Posted on

Onsior 6 Mg Katt Pris

MEDS.se är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. Till dig, din familj och ditt husdjur. Vi har även ett stort sortiment inom hälsa, skönhet och mer därtill. MEDS har inga fysiska butiker utan strävar istället efter att så snabbt som möjligt leverera direkt till dig. Smidigt, säkert och fraktfritt – ibland tar det inte längre än en timme. Du slipper helt enkelt att gå till apoteket själv!

Vilket apotek har onsior?
Köp Onsior Tablett 20 mg 28 tablett(er) på Kronans Apotek | Kronans Apotek.
Just nu på Hjärtat Om oss Karriär & lediga tjänster Kontakt Supportkontoret För leverantörer Hållbarhet Pressrum Personuppgiftsbehandling Information om cookies Anpassa cookieinställningar

Hur lång tid tar det för onsior att verka?
Hos hundar med inflammation som framkallats på konstgjord väg minskade robenacoxib smärta och inflammation med orala engångsdoser på mellan 0,5 och 8 mg/kg och snabbt insättande effekt (0,5 timme).
Blodtrycksmätning Vaccinationer Födelsemärkeskontroll Medicinsk öronhåltagning Min Doktor Artrosbehandling Covid-19 snabbtester Läkemedelsrådgivning Läkemedelsabonnemang

Kan man ge onsior till katt?
Till katter ges Onsior i tablettform för att behandla smärta och inflammation i samband med akuta (kortvariga) och kroniska (långvariga) muskuloskeletala sjukdomar (problem med muskler och skelett) och för att dämpa måttlig smärta och inflammation i samband med ortopedisk kirurgi (i skelettet).
Diklofenak påverkar miljön negativt, använd med eftertanke. Efter att ha applicerat gelen, torka av överbliven gel från händerna med till exempel ett hushållspapper eller en våtservett. Kasta sedan i papperskorgen och tvätta händerna. Läkemedelsbehållaren ska sorteras som läkemedelsavfall, oavsett om behållaren är slut eller inte. För att hämta ut läkemedel på recept krävs e-legitimation, t ex BankID. Detta kan du skaffa via din bank. För att hämta ut recept åt andra krävs en fullmakt. Grunden är att bryta den onda cirkeln med mindre rörelse och mer smärta. Ofta behöver hunden hjälp på en rehabiliteringsanläggning för att ändra sina rörelsemönster och lösa upp de smärtsamma spänningarna. Antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner ordineras ofta och utifrån behov, under smärtsamma perioder eller kontinuerligt. Medicinsk behandling med injektion direkt i leder har relativt kort effekt, upprepade behandlingar är omdiskuterat. Använd de kosttillskott som din veterinär rekommenderar. Det finns även särskilda hundfoder som innehåller kosttillskotten

Symtomen kan leda till att hunden kan ändra beteende, och visa irritation mot hundar och människor. En del hundar drar sig mer undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande. Symtomen kommer oftast smygande och har en tendens att öka med tiden. Vädret kan påverka smärtan, en del blir sämre i kallt och fuktigt väder.
Rådgör med din veterinär och kompetent rehabiliteringspersonal. Fysisk aktivitet, god kondition och bra muskelmassa skapar de bästa förutsättningarna för att motverka symtomen vid artros. Överviktiga hundar måste bantas till normal vikt, och regelbunden fysisk aktivitet varje dag är viktig. Det går inte att vila bort artros. I samarbete med din veterinär får du råd om ett lämpligt motionsprogram och kostprogram för din hund.Titthålsoperation görs ofta vid tillväxtrubbningar i lederna för att förebygga artros. Om artrosen är långt gången kan det i vissa fall vara aktuellt med steloperation av leden. Vid grav höftledsartros är protes ett alternativ. Proteser för armbågsled och knäled är under utveckling.

Artros hos hund kan vara primär till följd av onormal utformning eller tillväxtrubbning av leden eller sekundär och uppkommer då som följd av naturligt åldrande och förslitning eller efter skador. I en led där ledytorna inte passar ihop eller där det finns instabilitet eller skador i ledytan, skapas en onormal belastning på ledbrosk och ledkapsel. Det sätter i gång en inflammationsprocess i leden som ger ökad mängd ledvätska, svullnad, smärta och hälta. Om inflammationen fortsätter börjar ledbrosket brytas ner, och kan i värsta fall försvinna helt.
Om du misstänker att din hund har drabbats av artros är det viktigt att låta en veterinär undersöka den för att ställa diagnos. Ofta är behandlingen mot artros mycket lyckosam och de flesta patienterna blir mycket bättre och kan leva ett aktivt liv utan smärta.I en klinisk studie bedömdes 10 av 35 CMSD katter vara signifikant aktivare då de behandlades med robenacoxib i tre veckor jämfört med då samma katter behandlades med placebo. Två katter var aktivare då de fick placebo och för de återstående 23 katterna kunde ingen signifikant skillnad i aktivitet ses mellan behandling med robenacoxib och placebo.

För katter är Onsior injektionsvätska, lösning och tabletter utbytbara i enlighet med indikationerna och de godkända behandlingsanvisningarna för de respektive läkemedelsformerna. Behandlingen ska inte överstiga en dos (antingen tablett eller injektion) per dag. Notera att de rekommenderade doserna skiljer sig mellan de två beredningsformerna.Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller ACE-hämmare, skall följas med kliniska kontroller. Hos friska katter, både sådana som behandlades eller inte behandlades med diuretikumet furosemid, förknippades samtidig administrering av Onsior med ACE-hämmaren benazepril i 7 dagar inte med några negativa effekter på aldosteronkoncentration i plasma, reninaktivitet i plasma eller glomerulär filtrationshastighet. Inga säkerhetsdata hos den avsedda djurarten och inga allmänna effektdata finns för kombinationsbehandling med robenacoxib och benazepril. Hos unga friska katter i åldern 7–8 månader var oralt tillfört robenacoxib (Onsior tabletter) i överdoser på upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen (2,4 mg; 7,2 mg; 12 mg robenacoxib/kg kroppsvikt) i 6 månader väl tolererat. En minskad ökning av kroppsvikten sågs hos behandlade djur. I gruppen som fick hög dos minskade njurarnas vikt, vilket sporadiskt förknippades med renal tubulär degeneration/regeneration, men inte korrelerade med tecken på renal dysfunktion för kliniska patologiska parametrar. Hos friska unga katter på 7–8 månader medförde oralt tillfört robenacoxib i stora överdoser (4, 12 eller 20 mg/kg/dag i 6 veckor) inga tecken på toxicitet, ej heller i form av gastrointestinal toxicitet, njur- eller levertoxicitet och effekt på blödningstid.Onsior får inte administreras tillsammans med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför skall det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden skall dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.

Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2,4 mg/kg. Följande antal tabletter skall ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag.
Användning till katter med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till katter som är dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa katter följas med noggranna kontroller.På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna. Du bestämmer själv vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer om användningen av kakor på informationssidan. Ges antingen utan mat eller med en liten mängd mat. Onsior tabletter är lätta att ge och accepteras väl av de flesta katter. Tabletterna skall inte delas eller krossas. Efter det kirurgiska ingreppet kan behandlingen som ges en gång per dag fortgå i upp till ytterligare två dagar. Ytterligare analgetisk behandling med opioider rekommenderas enligt behov.Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.Liksom för alla NSAID-medel kan överdosering orsaka gastrointestinal toxicitet, njur- eller levertoxicitet hos känsliga eller allmänt nedsatta katter. Det finns ingen specifik antidot. Symtomatisk, understödjande behandling rekommenderas och skall bestå i tillförsel av mag-/tarmskyddande medel och infusion av isoton koksaltlösning. Svar på långtidsbehandling ska kontrolleras med regelbundna intervaller av veterinär. Kliniska fältstudier visade att robenacoxib var väl tolererat av de flesta katter i upp till 12 veckor. Byte mellan Onsior tabletter och Onsior injektionsvätska, lösning hos 4 månader gamla katter vid överdoser på upp till 3 gånger den högsta rekommenderade dosen (2,4 mg; 4,8 mg; 7,2 mg robenacoxib/kg oralt och 2,0 mg; 4,0 mg och 6,0 mg robenacoxib/kg subkutant) resulterade i dosberoende ökning av sporadiskt ödem vid injektionsstället och minimal till mild subakut/kronisk inflammation i subkutan vävnad. En dosberoende ökning i QT-intervallet, minskning i hjärtfrekvens och motsvarande ökning i andningsfrekvens observerades i laboratoriestudier. Inga betydande effekter på kroppsvikt, blödningstid eller tecken på gastrointestinal toxicitet, njur- eller levertoxicitet observerades.

