Posted on

Ss En 1176

Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Vad kostar det att besiktiga en lekplats?
Fast pris för 2699 kr + moms gäller om vi får bestämma när besiktningen skall ske. Tillkommer ej några andra avgifter. Besiktning vid en annan tidpunkt så tillkommer milersättning plus eventuellt traktamente enligt skatteverkets tabeller.
Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.Enligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2) som gäller vid nyanläggning av bland annat lekplatser, ska dessa kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Däremot behöver inte samtliga lekredskap vara tillgängliga.

Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap finns i europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177. De innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL. En förteckning av standarderna finns nedan.
Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451), PSL, kräver att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare, även t.ex. bostadsrättförening eller samfällighet, tillhandahåller konsumenter (säljs, hyrs ut eller upplåts m.m.). PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som t.ex. lekredskap på lekplatser. Det innebär att det som sägs i lagen om näringsidkare även gäller den som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor till konsumenter. Till skillnad från PBL gäller produktsäkerhetslagen även för alla befintliga lekredskap som tillhandahålls konsumenter, oavsett redskapens ålder.Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 HIN 3) gäller bland annat för allmänna platser. Dessa innehåller krav på att förbättra tillgängligheten på befintliga allmänna lekplatser så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Brister som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas enligt HIN 18 §.
Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av ”en kompetent person” och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.En standard är formellt frivillig att följa om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller då den ingår i byggherrens eller beställarens underlag vid upphandling. I BBR avsnitt 8:93 hänvisas till standarderna för lekredskap i det allmänna rådet till föreskriften. Om en näringsidkare, verksamhetsidkare, fastighetsägare eller leverantör ändå väljer att inte tillämpa gällande standarder måste denne därför kunna visa för tillsynsmyndigheten (kommunens byggnadsnämnd eller Konsumentverket) någon annan teknisk dokumentation, t.ex. ett godkänt provningsprotokoll, på att produkten ändå är säker. Det kan till exempel gälla om man själv har tillverkat ett lekredskap som t.ex. en gunga eller klätterställning, och tillhandahåller det till andra konsumenter.Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för lekplatser och om vad du ansvarar för som fastighetsägare eller tillverkare av lekredskap.

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9 § punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och 15–16 §§. Där anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, om det är möjligt med hänsyn till terrängen. Enligt plan- och bygglagen är kommunens byggnadsnämnd tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen.
Det är viktigt att skilja lekredskap för offentlig och gemensam miljö från lekredskap som gungor, rutschbanor och studsmattor etc. avsedda för enskilt privat bruk. Lekredskap för enskilt privat bruk definieras som leksaker och ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG).

Konsumentverket är tillsynsmyndighet över PSL och utför kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter också uppfyller gällande säkerhetskrav.
Tillverkare och leverantör av lekredskap har ansvar enligt PSL för att de produkter som de tillhandahåller är säkra. Lekredskapen ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare. Tillverkare och leverantör ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden.

I Boverkets byggregler, BBR finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. BBR gäller vid nybyggnad eller nyanläggning och vid ändring av lekplatser. I avsnitt 8:93 anges att fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och liknande redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.
Enligt produktsäkerhetslagen 11 § anses en vara säker som uppfyller en svensk standard och Europastandard för sådana risker som standarden omfattar. Det innebär att även äldre lekredskap som ej är konstruerade eller tillverkade enligt gällande standarder bör uppfylla aktuella standarder för att anses säkra enligt PSL. Detta kan i så fall göras genom provning av befintliga lekredskap som i så fall bör utföras av någon med erfarenhet och resurser för sådan provning.

Kursen är en tvådagarskurs där vi i dag två avslutar med ett lekplatsbesök där vi tillsammans gör olika kontroller samt genomför en lekplatsbesiktning. Efter kursen erhåller du ett intyg för genomförande av kurs samt blir en del av ett fint nätverk där vi drar nytta av varandras erfarenhet nu och i framtiden. Upplev de bästa och roligaste vattenlekarna i din egen trädgård. Med de interaktiva vattenspelsplattorna från EXIT Toys får barnen den mest fantastiska splashiga sommaren! Några sandlådor från EXIT Toys har lock. För alla andra sandlådor har vi också separata sandöverdrag. Överdragen till sandlådorna från EXIT Toys har speciella avrinningshål. Regn möjliggör en naturlig rengöring av sanden. Dräneringshålen säkerställer att regnvattnet kan rinna undan via sanden och fukten avdunstar så att sanden förblir ventilerad, fräsch och luktfri.En mångsidig Allure studsmatta, en unik Lotus studsmatta, en elegant Silhouette studsmatta eller en högkvalitativ PeakPro studsmatta? Hos EXIT Toys kan du välja mellan olika studsmatteserier som skiljer sig åt i utseende, studskomfort och kvalitetsnivå.

