Posted on

Rapier 550 For Sale

Maringuiden grundades 1996 och har länge varit sveriges största marina portal. I högsäsong visas varje vecka cirka 650.000 sidvisningar på sajten för ca 55.000 unika besökare.Anser dock fortfarande att Medivir och InDex är bra placeringar med mycket god potential. Medivir har en stark pipeline även om man inte får till licensieringar för MV-711 och Remetinostat. Levercancerprojektet är tidigt (fas 1b kombo) och bolaget är kraftigt underskattat i marknaden, speciellt som man nu letar efter en ny VD. InDex, som nu inleder sin fas 3:a är givet god effekt och excellenta säkerhetsdata, ett bolag där risken är medelstor men kurspotentialen är mångfaldig.

Detta alternativ tror jag många onoterade biotechs borde fundera och agera på istället för att lyssna på den publika marknadens lovsånger. Går inte ens detta har sannolikt projektet egentligen ringa värde och då är det synnerligen tveksamt om det skall noteras överhuvudtaget ….men mot detta faktum verkar starka krafter, både desperata ägare, kanske sedan länge, mäklare/corp-firmor samt börserna, som alla vill tjäna pengar. Problemen visar sig oftast i nästa finansiella lågkonjunktur när det, inom just denna bransch, sällan finns några synergieffekter att tala om genom att slå ihop bolag (annat än kanske en VD/styrelse mindre). Synergin som möjligen kan frigöras är om det sammanslagna bolaget blir större och mer synligt.

Innan jul 2020 slog Orexo till med ett exklusivt europeiskt licensavtal avseende Zubsolv mot opiodberoende tillsammans med Accord Healthcare, ett dotterbolag till indiska Intas Pharmaceuticals. Lansering förväntas under andra halvåret 2021 och Orexo erhåller en tvåsiffrig royalty på försäljningen.
Det kan också finnas skäl att fundera på strukturaffärer inom Skandinavien. På några håll är kassorna relativt höga och tillsammans med apportemissioner skulle det mycket väl kunna hända. Ett område som cancer skulle säkert kunna skapas nya sammanslagna strukturer inom. Delvis kan Investmentbolag & Venture Capital aktörer vara behjälpliga i den processen. Dessa aktörer har sakta men säkert ökat över tid. Här finns sedan tidigare t ex HealthCap, Industrifonden, Hadean och Sunstone liksom noterade Karolinska Development. Den senare verkar ha tagit sig ur den tidigare djupa ”gropen” och ser noterade tillgångar som en ny ytterligare möjlighet. Nytillkomna är Eir Venture liksom nyligen noterade Linc som funnits länge. Noteringen visar ett starkt förtroende för bolaget. Alla dessa aktörer sitter på ett ansenligt kapital man önskar investera.

Har tittat en del på svampinfektioner senaste tiden efter att norska Biosergen noterades i Stockholm – ett gravt underskattat infektionsområde. Ser spännande ut men väljer ett amerikanskt bolag som kommit lite längre, Scynexis Inc.Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Åter till BIO-statistiken. I antal licensieringar globalt ligger vi som sagt helt klart på rekordnivåer för närvarande. När det gäller totala licensvärdet (up-front och milestones (biodollars)) har varken BIO-20 eller BIO-21-statistiken den detaljrikedomen som publicerats tidigare. I BIO-19 var snittet för fas 1 på 400 musd biodollars och övriga faser (pre-klinik, fas 2 och 3) i storleksordningen 550-700 musd. Dessa snittsiffror gäller säkert fortfarande. Normalt brukar upfront betalningar ligga på 5-15% av totala biodollar värdet. Därtill kommer givetvis försäljningsrelaterade royalties, ofta mellan 5-15%
I mars 2021 signades två avtal med option på framtida licensiering, dels av Klaria Pharma och dels av Lidds Pharma. I Klarias avtal får Imbrium Therapeutics en option att licensiera Klarias orala andrenalin-film mot allvarliga allergiska reaktioner på den amerikanska marknaden där patienterna normalt använder en injektionspenna. Klaria erhöll en god upfront på 3,5 musd och erhåller, om optionen utnyttjas efter dos- och bioekvivalenstudier, 66,5 musd i milestones plus royalty på tvåsiffrig royalty på amerikansk försäljning. LIDDS Pharma har avtalat om en exklusiv licensoption avseende NanoZolid teknologin med Johnson&Johnson Innovation Enterprise avseende en ej tillkännagiven cancerform där lokal behandling är nödvändig. Några finansiella data kommunicerades inte.Enligt min bedömning är de mest sannolika uppköpen på den skandinaviska marknaden närmaste året bl a Calliditas (fas 3/marknad H2-21), Cantargia (fas 1/2 – när som), Isofol (fas 3 – när som), Alligator (lovande data) och Medivir (H1-22 om goda kombodata fas 1b i HCC) samt säkert någon/några till. Har inte tillräcklig uppsikt över de norska, danska och finländska bolagen.