Lindrig och övergående diarré, mjuk avföring eller kräkningar rapporterades som vanliga biverkningar i kliniska prövningar vid behandling i upp till 6 dagar. Letargi kan observeras i mycket sällsynta fall. Därtill har en ökning av vissa njurparametrar (kreatinin, ureakväve i blodet och symmetriskt dimetylarginin [SDMA]) och njursvikt rapporterats mycket sällan vid säkerhetsövervakning efter marknadsintroduktion; dessa förekom oftare hos äldre katter och i samtidigt bruk med anestesimedel eller sedativa läkemedel (se även avsnitt Försiktighet, Interaktioner och Dosering).
Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till katter med risk för mag-/tarmsår, eller till katter som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.Fass Vet.-texten är en sammanställning av uppgifter från produktresumén som är det myndighetsgodkända dokument som ligger till grund för all marknadsföring av ett läkemedel. Fass Vet.-texten är något annorlunda disponerad och mer anpassad för att snabbt kunna presentera det mest väsentliga för veterinären. Vissa avsnitt i produktresumén som inte bedöms vara relevanta vid förskrivning kan vara utelämnade i Fass Vet.-texten men överlag återfinns huvudparten av informationen i produktresumén i Fass Vet.-texten. Alla texter avslutas med godkännandedatum för produktresumén. I överdosstudier på katter sågs en dosberoende ökning av QT-intervallet. Den biologiska betydelsen av ökat QT-intervall, utanför de normala variationerna, som observerades efter överdos av robenacoxib är okänd. Inga förändringar i QT-intervall observerades efter en enkel, intravenöst administrerad, dos på 2 eller 4 mg robenacoxib per kg till friska katter under anestesi. Då anestetika kan påverka den renala perfusionen bör insättande av parenteral vätsketerapi under operation övervägas, i syfte att minska njurkomplikationerna när NSAID används perioperativt.

Hos gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, ökar långvarig hudexponering risken för prematur slutning av ductus arteriosus hos fostret.
Skall inte användas till dräktiga och lakterande djur, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och laktation, och inte heller för katter som används för avel.

Om djuret är fastande vid medicineringstilllfället erhålls maximal plasmakoncentration efter cirka 3 timmar. Om djuret utfodras samtidigt med medicinering kan absorptionen bli något fördröjd.Meloxikam återfinns framförallt i plasma och en större del utsöndras via gallan medan urinen endast innehåller spår av den ursprungliga substansen. Fem huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Liksom hos övriga undersökta djurslag sker den primära biotransformationen av meloxikam hos katt via oxidation. Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid antibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas. Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

Baserat på erfarenhet efter marknadsintroduktion har typiska NSAID-biverkningar, såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt i mycket sällsynta fall rapporterats hos katt. Baserat på erfarenhet efter marknadsintroduktion har magsår och förhöjda leverenzymer i mycket sällsynta fall rapporterats.
Meloxikam Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom anti-inflammatoriska, analgetiska, antiexsudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocyt infiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollagen-inducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas-1 (COX-1).Inledande behandling är en oral engångsdos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt dag 1 (preoperativt). Behandlingen fortsätter sedan med oral administrering en gång dagligen (med 24 timmars intervall) med doseringen 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt dag 2 och 3 (postoperativt).

Dosen kan i enskilda fall titreras upp till 0,5 mg/kg av den behandlande veterinären. Säkerheten vid doseringar på över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.
Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt Biverkningar, vara mera allvarliga och mera frekventa. I fall av överdosering ska symtomatisk behandling initieras.Hos marsvin orsakade överdosering på 0,6 mg/kg kroppsvikt administrerat under 3 dagar följt av en dosering på 0,3 mg/kg kroppsvikt under 6 efterföljande dagar inte biverkningar typiska för meloxicam. Säkerheten för doser över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.

Suspensionen kan ges genom att använda flaskans droppinsats till alla katter oavsett kroppsvikt. Alternativt och för katter med en kroppsvikt på minst 2 kg kan doseringssprutan bilagd i förpackningen användas.

Ett linjärt förhållande mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen har observerats i det terapeutiska dosintervallet. Cirka 97 % av meloxikam är bundet till plasmaproteiner. Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsätts, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande dosering 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. För uppstartsbehandling av sjukdomar i muskler, leder och skelett skall därför, dubbel underhållsdos ges den första dagen. För uppstartsbehandling vid akuta sjukdomar i muskler, leder och skelett skall 4 gånger underhållsdosen ges den första dagen.Behandlingen fortsättes sedan en gång dagligen med oral administrering (med 24 timmars intervall) med en dos på 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt under den tid som smärta och inflammation kvarstår.Använd en liten behållare (t.ex. en tesked) och droppa Metacam oral suspension i behållaren (det rekommenderas att droppa några droppar mer än vad som krävs). Använd en standard 1 ml spruta för att dra upp rätt mängd Metacam utifrån marsvinets kroppsvikt. Ge Metacam med sprutan direkt i marsvinets mun. Diska behållaren med vatten och låt torka före nästa användning