Upplev skyhöga äventyr med en studsmatta på ben från EXIT Toys. Dessa studsmattor tar inte upp en permanent plats i trädgården och tack vare det extra skyddsnätet är de ett säkert val.
Hur ofta behöver leksanden bytas ut? Vi råder dig att byta leksanden en gång om året och, om den används intensivt, två gånger om året. Om du täcker sanden varje gång sandlådan har använts kan du till och med ha den längre än ett år. Varje trädgård är annorlunda, så kontrollera sanden regelbundet och byt ut den när du tycker att tiden är mogen för att göra det.

Är du en erfaren hoppare och skulle du vilja utföra de mest fantastiska tricken på studsmattan? Då är en EXIT sport-studsmatta precis vad du behöver! På den kan du få den ultimata känslan av frihet.

Letar du efter något extra till din pedal-gokart? De häftiga tillbehören till pedal-gokarts från EXIT Toys som en släpvagn, ljudlåda och säkerhetsflagga gör din pedal-gokart komplett!
Med GetSet-ställningen kan du göra vad som helst. Det finns som lekenhet eller träningsställning, eller väljer du en kombination för lek och träning? För timmar av utomhusglädje. GetSet and go!Vill du gunga, klättra och leka i din egen trädgård? Med GetSet-lekenheterna från EXIT Toys kan du låta din fantasi flöda och uppleva de bästa äventyren i friska luften. Hos EXIT Toys finns en GetSet-enhet för alla behov. Från tuffa klätterställningar för armgång för små barn till mångsidiga powerstations för sportiga 14+ och vuxna. Du kan välja mellan flera GetSet-modeller: vilken passar dig bäst? Förutom att hålla sandlådan ren och säker vill du naturligtvis också se till att resten av trädgården och insidan av huset inte smutsas ner. Barn älskar att ta sina hinkar med på små promenader och lämna ett härligt sandspår efter sig. Sätt därför upp några tydliga riktlinjer för ditt barn så att sanden faktiskt stannar i sandlådan.

Hur mycket kostar en lekplats?
Utöver det tillkom anläggningsarbetet i form av grävarbeten, montering, anläggning, fallskyddsflis, träd, buskar, lökväxter samt grässådd. Anläggning brukar motsvara ungefär samma kostnad som inköp av utrustning. Här ser vi två exempel på digitala lekplatser som kostar 400 000kr/st i lekutrustning.
Är du en riktig träningsfantast eller tycker din familj om att vara aktiv utomhus? Med våra GetSet träningsenheter kan du göra alla möjliga olika konditionsövningar, i din egen trädgård!Letar du efter en rund studsmatta? Hos EXIT Toys hittar du ett brett utbud av runda studsmattor. Från stor till liten, nedgrävd eller på ben, det finns något för alla! Med GetSet-lekenheterna kan du ha oändligt roligt. Gunga, klättra, lek… med dessa lek- och klätterenheter kan du ta lekplatsen till din egen trädgård. Kom igång och ha kul! Tränar du för en perfekt slam dunk, för att komma i form och få utmärkta bollfärdigheter? Med den högkvalitativa basketställningen från EXIT Toys är allt detta möjligt.

Hos EXIT Toys hittar du multisportnät, träningsstudsmatta och GetSet-träningsenheter. Det gör det möjligt för dig att arbeta med teknik, färdigheter, styrka och uthållighet i din egen trädgård, precis som du vill ha det!
Ett skönt träningspass utomhus, träning inför en tävling eller en rolig match med hela familjen: med träningsprodukterna från EXIT Toys kan du förvandla din trädgård eller uppfart till en riktig idrottsplats!

