Posted on

Sundsvall Energi Mina Sidor

Vår uppgift är att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensamma om att göra eftersom vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss.Vi använder kakor, cookies, för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen.Logga in för att följa upp dina ärenden och ta del av de e-tjänster som Sundsvalls kommun har att erbjuda. Du loggar in med e-legitimation i form av bank-id eller mobilt bank-id. Om du saknar e-legitimation kan du beställa det via din bank eller Skatteverket.Från och med den 1 september 2023 börjar de nya allmänna avtalsvillkoren fjärrvärme att gälla. För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet som har fastställts av Energiföretagen och Värmemarknadskommittén och en för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk som har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket. Du kan ta dela av villkoren för näringsverksamhet nedan.

Flödespremien beräknas genom att man tar periodens uppmätta vattenmängd (m3 fjärrvärmevatten) genom periodens energimängd (MWh). Kvoten av anläggningens flöde dividerat med energi benämns QW. Den anläggningsspecifika QW jämförs med medelvärde för QW för alla anläggningar som berörs av denna priskomponent. Differensen mellan QW anläggning minus QW alla multipliceras med anläggningens energiförbrukning för aktuell period. Produkten av denna beräkning multipliceras med den för var tid gällande avgift för flöde (kr/m3).Med fjärrvärme får du en jämn och behaglig temperatur inomhus. Företag, fastigheter och bostäder som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet får inte bara en trygg leverantör med hög driftsäkerhet till ett stabilt pris. Med fjärrvärme från Sundsvall Energi är ni även en viktig del i kretsloppstänket och bidrar till en hållbar stadsutveckling i Sundsvall. 3.2. Kunden ska på begäran av leverantören utan särskild ersättning teckna servituts- eller nyttjanderättsavtal eller medverka till att leverantören erhåller ledningsrätt, för leverantörens anläggning på fastigheten. Kunden ska medverka till att tecknat servituts- eller nyttjanderättsavtal skrivs in i fastighetsregistret. Kostnaden för inskrivning och ledningsförrättning betalas av leverantören. 2.6. Leverantören har rätt att inom fastigheten installera och bibehålla mätare, reglerutrustning för effektbegränsning jämte annan för kontroll av energianvändningen erforderlig utrustning samt i förekommande fall fjärrvärmecentral och tillhörande utrustning. Kunden bekostar driftel för dessa anläggningar. Plats för utrustningen väljs av leverantören, efter samråd med kunden, och ska upplåtas utan kostnad för leverantören. Mätaren, som tillhandahålls av leverantören, förblir dennes egendom och får endast hanteras av denne. I en nödsituation har kunden rätt att stänga ventiler vid leveransgräns, även om de tillhör leverantören.3.6. Kunden får inte utan leverantörens samtycke uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidta annan åtgärd inom fastigheten som hindrar eller försämrar funktionen eller driften av leverantörens anläggning eller försvårar tillträde till denna.

– kundens anläggning: anläggning för mottagande och distribution av värme, som kunden äger eller har nyttjanderätt till, inom fastigheten efter leveransgräns.
4.11. Om fel har uppstått vid mätning, insamling av mätvärden, beräkning av energianvändning eller fakturering ska korrigering ske, dock inte för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda avtalsparterna. Om någon part uppenbarligen har känt till omständigheter av betydelse för mätning, beräkning av energianvändning eller fakturering, utan att underrätta den andra parten, får dock korrigering ske för längre tid.

4.4. Kunden har rätt att begära kontroll av värmemätaren. Leverantören ska då informera kunden om den beräknade kostnaden för kontrollen och princip för betalningsansvar. Kontrollen ska verkställas av leverantören, som ska intyga att kontrollen har utförs av opartisk sakkunnig.
2.7. I de fall leverantören har installerat en värmemätare med signalutgång ska kunden ges möjlighet till egen registrering, förutsatt att det inte medför en säkerhetsrisk för leverantören eller andra olägenheter. Inkoppling ska ske enligt leverantörens anvisning.3.3. Vad som avses i punkterna 3.4–3.8 gäller inte i den utsträckning parterna har träffat servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller om leverantören har erhållit ledningsrätt, med annan innebörd än vad som framgår av nämnda punkter.

Vilka har elnätet där jag bor?
För att se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.
Fjärrvärme är energi som återvunnits från avfall plus spillvärme från industrier i kommunen. Det innebär att fjärrvärmen minskar avfallshögarna samtidigt som den bidrar till energiåtervinning. Fördelarna med fjärrvärme är både miljömässiga och ekonomiska, ett hållbart alternativ.8.5. Kunden ska utan dröjsmål och senast inom två år från det att skadan inträffade underrätta leverantören om anspråk på ersättning. Om så inte sker har kunden förlorat sin rätt till ersättning för skadan.

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas. Denna bestämmelse återkommer i ett antal villkor i dessa allmänna avtalsvillkor, men denna upprepning är inte avsedd att ha annan innebörd än en påminnelse om bestämmelsen i denna punkt.

Prislistan gäller för flerbostadshus och lokaler i Indal, Liden och Lucksta. Fjärrvärmepriset består endast av ett energipris. Inga andra avgifter tillkommer.
7.6. Om part kan förutse annat än kortvarigt avbrott i leveransen respektive leveransens mottagande ska motparten underrättas i god tid genom personligt meddelande eller e-post, via anslag eller på annat lämpligt sätt.8.3. Kunden har rätt till ersättning för skada till följd av sådan störning eller inskränkning i leveransen, som inte beror på någon av i punkterna 7.1, 7.4 och 7.5 angivna omständigheter om skadan beror på leverantörens vårdslöshet.

4.14 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om energianvändning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare.
4.10. I de fall beräknad energianvändning utgör grund för fakturering ska leverantören vid beräkningen utgå från kundens tidigare uppmätta energianvändning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter. Fakturan ska innehålla uppgifter om hur mätvärdet har beräknats.

– fastighet: fastighet som kunden äger eller har nyttjanderätt till inklusive byggnader och andra anläggningar oavsett om byggnaderna eller anläggningarna utgör fast eller lös egendom.
3.4. Leverantören har rätt att få tillträde till fastigheten för utförande av arbeten på leverantörens anläggning, såsom avläsning/mätning, installations-, reparations-, service- och underhållsarbeten, om inte annat särskilt har avtalats. Häri ingår även en rätt för leverantören att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för leverantörens anläggning. Nämnda arbeten ska om möjligt utföras under vardagar mellan kl. 08.00 och kl.18.00. Kunden ska underrättas om arbeten minst fem arbetsdagar i förväg. Detta gäller dock inte avhjälpande av fel och brister vars åtgärdande inte kan anstå. Leverantören ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som behövs för att minimera störningar.Prislistan och prisvillkoren kompletteras av fjärrvärmeavtalet som Sundsvall Energi och kunden har ingått avseende fjärrvärmeleverans inklusive dess bilagor. I fjärrvärmeavtalet och dess bilagor finns information om uppsägningstid, ägarbyte och liknande. Vid motstridigheter mellan avtalshandlingarna har bestämmelserna i fjärrvärmeavtalet tolkningsföreträde.

Hur mycket kostar det att duscha med fjärrvärme?
Att duscha i fem minuter förbrukar ca 60 l varmvatten och närmare 2 kWh används, vilket kostar knappt 2 kr om vattnet värms med fjärrvärme.
Prislistan gäller för flerbostadshus och lokaler i Matfors, Kvissleby/Njurunda. Fjärrvärmepriset består av effektpris, fast årsavgift, energipris samt en flödespremie/-avgift.4.9. Om ett faktureringsgrundande mätvärde från en mätare saknas eller har brister eller om fel har skett vid insamling av mätvärden, ska leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera fakturering på beräknad energianvändning.

Har fjärrvärme blivit dyrare?
Fjärrvärmepriserna kommer i snitt öka med drygt 5 procent 2023.
5.2. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och inkassokrav.Om flyttningen eller ändringen föranleds av från myndighet eller kommunalt organ framställt åtgärdskrav på fastigheten (till exempel krav på hissanordning, nödutgång eller dylikt) och avser berörd del av leverantörens anläggning för distribution till tredje man, är leverantören skyldig att på egen bekostnad ombesörja sådan flyttning eller ändring inom fastigheten av denna del om inte väsentligt hinder föreligger mot flyttningen eller ändringen. Vad som nu anges beträffande leverantörens kostnadsansvar gäller inte om kravet på åtgärd från myndighet eller kommunalt organ är föranlett av kundens om- eller tillbyggnad av fastigheten eller av annan åtgärd vidtagen av kunden. Kunden ska i sådant fall bära kostnaden för flyttningen eller ändringen.

Part är inte skyldig att fullgöra leveransavtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, arbetskonflikt, brand, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på leveransavtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte kunnat undanröja.4.14. Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare.Leverantören ska tillhandahålla mätvärden på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserad media (Mina sidor), via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med kunden. Tidpunkten för insamling av mätvärden ska framgå av informationen om energianvändningen.

Vad kostar fjärrvärmen i Sundsvall?
NormalleveransPeriodEnergipris kr/MWhVinter (jan, feb, mars, nov och dec)470Vår/höst (april, maj, sep och okt)280Sommar (juni, juli och aug)156
5.3. Om leverantören har anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

Om kunden önskar annan leveransgräns, annat läge eller ökad kapacitet kan leverantören ombesörja sådan åtgärd mot ersättning för de merkostnader som därvid uppkommer.
7.4. Leverantören har rätt att avbryta leverans av fjärrvärme för att genomföra en åtgärd som syftar till; att undvika personskada eller omfattande sakskada, eller för att säkerställa en god leveranssäkerhet. Leverantören har även rätt att tillfälligt avbryta leveransen för att bygga ut fjärrvärmeverksamheten.Om leverantören istället monterar utrustningen utanför kundens anläggning ska kunden ersätta leverantören med hälften av den eventuella dokumenterade merkostnaden, dock högst med ett belopp som inte överstiger hälften av vid var tid gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken, exklusive moms.

7.1. Försummar kunden att betala förfallna avgifter eller att i annat hänseende fullgöra sina skyldigheter enligt leveransavtal och försummelsen inte är av ringa betydelse, får leverantören stänga av leveransen till kunden, om leverantören inte genom skriftlig anmaning har kunnat åstadkomma rättelse. Avstängning får dock inte ske om detta medför hälsorisk för tredje man.
Vid kundvald dygnsmedeleffekt rekommenderar Sundsvall Energi kunden att installera och bekosta effektstyrningsutrustning på sekundärsida fjärrvärme för att undvika att drabbas av övertrasseringsavgift för det fall Kundvald dygnsmedeleffekt överskrids, se prislistan Ej avtalad effektleverans. Vidare ska anläggningar med kundvald dygnsmedeleffekt vara säkrade mot nedfrysning enligt Sundsvall Energis instruktioner.

2.10. Den part som bekostat för mätaren erforderlig utrustning, såsom el- och rörinstallation för mätaren, mätartavla, mätarskåp och mätarledningar, bekostar även underhåll och utbyten av dessa.
7.3. Återinkoppling ska ske först när anledning till avstängning inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för avstängning och återinkoppling ersatts av kunden.

Om det vid kontrollen konstateras att mätarens registrering är godtagbar, ska kunden ersätta leverantören med högst de kostnader som denne har haft för kontrollen.
9.3. Om inte annat avtalats upphör leveransavtalet tidigast tre månader efter skriftlig uppsägning från kunden eller 12 månader efter skriftlig uppsägning från leverantören. Saklig grund ska föreligga vid uppsägning från leverantörens sida. Med saklig grund avses bland annat väsentligt avtalsbrott från kundens sida eller betydande försämring av leverantörens affärsmässiga förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme enligt leveransavtal, som inte endast är tillfällig.Abonnerad effekt fastställs vid den årliga effektkalibreringen genom att man tittar på anläggningens maximala effektuttag under perioden 1 oktober – 31 mars. I det fall dygnsmedeltemperaturen under ett dygn är kallare än -10°C undantas det dygnet från beräkningen av abonnerad effekt.

Leverantören ska meddela kunden att faktureringen är grundad på beräknad energianvändning och hur mätvärdet har beräknats. Leverantören ska även till kunden lämna information om orsaken till att mätvärde från mätare inte kunnat erhållas vid normal insamling av mätvärden.
2.3. Part ska utan dröjsmål till motparten anmäla driftstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggning samt sådana omständigheter som kan påverka de förhållanden som avtalats.

Om leverantören önskar montera utrustningen i kundens anläggning ska leverantören inhämta kundens godkännande. Om kunden inte godkänner montering i kundens anläggning gäller följande:

4.13 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden tillhandahålla uppgifter om energianvändning som minst omfattar de senaste tre åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka faktureringsinformation har framställts.
4.9. Om ett debiteringsgrundande värde från en värmemätare saknas eller har brister eller har fel skett vid avläsning, ska leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera debitering på beräknad förbrukning. Leverantören ska meddela kunden att debiteringen är grundad på beräknad förbrukning. Leverantören ska även till kunden lämna information om orsaken till att mätvärde från värmemätare inte kunnat erhållas vid normal avläsning. Berör arbeten direkt bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer som tillhör kunden, får arbetet inte utföras utan kundens godkännande. Vid akut felavhjälpning får dock åtgärd vidtas utan godkännande. Leverantören ska i sådant fall utan dröjsmål underrätta kunden om åtgärden. I händelse av att mätvärden saknas eller är uppenbart felaktiga fastställs abonnerad effekt med utgångspunkt från kundens tidigare uppmätta användning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter.

2.9. Alla förekommande arbeten på kundens anläggning som väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperaturer och andra dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens bestämmelser.
4.12. Kundens faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Fakturan ska innehålla de uppgifter som anges i vid var tid gällande föreskrift från Energimarknadsinspektionen.Anläggningens utnyttjningstid bestämmer vilken prislista som blir tillämplig. Sundsvall Energi fastställer i början av april anläggningens utnyttjningstid i samband med effektkalibreringen. Den i april fastställda utnyttjningstiden avgör vilken prislista som blir tillämplig för anläggningen nästkommande kalenderår.

3.7. Om kunden inom fastigheten kräver flyttning eller annan ändring av leverantörens anläggning, ska leverantören medverka till detta, om inte väsentligt hinder föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av kunden. Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset för fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till fjärrvärmeverksamheten. 3.5. Kunden ska på begäran mot kvitto överlämna de nycklar, koder och liknande som behövs för tillträde till fastigheten. Leverantören ska på ett betryggande sätt förvara och får inte till obehöriga utlämna vad som sålunda överlämnats. Försummar leverantören sina skyldigheter enligt denna punkt ska denne ersätta kunden för eventuell skada jämte kostnad för byte av lås eller liknande som är en följd av denna försummelse.

3.8. Om leverantörens anläggning inte är i funktion och inte heller i framtiden ska användas, ska leverantören på egen bekostnad avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen innebär väsentligt men för kunden och det inte är oskäligt att avlägsna anläggningen. I första hand ska dock plombering av leverantörens anläggning övervägas.
1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor avser leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar). För leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk liksom för leveranser av energi från kunder till fjärrvärmenätet, gäller andra villkor. 2.1. Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra dimensioneringsdata för fjärrvärmeleverans samt tekniskt utförande för fjärrvärmecentral och leverantören har rätt att förändra dessa. Om sådana förändringar skulle medföra behov av åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecentralens funktion ska kostnaderna ersättas av leverantören, med avdrag för den värdestegring som utbytet medför, beräknat på skillnaden i värde för den utbytta och nyanskaffade utrustningen. – skriftligen: med skriftligen avses i dessa allmänna avtalsvillkor meddelande skickat per ordinarie post, via e-post eller annat elektroniskt medel till av kunden uppgiven kontaktuppgift.Kundvald dygnsmedeleffekt för nästkommande kalenderår ska dokumenteras i ett tilläggsavtal mellan parterna. Kundvald dygnsmedeleffekt gäller tills vidare. Om kunden efter dialog med Sundsvall Energi vägrar ingå ett tilläggsavtal kommer kundens fjärrvärmeavtal att sägas upp med sex (6) månaders uppsägningstid.

Hur påverkas fjärrvärme av elpris?
Påverkas inte av elpriset Fjärrvärmen har stabila och förutsägbara priser, speciellt nu när de rörliga elpriserna ökat. Något som inte påverkar fjärrvärmepriset.
Avgiften eller premien faktureras/krediteras månadsvis under perioden januariapril samt oktober-december på fakturan för aktuell månad. Under perioden maj-september utgår ingen flödespremie/-avgift.

10.2. Prisändringar enligt 10.1 får dock ske oftare än en gång per år om det motiveras av externa faktorer – såsom skatte- och avgiftsförändringar, force majeure eller väsentliga förändringar orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för prissättningen.
7.6. Om part kan förutse annat än kortvarigt avbrott i leveransen, respektive leveransens mottagande, ska motparten underrättas i god tid genom personligt meddelande, e-post, via anslag eller på annat lämpligt sätt.

Hur mycket el drar fjärrvärme?
Om du har fjärrvärme eller värmer huset och vatten på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år. Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 248 öre/kWh under 2022 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån.
2.7. I de fall leverantören har installerat en mätare med signalutgång ska kunden ges möjlighet till egen registrering, förutsatt att det inte medför en säkerhetsrisk för leverantören eller andra olägenheter. Inkoppling ska ske enligt leverantörens anvisning.I de fall kunden använder fjärrvärme som komplement till andra värmekällor och utnyttjningstiden därmed är lägre än vad som definieras som normalleverans tillämpas någon av de övriga prislistorna beroende på anläggningens utnyttjningstid: 4.5. Leverantören är skyldig att för varje mätpunkt avläsa mätvärden efter varje leveransperiods slut. Om inte leveransavtal om kortare tidsintervall har träffats med kunden ska avläsning ske en gång i månaden, samma datum varje månad eller sista dagen i varje månad. Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en vardag kan avläsning ske närmaste vardag. Avläsning ska även ske den dag mätpunkten nyansluts, vid permanent frånkoppling, vid nytecknande av eller partsbyte i leveransavtal i samband med fastighetens ägarbyte, vid mätarbyte, samt på kundens begäran vid kundens avflyttning eller vid ny kunds inflyttning. Avläsning kan ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller mätsystem. 7.5. Om fjärrvärme endast kan levereras i begränsad omfattning ska tillgänglig fjärrvärme fördelas mellan kunder på objektiva grunder. Leverantören har rätt att i eller i anslutning till fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning. 5.2. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och inkassokrav. – leverantörens anläggning: anläggning för produktion eller distribution av fjärrvärme, som leverantören äger eller har nyttjanderätt till, fram till leveransgräns eller till tredje man. I leverantörens anläggning ingår också mätare och sådan kommunikationsutrustning för mätvärden som leverantören äger.10.2. Avsteg från i punkten 10.1 angivna prisändringsrutiner kan göras om det motiveras av externa faktorer – såsom skatte- och avgiftsförändringar, force majeure eller väsentliga förändringar orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för prissättningen. Sådan prisändring får ske utan föregående underrättelse och träda i kraft omedelbart. Information om prisändringen ska utan oskäligt uppehåll meddelas kunden skriftligen samt tillkännages allmänheten på lämpligt sätt.

8.2. Om skada uppkommer på kundens mark i samband med tillsyn, underhåll, ombyggnad och/eller reparation av leverantörens anläggning ska leverantören återställa marken i ursprungligt eller likvärdigt skick. Om marken inte kan återställas till ursprungligt eller likvärdigt skick och om detta innebär skada för kunden som inte är av ringa betydelse ska leverantören utge skälig ersättning för skadan.9.2. Leverantören har rätt att ersätta dessa allmänna avtalsvillkor med ny version under förutsättning att ändringarna beslutats i samråd mellan ovan angivna branschorganisationer eller om det följer av lag eller annan författning. Underrättelse ska vid beslutad ändring av dessa allmänna avtalsvillkor ske minst två månader före ikraftträdandet. 2.4. Leverantören drar, efter samråd med kunden, fram erforderliga ledningar till en av leverantören vald leveransgräns och i förekommande fall även ledningar till tredje man. 8.4. Leverantören utger endast ersättning för person- eller sakskada. Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada eller följdskada vid person- eller sakskada, om inte sådan skada förorsakats genom grov vårdslöshet från leverantörens sida.Anläggningens utnyttjningstid fastställs som ovan nämnt i början av april varje år. Den i april fastställda utnyttjningstiden avgör vilken prislista som blir tilllämplig nästkommande kalenderår. Om anläggningen vid nästa kalibreringstillfälle har en utnyttjningstid större än 2 000 timmar omfattas anläggningen nästkommande kalenderår av prislistan Normalleverans.

10.1. Om inte annat har avtalats ska prisändringar inte ske oftare än en gång per år. Prisändringar får inte ske retroaktivt. Leverantören har rätt att ensidigt ändra gällande prisvillkor. Leverantören ska skriftligen meddela kunden om ändringen senast två månader före den tidpunkt de ändrade villkoren ska börja gälla.4.6. Leverantören ska senast 15 dagar efter leveransperiodens slut enligt punkten 4.5 ovan lämna information till kunden om mängden levererad värmeenergi för leveransperioden.8.7. Om leverantören anlitar entreprenör för att helt eller delvis fullgöra sitt åtagande mot kund, inklusive installations-, reparations-, service- och underhållsarbeten, ska leverantören ansvara för entreprenörens arbete som för eget arbete.

Om kunden överskrider kundvald dygnsmedeleffekt blir prislistan Ej avtalad effektleverans tillämplig för den överskridande delen. Vid överskridande av kundvald dygnsmedeleffekt utgår även en övertrasseringsavgift per överskridande dygn. Det är därför viktigt att kunden noggrant väljer kundvald dygnsmedeleffekt med hänsyn till fastighetens totala effektbehov. För att kund ska undvika att hamna under prislista Ej avtalad effektleverans så rekommenderas kund att komplettera med reservleverans alternativt höja vald nivå av kundvald dygnsmedeleffekt.
Om det vid kontrollen konstateras, att mätarens registrering avviker mer än vad som godtas enligt vid var tid gällande myndighetsföreskrifter, ska mätvärdena rättas och fjärrvärmeleveransen ska anses motsvara de rättade värdena. Kontrollen ska i sådant fall bekostas av leverantören.

8.1. Leverantören är skyldig att ersätta skada som denne åstadkommer på kundens fastighet eller anläggning genom vårdslöshet vid utförande av arbete på leverantörens anläggning. Leverantören ansvarar även för skada som på grund av underlåten eller bristfällig vård av leverantörens anläggning uppstår på fastigheten eller kundens anläggning.
4.15 Information om historisk användning enligt 4.13 och 4.14 ska göras tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserat media (Mina sidor), via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med kunden.

Med fjärrvärme får ni en jämn och behaglig temperatur inomhus. Företag, fastigheter och bostäder som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet får en trygg leverantör med hög driftsäkerhet till ett stabilt pris.
4.7. Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med kunden ska fakturering ske minst en gång per kvartal.5.1. Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 30 dagar efter det att leverantören har avsänt fakturan.

Anläggningar där energiförbrukningen i huvudsak inte är utomhustemperaturberoende undantas från prislistan Normalleverans och hanteras genom individuella avtal mellan Sundsvall Energi och kunden. Anläggningar med temporärt förändrade driftförutsättningar kan i samråd med Sundsvall Energi undantas från prislistan Normalleverans i förkommande fall t.ex. vid ombyggnation av fastighet.Vi har funnits här för dig redan innan glödlampan uppfanns och fortsätter vara en viktig del av din vardag. Du behöver inte tänka på oss men vi tänker alltid på dig. Vi har flera olika avtalsformer att välja på och ibland kanske du inte vet vilket som passar bäst för just dig. Då hjälper vi gärna till att hitta ett elavtal som passar dig och dina behov. Med fjärrvärme får du en jämn och behaglig inomhustemperatur och en uppvärmning som inte påverkas av elpriset. Fördelarna med fjärrvärme är både miljömässiga och ekonomiska, ett klimatsmart val!

Vi är ett litet energibolag med stort hjärta för regionen. Tillsammans med alla Sundsvallsbor och våra medarbetare bidrar vi till den lokala utvecklingen och det resultat vi skapar går tillbaka till dig som bor här.

Vi vill göra livet enklare för dig. Funderar du på vilket elavtal som passar dig bäst eller vill du ha en förklaring till din faktura? Detta och mycket mer kan vi svara på. Hittar du inte det du söker på vår hemsida är du alltid välkommen att ringa eller besöka oss.
Passa på, just nu ingår publik laddning vid köp av laddbox – värde 1795 kr! Med en laddbox från oss laddar du snabbt och säkert hemma och har möjlighet att börja varje dag med fulladdade batterier. Det ska vara enkelt att äga en elbil.På mina sidor kan du hitta all information som kund hos Sundsvall energi, Sundsvall elnät etc samlat på en plats. På mina sidor kan du hitta all information som kund hos Sundsvall energi, Sundsvall elnät etc samlat på en plats.Med fjärrvärme får du en jämn och behaglig inomhustemperatur och en uppvärmning som inte påverkas av elpriset. Fördelarna med fjärrvärme är både miljömässiga och ekonomiska, ett klimatsmart alternativ.

Vi har flera olika avtalsformer att välja på och ibland kanske du inte vet vilket som passar bäst för just dig. Då hjälper vi gärna dig att hitta ett elavtal som passar dig och dina behov. Vi finns här för dig!Marknadsläget på elbörsen gör därmed att kostnader för nätförlusterna påverkar den totala kostnaden för elnätsföretagen. Hur stor höjningen av elnätspriset blir för en kund i lokalnätet beror alltså på kostnaderna i det egna nätet men också på kostnaderna från de överliggande näten i Sverige. Av den här anledning påverkar alltså elpriser i Europa även elnätsföretagen och dig som kund.2. Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans. Dvs. kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte. För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 1 025 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten. Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. I avgiften ingår även kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. Något som också ligger till grund för elpriset är nätförluster och det är framför allt denna post som ökat i och med de höga elnätspriserna och påverkar elnätsavgiften i högre grad än tidigare. Läs mer om nätförluster under ”Hur påverkar priserna på el elnätsavgiften?” nedan.

Kostnaderna för regionnät från Vattenfall är dock enbart en del av våra totala kostnader. Den långsiktiga prissättningsstrategin har historiskt visat sig vara framgångsrik och hjälpt Mälarenergi att hålla ned prisbilden för våra kunder och stödjer Mälarenergis ambition om att ligga i nivå med jämförbara elnätsbolag.
Fullständiga villkor, säkerhetskrav och förutsättningar som gäller för Tillfälliga anläggningar-Byggkraft samt vad som ingår i priset framgår av Tekniska anvisningar för anslutning till Mälarenergi Elnät.Mälarenergi har en strategi att prissäkra nätförlusterna fem år framåt i minskande grad för att få stabila och mer förutsägbara kostnader. Det har de senaste åren har medfört lägre kostnader för nätförluster än om vi hade köpt in till rörligt pris. Prissäkringsstrategin minskar därmed marknadsspekulation och bidrar till en mer förutsägbar kostnadsutveckling och i sin tur en jämnare prisutveckling för våra kunder.

Med de stigande elpriserna 2022 befarade vi att även 2023 medföra högre elkostnader. Det har dock visat sig att priserna inte har stigit lika mycket som prognosen visade. Det betyder att Mälarenergis kostnader från överliggande nät kan komma att bli lägre än beräknat vilket möjligen kan påverka prisutvecklingen av nätavgiften positivt till nästkommande år.
På malarenergi.se/elavbrott hittar du även information om den aktuella utryckningskostnad du kan komma att debiteras om ett anmält fel visar sig bero på brister i din egen elanläggning.När elen du använder transporteras till dig genom elnätet försvinner det alltid en viss mängd i värme. Det kallas för nätförlust och denna nätförlust behöver elnätsföretagen köpa in på elbörsen till rådande spotpris, precis som vilken kund som helst. Det här innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för nätförluster i överliggande nät, dvs Svenska kraftnäts stamnät och regionnäten. Dessa kostnader adderas till nätförlusterna i vårt eget lokalnät och hamnar slutligen på kundernas fakturor.

Hur mycket betalar man i Elnätsavgift?
SäkringsabonnemangKategori/MätarsäkringFast avgift (1) kr/månElöverföring öre/kWh16 A256,2532,7520 A313,7532,7525 A367,5032,7535 A441,2532,75
Intäktsramen reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt vad som av Ei anses vara en skälig avkastning på ägarnas investerade kapital.

Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ger sedan 1996 ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Där redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.
Vid höjning av servissäkring utgår en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Vid höjning av servissäkring utgår en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Grundavgiften 1 025 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av installerad betald anslutningseffekt.

Vad är dåligt med fjärrvärme?
Nackdelar med fjärrvärme Ingen möjlighet att välja leverantör och därför ingen möjlighet att påverka kostnaden. Dyrare priser eftersom det oftast bara finns en aktör inom fjärrvärme på varje ort.
Alla elnätsföretag följer en intäktsram som fastställs av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei är en tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill säga den totala summan som Elnätsföretagen får ta ut i avgift från sina kunder. Det finns ett tak för nätbolagens tillåtna intäkter (intäktsram) eftersom elnätsbolagen är ett reglerat monopol. Det betyder att om nätbolaget tar in för höga intäkter måste priserna sänkas.Enligt vad Nils Holgersson-rapporten säger om elnätspriserna, har Mälarenergi haft lägst pris i regionen över flera år. Se årets Nils Holgersson-rapport. 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år. Beloppen är angivna exklusive moms (25%). Företag, fastigheter och bostäder som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet får inte bara en trygg leverantör med hög driftsäkerhet till ett stabilt pris. Med fjärrvärme från Sundsvall Energi är man även en viktig del i kretsloppstänket och bidrar till en hållbar stadsutveckling i Sundsvall.Oavsett hur företagets behov ser ut idag erbjuder vi laddlösningar som enkelt kan anpassas när du behöver fler laddstationer. Vi hjälper till med allt från rådgivning, bidragsansökan och planering, till en installerad, driftsatt och övervakad laddlösning. Dessutom tar vi hand om all administration och fakturering av användarna.

Vi hjälper företag och kommuner i regionen med återvinning. Det gör vi för att minska avfallsmängderna och minska avfallshanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens behov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för återanvändning eller materialåtervinning.
I samband med höga elpriser presenterades ett elstöd, ett högkostnadsskydd för konsumenter i mellan- och södra Sverige, under hösten 2022. Efter ett nytt förslag får även hushåll i norra Sverige ersättning för november och december 2022.Varje månad kommer du på din faktura kunna se vad din överproduktion har blivit såld för och hur mycket pengar som du sparat. Summan fördelas jämnt på dina fakturor för november, december, januari och februari då förbrukningen generellt är högre.

För våra förvaltade elavtal är uppsägningstiden innevarande månad plus 3 månader. Dessa uppsägningstider gäller även vid byte mellan våra elavtal. Våra rörliga elavtal har en uppsägningstid på 14 dagar.

Vem äger elnätet i Sundsvall?
Sundsvall Elnät är det kommunala bolag som äger, bygger, driftar och förvaltar elnäten i Sundsvalls kommuns tätort. Kontakta bolaget för att få ut protokoll och mötestider. Webbplats: www.sundsvallelnat.se.
Timpris är baserat på ditt hushålls förbrukning, avläst och prissatt timme för timme. Om du har timpris kan du påverka din elkostnad genom att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el och priset sjunker.Digitalisering, ny teknik, klimathot och nya kundbehov innebär en energibransch i förändring. Vill du vara med och skapa framtidens energisystem? Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att nå dit. Läs mer om tjänsterna och gör din ansökan. Resultatet blir ett tryggt och långsiktigt bra pris där man slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i dessa avtal gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer man alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden. För företag rekommenderar vi att ta kontakt med en av våra företagssäljare eller att bli kontaktad om elavtal. Om företagets årsanvändning understiger 60 000 kWh går det dessutom att teckna elavtal direkt på vår webbplats.Jämtpriset är ett så kallat förvaltat elavtal. Det funkar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för kundernas framtida förbrukning, för att säkra upp ett jämnare elpris för kunderna.I jämförelse med ett traditionellt produktionsavtal, där du säljer värdet av din överproduktion samtidigt som den produceras, sparar Solsäker istället ditt värde och lagrar till vintern.

Ylva Andersson är sedan flera år en etablerad medarbetare inom bolaget och har haft uppdrag som tillförordnad vd, finanschef och ansvarig projektledare för byggena av det nya kraftvärmeverket och huvudkontoret.

Rörligt pris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar dig som är benägen att ta lite större risk på en rörlig marknad. Du hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.
Lokalrabatt Oavsett vilket av våra avtal du väljer så får du som bor, verkar eller har en fastighet i någon av våra ägarkommuner Åre, Östersund eller Krokom en lokalrabatt på ditt elpris. Vi finns till för er som gör vår region levande. Därför får ni ett extra bra pris. Rabatten ges både på den fasta månadsavgiften och på varje förbrukad kilowattimme.Som privatperson kan du enkelt teckna elavtal direkt på vår webbplats. Om du har ett befintligt elavtal hos oss och enbart vill byta till ett av våra andra elavtal på samma adress, så hjälper kundservice dig att byta avtal.

I jämförelse med ett traditionellt produktionsavtal, där du säljer värdet av din överproduktion samtidigt som den produceras, sparar Solsäker istället ditt värde och lagrar till de fyra vintermånaderna november – februari.
I berggrunden lagras mängder med solenergi, det är den energin som bergvärmen utnyttjar. När man installerar bergvärme borras ett 100-200 meter djupt hål ner i berggrunden. Därefter sänks ett rör med cirkulerande vätska ner i berggrunden genom hålet. I sin tur värmer den lagrade solenergin upp den cirkulerande vätskan som sedan gör det möjligt att utvinna bergvärme från. Detta görs som mest effektivt genom en bergvärmepump som distribuerar värmen ut i hushållets värme- och vattensystem med hjälp av en energisnål kompressorteknik.Att välja rätt värmekälla för ditt hushåll kan vara svårt, men genom att välja rätt kan man som husägare påverka sin ekonomi positivt och dessutom förbättra levnadsstandarden generellt. Det finns många olika typer av värmekällor som alla har sina specifika fördelar och nackdelar. I denna guide kommer vi titta närmare på bergvärme och fjärrvärme och ställa deras för- och nackdelar mot varandra.

Hur mycket ström drar en tv?
Hur mycket ström drar en TV? Hur mycket ström din TV drar beror på vilken typ och vilken storlek du har. En 42” LED TV drar ungefär 60–80 watt när den är i drift, medan samma tv i standby-läge drar mellan 1–3 watt. Ta för vana att alltid stänga av TV:n helt med hjälp av exempelvis en grenkontakt med strömbrytare.
Det går inte att utnämna en värmekälla som är mer effektiv än den andra, utan det är individuellt från boende till boende. Vilken värmekälla som i slutändan är mest effektivt för ditt hushåll bestäms av de faktorer som är avgörande för dina behov. En viktig aspekt att väga in i valet av värmekälla är kostnader och besparingar. Vad gäller kostnader så kommer det se olika ut beroende på om du väljer bergvärme eller fjärrvärme. Dess olika driftskostnader styrs av olika priser där bergvärmen påverkas av elpriserna och fjärrvärmen av fjärrvärmepriserna. Priserna kan variera mycket från kommun till kommun och det är därför viktigt att kontrollera priserna i din kommun. För att enklare kunna avgöra om bergvärme eller fjärrvärme är det rätta valet för ditt hushåll kommer vi nedan lista dess respektive för- och nackdelar.Fjärrvärmen fungerar precis som ett slutet kretslopp. Processen startar i en central anläggning, Kraftvärmeverk, där vatten värms upp till mellan 65-110 ºC. I sin tur pumpas detta vatten ut genom det välisolerade ledningsnätet och vidare till olika fastigheter. Varje fastighet har sin egen fjärrvärmecentral som för över fjärrvärmen till husets eget värmesystem. Där värms husets vatten upp som sedan transporteras genom hela värme- och vattensystemet.Går du i tankarna att välja bergvärme eller fjärrvärme? Fyll i kontaktformuläret här nedan så bokar vi in ett möte för att kika på vad som passar just ert hushåll bäst!Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor. Det behöver du till exempel veta om du ska flytta så att du kan teckna ett elnätsavtal för din nya adress.Verksamhetskostnader: Här avses alla verksamhetsnära kostnader såsom drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar, personal, marknadsföring och försäljning samt IT och andra koncerngemensamma funktioner.