag.Vänderot (Valeriana officinalis L. (sensu latu)). Vänderot, som ofta kallas valeriana, trivs på öppen, stenig mark och är allmän i praktiskt taget hela landet. Som framgår av namnet är det roten som används inom naturmedicinen. Den är ett bra medel vid lätt och medelsvår sömnlöshet, motorisk oro och nervös hjärtklappning. Låt 2 tsk pulvriserad vänderot dra i ett glas kallt vatten i 8-10 timmar, sila och drick ett glas morgon och kväll. Du kan även tillaga ett te genom att hälla en kopp kokande vatten över 1-2 tsk rot, låta dra i 10-15 min, sila och dricka.Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en tidsbegränsad cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.Pumpa (Cucurbita pepo L.) Den inom svensk naturmedicin mest kända användningen av pumpa är förmodligen för att förebygga/lindra de problem som kan bli följden av förstorad prostata. I Grekland, där man äter pumpakärnor som godis, är prostatabesvär mera ovanliga än i Sverige. Pumpakärnor har traditionellt även haft en funktion som maskmedel för gravida, barn och äldre. Även då är de lika lätta att använda, det är bara att tugga på 1-2 msk kärnor 1-2 ggr per dag.

Mästerrot (Peucedanum ostruthium (L.) Koch) I Alperna är mästerroten vanlig, men i Sverige är den sällsynt. Dess verksamma beståndsdel är ett milt verkande bitterämne som lindrar matsmältningsbesvär genom att öka produktionen av magsafter, och luftrörskatarr med torrhosta genom att öka slemavsöndringen i luftrören.
Kvickrot (Agropyron repens (L.) P. Beauv.) Kvickrot är ett ogräs som har betydelse inom naturmedicinen. De vitaktiga rotskotten skördas på våren, torkas och skärs i små bitar som är rika på mineral, kalium, kiselsyra samt A- och B-vitamin. En dekokt på kvickrot verkar stärkande vid allehanda blåsbesvär och katarrer. 100 g rot kokas i 1 liter vatten tills detta reducerats till hälften. Låt dra i 10 min. sila och drick. Smaksätt gärna med lite pressad citron.Vallört (Symphyrum officinale L.) Vallörten tillhör de medicinalväxter som omnämns redan år 50 e.Kr. i Dioskurides’ Materia Medica. I Sverige är den relativt ovanlig, men den förekommer allmänt i övriga Europa. Avkok av vallörtens rot används utvändigt till kompresser för dåligt läkande sår, bensår, blod-utgjutningar m.m. för mun och svalgsköljningar och invärtes vid diarreer. Till kompresser kokas 200 g vallörtsrot i 1/2 liter vatten ca 30 min. För sköljningar och invärtes bruk koks 2 tsk i en kopp vatten ca 15-20 min. Sila och drick eller skölj.

Trampört (Polygonum aviculare L.) På havsstränder och sandiga gårdsplaner i Sverige kryper trampörten över sanden med sina smala, tunglika blad. Den anses effektiv vid ett antal olika besvär, som urinvägsinfektion, luftrörskatarr och för att bota tillfällig diarre´. 1 tsk av den torkade örten läggs i kallt vatten som värms upp till kokpunkten och sedan får dra i ca 10 min. Sila och drick en kopp 3-5 ggr per dag. Utvärtes används trampört även i lindrande bad samt i omslag för svårläkta sår.
Hästhovsört (Tussilago farfara L.) I april och maj lyser det gult av nyutslagen hästhovsört vid dikeskanterna runt om i landet. Senare utvecklas örtens blad, som är ett utmärkt naturläkemedel vid sjukdomar i luftvägarna, som hosta, heshet och luftrörskatarr, samt vid dålig aptit, mag-tarmkatarr, diarré och förstoppning. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk hästhovsblad, sila och drick varmt morgon och kväll. En gröt av färska, krossade tussilagoblad verkar svalkande och läkande på bränn- och sårskador.Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Speng.) Mjölon växer på sandig skogsmark i nästan hela landet. Örtte på blad av mjölon är antiseptiskt vid uringvägsinfektion samt urindrivande och desinficerande. Det tillreds genom att 1 msk mjölonblad kokas 30 min. i 2 kkp vatten, som silas och dricks varmt 1-2 ggr per dag i max. 4 veckor. Detta te innehåller garvämnen som kan göra känsliga personer illamående. Pröva då ett macerat, d v s att bladen istället får dra i kallt vatten innan de frånsilas. Det färdiga maceratet kan smaksättas med pepparmyntsolja. Mjölon bör ej användas av gravida kvinnor.

