Posted on

Mina Advokater Norrköping

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting. Du kan inte beställa tid. Du får, om du vill, vara anonym. Vid konsultationen får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare!
Alla advokater som deltar i verksamheten ställer upp ideellt på sin fritid. De får ingen ersättning. Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder personliga konsultationer på de platser du ser i listan nedan.Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Vem som helst kan starta en juridisk byrå och ge råd.

I disciplinnämnden sitter både advokater och representanter för allmänheten. De prövar anmälningar som kommer in mot advokater. Om du har anlitat en advokat och är missnöjd med hans eller hennes agerande kan du anmäla det till disciplinnämnden.Dessa så kallade kärnvärden ska advokaternas etiska regler skydda. Du som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna dig säker på att advokaten hela tiden ser till dina intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.

Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete.
Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en kvalitetsstämpel.Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Förutom juridisk utbildning krävs också praktisk erfarenhet och lämplighet för yrket, och godkänt resultat på advokatexamen. Advokaterna är också skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. I praktiken innebär detta att alla advokater måste delta i minst 18 timmars utbildning varje år. Alla advokater omfattas också av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om något går fel.

Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?
Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Vem som helst kan starta en juridisk byrå och ge råd. Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.
Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed, ett begrepp som finns i rättegångsbalken. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk.Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna. Om disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning.

Vad kostar det att rådfråga en advokat?
Genom Advokatjouren får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad, och du får tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska problem.
En advokat är en juridisk rådgivare – fast inte vilken rådgivare som helst. Advokaternas arbete utförs inom ramen för stränga etiska regler. Reglernas viktigaste syfte är att skydda klientens intressen.På många advokatbyråer arbetar förutom advokater också biträdande jurister. Biträdande jurister är jurister under utbildning till advokater: de har en juridisk examen, men behöver skaffa sig praktisk erfarenhet för att själva kunna bli advokater.En biträdande jurist hjälper advokaten med olika delar av uppdrag, men kan också få egna uppdrag. I båda fallen ska det finnas en ansvarig advokat, en principal, som ser till att den biträdande juristen gör rätt och följer alla regler. Det är också principalen som får svara inför Advokatsamfundets disciplinnämnd om den biträdande juristen bryter mot god advokatsed.”Ett stort tack till Mina advokater. För stort stöd och engagemang genom hela processen och att ni oavsett tid snabbt svarat på mina frågor och funderingar. Jag rekommederar Mina Advokater varmt!”

”Alldeles suveräna. Stort engagemang och kunskap. Tar verkligen hand om sina klienter på allra bästa sätt. Rekommenderas varmt. Väldigt duktiga jurister och advokater! Som dessutom alltid såg till att svara på samtal och mail. Kände mig verkligen i trygga händer. Rekommenderas!!”
Jag är uppriktigt tacksam för Ert hjärtevärmande bemötande i en tid då jag befann mig i en utsatt situation, samt Tack till Era professionella och inte minst skarpt skickliga advokater. Evigt tacksam!!Mina har processat vid dem flesta domstolar runt om i Sverige. År 2011 startade hon den familjerättsliga byrån Mina Advokater i Stockholm. Mina är flerspråkig och talar bland annat flytande persiska. Då Mina har en fördjupad utbildning inom barnrätt och processerfarenhet inom området känner hon också till dem bästa tipsen för att hindra det allt svårare samhällsproblem vi står inför med vårdnadstvister.

Samma villkor gäller för advocat.se som nu i samband med aktiveringen av FlightON börjat sin resa mot rank 1 på Google under nyckelorden; Försvarsadvokat Stockholm, Offentlig Försvarare Stockholm, Brottmålsadvokat Stockholm.

Advokatfirman Wilhelm Thornefors AB erbjuder juridiskt biträde åt både företag och privatpersoner. Advokatfirman är en allmänpraktiserande advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik, fastighetsrätt och familjerätt, särskilt på bodelning och arvsrätt.
För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.Om du inte är nöjd med din offentlige försvarare kan du begära att domstolen tillåter dig att byta försvarare. Du ansöker om byte hos den domstol som handlägger målet. För att få att byta offentlig försvarare krävs det särskilda skäl. Som regel krävs det en djupgående förtroendekris och svåra samarbetsproblem. Domstolen väger in hur pass allvarlig brottslighet du är misstänkt för och om det rör sig om en brottstyp som är av mera känsligt slag. Försvararen kan oftast göra ett bättre arbete om du berättar allt som du vet för denne. Försvararen kan inte använda informationen till din nackdel. Advokaten har en absolut lojalitetsplikt mot dig och tystnadsplikt. Din försvarare kan inte bli tvingad att vittna mot dig om vad du har berättat för denne i ärendet. Om du är misstänkt för brott har du rätt att anlita en försvarare. Du kan välja vilken advokat du vill i hela Sverige, och du meddelar ditt val till förundersökningsledaren (om en brottsutredning pågår) eller tingsrätten (om åtal har väckts). Som utgångspunkt gäller att du själv betalar kostnaden för försvararen.