Sedan länge har det traditionella alternativet för skandinaviska biotech har varit att göra klinisk prövning till och med fas 2 och därefter försöka licensiera ut till Big Pharma. I relation till att Big Pharma numera under en längre period huvudsakligen licensierat in pre-kliniska projekt har detta tett sig mer och mer märkligt för varje år. Å andra sidan, vilket är negativt för Europa (om inte EU kan hjälpa till att stödja ännu mer), så är pre-kliniska projekt i Europa och speciellt i Skandinavien, sällan lika väl-finansierade och lika väl-nätverksanslutna som de amerikanska. Av det skälet händer dessa pre-kliniska licensieringar i huvudsak i USA mellan amerikanska bolag.
Enligt BIO-statistiken steg antalet licensieringar med ett ”deal value” över 10 musd kraftigt under 2020. Från att senare år legat kring 190 – 200 per år globalt var antalet hela 238 under 2020 och data för q1-21 visar på fortsatt ökning.3) de kandidater i fas 3 som licensieras är oftast av hög kvalitet – dvs mycket bra resultat och ”no cutting corners” i tidigare faser – dvs mycket bra finansiering och stark långsiktighet behövs – något som knappast erhålls med en inledande emission på 25-30 msek med vidhängande teckningsoptioner som kanske tillför lite ytterligare. ”Kiss i sängen” – visan ligger nära till hands om det inte finns något institutionellt ägande i bolagen.Som en komplettering adderar jag en affärer som missades i förra årets analys. I mars 2020 signade Oasmia ett globalt licensavtal med Elevar Therapeutics för kommersialisering av Apealea. Oasmia kan tillgodoräkna sig milestonebetalningar på upp till 678 musd och tvåsiffrig royalty. I december beslöt dock Elevar,efter kontakter med FDA, att två ytterligare studier behöver göras så mycket av milstone-betalningarna lär nog dröja.

Återigen vill undertecknad betona att man verkligen kan fråga sig varför vi har så många biotechs som trots detta fortsätter med den ovannämnda konventionella modellen att ta kandidater genom fas 1 och 2 med ambitionen att sedan ha ett krav att licensiera ut, dvs bolag som varken förberett sig själva eller ägarna för fas 3 från början? Givet följande fakta borde modellen tänkas om, både av bolag, mäklare och börser:
I juli-20 skrev Hansa Biopharma ett rejält exklusivt avtal Sarpeta Therapeutics Inc att utveckla Imlifdase som en förbehandling innan vissa genterapier. Hansa erhöll 10 musd upfront och milestones på 398 musd samt royalty mellan ca 8-15%.

Under 2018/19 förvärvades två skandinaviska biotechbolag – Wilson och Nuevolution, möjligen även något icke-svenskt. Under 20/21 till och med q2 har två bolag förvärvats, danska Symphogen som var venture capital backat och norska Nattopharma som en period var noterat på First North men bytte till Oslo Access. Om detta är en indikativ statistik så motsvarar det fyra förvärv på 14 kvartal – dvs inte mer än ett cirka var fjärde kvartal. Det kan dock finnas anledning att tro att denna statistik kan bli bättre/öka det kommande året nu efter q2-21.
Senaste 10 åren har antalet uppköp av icke-amerikanska biotech legat på omkring 6-7 stycken varje år enligt BIO. Möjligen kan denna amerikanska statistik missa några få mindre intra-europeiska/intra-asiatiska uppköp. Återigen är det således viktigt att påpeka hur sällan M&A de facto sker utanför USA. Att ens ett uppköp per år träffar Skandinavien är troligtvis högt räknat. Statistiken nedan avser transaktioner över 10 musd och avser inte affärer av typ Astra Zeneca – Alexion utan vad som kallas Emerging Therapeutic Companies – forskande/utvecklande bolag med försäljning på mindre 1 gusd.