Daggkåpa (Alchemilla vulgaris L. (sensu lato)) Daggkåpans vackert flikiga blad är en vanlig syn i Sverige och Nordeuropa. Många plockar den under försommarens blomning för att ha som ett friskt inslag i salladen. Hela växten, särskilt roten, har en sammandragande och blodstillande verkan, t ex vid rikliga menstruationer. Gör ett avkok på 2 tsk av bladen – eller 1 tsk av roten – per kopp vatten, sila och drick varmt 2-3 ggr per dag. Pröva gärna samma avkok i omslag och för munsköljningar.
Kamomill (Matricaria chamomilla L.) Kamomill är allmän i praktiskt taget hela landet. Dess blomblad innehåller en eterisk olja vars inflammationshämmande och antiseptiska effekt lindrar såväl utvändiga som invändiga åkommor. Utvärtes används den för sköljningar, omslag och aromatiska bad samt för inhalation vid katarrer i luftvägarna. Invärtes som kramplösande medel samt vid smärtsamma och oregelbundna menstruationer. Häll en kopp kokande vatten över 2 tsk kamomillblommor, sila och drick minst 3 ggr per dag. Samma recept kan även användas för utvärtes bruk.

Läkemalva (Althea officinalis L.) Läkemalva, eller Altea som den också kallas växer vild i SydEuropa, men förekommer även sällsynt på t ex strandängar i Sydsverige. Såväl blad som rot används inom örtmedicinens, ofta i form av ett te som är lenande och läkande vid bronkit samtidigt som det stimulerar njurarna och är milt laxerande. Låt 1-2 tsk torkade malvablad ligga i en kopp kallt vatten 1-2 timmar. Sila, värm och drick 1-2 ggr per
dag. Prova även dekokten i omslag vid eksem.
Djävulsklo (Harpagophyrum procumbens (Burch.) DC) I södra och sydvästra Afrika, i Kalaharis savannområden, växer djävulsklo som anses lindra reumatiska besvär, åldersdiabetes och andra ämnesomsättningsbesvär. Den verksamma substansen är ett smärtstillande bitterämne som också stimulerar produktionen av matsmältningsvätskor. Häll 3 dl kokande vatten över 1 tsk djävulsklo, låt dra i 8 timmar i rumstemperatur. Sila och drick 3 ggr per dag i samband med måltid.En (Juniperus communis L.) Enbuskens aromatiska bär skall plockas när de är fullmogna och helst soltorka på luftig plats. Sedan kan de användas som naturmedicin eller i matlagningen där redan ett litet antal krossade bär ger god smak åt t ex viltsåser och marinader. 1 msk torkade och krossade enbär som fått dra 10 min i 2 koppar kokande vatten ger en urindrivande dryck som också främjar matsmältningen och stimulerar aptiten. Drick en kopp morgon och kväll. Utvärtes kan ett enbärsavkok ge god hjälp vid t ex skabb och revorm. Kummin (Carum carvi L.) Frö av kummin ser vi kanske oftast som en brödkrydda, men som så många andra kryddörter har de även naturmedicinska egenskaper. När de färska fröerna lagras över vintern frisätts en eterisk olja som är kramplösande vid besvär i mag-tarmkanalen och gallvägarna samt vid kolik och väderspänningar, även hos små barn. Häll en kopp kokande vatten över 1 tesked frö och låt stå i ca 15 min. Sila och drick, vid behov flera gånger om dagen. Till barn kan samma beredning blandas i t ex välling. Lind (Tilia cordata Mill.) I juni och juli blommar linden från Skåne och upp till Dalarna och Ångermanland. Då plockas de nyutslagna blommorna som, i form av ett värmande te, är ett effektivt svettdrivande medel vid infektioner och förkylningar. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 msk lindblommor, sila och drick varmt flera ggr per dag.Vattenklöver (Menyanthes trifoliata L.) Vattenklöver förekommer allmänt i Sverige och Nordeuropa, bl a längs Norra Ishavets kuster där dess stjälkar kan höja sig en halv meter över vattenytan. ”Klöver” kallas den för att dess stora mjuka blad sitter i grupper om tre, vilket gör att de liknar klöverblad. Bladen skördas under blomningen i maj-juni och används som allmänt stärkande medel vid t ex kronisk mag-katarr, dålig matsmältning, halsbränna samt gasbildning. Häll en kopp kokande vatten över 1 tsk blad, sila och drick 1/2 timme före måltid. Vattenklöver skall ej användas vid kraftig diarreé, dysenteri eller tjocktarmsinflammation.Kronärtskocka (Cynara scolymus L.) Att njuta en nykokt kronärtskocka, med vinägrettsås eller lite rört smör, är lika nyttigt som läckert. Växten innehåller nämligen bitterämnen som är urindrivande, stärker levern och är verksamma vid gallbesvär. Därför är kronärtskocka en vanlig ingrediens i naturmedel som används vid olika åkommor som har med matsmältningen att göra.Malört (Artemisia absinthium L.) Malört är en av de medicinalväxter som bör användas med viss försiktighet eftersom den kan ge skadliga biverkningar vid överdosering. Ett svagt infusionste är dock effektivt vid aptitlöshet, förstoppning, väderspänningar samt som pådrivande medel vid lever och gall-besvär. Häll en kopp kokande vatten över 1 tsk malört, sila och drick varmt ca 1/2 timme före varje måltid, dock under högst 3-4 veckor.Förteckning över våra vanligaste medicinalväxter och deras användningsområden Detta lilla örtlexikon är en kortfattad introduktion till det fascinerande apotek som döljer sig i naturen omkring oss.