För att vara säker på att du får hjälp av en försvarare som har goda kunskaper om den typ av brott som ditt ärende gäller, så rekommenderar vi att du själv gör ett aktivt val i stället för att låta domstolen bestämma vem som ska vara din offentlige försvarare.
Adacta Advokatbyrå är en av ytterst få fullservicebyråer som är specialiserad på såväl affärsjuridik som privatjuridik/humanjuridik. Vi finns i Malmö, Lund, Trelleborg, Karlskrona och Köpenhamn och erbjuder juridiska tjänster till både privatpersoner och små till medelstora företag över hela landet.

Hur får man tag i en advokat?
Kanske har du vänner eller affärsbekanta som kan rekommendera en advokat när du behöver. Annars kan du här på Advokatsamfundets webbplats söka efter en advokat på, eller i närheten av, din hemort. Du kan också välja en viss inriktning på advokaten, exempelvis familjerätt.
En offentlig försvarares uppdrag kan återkallas av domstolen t.ex. om det inte längre finns behov av en offentlig försvarare. Domstolen kan anse att behovet har upphört t.ex. för att allvarliga brottsmisstankar har fallit bort eller för att du i stället har anlitat en privat försvarare.Om du inte lämnar något förslag på offentlig försvarare, så väljer domstolen en advokat åt dig. Domstolen väljer från en lista med advokater som har anmält intresse att arbeta som offentlig försvarare, och de kan ha olika kunskaper och erfarenheter. I vissa fall har du rätt att få hjälp av en offentlig försvarare. Det är en advokat som utses av domstolen och som staten under vissa förhållanden betalar hela eller en del av kostnaden för. Om du själv föreslår en särskild advokat, så brukar domstolen ge den advokaten uppdraget att biträda dig. Innan domstolen gör det kontaktar domstolen advokaten och frågar om denne har möjlighet att ta sig an uppdraget. Advokaten väljer själv om denne vill åta sig uppdraget. Din försvarare ser till att du får en rättvis rättegång. Försvararen hjälper dig att lägga fram din sak på ett så bra sätt som möjligt inför domstolen och argumenterar på ett rättsligt korrekt sätt i fråga om eventuell påföljd. Försvararen kan också bedöma vilken bevisning som är relevant och på vilket sätt bevisningen bör läggas fram i rättegången.

Advokatsamfundet har inte möjlighet att tipsa om enskilda advokater eller byråer. De flesta som jobbar på Advokatsamfundet är inte heller advokater. Det går alltså inte att vända sig till Advokatsamfundet för att få juridisk rådgivning.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med frågor om beskattning av både enskilda och företag. Här finns också internationella regler, t.ex. skatteavtalsrättsliga och EU-skatterättsliga regler.En särskild företrädare för barn förordnas i vissa fall när brott har begåtts mot barn Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet.

Advokaten/advokatbyrån har kunskap om den del av civilrätten som rör affärslivet och företags handel sinsemellan och gentemot privatpersoner, inom Sverige och/eller internationellt.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med due Diligence, ett samlande begrepp för de undersökningar som görs inför köp eller sammanslagningar av företag eller andra strategiska förändringar, alltså en slags besiktning av företag.Advokaten/advokatbyrån tar uppdrag som rör vilka rättigheter man har som patient, vem som fattar beslut om olika åtgärder och hur sjukvården ska vara organiserad.Advokaten/advokatbyrån har kunskap om skattelagstiftningen och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av både enskilda och företag. Advokater/advokatbyråer som arbetar med kulturegendomsrätt har särskilda kunskaper om de regler som gäller för fast och lös kulturegendom, till exempel fornfynd, historiska byggnader, antikviteter och arkivalier. Advokaten/advokatbyrån bistår enskilda och företag att driva rättigheter enligt t.ex. Europakonventionen eller regeringsformens rättighetskatalog. Det kan exempelvis handla om skydd mot diskriminering eller skydd för äganderätten.

Advokater kan arbeta med många olika saker. En del advokater företräder framför allt privatpersoner, medan andra mest har företag som klienter. På mindre orter är det vanligt att advokaterna tar många olika typer av uppdrag, medan storstadsadvokaterna ofta är mer specialiserade. Vilken advokat du ska anlita beror både på vad du behöver hjälp med och hur komplicerat ditt ärende är.Advokaten/advokatbyrån är inriktad på frågor omkring skyddet för icke-materiella värden, som firmanamn, patent och varumärken och upphovsrätten till verk, exempelvis litterära eller andra konstnärliga skapelser.En rekonstruktör utses av domstolen när ett företag ska genomgå rekonstruktion. Rekonstruktörens uppgift är att hjälpa företaget att komma till rätta med dess ekonomiska problem och att lägga fram en plan för hur detta skall gå till.Advokater/advokatbyråer verksamma inom konstitutionell rätt arbetar med frågor som rör de rättsliga grunderna för samhällets uppbyggnad, förutsättningarna för offentlig maktutövning och förhållandet mellan stat och individ.Advokaten/advokatbyrån arbetar med förvaltningsrätt, alltså vad som gäller för myndigheternas skötsel och förvaltning, och hur mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare sköts.

Advokaten/advokatbyrån är verksam inom familjerätten, ett område som behandlar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Även regler om gode män och förvaltare brukar räknas till familjerätten.
Advokaten/advokatbyrån har goda kunskaper om bankernas och finansbolagens verksamhet och om hur kreditgivning ska bedrivas. Här ingår t.ex. värdepappershandel, obligationsemissioner samt förvärvsfinansiering.

Hur vet man att en advokat är bra?
Det bästa sättet att mäta om en jurist är skicklig eller inte är att höra vad tidigare klienter tycker. Det är trots allt juristens främsta uppgift, att lösa ett juridiskt problem så att kunden blir nöjd. Du ska kontrollera om juristen är skicklig genom att hitta omdömen från tidigare klienter.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med brottmål, mål i domstol där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att de åtalade ska straffas. Advokater som arbetar med brottmål kan företräda både dem som misstänks för brott och brottsoffren.Advokaten/advokatbyrån har kunskap om socialtjänstens ansvarsområden, som frågor om barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, missbruk samt äldreomsorg.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med tvistlösning genom skiljedom, slltså när en rättstvist avgörs av skiljedomare (eller skiljemän) utan medverkan av allmän domstol.
En god man eller förvaltare har till uppdrag att hjälpa den som själv inte klarar att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.Advokaten/advokatbyrån arbetar varumärkesrätt, alltså skyddet för de kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra näringsidkares.

Var kan man få gratis juridisk hjälp?
Behöver du juridisk rådgivning kan du få hjälp av advokatjouren. Det är en kostnadsfri service där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Under cirka 15 minuter får du råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med juridiska frågor kring enskildas skador och olyckor, hur skador ska regleras av försäkringsbolag och Försäkringskassan, och hur försäkringsersättningen ska beräknas.Advokaten/advokatbyrån tar uppdrag som likvidator. En likvidator utses av Bolagsverket eller domstol och har till uppgift att upplösa – likvidera – ett aktiebolag.Advokaten/advokatbyrån tar uppdrag som målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av ett brott (målsäganden) när förundersökning har inletts för att ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting. Du kan inte beställa tid. Om du vill får du vara anonym. Vid konsultationen får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare. Advokaten/advokatbyrån ger råd om frågor som när och hur ett avtal har ingåtts, vem som har rätt att ingå ett avtal samt vad som ska gälla mellan avtalsparterna om oförutsedda omständigheter uppstår. Köprätten utgör en del av avtalsrätten och behandlar avtal i samband med köp. Advokaten/advokatbyrån inom häst- och husdjursjuridik kan bistå i rättsliga frågor kring hästar och andra djur, exempelvis vid köp av häst eller frågor om fel i djuret.Advokaten/advokatbyrån har kunskaper om de regler som bestämmer vilket lands lag som ska tillämpas i juridiska frågor som rör enskilda personer som har anknytning till flera länder. Det kan t.ex. handla om arvsfrågor där den avlidne har bott i ett annat land.

Måste man betala advokat själv?
Om du är misstänkt för brott har du rätt att anlita en försvarare. Du kan välja vilken advokat du vill i hela Sverige, och du meddelar ditt val till förundersökningsledaren (om en brottsutredning pågår) eller tingsrätten (om åtal har väckts). Som utgångspunkt gäller att du själv betalar kostnaden för försvararen.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med likvidationer, alltså när ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Advokaten/advokatbyrån är specialiserad på bolagsrätt, ett område som behandlar bland annat hur bolag, föreningar och stiftelser skapas och upplöses, och vilka regler som gäller för verksamheten i bolag och andra associationer.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med frågor kopplade till rätten att fritt trycka och offentliggöra material, och de begränsningar som finns för den rätten.En offentlig försvarare utses av domstolen när någon misstänks för brott av mer allvarlig karaktär. Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Den som fälls för brotten får som grundregel betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med rättsliga frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och juridiska frågor som rör bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö och uppsägning av anställda. Arbetsrättsadvokater kan både företräda anställda och arbetsgivare.
Advokaten/advokatbyrån ger rådgivning vid bodelning. Bodelning görs efter skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med frågor kring äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt när det finns en internationell koppling, t.ex. att en part kommer från ett annat land.
Advokaten/advokatbyrån bistår vid offentlig upphandling, den process som offentliga organisationer, exempelvis myndigheter och kommuner, använder för att göra inköp. Offentlig upphandling styrs av ett omfattande regelverk.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med miljörätt, det rättsområde som reglerar personers – både enskildas, företag och offentliga aktörers – agerande i förhållande till den yttre miljön.
Advokaten/advokatbyrån kan ge råd omkring expropriation, när ägaren av en fastighet mot ersättning helt eller delvis tvingas överlämna äganderätten eller nyttjanderätten till fastigheten till någon annan. Advokaten/advokatbyrån har kunskaper inom EU-rätten, alltså de regler som är upprättade genom samarbetet mellan de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). En god man kan utses när flera personer som äger egendom, exempelvis en sommarstuga, tillsammans inte kan komma överens om hur egendomen ska hanteras. God man utses av tingsrätten och har till uppdrag att sälja egendomen och fördela köpeskillingen.Advokaten/advokatbyrån har kunskaper om statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med juridiken kring värdepappersmarknadens struktur, funktion och reglering. Här ryms såväl aktiemarknaden som marknaden för övriga fondpapper och finansiella instrument.Advokaten/advokatbyrån arbetar med de juridiska frågor som kan uppstå när en aktör, t.ex. ett företag eller en myndighet, anlitar konsulter, exempelvis vid entreprenader.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med företagsrekonstruktioner, ett juridiskt instrument för att hjälpa företag som kommit på obestånd att överleva under samma namn. Vid rekonstruktion utser tingsrätten en rekonstruktör, ofta en advokat, som ska bistå företagets ledning.
Advokaten/advokatbyrån arbetar med juridiken kring publicering i radio, TV, tidningar, sociala medier o.s.v.. Rättsområdet innefattar såväl lag som etiska regler som företag inom viss bransch frivilligt valt att följa.Advokaten/advokatbyrån tar medlaruppdrag inom familjerätten. En medlare hjälper parter som befinner sig i en konflikt att kommunicera om konflikten och att lösa den på ett konstruktivt sätt. Medlare kan förordnas av domstolen, men parterna kan också välja att själva ta hjälp av en medlare. Kanske har du vänner eller affärsbekanta som kan rekommendera en advokat när du behöver. Annars kan du här på Advokatsamfundets webbplats söka efter en advokat på, eller i närheten av, din hemort. Du kan också välja en viss inriktning på advokaten, exempelvis familjerätt. På vår söksida för advokater finns instruktioner hur du gör för att söka efter just den advokat du behöver. Du kan också söka direkt längre ner på sidan. Advokaten/advokatbyrån arbetar med de frågor som kan uppstå när en person ur rättssynpunkt agerar för någon annans räkning, exempelvis som mäklare, kommissionär eller handelsagent.De flesta advokatbyråer har också egna webbplatser, där du kan läsa vad advokaten eller advokaterna arbetar med. När du ringer en advokat och presenterar ditt ärende, avgör advokaten om han eller hon kan åta sig ditt uppdrag. Många gånger kan advokaten hänvisa dig till någon annan advokat, om han eller hon inte har möjlighet att ta uppdraget.

En bodelningsförrättare ansvarar för att nå en överenskommelse mellan parterna vid en bodelning, exempelvis efter skilsmässa, separation eller dödsfall.
Advokaten/advokatbyrån har kunskaper om de regler som styr vad som gäller när en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person, under vilka förutsättningar den som drabbats ska få ersättning samt hur stor ersättningen ska vara.Advokaten/advokatbyrån arbetar med mål som rör tvångsvård av människor enligt de tre lagarna lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare samt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Advokaten/advokatbyrån arbetar med frågor kopplade till skyddet för konstnärliga verk, och innehåller även bestämmelser om straff för den som använder ett verk utan upphovsmannens medgivande. Advokaten/advokatbyrån arbetar med den del av civilrätten som rör affärslivet och företags handel sinsemellan och gentemot privatpersoner. Hit räknas till exempel bolagsrätt, fastighetsrätt och miljörätt. Advokaten/advokatbyrån har kunskaper om de regler som finns för hur vatten får användas, av fastighetsägare och andra, för t.ex. fiske, båttrafik eller anläggande av vattenkraftverk. Advokaten/advokatbyrån arbetar med migrationsrätt, det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Det kan exempelvis röra sig om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och asylrätt.

Advokaten/advokatbyrån ger råd inom ekonomisk familjerätt, den del av familjerätten som berör ekonomiska frågor, t.ex. arv, bodelning, samboavtal, äktenskapsförord och frågor kring särkullbarn. Advokater inom detta område ger råd och bistår vid tvister.
Advokaten/advokatbyrån tar medlaruppdrag inom affärsjuridiken. En medlare hjälper parter som befinner sig i en konflikt att kommunicera om konflikten och att lösa den på ett konstruktivt sätt. Medlare kan förordnas av domstolen, men parterna kan också välja att själva ta hjälp av en medlare.

Advokaten/advokatbyrån arbetar med exekutionsrätt, där det regleras hur olika fordringar ska drivas in. I praktiken rör det ofta processer gentemot Kronofogden, exempelvis betalningsförelägganden som ska bestridas.
Brottmål, Familjerätt, Förvaltningsrätt och Migrationsrätt Advokatbyrån Bo Ström Repslagaregatan 12, Norrköping Affärsjuridik, Arbetsrätt, Avtalsrätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Förvaltningsrätt, Immaterialrätt, Konkurs, Skadestånd och Skatterätt Advokatfirman Glimstedt GAMLA TORGET 3, Norrköping Brottmål, Familjerätt, Förvaltningsrätt och Migrationsrätt AE Nyströms Advokatbyrå Skolgatan 33, Norrköping Brottmål, Familjerätt, Förvaltningsrätt och Migrationsrätt Christenson Advokatbyrå Västgötegatan 7, Norrköping Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Förvaltningsrätt och Migrationsrätt Modus Advokater Fleminggatan 15, Norrköping Brottmål, Familjerätt, Förvaltningsrätt och Migrationsrätt Advokatbyrån Humanisterna Slottsgatan 116, Norrköping Affärsjuridik, Arbetsrätt, Avtalsrätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Förvaltningsrätt, Konkurs, Migrationsrätt och Skadestånd Kihlstedts Advokatbyrå Södra Promenaden 115, Norrköping Brottmål, Familjerätt och Förvaltningsrätt Hurtig och Partners Hospitalsgatan 11, Norrköping Affärsjuridik, Avtalsrätt, Familjerätt och Fastighetsrätt Levin Juristbyrå Garvaregatan 18B, Norrköping Affärsjuridik, Arbetsrätt, Avtalsrätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Förvaltningsrätt, Immaterialrätt, Migrationsrätt och Skadestånd Crusner Advokatbyrå Holmengatan 14, NorrköpingHitta Jurist låter dig hitta och jämföra juristfirmor och advokatbyråer inom alla rättsområden i hela Sverige. Sökningen är anpassningsbar så att du kan söka efter jurister och advokater genom att ange vad du behöver hjälp med eller inom ett angivet rättsområde. Du kan även söka efter jurister och advokater som är verksamma på en specifik geografisk plats och som har specifika språkkunskaper. Med hjälp av vår tjänst kan du hitta en jurist eller advokat som passar just dina speciella behov.

När du kontaktar oss utreder vi förutsättningarna för att ta ditt ärende vidare. Därefter diskuterar vi tillsammans hur fortsatt handläggning bör se ut. Vi är alltid angelägna om att möta våra klienter på deras villkor för att skapa en trygg och lugn relation som gör situationen de hamnat i något lättare.Behöver du juridisk rådgivning? Hos oss får du hjälp av ett engagerat team som alla arbetar med klientens bästa i fokus. Välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888 eller boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg. För fullständig trygghet arbetar vi givetvis under absolut sekretess och höga lojalitetskrav. Vi skulle aldrig svara på en fråga som rör någon av våra klienter eller på något vis röja vilka som kontaktar eller kontaktat oss. Vi tar heller aldrig emot spontanbesök så att du när du besöker oss inte behöver oro dig för vem du skulle kunna möta.Alla kan vi hamna i konflikter som är mer invecklade och svårlösta. Tvister hör tyvärr livet till, men med rätt hjälp behöver de inte bli fullt så komplexa och utgången både närmre och förnämligare. Zeijersborger & Co är en av Sveriges mest heltäckande advokatbyråer för privatpersoner och företagare och finns här för dig i Norrköping då du behöver stöd eller juridisk rådgivning. Vi erbjuder professionella tjänster och utgår alltid från våra klienters bästa.

Är det gratis att ha en advokat?
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som till exempel inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.
Vi anser att alla har rätt till adekvat hjälp och finns här för samtliga privatpersoner som finner sig i någon form av juridiskt dilemma. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Trollhättan och Vänersborg har vi resurser att ta emot klienter från landets alla regioner och dela med oss av vår kunnighet. Vi kan erbjuda specialisthjälp inom allt från barn och familj till brottmål, arbetsrätt och avtal. Vi kan ge dig stöd genom en vårdnadstvist, skilsmässa eller LVU, hjälpa dig med ditt testamente och äktenskapsförord liksom föra din talan i ärenden om person- och trafikskador.

I Norrköping kan vi ta emot dig på Slottsgatan 116 som ligger mitt i stan alldeles intill centralstationen. Tidsspillan utgår normalt från huvudkontoret i Stockholm.Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Vi använder kakor på den här webbplatsen för att den ska fungera på ett bra sätt för dig. För att förbättra vår webbplats vill vi även använda kakor för användningsstatistik.Priset för juridisk hjälp varierar. Därför bör du jämföra priset noga. Det vanligaste är att du betalar per timme, men det finns även de som erbjuder fast pris för tjänsten. Juristen kan också ta betalt för restid, tid för att läsa in sig på ditt ärende och väntetid som uppstår vid resa till och från ett möte med dig.

När man hamnat i en besvärlig situation och riskerar att förlora jobbet är det lätt att snabbt klicka på första bästa sökträff när man letar på nätet. Tänk på att de översta sökträffarna kan vara betalda annonser, och att alla juristbyråer inte är seriösa.
Konsumentverket har uppmärksammat flera sajter på nätet där arbetsrättsjurister lockar med gratis rådgivning. Myndigheten har agerat mot flera av dem, men det dyker upp nya sajter inom juridik och arbetsrätt med snarlika affärsmetoder. Innan du bestämmer dig kan det vara bra att försöka ta reda på vad andra har för erfarenhet av det företag du funderar på att anlita. Ibland kan en snabb sökning på nätet ge dig svar på om andra är nöjda eller missnöjda. Visserligen kan du inte vara säker på att alla recensioner är äkta, men ofta kan de ge dig aning om företaget är seriöst eller inte. Kolla alltid vilket rättsskydd du har via dina försäkringar eller ditt fackförbund innan du anlitar en jurist eller advokat. Om du är med i ett fackförbund kan du ha rätt till juridiskt stöd som en del i ditt medlemskap. Facket kan hjälpa dig med frågor som rör ditt arbete på något sätt.Däremot är det bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund som får kalla sig advokat. Advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. De grundläggande etiska reglerna för advokater finns hos Advokatsamfundet.

De aktörer som varit föremål för Konsumentverkets granskningar har erbjudit konsumenter en första gratis rådgivning. Under den rådgivningen får konsumenten goda besked, juristbyrån ska se till att problemet löser sig. Men sedan har hjälpen varit bristfällig och räkningarna desto högre.
Många konsumenter har drabbats hårt av oseriösa jurister de senaste åren. Fakturor på 25 000 – 50 000 kronor är inte ovanligt, och de drabbade ser inte heller att de fått någon egentlig hjälp.

Appar och liknande tjänster som maskinöversätter svenska ord till andra språk, till exempel engelska, kan ibland översätta svenskans ”jurist” till engelskans ”lawyer”, vilket alltså betyder ”advokat” och inte blir en helt korrekt översättning.Titeln jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Läs alltid avtalet eller offerten från juristbyrån eller advokaten noga innan du skriver under. Då minskar risken att ni hamnar i en tvist om priset. Fråga juristen eller advokaten om det är något i avtalet du inte förstår. Det är många konsumenter som tycker att språk och detaljer kan vara svåra att förstå. Du bör också kolla om avtalet tar upp vad som gäller om du vill dra dig ur avtalet. Det kan bero både på juristens agerande och andra orsaker. Om du vill ha med det i avtalet och det saknas måste du säga till innan du skriver under. Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.Vissa myndigheter kan kräva att du lämnar ett bevis på att du inte har en förvaltare. Beviset kan till exempel behövas när du ska bli nämndeman, fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare. För att ansöka om ett förvaltarfrihetsbevis behöver du skicka in dina uppgifter till oss via e-tjänsten.

Ett ärende som är inskickat till kommunen kommer att tas bort från Mina sidor i samband med att gällande dokumenthanteringsplaner påkallar gallring av dessa.
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Norrköpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via [email protected]. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som till exempel inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Hur mycket kostar en advokat i timmen?
Vårt arvode är vanligtvis 2 500 kronor exklusive moms per timme. Vid korta tidsfrister eller ovanliga krav och förfrågningar tar vi ibland ett högre arvode. För vissa uppdrag, som till exempel upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter, tar vi fast pris.
Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller – kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten. Om ärendet redan finns hos domstol skickas ansökan dit. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen beslutar om du har rätt till rättshjälp.Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget kan utses till rättshjälpsbiträde. Det är Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen där du ansöker som avgör om personen är lämplig. Syftet med bestämmelsen är att du som behöver rättshjälp ska kunna lita på att du får ett kvalificerat biträde.

Det kan vara svårt att på förhand veta vilket ombud man ska vända sig till. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Du kan också kontrollera om en advokat har fått någon anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. God advokatsed innebär bland annat lojalitet mot klienten och tystnadsplikt.
Rättshjälp är aldrig helt gratis för myndiga personer och den del du själv betalar kallas för rättshjälpsavgift. Den baseras på det ekonomiska underlag som du lämnar in i samband med att du ansöker om rättshjälp.För den som får rättshjälp betalar staten kostnaderna för biträde, nödvändig bevisning och utredning samt resa och uppehälle. Detta gäller bara om kostnaderna inte täcks genom någon försäkring eller ersätts av någon myndighet i det land brottet skett.

Får man kalla sig jurist utan utbildning?
Titeln jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.
Om dina ekonomiska förhållanden förändras väsentligt under ärendets gång kan din avgift ändras. Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela om din ekonomi förändrats. I de flesta fall kan rättshjälpsavgift inte sänkas i efterhand.Det är viktigt att din advokat eller jurist har en ansvarsförsäkring. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring. Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar. Vill du själv kontrollera att din jurist har en sådan kan du kontakta det försäkringsbolag juristen använder sig av.

Att få rättshjälp innebär att staten betalar delar av dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet, ditt rättshjälpsbiträde.
Ett svenskt rättshjälpsbiträde kan ta hjälp av ett ombud i det andra landet, ett så kallat platsombud. Det svenska biträdet ansvarar för instruktion och övervakning av platsombudets arbete.Det är en kostnadsfri service där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Under cirka 15 minuter får du råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp. Advokatsamfundet ansvarar för verksamheten med stöd av Stockholms stad.

Du som bor i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg erbjuds kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor i upp till 15 minuter av en jurist från Endsjö Advokatfirma. Det kan handla om råd om exempelvis familjerätt, arbetsrätt, civilrätt, brottmål, socialförsäkringsfrågor med mera.Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Älvsjö, Järva och Skärholmen erbjuder juridisk rådgivning på annan plats än på biblioteket. Välj ditt stadsdelsområde för att få kontaktuppgifter.
Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du kan få råd om vart du ska vända sig för att gå vidare med dina juridiska problem. Du får vara anonym om du vill det.Vårt arvode är vanligtvis 2 500 kronor exklusive moms per timme. Vid korta tidsfrister eller ovanliga krav och förfrågningar tar vi ibland ett högre arvode. För vissa uppdrag – som till exempel upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter – tar vi fast pris. Kontakta oss gärna för aktuellt pris. Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.Genom att upprätta ett samboavtal inkl. skuldebrev kan sambos reglera handpenningen för det fall olika kontantinsatser har erlagts för den gemensamma bostaden.Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen.

Som privatperson kan man utfärda en framtidsfullmakt till någon annan i förebyggande syfte om du vid exempelvis sjukdom inte längre skulle kunna ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter.Vill makar fördela tillgångar sinsemellan istället så görs detta också via partiell bodelning som också är en bodelnings-handling fast under bestående äktenskap.

Kan man få en advokat gratis?
Behöver du juridisk rådgivning kan du få hjälp av advokatjouren. Det är en kostnadsfri service där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Under cirka 15 minuter får du råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.
Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av det arbete som våra jurister utför består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat.

Har du fått avslag på din ansökan om sjukpenning och vill ha hjälp att överklaga beslutet? Våra jurister kan hjälpa dig med ett överklagande mot ett fast pris.
Det råder fri avtalsrätt i Sverige och vi som privatpersoner får fritt avtala om vad vi vill, med vissa undantag givetvis. Välkommen att kontakta oss om ni vill bekräfta er överens-kommelse med ett skriftligt avtal.

Har du fått avslag på din ansökan om aktivitetsersättning och vill ha hjälp att överklaga beslutet? Våra jurister kan hjälpa dig med ett överklagande mot ett fast pris. Utöver att ansöka om skilsmässa hos Tingsrätten behöver ex-makar även göra en så kallad ekonomisk skilsmässa. Detta görs genom att upprätta en bodelningshandling sinsemellan. – Det är viktigt att veta varför en advokat behövs, eftersom vissa advokater specialiserar sig på juridisk rådgivning medan andra fokuserar på rättsliga tvister och försvar. Om det inte är möjligt att veta vilket område advokaten är involverad i, välj en allmän advokat. – Det är viktigt att kontrollera att advokaten har de nödvändiga färdigheterna för att hantera fallet. Välj en advokat som är kompetent inom ett särskilt rättsområde. Idealiskt sett, undersök advokatens onlineprofil eller kontakta advokatfirman direkt för att ta reda på deras expertisområden och rykte. – Anlita en lokal advokat för att minska resekostnaderna. Det möjliggör också för god kommunikation och enkel tillgång till möten under komplicerade tider. Det är bäst att välja en advokat med ett gott rykte. – Det är också viktigt att komma överens med advokaten. Det är viktigt att veta om advokaten är en bra lyssnare, en bra lärare och en professionell person. Advokaten måste kunna förklara detaljerna i fallet i detalj och måste ha försvarstrategier. De måste också vara tillgängliga och hålla sig uppdaterade om ärendets framsteg. – Advokaten måste ha minst en magisterexamen och CAPA eller andra kvalifikationer som kvalificerar honom som advokat. Människokunskap och mellanmänskliga färdigheter såväl som juridisk kunskap är viktiga för att säkerställa ett förtroendefullt och hälsosamt förhållande. – Det är viktigt att känna till advokatens avgifter. Detta är en väsentlig grund i valet av advokat. Advokaten måste vara transparent om sina avgifter. De flesta advokater anpassar sina avgifter till fallets komplexitet. Därför är det lämpligt att be om en uppskattning vid första mötet.I genomsnitt kostar användning av en advokattjänst cirka €150 för en konsultation och varierar beroende på advokatfirmans rykte, typ och komplexitet av fallet och advokatens expertis. Till exempel kostar en civil rättegång mellan €800 och €1,000, medan ett fall där insatserna är över €10,000 kostar mellan €2,000 och €3,000. I en brottmål kan det vara svårt att bestämma priset, särskilt i ett straffrättsligt fall. Priset för en brottsmål kan vara så högt som €6,000. Inom affärsjuridik är advokatens timpris cirka 150 HT och kan stiga till 800 € / h HT om det är en välkänd firma. För skilsmässa ligger kostnaden för fallet mellan €2,000 och €8,000. Detta kan öka ytterligare beroende på fallets komplexitet.