Var har du placerat din sandlåda eller var planerar du att placera den i din trädgård? När du placerar sandlådan på en mörk och fuktig plats är det mer sannolikt att sanden blir möglig. Välj därför en plats med tillräckligt med solljus och eventuellt också med ett parasoll för att skydda ditt/dina barn mot solen. Ett parasoll gör det ännu roligare att leka i sandlådan: det får dem att känna att de faktiskt är på en strand.Letar du efter en multifunktionell träningsenhet för utomhusbruk? Då är en EXIT GetSet powerstation perfekt för dig! Med denna powerstation tar du gymmet till din egen trädgård!!

EXIT GetSet är en multifunktionell enhet för din trädgård. Från tuff lekställning för barn till en utmanande träningsenhet för sportiga 14+ och vuxna. Vilken GetSet passar dig bäst?
Är barnen lite uttråkade efter att ha bakat för många sandkakor? Låt dem då ta en paus utanför sandlådan. Juice-spill, en klubbpinne eller kexsmulor: insekter älskar dem. Försök att undvika att få matrester i leksanden för att hålla skadedjur på säkert avstånd. Gillar dina barn att baka i sandlådan? Lyckligtvis är insekter mindre intresserade av hemlagade sandkakor. Speciellt i sandlådan med kök kan de vispa ihop de mest utsökta sand-maträtterna och leka med kastruller och stekpannor i flera timmar.Väljer du en GetSet-klätterställning för armgång eller en powerstation? Med tillbehör eller utan? En kompakt modell eller den längre modellen? Hos EXIT Toys hittar du GetSet-enheter i olika modeller och storlekar. GetSet and go!

Har du fortfarande frågor om våra sandlådor? Eller har du dina egna fantastiska underhållstips? Kontakta oss! Kontakta oss via chatt, ring 0200 – 439508 eller maila oss på [email protected] . Vi återkommer inom 24 timmar.
Njut av vattenbubblorna tillsammans i trädgården. Med ett EXIT Toys spa får du en wellness-upplevelse hemma. Välj ett uppblåsbart spa eller ett spa med isolerande skumväggar så att du kan koppla av när du vill.Nedgrävd, i marknivå eller vill du hellre ha en studsmatta på ben? Och vill du ha en rund eller rektangulär modell? Hos EXIT Toys hittar du studsmattor i alla former och storlekar!

På marknivå och mindre märkbar i trädgården: EXIT Toys marktrampoliner kan grävas ned helt. Tack vare detta erbjuder de bra hoppglädje och extrem säkerhet!
Vill inte alla ha sin egen grönsaksträdgård? Inte bara pedagogiskt och roligt utan också gott och hälsosamt. Med EXIT planteringsbord får du naturen in i huset!

Vad finns det för krav på lekplatser?
Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk, det vill säga byggnader eller andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar.
Har du köpt en EXIT Toys studsmatta och letar du nu efter säkra, praktiska eller helt enkelt fina tillbehör till din studsmatta? Från överdrag till stege för studsmattan, EXIT Toys har allt! En sandlåda i din trädgård erbjuder barn mycket rolig lek. Och du drar nytta av sandlådan på ett optimalt sätt med dessa gyllene underhållstips! Hur kan du hålla sandlådan säker, fri från insekter och se till att sanden inte hamnar utanför sandlådan? I den här bloggen kan du läsa allt om hur du placerar, fyller och underhåller din sandlåda. Bara koppla av eller lek en aktiv lek och simma med hela familjen i din egen pool av hög kvalitet: du behöver inte längre lämna ditt hem för en uppfriskande simtur med de rektangulära poolerna från EXIT Toys!

Gillar din familj att vara aktiv utomhus eller är du en riktig träningsfantast? Med våra GetSet-enheter kan du träna alla typer av olika konditionsövningar, i din egen trädgård!
Upplev de bästa vattenäventyren med pooler och spa från EXIT Toys! Att vara aktiv eller koppla av? EXIT Toys är det perfekta stället för att hitta din badglädje.

Har du en GetSet och vill ha mer variation eller utmaning? Då finns det olika GetSet lek- och träningstillbehör för dig. Från en gunga och gymnastikringar till en gymbänk och boxningssäck: EXIT Toys har allt
Har du en EXIT Toys-studsmatta i din trädgård och vill du skydda den på hösten och vintern? Använd EXIT Toys skydden för att skydda studsmattan mot väderpåverkan på ett optimalt sätt.

Letar du efter en snygg lek- och träningsenhet i ett? På Exit Toys har vi precis vad du behöver i vår GetSet-serie. Perfekt för massor av rolig lek och träning! GetSet and go!

Tränar du för en perfekt slam dunk, för att komma i form och få utmärkta bollfärdigheter? Med det högkvalitativa basketställningen från EXIT Toys är allt detta möjligt.

Vad ska man ha under sandlådan?
Duk till din sandlåda Se till att duken går upp en bra bit på sandlådan. Häfta eventuellt fast duken med en häftpistol. Fyll sanden i sandlådan, så är den redo till lek.
En studsmatta med ett elegant utseende tack vare sin mattsvarta ram med gröna höjdpunkter. Silhouette-studsmattan låter dig njuta av årtal av ren hoppglädje!

Hur ofta ska man byta sand i sandlådan?
Vi råder dig att byta leksanden en gång om året och, om den används intensivt, två gånger om året. Om du täcker sanden varje gång sandlådan har använts kan du till och med ha den längre än ett år.
Letar du efter det perfekta fallskyddet för en studsmatta, rutschkana, gunga eller lekplats? Med våra gummiplattor kan barnen leka bekymmerslöst. När gräset växer genom plattorna är de knappast synliga i trädgården.

Njut av att hoppa på en EXIT Lotus studsmatta. De L-formade benen ger dessa studsmattor ett unikt utseende. Finns med svart eller grönt kantskydd. Välj åratal av ren hoppglädje.Är du en riktig fotbollsälskare? Förbättra dina bollfärdigheter, ta ut din energi i trädgården eller träna för en viktig match med rebounders, fotbolls- och pannamål från EXIT Toys. Garanterad fotbollsglädje!

Om du vill hitta fina dekorationer till din lekstuga eller lekenhet är EXIT Toys rätt plats! Vi har också säkerhetsplattor i gummi och ett praktiskt förankringsset. För bekymmerslös lekglädje!
EXIT Toys har alla reservdelar på lager för att dina pedal-gokarts och trehjulingar ska kunna se ut som nya: från skruvar till säten och från däck till stötfångare.Ställ en snygg och högkvalitativ studsmatta i din trädgård. Den eleganta designen och den fantastiska studsen gör EXIT Allure-studsmattan till ett måste. Garanterad hoppglädje.Den bästa sanden att använda i sandlådan är leksand. Sanden tvättas och siktas, har fina korn och är därför perfekt för barn att leka med. När sandlådan har fyllts är det lämpligt att regelbundet kontrollera om det finns vassa föremål i sanden. Ett annat gyllene tips är att placera en EXIT Toys-rotmatta under sanden. På så sätt blandas inte leksanden med marken, men regnvattnet kan fortfarande rinna ut!Din egen lekstuga med fönster och en dörr, som du kan möblera helt efter din smak med härliga teckningar och leksaker? Släpp ut dina barn på äventyr i EXIT Toys lekstugor av trä!

Vad kan vara trevligare än att leka utomhus med dina syskon och vänner? EXIT Toys har en mängd lekredskap för stora och små, som gungor, vattenbanor, planteringsbord och sandlådor.
Hoppa på en studsmatta i din egen trädgård? Vem kan motstå det? Men vilken typ av studsmatta ska du välja? Jämför, välj och sätt igånga att studsa upp i himlen med EXIT studsmattor!Är det omöjligt att ha en robotgräsklippare och en studsmatta tillsammans i trädgården? Inte hos EXIT Toys. Tack vare stoppet för robotgräsklipparen kan studsmattan och en robotgräsklippare samsas i din trädgård.

Har barnen haft roligt i sandlådan och är nu täckta av sand? Talkpulver är lösningen! Strö lite talkpulver över deras sandiga händer och ben så kan du torka av sanden på nolltid.

Kan en lekplats vara privat?
Vad som egentligen gäller vid privata samt allmänna lekplatser varierar. Om en lekplats är på mark som ägs av en bostadsrättsförening så kan man enligt lagen avhysa dem därifrån. Men det kan också vara ok att leka i den – om marken enligt kommunens detaljplan är utmärkt som allmän plats.
Du anmäler dig senast onsdagen den 14 april 2021. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. – Grundlig genomgång av nya krav i SSEN 1176-7:2020 gällande vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift för lekplatser och lekredskap Finns önskemål om praktisk dag för genomgång av lekplats i din kommun, så går det att boka upp efteråt. Kommer troligen inte kunna genomföras innan sommaren 2021 på grund av pandemin. Ytterligare kostnad för en praktisk dag tillkommer.

En digital endagsutbildning via Teams, gällande de krav som ställs vid drift och underhåll av lekplatser och lekredskap. Tyngdpunkten i utbildningen är vikten av rutiner vid drift av lekplatser och att öka kunskapen för personal som har lekplatser inom sitt arbetsområde.
Avgiften är 1125 kr (exkl. moms) och inkluderar åhörarkopior. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Marknadskontrollen visar på stora variationer i säkerhetsnivå mellan olika lekplatser. Många brister påträffades, men även goda exempel på lekplatser helt utan allvarliga säkerhetsbrister.
Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Produktsäkerhet på hallakonsument.seDe regler som gäller för lekplatser finns i foldern ”Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap” som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vad handlar SS EN 1176 4 om?
SS-EN 1176-4: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 4: Linbanor- Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder. SS-EN 1176-5: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 5: Karuseller- Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder. Cachad
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att lekplatsen är säker. Fastighetsägaren kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag, en restaurang eller en bostadsrättsförening. I vissa fall kan en fastighetsägare föra över ansvaret för lekplatsens säkerhet på annan, till exempel kooperativ förskola. Detta ska i så fall stå i arrende- eller hyresavtalet. Konsumentverkets har skrivit en rapport om den senaste marknadskontrollen av lekredskap och lekplatser som gjordes 2015.Vi använder kakor på den här webbplatsen för att den ska fungera på ett bra sätt för dig. För att förbättra vår webbplats vill vi även använda kakor för användningsstatistik.

Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.
De krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som gäller för tomter ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Enligt ALM, som bland annat gäller vid anläggning av nya lekplatser, ska lekplatser kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Samtliga lekredskap behöver dock inte vara tillgängliga. I föreskrifterna finns det även krav på gångytor, utjämningar mellan gångytor, ramper och trappor, kontraster och markeringar med mera.

Underhållsskyldigheten påverkas också av i vilken omgivning lekplatsen ligger. Kraven på underhåll är högre om lekplatsen ligger i en känslig miljö, exempelvis om det är beläget centralt i en stadskärna. Andra omständigheter som kan ha betydelse är lekplatsens ålder och återstående brukstid. Om lekplatsen snart ska tas bort så behöver inte alltid de underhållsåtgärder utföras som skulle krävts om lekplatsen hade varit kvar. Om det på något sätt är klarlagt att lekplatsen ska tas bort eller byggas om inom en snar framtid finns det oftast inte anledning att kräva annat än att klart oacceptabla brister åtgärdas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513 f.)
I plan- och bygglagstiftningen ställs det även krav på säkerhet när det vidtas åtgärder på tomter. Med tomt avses ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Lekplatser kan finnas på tomter med exempelvis bostadshus, förskolor, skolor, sjukhus, bibliotek eller restauranger. Om en lekplats uppförs på en tomt ska den utformas så att risken för olycksfall begränsas. Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och liknande redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas. Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas. När det gäller byggnadsverk på lekplatser så ska de hållas i vårdat skick och underhållas så att deras utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadsverk är byggnader och andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Vissa anordningar i byggnadsverk ska hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål. Det gäller bland annat anordningar för säkerhet vid användning. Exempel på sådana anordningar på lekplatser är räcken.I standarderna anges också att säljare av lekredskap ska tillhandahålla anvisningar om hur ett korrekt underhåll av redskapet ska utföras samt information om vem som tillverkat redskapet, tillverkningsåret, namn på lekredskapet och artikelnummer.Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En obebyggd tomt som ska bebyggas med en lekplats ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan komma fram till lekplatsen och på annat sätt använda tomten. Detta gäller om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt.
Det finns även särskilda underhållskrav för lekplatser på tomter. På tomter ska lekplatser och fasta lekanordningar underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Kravet gäller i skälig utsträckning även för lekplatser på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är de krav som gäller när uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska uppfyllas i samma omfattning av byggnaden som anges i 2 § första stycket, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

Lekplatser och lekredskap på lekplatser finns oftast på mark som ägs av en kommun eller en privat fastighetsägare exempelvis fastighetsbolag, bostadsrättsförening med flera. Det är ägaren av lekplatsen och lekredskapen som ansvarar för att följa kraven i plan- och bygglagstiftningen. Normalt innebär det att fastighetsägaren är ansvarig. I de fall lekredskapen på lekplatsen helt eller delvis ägs av någon annan än fastighetsägaren är denne ansvarig. Fastighetsägare kan även genom en upplåtelse ha överfört ansvaret för lekplatsens säkerhet på någon annan fysisk eller juridisk person. Det bör i så fall framgå av exempelvis ett arrende- eller hyreskontrakt.
I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser.

Om det finns öppningar i ytor som är avsedda att gå på ska dessa vara täckta av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar. Öppningarna kan också avgränsas med skyddsräcken eller dylikt. I utrymmen där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personskador begränsas.
Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas och exempel på stötdämpande underlag och provningsmetoder finns i europastandarder. De började gälla den 1 januari 1999 och reviderades och utökades 2008. Standarderna innehåller minimikrav på säkerhet och är framtagna bland annat utifrån underlag från verkliga olyckor och tillbud. En standard ska följas om det finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller om den ingår som underlag vid upphandling. I BBR hänvisas i ett allmänt råd, som inte är bindande, till standarderna för lekredskap. Det innebär att om man följer standarderna vet man att man uppfyller kraven i BBR men det kan även finnas andra sätt att uppfylla kraven på. (Europastandard SS-EN 1176-7 och SS-EN 1177)Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Det finns även sådana krav på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Utöver det offentligrättsliga ansvaret enligt plan- och bygglagstiftningen och PSL kan ägare med flera ha ett civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för brister på lekplatser. Om en person skadas på en lekplats och det beror på brister som någon av dem ansvarar för kan det bli fråga om skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och produktansvarslagen samt straffansvar enligt brottsbalken. Lekplatser ska, till den del de är byggnadsverk, ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet vid användning. Det innebär att de ska projekteras och utföras på ett sådant sätt att de vid användning inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor. I BBR ställs det bland annat krav på räcken och deras utformning samt på öppningar i byggnader. Det ställs också krav på mark som bebyggs med lekplatser. Dessa krav gäller på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Det innebär att lekplatser bland annat ska anordnas så att de är tillgängliga och att risken för olycksfall begränsas.Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.

Europastandarderna ställer krav på montering av lekredskap och på anvisningar om fortlöpande besiktningar och kontroller. Standarderna omfattar både lekredskap och stötdämpande underlag. Alla lekredskap måste innehålla information om:
De krav på säkerhet som gäller för tomter ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och i områden för andra anläggningar än byggnader. Exempel på lekplatser på allmänna platser är lekplatser i parker eller på badplatser. Lekplatser i områden för andra anläggningar kan till exempelvis vara lekplatser på campingplatser.

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan lekplatser och tillgängliga entréer till byggnader. Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper. I allmänna råd konkretiseras hur man kan följa kraven. I plan- och bygglagstiftningen ställs det även krav på att byggnadsverk ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. När det gäller byggnadsverk, i form av andra anläggningar än byggnader, gäller det kravet dock endast för andra anläggningar som kräver bygglov. Lekplatser som inte har några byggnader är inte bygglovspliktiga anläggningar och omfattas därför inte av kravet på tillgänglighet och användbarhet för byggnadsverk. Om det finns byggnader på lekplatsen ska dessa vara tillgängliga och användbara. I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser och lekredskap i flera olika avseenden. Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk, det vill säga byggnader eller andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Kraven gäller vid uppförande och ändring. Det är de krav som gällde när lekplatsen anlades som ska uppfyllas och de ska med normalt underhåll kunna antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Hur många kilo sand behövs till en sandlåda?
Hur mycket sand du behöver beror på sandlådans storlek. Vid nyanläggning av 1,2m x 1,2m sandlåda bör du beräkna 30-40 cm djup med ren sand. Till en sådan sandlåda behövs cirka 1 storsäck (1 ton) sand. Sanden bör kontinuerligt underhållas och bytas ut en gång per år.
En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. (BFS 2014:3).Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

Hur ofta ska man besiktiga en lekplats?
Kontroll och besiktning Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som också kan göras av fastighetsägaren. Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder av en person med erforderlig kompetens.
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur,
Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.En strängare bedömning görs när det gäller underhållet av anordningar för skydd mot olycksfall. När det gäller sådana anordningar är det ofta inte befogat att göra någon skälighetsbedömning utan de ska hållas i sådant skick att den avsedda funktionen eller det avsedda skyddet fyller sitt ändamål så länge byggnadsverket är i bruk. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513) Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) . Det finns även krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. En anordning med syfte att uppfylla kraven på bland annat säkerhet vid användning och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor, trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka. ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949) .I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga när det gäller lekplatser och lekanordningar på lekplatser. Kraven gäller för byggnadsverk, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Vem ansvarar för lekplatser?
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att lekplatsen är säker. Fastighetsägaren kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag, en restaurang eller en bostadsrättsförening. I vissa fall kan en fastighetsägare föra över ansvaret för lekplatsens säkerhet på annan, till exempel kooperativ förskola.
Det är byggnadsverkets egenskaper som i huvudsak ska bevaras. Det innebär till exempel att en ändringsåtgärd i form av byte från ett gammalt lekredskap till ett nytt modernt lekredskap även kan vara en underhållsåtgärd, trots att det nya lekredskapet ofta har utökade funktioner.När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.I PBL definieras underhåll som en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Utöver kraven på vård, skötsel och underhåll ska hinder mot tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga alltid avhjälpas på befintliga lekplatser som finns på allmän platsmark. Kravet gäller om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. I Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder finns krav på att tillgängligheten på befintliga allmänna lekplatser ska förbättras så att de även kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Brister som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra som tar hand om barnen bör åtgärdas.Det finns idag ingen europastandard för tillgänglighet på lekplatser. Men 2007 beslutade det europeiska standardiseringsorganet CEN att ta fram ett dokument om tillgänglighet på lekplatser och 2012 antog CEN en teknisk rapport ”Lekredskap tillgängliga för alla barn”. Rapporten hör samman med Europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag och togs fram bland annat för att uppmärksamma eventuella konflikter mellan kraven på tillgänglighet och säkerhet. Rapporten är en vägledning om hur man kan tillhandahålla lekområden som är mer tillgängliga för barn med funktionsnedsättning och hur barn kan uppmuntras att leka tillsammans oavsett funktionsförmåga. Vägledningens syfte är att identifiera hinder på lekplatser för barn med funktionsnedsättning. Huvudbudskapet i vägledningen är att lekplatsen ska vara en välkomnande miljö som främjar kvalitetslek för alla barn oavsett förmåga och att det finns olika slags utrustning som passar olika förmågor. Vägledningen tar också upp olika aspekter på tillgänglighet, närhet till parkeringsplatser, hur gångstråk kan utformas, tillgång till sittplatser, men också om val av lekredskap. Ta del av rapporten under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”. Enligt förarbetena till äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, kan olika omständigheter påverka bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga vid underhåll av byggnader. För lekplatser kan omständigheter som lekplatsens läge, användning och återstående brukstid ha betydelse för bedömningen. Kravet på underhåll är högre för lekplatser dit allmänheten har tillträde eller som används av många personer. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513) 6 § Platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det som ska bevaras är de egenskaper lekplatsens byggnadsverk hade när det uppfördes eller ändrades. Bedömningen av om byggnadsverkets egenskaper har bevarats ska ske mot de krav som gällde vid den tidpunkten. En följd av detta är att byggnadsnämnden inte alltid kan ställa lika höga krav på byggnadsverk på äldre lekplatser som på nya lekplatser. Detta eftersom kraven ofta är högre nu än tidigare. Dessutom har det skett en utveckling av säkerhetstänkandet och kunskaperna har ökat. Det är alltid möjligt för byggnadsnämnden att ingripa mot uppenbara brister och säkerhetsrisker. Det kan som exempel vara fallet när byggnadsverk är trasiga, rötangripna eller sönderrostade. Sådana brister är aldrig acceptabla oberoende av när lekplatsen anlagts. Förutom krav vid anläggning och ändring av lekplatser ställs det också krav på vård, skötsel och underhåll av befintliga lekplatser och lekanordningar på lekplatser. Kraven uttrycks olika beroende på om det är fråga om krav på byggnadsverk, tomt, allmän plats eller område för andra anläggningar än byggnader.Det finns även europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag som PSL hänvisar till direkt och som Boverket hänvisar till i allmänna råd till BBR. Standarderna ger vägledning om hur man kan uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen och PSL.