I augusti skrevs två avtal, dels av Isofol Medical och Klaria Pharma. Isofol licensierade ut Arfolitixorin för metastaserande colorectalcancer till Solasia, Japan för den japanska marknaden och erhåller 100 musd. Upfront angavs inte till belopp. Royalty på försäljning blir god tvåsiffrig royalty. Klaria avtalade icke-exklusivt med UK Chilam om att förse dem med Klarias orala film avseende medicinsk cannabis. Inga finansiella data kommunicerades i detta skede.
I förra årets analys betonades att flertalet stora licensieringar från forsknings-biotech sedan ett antal år gjorts i pre-klinik. Enligt BIO-statistiken har denna trend accentuerat ytterligare under 2020/21. En annan sak att fundera på är hur det kommer sig att danska biotechbolag ofta noterar sig enbart i USA. Det finska bolaget Faron Pharma är noterade i UK. Givetvis kommer man åt en helt annan investerarbas men kraven är också höga, både före och efter en amerikansk/brittisk IPO. Är svenska bolag lite för fega eller inte tillräckligt drillade för att ta ett sådant steg (utöver Calliditas som är dubbelnoterat i Stockholm och USA). Under november tecknade Isofol ytterligare ett licensavtal och även danska IDS-Immunotech. Isofols avtal gällde denna gång Kanada och motparten var Endo Ventures. Villkoren blev 23 musd i upfront och milestones. Upfront angavs inte specifikt. Royalty på försäljning blir god tvåsiffrig royalty. IDS-Immunotech avtalade om ett strategiskt utvecklingsavtal avseende en STING antagonist i pre-klinik mot SLE (Lupus) med Biogen. Inga finansiella villkor kommunicerades.Årets uppföljning av M&A och licensieringar inom Skandinavisk biotech (det fjärde året) Vad hände 2020/21 och hur ser framtiden ut baserat på internationella trender. Licensiering ökar globalt men inte (ännu) i Skandinavien
. Fram till och med juni har det bara varit två M6A transaktioner under de senaste 24 månaderna (i Danmark plus i Norge). Å andra sidan tar fler och fler, speciellt svenska bolag sina substanser genom fas 3 i egen regi. Får vi kanske se en strukturomvandling inom skandinavisk biotech? Ett sommarläsningsdokument med spännande fakta och visst tyckande.I januari slog Medivir till med ett större exklusivt licensavtal. Medivir avtalade med amerikanska IGM Biosciences om Birinapant som kommer att kombineras med IGMs DeathReceptor 5 taget IMG-8444 som är i fas 1 mot cancertumörer. Medivir erhöll en mindre upfront på 1 musd och ytterligare 1,5 musd när den tänkta fas 1 kombostudien påbörjas under 2021. Totalt finns milestones på 350 musd och en stegad royalty upp till ca 15%. Birinapant har redan gjort en fas 2:a. Medivir har att betala sin licensgivare sedan 2016, TetraLogic ca 20-25% av intäkterna efter ett förnyat licensavtal i december 2020. Även Lipidor avtalde om en licens genom att signa ett exklusivt licensavtal med Cannasure Therapeutics som kommer kombinera Lipidors drug delivery teknologi i medicinsk cannabis inom utvalda sjukdommar. Lipidor erhåller 15-17% royalty samt ett belopp upp till 0,5 musd inom en viss period.I övrigt har jag satt ihop en lista över biotechbolag (utan inbördes ordning) som jag också tycker är värda att titta noggrant på – infogar en kort motivation. Alla utom Alligator har haft god/mycket god utveckling sedan förra årets lista.