Hur mycket Metacam ska en katt ha?
Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar.
Använd inte till djur som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Påvisning av metaboliter från modersubstansen i urin och feces men inte i plasma, är en indikation på substansens snabba utsöndring. 21 % av den återfunna dosen elimineras i urin (2 % som oförändrat meloxikam, 19 % som metaboliter) och 79 % i faeces (49 % som oförändrat meloxikam, 30 % som metaboliter).

Efter en inledande behandling med Metacam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katter, fortsätts behandlingen efter 24 timmar med Metacam 0,5 mg/ml oral suspension för katter med doseringen 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsbehandlingen kan administreras en gång dagligen (med 24 timmars intervall) i upp till 4 dagar. Det här är ett receptbelagt djurläkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Känner du dig osäker på hur läkemedlet ska användas kontakta en veterinär, apotek eller Läkemedelsupplysningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller blistern efter Utg. dat.Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Onsior tabletter för katter levereras pappkartonger innehållande 6 x 1, 12 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 tabletter i Alu/Alu perforerat endosblister. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hos friska katter, både sådana som behandlades eller inte behandlades med det vätskedrivande läkemedlet furosemid, förknippades samtidig administrering av Onsior med ACE-hämmaren benazepril i 7 dagar inte med några negativa effekter på aldosteronkoncentration i plasma, reninaktivitet i plasma eller glomerulär filtrationshastighet. Ingen säkerhetsdata hos den avsedda djurarten och ingen allmän effektdata finns för kombinationsbehandling med robenacoxib och benazepril.

Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till katter med risk för magsår, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.
Hos unga friska katter i åldern 7–8 månader var oralt tillfört robenacoxib i överdoser på upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen (2,4 mg; 7,2 mg; 12 mg robenacoxib/kg kroppsvikt) i 6 månader väl tolererat. En minskad ökning av kroppsvikten sågs hos behandlade djur. I gruppen som fick hög dos minskade njurarnas vikt, vilket sporadiskt förknippades med renal tubulär degeneration/regeneration, men korrelerade inte med tecken på njurfunktionsstörning för kliniska patologiska parametrar.Ges antingen utan mat eller med en liten mängd mat. Onsior tabletter är lätta att ge och accepteras väl av de flesta katter. Tabletterna ska inte delas eller krossas.

Användning till katter med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till katter som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa katter följas med noggranna kontroller.Om du observerar några biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

För katter är Onsior injektionsvätska, lösning och tabletter utbytbara i enlighet med godkända indikationer och behandlingstid för de respektive läkemedelsformerna. Behandlingen ska inte överstiga en dos (antingen tablett eller injektion) per dag. Notera att de rekommenderade doserna skiljer sig mellan de två beredningsformerna.
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på apoteken och ersatts med nya. På Fass publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om ett läkemedel.Då bedövningsmedel (anestetika) kan påverka njurgenomblödningen bör insättande av parenteral vätsketerapi under operation övervägas, i syfte att minska njurkomplikationerna när NSAID används i samband med operation.

Ska inte användas till dräktiga eller digivande katter, och inte heller till katter som används för avel, eftersom säkerheten för produkten inte har fastställts för dessa djur.Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID eller kortikosteroider. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.

Ska inte användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller kortikosteroider, läkemedel som ofta används vid behandling av smärta, inflammation och allergier.

Liksom för alla NSAID-medel kan överdosering orsaka gastrointestinal toxicitet, njur- eller levertoxicitet hos känsliga eller allmänt nedsatta katter. Det finns ingen specifik antidot. Symtomatisk understödjande behandling rekommenderas och skall bestå i tillförsel av mag-/tarmskyddande medel och infusion av isoton koksaltlösning.
I överdosstudier på katter sågs en dosberoende ökning av QT-intervallet. Den biologiska betydelsen av ökat QT-intervall, utanför de normala variationerna, som observerades efter överdos av robenacoxib är okänd. Inga förändringar i QT-intervall observerades efter enkel intravenös administrering av 2 eller 4 mg robenacoxib per kg till friska katter under anestesi.

Är Metacam smärtlindrande?
Studien visade att Metacam har en smärtstillande effekt i samband med avhorning.
Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2,4 mg/kg. Följande antal tabletter skall ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag:

Vad är onsior bra för?
För behandling av smärta och inflammation i samband med akuta eller kroniska muskuloskeletala sjukdomar hos katter. För lindring av måttlig smärta och inflammation i samband med ortopedisk kirurgi på katter. CachadLiknande
Lindrig och övergående diarré, mjuk avföring och kräkningar rapporterades som vanliga biverkningar i kliniska prövningar vid behandling i upp till 6 dagar. Letargi kan observeras i mycket sällsynta fall. Därtill har förhöjda njurvärden (kreatinin, ureakväve i blodet och symmetriskt dimetylarginin [SDMA]) och njursvikt rapporterats mycket sällan vid säkerhetsövervakning efter marknadsintroduktion; dessa förekom oftare hos äldre katter och i samtidigt bruk med anestesimedel eller lugnande medel (se även avsnitt Särskilda försiktighetsåtgärder för djur, Blandbarhetsproblem och Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)).Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Oavsiktligt intag hos små barn ökar risken för NSAID-biverkningar.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 – tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas
2013-10-24 Dnr 5.2.17-10135/13 bilaga 1 1(5) Lagstiftningen som berör griskastrering Svensk lagstiftning Djurskyddslagen (1988:534) I 10-11 står bl.a. att det är förbjudet att göra operativa ingrepp påLäkemedel för Veterinärt Bruk Velactis (Kabergolin) Farmakovigilansdagen 30 maj 2017 Peter Ekström Läkemedelssäkerhet Velactis (Kabergolin) authorisation suspended Nötkreatur (mjölkkor) Indikation; För Kontroll av läkemedel och otillåtna ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung – 2015 Svensk produktion Bakgrund Alla medlemsstater i EU måste genomföra ett årligt riskbaserat kontrollprogram för restsubstanser Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar Bilaga I Förteckning över namn, läkemedelsformer, de veterinärmedicinska läkemedlens styrkor, djurslag, administreringsvägar, sökande/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna 1/7 Medlemsstat Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:Neuvo 2020 12/2014 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Kaija-Leena Saraste Evira/Kontrollavdelningen/LivsmedelshygienLivsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metrobactin vet 250 mg tabletter för hund och katt Metrobactin vet 500 mg tabletter för hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDBIPACKSEDEL Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning till nötkreatur, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

Karessa Pharma AB Buckal dosering för erektil dysfunction Innehåll av presentationen Erektil dysfunktion – marknad och prevalens Karessas unika beredningsform och lösning Utvecklingsplan och väg framåt
24.5.2017 L 135/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/880 av den 23 maj 2017 om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologisktProjektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. 1 Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning

Kan man dela onsior?
Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar. Tabletterna skall inte delas eller krossas. Osteoartrit: Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1– 2 mg/kg.
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.3012 (2009)). Detta följdes och annonserades i det offentliga dokument som publicerades 16:e mars I den publicerade konsultationen bjuder EMA in allmänheten och involverade parter att lämna in data och forskning på området som kan bidra till en vetenskaplig utredning (EMA, 2018). Efter att perioden för insamling av data gått ut så har CVMP sammanställt forskning och data samt fattat ett beslut. EMA:s ställningstagande publicerades som ovan nämnt den 19 juli EMA beslutade då att de inte kunde garantera att DEA var säkert för konsumenten att använda på livsmedelsproducerande djur (EMA, 2018). MRL-värden MRL-världe står för Maximum Residue Level. Värdet är ett mått för den högsta tillåtna restmängd av en substans som får förekomma i ett livsmedel med animaliskt ursprung. Värdet är till för att skydda konsumenter från restsubstanser som kan vara farliga för konsumenters hälsa (EU-förordning No 470/2009, (2009)). CVMP beslutar om högsta tillåtna resthalterna. Lagstiftningen MRL-förordningen EU 37/2010 fastställer hur gränsvärdena ska fastställas och anger vad dessa värden är (EU-förordning No 470/2009, (2009)). MRL-värde fastställs enskilt för var typ av vävnad. Värdet är olika beroende av om det är muskler, lever, njure, mjölk eller ägg etc. Värdena baseras på den mängd livsmedel av ursprung (tex muskel) som det är troligt att en konsument kan komma att förtära. MRLvärdena ligger till grund för beslut om karenstider vilket är den tid som måste föregå från sista behandlingstillfälle av ett veterinärt läkemedel till dess att djuret slaktas eller insamling av mjölk, ägg och honung (FASS, 2014). I lagstiftningen finns två olika tabeller. Den ena tabellen innehåller de substanser med inrättade MRL-värden eller ämnen där MRL-värden inte betraktats som nödvändiga. Den andra tabellen innehåller de substanser som anses utgöra en risk för konsumenten oberoende av resthalt och de läkemedlen får aldrig administreras till livsmedelsproducerande djur (EUförordning No 470/2009, (2009)). DEA har tidigare tillhört en lista som EMA benämner som out of scope list. Substanser, ex hjälpämnen i läkemedel kan hamna på denna lista om de inte anses vara riskfyllda. Efter omvärderingen av DEA har ämnet hamnat på listan för ämnen som saknar MRL-värde och läkemedel som innehåller DEA får i dagsläget inte ordineras till livsmedelsproducerande djur (EMA, 2010). 61. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 1 mg tuggtabletter för hund Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

10 LITTERATURÖVERSIKT Flunixin Flunixin är ett läkemedel med den aktiva substansen flunixin i form av flunixinmeglumin. Flunixin räknas till gruppen icke steroida analgetiska medel med antiinflammatorisk, anti-endotoxisk och antipyretisk effekt. Läkemedel tillhörande denna grupp benämns ofta som NSAID nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Flunixin finns i Sverige godkänt för häst i beredningsformerna granulat och injektionsvätska (FASS, 2014). Flunixin i beredningsform injektionsvätska innehåller hjälpämnet DEA. Flunixin som granulat innehåller inte DEA och är fortfarande godkänt för livsmedelsproducerande djur i Sverige (N-vet, 2019). Motsvarande läkemedel är fortfarande tillåtet i USA med en karenstid på fyra dagar för slakt (FDA, 2017). Flunixin N-vet innehåller, liksom många andra läkemedel, DEA. Substansen fungerar som ett hjälpämne för att öka lösligheten för den aktiva substansen vid framställandet av flunixin (Nvet, 2019). Verkningsmekanism Verkningsmekanismen hos flunixin är reversibelt hämmande av cyklooxygenas (COX). Hämmande av cyklooxygenas hämmar syntesen av prostaglandiner som är verksamma vid inflammation. Cyklooxygenas fungerar som ett essentiellt enzym vid omvandlingen av arakidonsyra till cykliskt endoperoxidas. Hämningen av COX resulterar i bromsande av eikosanoidsyntesen. Eikosanoider är signalsubstanser som styr centrala inflammationsmediatorer. De inverkar bland annat på centralt medierad feber, vävnadsinflammation och smärtupplevelse. Rubbningen av COX hämmar tromboxan vilket är en typ av eikosanoid som styr trombocytaggregationen och vasokonstriktion vid vävnadsskada. Den antipyretiska effekten erhålls då prostglandin E2 i hypotalamus hämmas (FASS, 2014). Indikationer Läkemedel som tillhör gruppen NSAID har förekommit och används sedan 1950-talets början. Bruket av antiinflammatoriska läkemedel till djur har tilltagit kraftigt sedan millennieskiftet. Jordbruksverkets sammanställning från 2017 drar slutsatserna att ökningen av utskrivande beror på en förhöjd medvetenhet av betydelsen för smärtlindring och inflammationsdämpning hos djur. Häst är det djurslag som mest läkemedel skrivs ut till i samtliga kategorier av antiinflammatoriska läkemedel. Undantaget är coxiber där hund 4
7 SAMMANFATTNING Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. Litteraturstudien syftar också att se på vilka konsekvenser återkallandet får. Idag får Flunixin endast ges till häst med påföljande krav att de tas ut ur livsmedelskedjan efter beslut av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Återkallandet beror på att de berörda läkemedlen innehåller hjälpämnet dietanolamin. Hjälpämnet fungerar som lösningsmedel till den aktiva substansen i läkemedel. Dietanolaminet har visat sig kunna ge upphov till cancer hos möss. International Agency for Research on Cancer har därför klassificerat ämnet som möjlig humancarcinogen (klass 2B.) I dagsläget saknas det kunskap för att bedöma om dietanolamin i läkemedel utgör en risk för humana konsumenter. Misstanken att det kan ha carcinogen effekt hos människa, gör att ämnet inte längre får ges till livsmedelsproducerande djur. Dietanolamin är ett vanligt förekommande ämne i vår omgivning. Ämnet har funnits på marknaden sedan tidigt 1930-tal. Det förekommer inte naturligt i miljön utan som miljöförorening. Ämnet har stor användning inom industrin samt i många rengöringsmedel och hygienartiklar på marknaden. Riskerna med dietanolamin är studerad ur flera synvinklar. Den här litteraturstudien inriktar sig på studier som har gjorts för att påvisa ämnets carcinogena och genotoxiska effekt vid oralt intag. De studier som tagits med i litteraturstudien har visat att dietanolamin ger carcinogena effekter hos möss. Inga resultat av de inkluderade studierna har visat på att ämnet kan vålla en genotoxisk effekt. Trots återkallandet har inte försäljningen av flunixin som injektionsvätska minskat nämnvärt. Häst är det djurslag som medicineras med störst volymer analgetiska läkemedel av alla djurslag, inkluderat flunixin. Konsekvenserna av återkallandet med det fortsatta tillåtna användandet till häst leder till att allt fler hästar tas ur livsmedelskedjan. Det ökade antal hästar som blir obrukbara som livsmedel leder, enligt min mening, till ett sämre djurskydd och ett resursslöseri av kött. Det kan också innebära en ökad risk för att hästar slaktas olagligt utomlands till följd av att de inte är tillåtna att slaktas i Sverige. 1

PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Butorfanol NoSoy – 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy – 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? – En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företag

Licens Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens (Version 1, september 2018) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:
3 Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur The Swedish Medicines Agency recall of flunixin for treatment of food-producing animals Ulrika Holmquist Handledare: Professor Anders Glynn, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi Examinator: Maria Löfgren, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Omfattning: 15 hp Nivå och fördjupning: Grundnivå, G2E Kurstitel: Självständigt arbete i veterinärmedicin Kursansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Kurskod: EX0862 Program/utbildning: Veterinärprogrammet Utgivningsort: Uppsala Utgivningsår: 2019 Elektronisk publicering: Nyckelord: Dietanolamin, DEA, flunixin, carcinogent, Key words: Diethanolamine, DEA, flunixin, carcinogenic Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskapBILAGA I NAMN, LÄKEMEDELSFORM, STYRKA, DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 1/7 Sökande eller innehavare av godkännande för försäljning Produktens fantasinamn LäkemedelsformEUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 7 juni 2002 PE 316.249/5-24 ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-24 Förslag till yttrande Imelda Mary Read Ändring av direktiv

Loxicom för hund N-vet Oral suspension 0,5 mg/ml (Blekt gul oral suspension, ej smaksatt.) Antiinflammatoriska och anti-reumatiska produkter, icke-steroider (oxicamer) Djurslag: Hund Aktiv substans: Meloxikam
PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Canicaral vet 160 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Aktiv substans: karprofen 160 mg FörNya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, [email protected] Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: MeloxikamBILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melovem 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller:

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV [email protected] Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter
15 kunnat påvisa att DEA skulle inducera förändring i DNA (NTP, 1999). IARC drog slusatsen att DEA inte genotoxiskt carcinogent (IARC, 2012). EMA skriver i sin utvärdering av DEA att det potentiellt kan omvandlas till det erkända genotoxiska karcinogena ämnet N-nitrosodietanolaminen (NDELA). Omvandlingen skulle potentiellt kunna ske under specifika förhållanden, ex vid lågt ph i magsäcken eller vid livsmedelsförädling då värme tillförs. Risken för denna bildning anses inte kunna uteslutas. Dock är detta en risk som finns i flertalet proteinrika livsmedel med nitrittillsatser (EMA, 2018). IARC har sammanfattat flera studier från industriella miljöer, där människor i sin arbetsmiljö exponerats för DEA. IARC menar att de inte kan dra slutsatser om DEA i sig är carcinogent eftersom arbetsmiljöerna är utsatta för ett flertal mer carcinogena ämnen. DEA var tidigare klassat som 3, vilket står för Not classifiable as to its carcinogenicity to humans. Men är sedan 2013 klassat som 2b, Possibly carcinogenic to humans (IARC, 2012). DISKUSSION Under denna litteraturstudie kan jag inte undgå att reflektera över hur stora de faktiska riskerna av DEA som restämne i livsmedel skulle utgöra av DEAs totala förekomst i vår miljö. DEA är så pass vanligt förekommande i våra vardagliga produkter. Denna förekomst får DEAs uppträdande som restämne i livsmedel att se ut som en liten den av den totala potentiella risken enligt mig. Allt fler veterinära läkemedel förbjuds för medicinering till livsmedelsproducerande djur. Inskränkningen för många av dessa läkemedel är att MRL-värden inte har fastställts, samma dilemma som är grunden för tillbakadragandet av flunixin. Flertalet av dessa läkemedel tillåts ändå för behandling av häst under förutsättning att de tas ur livsmedelskedjan, genom registrering i hästpasset (Läkemedelsverket, 2014). Framställande av MRL-värde för DEA Återkallade läkemedel kan godkännas för behandling av livsmedelsproducerande djur om MRL-värden kan tas fram. Återkallandet av flunixin och andra läkemedel med DEA är väldigt nytt. Om ett MRL-värde för DEA kommer att tas fram av de företag som registrerat läkemedlen eller inte får framtiden utvisa. Då DEA är ett så frekvent förekommande ämne i samhällets omgivning är min åsikt att resthaltsvärden skulle kunna tas fram (IARC, 2012). Jag 9