Lavendel (Lavandula angustifolia Mill.) Lavendel härstammar från västra medelhavsområdet, men odlas allmänt i Sverige där blommor och blomstjälkar kan skördas under sommarmånaderna. De torkade örtdelarna ger ett te som är nervlugnande, lindrar vid migrän och har en gynnsam verkan på matsmältningen. Häll en kopp kokande vatten över 2 tsk lavendel, sila och drick 2-3 ggr per dag.

Maskros (Taraxacum officinale L.) Den livskraftiga maskrosen är egentligen så vacker och nyttig att den är väl värd att kallas solblomma, det namn den bär i Danmark. 1 msk färskpressad saft av blad och rötter verkar blodrenande, pådrivande vid leverbesvär och sjukdomar i gallblåsan samt vid matsmältnings- besvär. En kopp kokande vatten som hälls över 1-2 tsk torkade maskrosblad, silas och dricks 2-3 ggr per dag har i princip samma verkan. Maskrosen är också urindrivande, bladen mer än roten, och har även god inverkan på ämnesomsättningen.

Rättika (Raphanus sativus L. var.niger (Mill.)) Rättikan odlades redan i det gamla Egypten men den i Sverige oftast förekommande varianten är en utveckling av den vildväxande rättikan (R.ragphanistrum). Dess skarpt smakande rotknöl är verksam vid kroniska besvär i gallblåsa och gallväggarna, matsmältningsbesvär och förstoppning. Den används oftast som beståndsdel i örtblandningar av olika slag.
Johannesört (Hypericum perforatum L.) Johannesörten uppmärksammas nu över hela världen för dess förnämliga medicinska egenskaper. I Sverige är den allmänt förekommande från Skåne till södra Norrland, och skördas under blomningstiden juni-september. Te av johannesört är verksamt vid melankoli och depressioner, klimakterieproblem samt vid migrän och sekundär anemi. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk johannesört, låt stå i 5-10 min. Sila och drick en kopp morgon och kväll. Behandlingen bör pågå under lång tid för att ge önskat resultat.

Hjärtstilla (Leonurus cardiaca L.) Hjärtstilla är en kransblommig ört vars röda blommor kan ses ända upp till södra Norrland. Förr i tiden var det inte ovanligt att den odlades för att användas mot bl a hjärtsmärtor och nervöst hjärta, mild överfunktion av sköldkörteln samt för att påskynda långsamma förlossningar. Hjärtstillans smak är stark bitter och ofta används t ex jordreva och citronmeliss för att göra lösningen mer smakfull. Häll 60 cl kokande vatten över 1 tsk vardera av hjärtstilla, jordreva och citronmeliss, sila och drick koppvis vid behov.
Lomme (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) Lomme är vanlig i hela världen, men ovanlig på så sätt att plantan kan bära knoppar, blommor och frukter samtidigt. Detta är viktigt att uppmärksamma, eftersom frukterna inte skall användas. Av örten gör man ett te som är verksamt vid rikliga och smärtsamma menstruationer samt blodstillande och blodtryckssänkande. Häll en kopp kokande vatten över 1 tsk lommeblad, sila och drick 2-3 ggr per dag.Kyndel (Satureia hortensis, Sat. Montana) Kyndel finns av två arter, sommarkyndel och vinterkyndel, som båda används inom naturmedicinen. Bladen kan plockas under hela sommaren, eller också hela örten när den just gått i blom. Torkad bildar kyndel grunden till ett milt urindrivande te som också lindrar gasbildning och normaliserar tarmrörelserna. Häll en kopp kokande vatten över 1-2 tsk örtdelar, sila och drick 1 gg per dag vid behov. Färska kyndelblad lindrar även vid getingstick.Mistel (Viscum album L.) Misteln är en halvparasitisk dvärgbuske som i Sverige förekommer sällsynt, bl a i Mälartrakten, ofta med äpple, lind, lönn eller hagtorn som värdväxt. Ur mistelns lövbärande kvistar utvinns ett blodtryckssänkande, hjärtstärkande och svagt urindrivande te. Låt 1-2 tsk mistel ligga i en kopp kallt vatten 1-2 timmar, sila och värm upp till dricktemperatur.

Lakritsrot (Dlycyrrhiza glabra L.) Den lakritsrot som används inom svensk örtmedicin har ofta växt i sydvästra Asien eller sydöstra Europa. Lakritsroten lindrar vid hosta, förkylning, heshet och bronkit och fungerar dessutom som ett milt lösande laxativ. Låt 25 gr lakritsrot koka 5 min. i 6 dl vatten, sila och drick 5-10 cl 2-3 ggr per dag, ej mer än 6 veckor.
Basilika (Ocimum basilicum L.) Basilika är ursprungligen en indisk växt som via Asien spridit sig till Egypten och Sydeuropa. Den odlas också allmänt som kryddört i Sverige. Basilika-te stimulerar aptiten, underlättar matsmältningen och verkar milt urindrivande. Häll en kopp kokande vatten över 1 tsk krossad basilika, sila och drick varmt 1 gg per dag.