I februari 2021 avtalade Medivir återigen ett globalt exklusivt licensavtal. Denna gång med brittiska Ubiquigent Ltd avseende den pre-kliniska USP7-hämmaren mot cancer. Avtalet innebär delning av framtida intäkter Som sagt, sett till statistiken kan man verkligen fråga sig hur meningsfullt det är att så många biotechbolag i Sverige noterar sig på smålistorna för att genomföra fas 1 och 2 med hjälp av oändliga nyemissioner. Återigen – är inte de pre-kliniska resultaten tillräckligt starka för endera få in venture capital eller att genomföra en licensiering redan i det läget så borde projekten ofta hanteras annorlunda – t ex endera säljas/apporteras in i ett annat bolag mot aktier istället för att noteras. Statistiken för nyss avslutade q2-21 visar dock en dystrare bild än på länge. Både antalet M&A och värdet var rekordlågt globalt inom biotech. Enligt Evaluate Pharma var q2 det sämsta kvartalet på över ett decennium. Man spekulerar i att skälen är dels att många biotech kan få in pengar från marknaden, värderingar är höga etc vilket kan göra det lättare att motstå ett bud. I amerikanska mått mätt så gäller kanske det första även skandinaviska bolag, men knappast det andra, höga värderingar. Större affärer, speciellt ’mega deals’ har också på senare tid fått konkurrensmyndigheternas ögon på sig. Man pekar också på att antalet licensieringar är rekordhögt (vilket det inte alls har varit för skandinaviska bolag) — se vidare nedan.

Denna analys, som även gjorts sommaren 2018, 2019 och 2020, baserar sig på, dels vad som hänt avseende M&A och ut-licensieringar i Skandinavien under senaste 12 månaderna (juli 20-juni 21), dels på statistik som BIO.org i USA sammanställt till juni varje år. Sistnämnda statistik är tyvärr numera än mer kortfattad än tidigare. Nedan refereras också till viss statistik från Evaluate Pharma.I oktober releasade BioInvent att man licensierat ut BI-1206 för cancer tumörer till amerikanska Casi Pharma med infrastruktur för utveckling i Kina. Upfront erhöll Bioinvent 12 musd varav i cash (5 musd) och equity+optioner (7 musd) samt 83 biodollars subject to milestones samt stegad royalty.Sist men inte minst – mycket nöjd med min investering i GW Pharmaceuticals (USA/UK) inom cannaboider mot epilepsi etc – Köptes upp av Jazz Pharmaceuticals under gångna året.

En positiv förändring har dock skett på den skandinaviska marknaden under 2019-21 i så motto att vissa bolag varit helt övertygade om att driva en egen fas 3 skulle bli det mest värdeskapande. Detta har underlättats av att kapitalmarknaden gjort det möjligt att resa pengar för att göra fas 3 i egen regi, vissa så att de t om förbereder egna marknadsorganisationer i t ex USA. För några år sedan var detta relativt ovanligt. Detta har varit möjligt för t ex Oncopeptides (multipelt myelom), Calliditas (IgA-nefrit) och Isofol (colerectalcancer). Även InDex har lyckats delfinansiera de stora och viktiga induktionsstudierna inom fas 3 (Ulcerös Colit). Sweden Bio rapporterade 2020 att det fanns 24 projekt i fas 3+ i Sverige under 2019. Känslan är att detta ökat sedan dess. Ny rapport kommer 2022.Trenden avseende antal licensieringar har varit tydlig och starkt ökande de senaste tio åren. Enligt BIOs juni statistik i år gjordes varje år drygt 100 globala licensaffärer under 2011-2014. Under perioden 2015 -2017 steg antalet till ca 150 per år. Under 2018-2020 har detta accelererat ytterligare, både vad avser antalet licensaffärer och affärernas totala värde, mätt i biodollars. Efter att ha legat på ca 190-200 affärer under 2018-19 så toppade man med 238 licensaffärer 2020. Per 2021-q2 ser 2021 ut att bli ytterligare ett rekordår. Mycket talar för att vi därför kommer att se ett antal skandinaviska ut-licensieringar under det närmaste året. Låt oss först titta på affärerna senaste året.