Grundämnesföroreningar Läkemedelsverkets erfarenheter av ICH Q3D Sven-Erik Hillver Disposition Erfarenheter av hur ansökningarna ser ut Vad förväntar sig utredaren Vad pågår inom ICH idag ICH Q3D kvalitet
PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning till nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Quadrisol 100 mg/ml oral gel för häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml Quadrisol oral gel innehåller: Aktiv(a) substans(er):
Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting 2016-12-09 Maria Feychting 1 Traditional health risk assessment process Hazard Identification Exposure-PRODUKTRESUMÉ VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Canidryl 100 mg tabletter, för hund. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans Karprofen 100,0

BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 Sammanfattning av EPAR för allmänheten meloxikam Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för. Det förklarar hu
r EMA bedömtBIPACKSEDEL Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Hur mycket onsior per dag?
Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar. Tabletterna skall inte delas eller krossas. Osteoartrit: Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1– 2 mg/kg. Ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag, enligt nedanstående tabell.
STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; LVFS

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/31 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Meloxivet 0,5 mg/ml oral suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam
5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning… 1 Summary… 2 Inledning… 3 Material och metoder… 3 Litteraturöversikt… 4 Flunixin… 4 Verkningsmekanism… 4 Indikationer… 4 Återkallandet… 5 MRL-värden… 6 Dietanolamin… 7 Risker… 7 Diskussion… 9 Framställande av MRL-värde för DEA… 9 Fortsatt användande av flunixin Konsekvenser av återkallandet Alternativa lösningar Slutsats Litteraturförteckning Icke publicerat material… 15

Hur ofta kan man ge onsior?
Onsior tabletter är lätta att ge och accepteras väl av de flesta katter. Tabletterna skall inte delas eller krossas. Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2,4 mg/kg. Följande antal tabletter skall ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag.
Bipacksedel: Information till användaren Microlax, rektallösning natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

1 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur Ett litteraturarbete om de toxiska effekter av dietanolamin som ligger bakom återkallandet av flunixin samt vilka konsekvenser återkallandet har för djurslaget häst. The Swedish Medicines Agency recall of flunixin for treatment of food-producing animals Ulrika Holmquist Uppsala 2019 Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Recocam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller:Veterinärläkemedel biverkningar 2014 Peter Ekström Veterinär Läkemedelssäkerhet Läkemedelsverket Myndighet med uppgift att främja Folk- och Djurhälsan. information som fanns tillgänglig vid presentationstillfället

Prövningsläkemedel kvalitet och spårbarhet Cecilia Vellby, farmaciutredare Enheten för kliniska prövningar och licenser Presentationsupplägg Bedömning av prövningsläkemedel Kemisk/farmaceutisk kvalitet
BIPACKSEDEL FÖR Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Är onsior receptfritt?
a) Receptfri förpackning med förmånspris på recept utan extra förskrivarkategorier.
Årets biverkningar 2013 Rapporterade för veterinärläkemedel Peter Ekström Veterinär Läkemedelssäkerhet Läkemedelsverket Myndighet med uppgift att främja Folk- och Djurhälsan. information som fanns tillgängligSärläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

BIPACKSEDEL FÖR: Canicaral vet 40 mg tabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR
Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melosus 0,5 mg/ml oral suspension för katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam 0,5 mg Hjälpämnen: Natriumbensoat BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Cimalgex 8 mg tuggtablett för hund Cimalgex 30 mg tuggtablett för hund Cimalgex 80 mg tuggtablett för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning 3 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av LeflunomideSammanfattning av masteruppsatsen Country of Origin- Consumers perception at the point of purchase of meat. Köttkonsumtionen i Sverige har stadigt varit ökande. Till följd av en stark efterfrågan av köttprodukter

BIPACKSEDEL: Tralieve vet 20 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARARBIPACKSEDEL GastroGard 370 mg/g oral pasta 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE