Posted on

Storgatan 27 Uppsala

9 Protokoll 9 (71) finansiering av åtgärder som ligger inom ramen för kollektivtrafikmyndighetens ansvar och budget. Konsekvenser Ett genomförande av länstransportplanen syftar bland annat till att möjliggöra för fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik, att snabbare nå fler arbetsplatser samt att bidra till att nå klimatmålen Beredning I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från kollektivtrafikförvaltningen. Synpunkter har även inhämtats från en rad externa aktörer. Ärendet är berett i regionala utvecklingsnämnden Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Enhetschefen, enheten för hållbar utveckling BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols 2016-03-15 RS 2016-148 Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken Årsstämma äger rum den 21 april 2016. Region Östergötland Protokoll 1 (10) Plats och tid:, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 29 maj 2017, kl. 9:30 11:40 ande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson (M),

35 Protokoll 35 (71) 16/18 Dnr LS Antagande av medarbetarpolicy och reviderad chefspolicy för Region Uppsala Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Medarbetarpolicy antas enligt bilaga. 2. Reviderad chefspolicy antas enligt bilaga. Bilaga 16/18 a Reservation Sören Bergqvist (V) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 16/18 b Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog , 54, Region Uppsalas chefspolicy. Det är viktigt att som en spegelbild av förväntningarna och ansvaret för chefer klargöra detsamma för medarbetare. Ett gott medarbetarskap i Region Uppsala innebär att ta ansvar för en god arbetsgemenskap och bidra till en hälsofrämjande arbetsplats. Kopplingen mellan medarbetarpolicy och chefspolicy tydliggörs genom att justeringar gjorts i chefspolicyns struktur. För att fullfölja uppdraget i Regionplan och budget om inriktningen på det coachande ledarskapet görs en mindre justering i chefspolicyn av meningen ha mod, vara kommunikativ och utöva ett situationsanpassat ledarskap och ändras till ha mod, vara coachande och utöva ett situationsanpassat ledarskap. Kostnader och finansiering Implementering av medarbetarpolicyn ska göras inom ramen för arbetsplatsträffar i samtliga verksamheter. Beredning Ärendet är berett tillsammans med förvaltningarnas HR-funktioner samt av regionstyrelsens personalutskott Policyn bereds ytterligare en gång i regionstyrelsens personalutskott med anledning av revideringar tillsammans med fackliga förtroendevalda.
29 Protokoll 29 (71) 13/18 Dnr LS Anskaffning av spårfordon Beslut s beslut 1. Uppdragsavtal med AB Transitio om att AB Transitio ska avropa och anskaffa åtta (8) spårfordon av modellen Stadler Dosto ER 1 4-vagnar med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning antas enligt bilaga. 2. Paragrafen justeras direkt efter mötets slut. Bilaga 13/18 Ärendebeskrivning Regionfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 om Regionplan och budget (RPB) för åren I planen anges under avsnittet kollektivtrafik tre strategiska mål för utvecklingen av bland annat tågtrafiken. Regionfullmäktige konstaterar i RPB ett behov av ökad kapacitet och för att möta resandeutvecklingen krävs nya tåg med plats för fler resenärer. Inriktningen för en ökad kapacitet är att under 2020 sätta nya tåg i trafik. I processen att utöka Upptågets kapacitet har Kollektivtrafiknämnden successivt behandlat och beslutat i frågan om fordonsanskaffning. Nämnden har givit uppdrag om framtagande av såväl en förstudie om fordonsbehov och inriktning som ett slutligt förslag för anskaffning av fordon för Upptågets långsiktiga utveckling. Regionfullmäktige beslutade , 102, att ge regionstyrelsen i uppdrag att, hos AB Transitio för åren fram till år 2030 kunna, avropa maximalt upp till sexton (16) spårfordon av modellen Dosto ER1 (4-vagnar) med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Region Uppsala ska även ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med ett borgenstak på MSEK. ska enligt beslutet även ingå avtal med AB Transitio om att avropa och anskaffa åtta fordon (8) spårfordon samt ingå hyresavtal beträffande spårfordon. Anskaffningen av åtta nya 4-vagnars Dosto ER1-fordon till Upptågstrafiken föreslås ske i två etapper. De fyra första fordonen som beställs föreslås levereras under perioden september till december 2019 medan den andra leveransen om fyra fordon föreslås ske från januari till mars I samband med leveransen av de nya fordonen fasas successivt ett antal Regina fordon ut från Upptågstrafiken.Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige sammanträder 2017-06-15, kl. 18.30, Lindberghallen Djurås Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid Fastställande av dagordning Anmälan av jäv

37 Protokoll 37 (71) 17/18 Dnr LS Remissyttrande avseende Kostnadsränta för kommuner Beslut s beslut Remissyttrande avseende Kostnadsränta för kommuner lämnas enligt bilaga. Bilaga 17/18 Ärendebeskrivning Region Uppsala har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Kostnadsränta för kommuner. Landsting/kommuner har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt enligt Mervärdesskattelagen (ML), när de bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Vid inköp av varor och tjänster till övrig verksamhet, d.v.s. ej mervärdesskattepliktig verksamhet såsom sjukvård, tandvård eller social omsorg, har de rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt enligt Lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbundet och samordningsförbund (LEMK). Om ett landsting/kommun felaktigt ansökt om ersättning enligt LEMK istället för att göra avdrag enligt ML och, på eget initiativ, vill göra rättelse för detta, tas kostnadsränta enligt LEMK ut. Då den kostnadsränta som landstinget/kommunen ska betala på felaktigt utbetald ersättning enligt LEMK är högre än den intäktsränta som landstinget/kommunen får vid omprövningsbeslut enligt ML, uppkommer en kostnadsränta för landstinget/kommunen. För att landsting/kommuner inte ska drabbas av ovan kostnadsränta, i fall där landstinget/kommunen istället borde har yrkat avdrag i ML, föreslås i promemorian att kostnadsräntan enligt LEMK ska beräknas på samma sätt som intäktsräntan enligt skatteförfarandelagen. I promemorian föreslås även att räntan enligt LEMK ska beräknas dagligen. Promemorians förslag, att kostnadsräntan enligt LEMK ska beräknas på samma sätt som intäktsräntan enligt skatteförfarandelagen vid rättelser från LEMK till ML, på landstings/kommuners eget initiativ, skulle medföra minskade kostnader för Region Uppsala. I promemorian framgår att landstingen/kommunerna, under 2016, betalade totalt cirka 6,5 miljoner kr i kostnadsränta enligt LEMK, för perioden Den största delen av kostnadsräntan utgörs av rättelser på landsting/kommunernas eget initiativ från LEMK till ML.
PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm SörmlandsUtlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige
39 Protokoll 39 (71) 18/18
Dnr LS Remissyttrande avseende Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Beslut s beslut Remissyttrande avseende Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar lämnas enligt bilaga. Bilaga 18/18 Ärendebeskrivning Region Uppsala har beretts möjlighet att lämna yttrande avseende promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61). Den regionala nivån tillmäts allt större betydelse för hela landets utveckling. Enligt den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft bygger utvecklingspolitiken på att de lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara. Därför läggs allt fler uppdrag på den regionala nivån. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar redan ett flertal landsting för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Region Uppsala övertog detta ansvar från Regionförbundet Uppsala län 1 januari I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ändras så att den även omfattar dessa län. Nu har även Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. Eftersom det innebär att samtliga landsting från 1 januari 2019 kommer att ansvara för den regionala utvecklingen föreslås i rubricerad promemoria att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Då lagen kommer att omfatta samtliga län föreslås att dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. Region Uppsala tillstyrker att Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.Stockholms lans landsting Landstingsstyrelsen 2015-11-03 LS 2015-0997 Kommunerna i Stockholms län Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län Landstingsfallmäktige har i budgeten för

1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige
Beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-05-05 1 (17) Plats och tid Hälsa och habiliterings ledningskontor, Uppsala, 2014-05-05, kl. 09.00-12.00 Beslutande Malena Ranch (MP) ordförande Magnus AhlqvistKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-12-11 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 17.15 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson (S),

Protokoll 1 (10) Plats och tid: Regionkontoret, den 6 april 2018, kl. 9:30 12:00 Beslutande: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson (M), vice ordförande Börje Wennberg (S) Annika Krispinsson
Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande AlexanderRegionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 39 50 Datum 2019-08-27 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2019-08-27, kl 13.00 14.50 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Malmö

28 Protokoll 28 (71) gällande lagstiftning och regelverk. Bedömningen är att en schabloniserad menprövning kan göras och att de uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget kan lämnas ut. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Inera Förvaltningschefen, Resurscentrum Region Uppsala
PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans ErikssonKommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi…4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet…5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Protokoll 1 (9) Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 30 augusti 2017, kl. 13:00 16:00 Beslutande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande
BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationellaSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 721(9) Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 09.00 14.40. Föredragningstid: kl. 09.00 09.40. Beslutstid: kl. 09.40-10.00. Information/diskussion: kl. 10.00-14-40. Beslutande

Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Protokoll 1 (12) Plats och tid: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala, den 15 augusti 2018, kl. 17:00 18:25 Beslutande: Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt 113/18 Övriga deltagare: Jessica Bräck, Landstingsstyrelsen 2016-05-02 1 (32) Plats och tid ande Övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala, 2016-05-02, kl. Protokoll 1 (35) Plats och tid: ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Lokal: Kungsängen, plan 5, den 21 december 2017, kl. 13:00 16:00 Jenny36 Protokoll 36 (71) föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden Bertil Kinnunen (S) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Sören Bergqvist (V) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå förslaget till medarbetarpolicy samt att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avskaffa chefspolicyn. Ordföranden ställer föreliggande förslag och yrkandet från Sören Bergqvist (V) mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,
REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning.Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige5 Protokoll 5 (71) 2/18 Dnr LS Fastställelse av föredragningslista Beslut s beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

11 Protokoll 11 (71) Under 2017 har Region Uppsala nyttjat kontakt med SEF främst gällande förankringen i Bryssel av det Östra Mellansverige gemensamma positionspapperet om EU:s kommande sammanhållningspolitik. SEF har försett Region Uppsala med löpande upp
dateringar av nyckelföreteelse inom EUarenorna. Region Uppsala och länets kommuner har därutöver möjlighet att avropa skräddarsydda tjänster från SEF mot särskild ersättning. Enligt Regionplan och budget ska en det under 2018 utarbetas en handlingsplan för internationell lyskraft, som konkretisering av Region Uppsalas vision. I detta arbete ska föreliggande utvärdering beaktas och en bredare framtida delaktighet kring SEF och en tydligare verksamhetsanknytning till EU- och Brysselperspektivet eftersträvas. Kostnader och finansiering Medlemskapet i Stockholmsregionens Brysselkontor innebär en medlemsavgift på kr per år, täcks inom ansvar 23445, regionala utvecklingsnämndens medlems- och serviceavgifter. Ärendet är berett i regionala utvecklingsnämnden Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionala utvecklingsnämnden
33 Protokoll 33 (71) 15/18 Dnr LS Kompetensutveckling avseende likabehandling Beslut s beslut Regiondirektören får i uppdrag att organisera ett systematiskt arbete inom Region Uppsala avseende såväl grundläggande som fördjupande kompetensutveckling i likabehandling, riktat mot medarbetare och chefer. Ärendebeskrivning Region Uppsala har sedan 2008 anlitat Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) för fördjupad kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom likabehandlingsområdet. Två av Region Uppsalas förvaltningar har sedan dess HBTQ-certifierats och omcertifierats, och utbildningsinsatserna har mottagits väl av såväl medarbetare som patienter. Nu önskar Region Uppsala bredda dessa kompetensutvecklingsinsatser. Syftet är dels att systematisera såväl grundläggande som fördjupande insatser för att nå fler medarbetare, dels att inkludera fler diskrimineringsgrunder i detta arbete. Region Uppsala ska vara en organisation fri från diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Under hösten har kampanjen Metoo belyst maktmissbruk, trakasserier och sexuella trakasserier i alla samhällsområden och på alla nivåer. För att minimera risker att anställda eller patienter/invånare inom Region Uppsala blir utsatta behöver kompetensutveckling inom området nå fler medarbetare, och för att skapa en sammanhållen förståelse för hur olika normer samverkar behöver samtliga diskrimineringsgrunder belysas. Region Uppsala har det senaste året arbetat för att systematisera arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser, samt integrerat arbetet avseende riskbedömning utifrån diskrimineringslagen i arbetsmiljöarbetet. Av den anledningen ser Region Uppsala stora vinster med att organisera kompetensutveckling för chefer och medarbetare i likabehandling inom sin egen organisation. På sådant sätt kan dessa insatser knytas ihop med de redan framtagna arbetsprocesserna. muntlig föredragning av ärendet. Kostnader och finansiering För att organisera, bedriva och utveckla ett inomorganisatoriskt systematisk likabehandlingsarbete behöver en person anställas. Kostnaden för en anställd ska dock ställas mot kostnaden för de insatser som köpts och kan komma att köpas av RFSL, och i detta perspektiv blir en anställning en besparing.STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30 Beslutande Se närvarolista sid. 2 Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare Peter Persson koncernchef

NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent
19 Protokoll 19 (71) 9/18 Dnr LS Verksamhetsplan och budget 2018 för gemensamma ambulansdirigeringsnämnden Beslut s beslut Informationen om verksamhetsplan och budget 2018 för gemensamma ambulansdirigeringsnämnden godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ambulansdirigeringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att godkänna verksamhetsplan och budget 2018 och överlämna dessa till huvudmännen. Verksamhetsplanen presenterar mål, uppdrag och planerade aktiviteter för 2018 inom de fyra perspektiven medborgar-/patientperspektivet, processperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till AmbulansdirigeringsnämndenRegionstyrelsen Protokoll 1 (4) Plats och tid: Regionkontoret, den 23 januari 2018, kl. 13:00 15:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Börje Wennberg (S), ordförande Diarienummer LS 2018-1166 Delegationsordning för regionstyrelsen Fastställd av regionstyrelsen den 18 december 2018 257 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med 2019-01-15 Dokumentnummer Fastställd av 2015-10-30 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post [email protected] Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsattafunktionshinderfrågor 2015-12-09 1 (15) Plats och tid Lasarettet i Enköping, 2015-12-09, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Malena Ranch (MP) ordförande Inga Alm (C) 2:e vice ordförande Petra

PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras Protokoll 1 (11) Plats och tid: Regionkontoret, den 6 februari 2018, kl. 9:30 12:00 ande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Underskrifter: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson INSTRUKTION Gäller för Region Jönköpings län Enhet Regiondirektörens instruktion 1. Regiondirektörens uppdrag Regiondirektören är Region Jönköpings läns ledande tjänsteman och förvaltningschef och därmedKommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Protokoll 1 (39) Plats och tid: Enköping, den 27 april 2017, kl. 9:00 17:20 ande: Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt bilaga 38/17 Övriga deltagare: Utses att justera: Jessica Bräck, sekreterareBeredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

31 Protokoll 31 (71) 14/18 Dnr LS Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Beslut s beslut Ärendet återremitteras. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) , 14. Då Region Uppsala antog en ny styrmodell från 2017, har översyn av befintliga riktlinjer gjorts, som resulterat i att förslag till nya riktlinjer har tagits fram. I enlighet med kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer inom ekonomi och verksamhet. Enligt kommunallagen är det fullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. I kommunallagens regler för det så kallade balanskravet anges hur ett ekonomiskt underskott ska beräknas och regleras. Enligt kommunallagen finns det en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättningar att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Yrkanden Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar att nuvarande mål som lyder nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag kvarstår enligt nuvarande lydelse. Börje Wennberg (S) yrkar att ärendet återremitteras mot bakgrund av yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna- Karin Klomp (KD). Ordföranden frågar styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas2 Protokoll 2 (71) Innehållsförteckning Val av justerare 1/18 Fastställelse av föredragningslista 2/18 Regiondirektörens rapport 3/18 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens Brysselkontor /18 5/18 Medlemskap i AER, Assembly of European Regions 6/18 Bolagsordning för Almi företagspartner Uppsala AB 7/18 Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi företagspartner Uppsala AB Verksamhetsplan och budget 2018 för gemensamma ambulansdirigeringsnämnden 8/18 9/18 Fastighetsutvecklingsplan för Region Uppsala 10/18 Behov av konferens- och bibliotekslokaler 11/18 Menprövning avseende utomlänsfakturering 12/18 Anskaffning av spårfordon 13/18 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 14/18 Kompetensutveckling avseende likabehandling 15/18 Antagande av medarbetarpolicy och reviderad chefspolicy för Region Uppsala 16/18 Remissyttrande avseende Kostnadsränta för kommuner 17/18Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland 25 Protokoll 25 (71) 11/18 Dnr LS Behov av konferens- och bibliotekslokaler Beslut s beslut Initiativet avslås med hänvisning till redovisningen av ärendet. Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) inkom till regionstyrelsen den 19 december med ett initiativärende avseende behovet av konferens- och bibliotekslokaler i anslutning till det nya produktionsköket. I initiativet framförs att det framkommit att Uppsala universitet inte anser att det finns behov för deras del att hyra lokaler i den nya köksbyggnaden. Mot bakgrund av ovanstående, föreslås att regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en redovisning av vilket behov de nya biblioteks- och konferenslokalerna fyller och vem som ska finansiera hyran. Det som efterfrågas i initiativet kommer att redovisas i kommande beslut om genomförande avseende produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek. I programarbetet har Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets behov börjat utredas. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar att initiativet ska bifallas. Ordföranden ställer föreliggande förlag och yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Fastighetsdirektören 14 Protokoll 14 (71) 7/18 Dnr LS Bolagsordning för Almi företagspartner Uppsala AB Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: Bolagsordning för Almi företagspartner Uppsala AB antas enligt bilaga. Bilaga 7/18 Lene Schill (MP) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller beslutet av ärendet. Ärendebeskrivning Almi företagspartner AB (moderbolag) och Region Uppsala driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget – Almi företagspartner Uppsala AB. Moderbolaget innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala och Region Uppsala innehar högst 49 procent. Moderbolaget genomför nu en översyn av samtliga bolag i Sverige En översyn av bolagsordningen är genomförd och i bilaga redogörs för genomförda ändringar. I bolagsordningen skiljer Almi företagspartner på bolagsstämma och årsstämma. Årsstämman är den särskilda stämma som framgår av Aktiebolagslagen Där används samma begrepp som regeringen gör för statliga bolag. Vid årsstämman skall beslut fattas om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla. Protokoll 1 (16) Plats och tid:, Storgatan 27, den 20 mars 2018, kl. 13:00 15:25 ande: Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-LouiseREGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En Protokoll 1 (22) Plats och tid: Regionkontoret, den 26 september 2017, kl. 13:00 14:00 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Börje Wennberg (S), ordförande Malena Ranch (MP), Beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-04-08 1 (14) Plats och tid Psykiatrins hus/akademiska sjukhuset, ingång 10, Uppsala, 2014-04-08, kl. 14.00-17.00 Beslutande Malena Ranch (MP) ordförande

1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI FöretagspartnerSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) MiraPlats och tid Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3 kl. 09:00-11:45 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Robert Uitto (S) (Ordförande) Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) Thomas Hägg (S)1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

38 Protokoll 38 (71) Förslaget att räntan enligt LEMK ska beräknas dagligen, vid andra situationer än rättelse på eget initiativ från LEMK till ML, skulle däremot innebära ökade kostnadsräntor för Region Uppsala. Det är dock sannolikt att Region Uppsalas betalning av kostnadsränta till största del kommer att göras till följd av rättelser på eget initiativ från LEMK till ML, varför räntekostnaden för Region Uppsala därmed inte skulle öka väsentligt. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Finansdepartementet
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas…3 Anmälan om ny
Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Protokoll 1 (12) Plats och tid:, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00 Beslutande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson
Protokoll 1 (15) Plats och tid: UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Sal C, plan 3, den 6 april 2017, kl. 13:00 15:00 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Jenny Lundström (MP), ordförande

10 Protokoll 10 (71) 5/18 Dnr LS Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens Brysselkontor 2017 Beslut s beslut 1. Utvärderingen av medlemskapet i Stockholmsregionens Brysselkontor läggs till handlingarna. 2. Medlemskapet i Stockholmsregionens Brysselkontor ska fortsätta under Utvärderingen av medlemskapet ska beaktas i framtagande av handlingsplan för internationell lyskraft. Ärendebeskrivning beslutade , 243, att ansöka om medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening. Region Uppsala övertog därmed medlemskapet från Regionförbundet Uppsala län som varit medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) sedan beslutade vidare att en utvärdering av medlemskapet skulle göras till hösten SEF är Stockholmsregionens Brysselkontor med uppdrag att, utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor: följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll, bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ. Utvärdering Enheten för hållbar utveckling vid Regionkontoret har utvärderat medlemskapet och kommit fram till att Stockholmsregionens Europaförening (SEF) bedriver en kvalificerad verksamhet av hög standard. Kontakt med SEF ger Region Uppsala mervärde främst gällande det regionala utvecklingsuppdraget, men även i positionerings- och kontaktskapandeaktiviteter för hälso-/sjukvården. Medlemskapet i SEF är en viktig plattform för arbetet på EU-nivå, bland annat vad gäller EU:s framtida strukturfondsmedel samt internationella kontakter.1 (5) Regionkontoret Centrum för regional utveckling Anders Åkerström 2017-11-24 BOLAGSORDNING, SAMVERKANSAVTAL (2018-2021), ÄGARANVISNING OCH ÄGARBIDRAG 2018 FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER MÄLARDALEN AB Beskrivning

Protokoll 1 (10) Plats och tid: Regionkontoret den 14 maj 2018, kl. 13:00 15:00 ande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson (M) Börje Wennberg
PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 185 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB Diarienummer: RJL 2016/3864 Beslut RegionstyrelsenTJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2018-03-20 Diarienummer 180184 Landstingsstyrelsen Regelverk för digital utomlänsfakturering Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

26 Protokoll 26 (71) 12/18 Dnr LS Menprövning avseende utomlänsfakturering Beslut s beslut 1. Fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering. 2. Utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som fastställts i Ineras regelverk. 3. Uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om utlämnande till angiven mottagare, och att därmed Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering fastställs. Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. I och med det fria vårdvalet har dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök hos läkare på nätet snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar. Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan hanteringen göras effektivare och säkrare. Ekonomidirektörerna har därför initierat frågan och fortlöpande varit involverad i hur arbetet fortskridit. En arbetsgrupp bestående av 7 landsting och regioner har utarbetat ett förslag till information i fakturaunderlaget jämte en handledning. Förslaget har sänts på remiss till redovisningschefsnätverket och ekonomidirektörerna. Alla landsting och regioner har vidare varit med i arbetet genom det nätverk kring utomlänsfakturering som bildades inom SKL SKL:s arbetsgrupp gav 2016 Inera i uppdrag att genomföra en förstudie gällande en nationell digital kommunikationslösning för vårdinformation i form av fakturaunderlaget kopplat till fakturering vid utomlänsvård. Slutsatsen och rekommendationen från Inera blev att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Fakturaunderlaget ska därefter inte lagras i ekonomi-eller annat fakturahanteringssystem utan i separat databas eller system med mycket begränsad åtkomst för de få som hanterar fakturor för utomlänsvård och dess underlag. Alla landsting och regioner har därefter avgett s.k. avsiktsförklaring till Inera om att ansluta sig till tjänsten.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 5 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Närvarande aktieägare och representanter för bolaget,
24 Protokoll 24 (71) Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande revidering på sid. 39 i planen: Primärvården och Folktandvården har framfört önskemål om att flytta till andra mer centralt belägna lokaler i Tierp. Den verksamhet som då skulle blir kvar inom Tierps vårdcentrum är geriatrik (Akademiska sjukhuset) i anslutning till kommunens äldreboende. Fastighetsutvecklingsplanen föreslår att en utflyttning av verksamheten enligt önskemål avvaktar utvecklingen av fastigheten. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande reviderat förslag. Kopia till Tierps kommun Sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen Tandvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, primärvård, hälsa och habilitering Primärvårdsdirektören

funktionshinderfrågor 2016-10-07 1 (18) Plats och tid i Uppsala, 2016-10-07, kl. 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Magnus Ahlqvist (V) 1:e vise ord Inga Alm (C) 2:e vice
16 Protokoll 16 (71) 8/18 Dnr LS Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi företagspartner Uppsala AB Beslut s beslut 1. Samverkansavtal för Almi företagspartner AB för perioden antas enligt bilaga. 2. Ägaranvisning för Almi företagspartner Uppsala AB antas enligt bilaga. Bilaga 8/18 Lene Schill (MP) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller beslutet av ärendet. Ärendebeskrivning Almi företagspartner AB (moderbolag) och Region Uppsala driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget – Almi företagspartner Uppsala AB (Almi Uppsala). Moderbolaget innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala och Region Uppsala innehar högst 49 procent. Samverkansavtal Samverkansavtalet är en långsiktig överenskommelse att fortsätta denna samverkan utifrån de villkor som anges i samverkansavtalet. Verksamheten inom Almi Uppsala ska utgå från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling genom långivning och rådgivning. Almi Uppsala ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ samt samverka med Almi Invest Östra Mellansverige AB. Särskilda uppdrag från någon ägare till Almi Uppsala under avtalsperioden ska ske i samråd. Till styrelsen föreslås fyra till sex ledamöter. Styrelsen består i dag av sex personer, varav tre ledamöter utses av Region Uppsala (en politisk representant och två representanter från näringslivet). Region Uppsala har även en adjungerande ledamot.

KS 2018/22-6 Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-02-26 KF 4/2018 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell uppföljning och tidplan för denna
PROTOKOLL 6 14 Datum 2019-02-27 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-02-27 kl 09.00-11.20 Plats: Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Lasarettet Helsingborg Beslutande PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-09 Dnr VS2017-0001 Primärvården Malin Uppströmer Eklöf Tfn 018-61 74 018 Vårdstyrelsen Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet Förslag till beslut Vårdstyrelsens Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge 2017-03-27 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga Torsdagen den 6 april kl. 9.00-13.00 Akademiska sjukhuset Överviktsenheten ingång 95/96 BV 1 Information från överviktsenheten 2 Öppnade av mötet

34 Protokoll 34 (71) Beredning Ärendet har beretts i regionstyrelsens personalutskott samt i koncernledningen den Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till HR-direktören Enhetschefen, enheten för hållbar utveckling
12 Protokoll 12 (71) 6/18 Dnr LS Medlemskap i AER, Assembly of European Regions Beslut s beslut 1. Region Uppsala ska fortsätta som medlem i AER, Assembly of European Regions, under Erfarenheter av medlemskapet ska beaktas i framtagande av handlingsplan för internationell lyskraft. Ärendebeskrivning AER Sverige är ett nätverk för landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i Assembly of European Regions (AER). Syftet är i första hand att sprida information och utbyta erfarenheter. Under var Regionförbundet/Region Uppsala medlem i AER, med Johan Edstav som representant i AER:s byrå (styrelse). Under samma period fullgjorde regionförbundet uppdraget som nationell samordnare. Samordningen har därefter övertagits av Region Örebro län. har utsett Anna- Karin Klomp (KD) och Fredrik Leijerstam (MP) som politiska representanter i AER till och med Enligt Regionplan och budget ska en det under 2018 utarbetas en handlingsplan för internationell lyskraft, som konkretisering av Region Uppsalas vision. I detta arbete ska erfarenheterna från medlemskapet i AER beaktas. Kostnader och finansiering Medlemskap i AER uppgår till 6405 euro under Den 12 d
ecember motsvarar 6405 euro ca kronor. Medlemskap och omkostnader i anslutning till AER budgeteras till kr per år. Kostnaden för medlemsavgift och omkostnader i samband med arbetet i AER täcks inom ansvar 23445, regionala utvecklingsnämndens medlems- och serviceavgifter. Beredning Ärendet är berett i regionala utvecklingsnämnden Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligtBESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn Ärende 9 Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t godkänna förslagen till

18 Protokoll 18 (71) Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Koncernchef Almi Företagspartner AB, Göran Lundwall Bilaga 89 2014-11-19 Valärenden vid Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 november 2014 Landstingsfullmäktige föreslås besluta att – befria Claudia Forsberg Jönsson (MP) från uppdrag som nämndeman funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund 3 Protokoll 3 (71) Remissyttrande avseende Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Remissyttrande avseende Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel 18/18 19/18 Motionssvar avseende Inför äldrevårdcentraler 20/18 Motionssvar avseende regionintern bemanningspool. God arbetsmiljö, färre hyrsjuksköterskor. Motionssvar avseende personalparkering vid Akademiska sjukhuset Motionssvar avseende Regional livsmedelsstrategi för Region Uppsala 21/18 22/18 23/18 Motionssvar avseende Distriktssköterska i Morgongåva 24/18 Motionssvar avseende Bemötandeombud på länets sjukhus 25/18 Motionssvar avseende Det behövs fler sjukvårdstolkar 26/18 Motionssvar avseende Kunskap är makt, inrätta en enhet för omvärldsanalys, metodutveckling och utvärdering Motionssvar avseende Inför enhetstaxa för Landstinget i Uppsala län Motionssvar avseende Se över hela systemet med patientavgifter 27/18 28/18 29/18 Anmälan av beslut enligt delegation 30/18 Ärenden till regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari /18 Skrivelser för kännedom 32/18

21 Protokoll 21 (71) Förslag föreligger nu om att fastställa del 2 och 3 omfattande: – Lasarettet i Enköping, – Vårdcentrum i Bålsta, Tierp och Östhammar samt – Kungsgärdet i Uppsala. Fastighetsutvecklingsplanen är en långsiktig plan för fastigheterna. Den hanterar inte problem som verksamheten har i lokalerna på kort sikt. Inomhusmiljöproblem med mera hanteras löpande och kan under tiden för fastighetsutvecklingsarbetet betyda att verksamheten delvis tillfälligt får evakuera. Det strategiska syftet med en fastighetsutvecklingsplanen är att ge beslutsfattare och verksamhet aktuell byggnadsstatus och utvecklingsmöjligheter. Den belyser även begränsningar, vilket kan öppna för nytänkande och långsiktig planering. Fastighets- och servicenämnden beslutade , 28, att ge förvaltningsdirektören för Fastighet och service i uppdrag att göra en utredning om framtid för Tierps vårdcentrum, ersättningslokaler, ta kontakt med Tierps kommun samt ge förslag till vidare hantering av Tierps Vårdcentrum. Fastighet och service har även uppdrag från Primärvården och Folktandvården att söka ersättningslokaler närmare Tierps station. Tierps Vårdcentrum Fastighet och service har studerat ett antal fastigheter närmare Tierp centrum samt möjligheter att bygga nytt och förtäta med bostäder genom olika alternativ, såsom flerfamiljshus, villor och radhus. Workshop och riskanalys har genomförts med tillsammans verksamheter inom Tierps vårdcentrum för att utröna risker avseende vårdcentralens och Folktandvårdens önskemål om att flytta från Tierps vårdcentrum. Vid workshopen, med deltagare från alla verksamheter, framkom att det finns flera kopplingar från verksamheten till vårdcentralen samt att inga direkta verksamhetskopplingar fanns till Folktandvården. Fastighets- och servicenämnden har under sommaren/hösten 2017 begärt in yttrande från vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen samt Tierps kommun avseende fortsatt sammanhållen verksamhet inom Tierps vårdcentrum. Synpunkter från Tierps kommun Tierps kommun ser helst en samlad verksamhet med nya byggnader och framhåller att tillräckliga parkeringsytor finns inom området. Tierps kommun ger ytterligare ett förslag till ny placering av Vårdcentrum. Detta förslag innefattar fastighet som inte ägs av Region Uppsala eller Tierps kommun.
2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12 6 Protokoll 6 (71) 3/18 Dnr LS Regiondirektörens rapport Beslut s beslut Regiondirektörens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala godkänns enligt bilaga. Bilaga 3/18 Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Regiondirektören redovisar aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala. Regiondirektören fick av regionstyrelsen i uppdrag att, i det pågående arbetet för att förbättra tillgängligheten, stärka ersättningsnivåerna på ett sådant sätt att Region Uppsala kan säkra tillgången av personal inom intensivvården och dygnet runt-verksamheter på Akademiska sjukhuset. Satsningarna ska även riktas till andra identifierade befattningsgrupper för att stärka Region Uppsalas förutsättningar att behålla sina kompetenta medarbetare och att rekrytera nya. Regiondirektören ger en återrapport vid dagens sammanträde. Emma Lennartsson, ekonomidirektör, ger en muntlig föredragning om årsbokslut Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utvärdera dels konsekvenserna av införandet av de nya arbetstidsmodellerna samt konsekvenserna av beslutet som antogs av regionstyrelsen den 19 december. Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD). 1 / 12 Plats och tid Lagergrens gata 2, Karlstad. Lokal: Skeppet, entréplan, kl.09:30-16:00 Beslutande Stina Höök (M) (ordförande) Anton Bengtsson (M) Sara Kihlström (KD) Marianne Åhman (L) Sebastian Hidén17 Protokoll 17 (71) Ägaranvisning Verksamheten i bolaget Almi Uppsala utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt en ägaranvisning. Almi Uppsalas styrelse ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal. Varje år genomförs en dialog mellan den statliga och den regionala ägaren för Almi. Dialogen utmynnar i en årlig ägaranvisning. Ägaranvisningen är från statligt håll generell för Almi koncernen och regionerna bidrar med ett regionalt perspektiv i anvisningen. För Region Uppsala var dialogen i år fokuserad på den nya strategi som moderbolaget tagit fram under Region Uppsala ser positivt på strategin som är väl genomgången och förankrad mellan regionen och Almi Uppsala. Vikten av hållbarhet i Almis eget arbete och Almis betydande roll i att påverka näringslivet i regionen lyftes och en fortsatt dialog i frågan mellan regionen och Almi Uppsala har startats upp. Ägarna diskuterade slutligen behovet av effektmätning och av att få en tydlig bild av vad som görs i dag och arbetet kring detta tas vidare till Almi Uppsala. Kostnader och finansiering Almi Uppsalas verksamhet finansieras genom anslag från båda ägarna. Beslut om anslaget hanteras årsvis av regionala utvecklingsnämnden och belastar ansvar regionala utvecklingsnämndens medlems- och serviceavgifter. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sammanställning av nationell och regional finansiering
för Almi Uppsala 2018 Moderbolag Regional ägare Summa Anslag kr kr kr Tillväxtsatsning kr kr kr Exportsatsning kr kr SUMMA kr kr kr Beredning Ärendet är berett i regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden beslutade i anslutning till förslaget om ägaranvisning även att bevilja anslag på kronor till Almi företagspartner Uppsala AB för 2018.

Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Clara Wahren Regionbildning i Stockholms län Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens
Bolagsordning för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-03-01 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: KommunledningskontoretProtokoll 1 (9) Plats och tid: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala, den 15 augusti 2018, kl. 16:00 16:30 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Börje Wennberg (S) ordförande

Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB
22 Protokoll 22 (71) Synpunkter från sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsen anser att en samlad vårdverksamhet är att föredra och ser fördelar att utveckla fastigheten med till exempel bostäder. Sjukhusstyrelsen vill vara delaktig i framtida utredningar och beslut. Synpunkter från vårdstyrelsen Vårdstyrelsen ser en samlad verksamhet till gagn för medborgarna. Utifrån ett personalperspektiv ska Primärvården och Folktandvården behov att lokaliseras närmare centrum beaktas. Vårdstyrelsen ser positivt på en utveckling av fastigheten med komplettering av bostäder. Kungsgärdet Byggnaderna på fastigheten Kungsgärdet utnyttjas inte effektivt och har en utformning som inte fullt ut stödjer verksamheterna. Lokalerna inom Kungsgärdet har även inomhusproblem och renoveringsbehov. Det finns en hög vakansgrad på grund av att stora ytor inte går att hyra ut. Verksamheten upplever tillgänglighetsproblem med parkering och angöring för bland annat bussar till Hälsa och Habilitering. En genomförandestrategi för Kungsgärdet har genomförts som illustrerar fastighetens potential. Fastighets- och servicenämnden har under sommaren/hösten 2017 begärt in yttrande från vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen avseende fortsatt sammanhållen verksamhet inom Kungsgärdet. Yttrande från respektive styrelse har inkommit. Därutöver har Uppsala kommun muntligen anmält intresse att planlägga för skola i området. Synpunkter från sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsen anser att en samlad vårdverksamhet är att föredra och ser fördelar med att utveckla fastigheten med till exempel bostäder. Sjukhusstyrelsen anser att lokalerna är strategiskt viktiga och vill vara delaktig i framtida utredningar och beslut. Synpunkter från vårdstyrelsen Vårdstyrelsen ser en samlad verksamhet inom Kungsgärdet är till gagn för medborgarna. Utifrån ett personalperspektiv bedöms det som viktigt att en nyeller ombyggnation inte dröjer. Vårdstyrelsen ser positivt på en utveckling av fastigheten med komplettering av bostäder. Fastighetsutredning Fastighet och service har utrett vilka förutsättningar som gäller för den kommunala planeringen avseende Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet. Utredningens syfte är att illustrera fastighetens potential.

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Protokoll 1(6) Organ Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 17 januari 2012, kl.13.00-14.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) ChristerPlats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-05-29 109 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning KSN-2019-1756

PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan
Protokoll 1 (14) Plats och tid: Fastighet och service, den 9 november 2017, kl. 11:00 14:15 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S),2015-05-04 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post [email protected] Kollektivtrafiknämnden Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 12 maj 2015 Lokal: Landstingets

Regionstyrelsens personalutskott Tid 2017-05-16 13:00-15:25 Plats Lokal Rottnen/Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S), ordförande Anna Fransson (S), 1:e vice ordförande30 Protokoll 30 (71) Kostnader och finansiering Med ett trafikprogram som motsvarar dagens och där de första nya fordonen sätts i trafik sent 2019 och full hyra utgår från 2022 samt att fem Regina fordon behålls, bedöms bruttokostnaderna relativt 2017 öka med 9 mnkr 2019, 31 mnkr 2020, 36 mnkr 2021 och 38 mnkr Beräkningarna är baserade på MÄLAB:s kalkyler för motsvarande nya fordon i Mälardalen samt det befintliga trafikavtalet för Upptåget avseende Regina. Finansiering av de ökade kostnaderna sker genom att den högre kapaciteten ger möjlighet till fler resenärer och därmed högre intäkter, men för perioden kan det också krävas omprioritering av övrigt trafikutbud samt justering av taxor. Beredning Ärendet är berett i kollektivtrafiknämnden , 112. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Trafikdirektören4 Protokoll 4 (71) 1/18 Dnr LS Val av justerare Beslut s beslut Stefan Olsson (M) utses att jämte ordförande Börje Wennberg (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: den 29 januari /18, Anskaffning av spårfordon, justeras vid mötets slut.

2015-12-03 Sjukhusstyrelsen Cecilia Lidén Tfn 018-611 60 45 E-post [email protected] Sjukhusstyrelsen Kallelse till sjukhusstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 december 2015 Översänder kallelse, föredragningslista
Protokoll 1 (11) Plats och tid: Akademiska sjukhuset, ing 10 den 13 juni 2018, kl. 9:00 16:00 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Underskrifter: Johnny Svahn (S), ordförandeRegion Värmland – kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige