Posted on

Austria Svenska Carsten

”Efter en grundlig analys av våra marknadssegment och dialog med nyckelkunder ser vi in i 2023, där vi förväntar oss fortsatt rimlig lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter, och där vi därför planerar att öka våra investeringar i den gröna energiomställningen, hållbara lösningar och digital innovation – och inte minst i våra medarbetares utveckling och expertis”, säger vd Carsten Toft Boesen.De danska infrastrukturinvesteringarna kom i gång igen efter ett långt uppehåll och med tilldelningen av Nordhavnstunneln, förlängningen av Hillerødmotorvägen och Vestfynbanan kom NIRAS danska infrastrukturportfölj upp på nivån med den norska, där NIRAS senast belönats med projekteringav tre korsande spår på den legendariska Bergensjärnvägen. ”Under 2022 lyckades vi med två strategiskt viktiga förvärv, AquaBiota i Sverige och Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar för havsbaserad vindkraft och Dolmen levererar ingenjörslösningar för life science-sektorn. Båda företagen bidrar med kunder, tjänster och kompetens på två av våra tillväxtmarknader”, förklarar vd Carsten Toft Boesen. ”Vi vill bidra så mycket som möjligt till övergången till grön energi och har därför beslutat att göra stora investeringar för att bygga upp expertis och kapacitet inom produktion, överföring och bränslen för grön energi”, säger vd Carsten Toft Boesen och förklarar hur initiativet omfattar discipliner och kunder inom alla NIRAS sektorer och marknader”.Ett annat exempel från vattenområdet är vatten till Power-to-X-anläggningen där DIN Forsyning i Esbjerg i Danmark valde att titta på möjligheterna att använda renat avloppsvatten som ett alternativ till dricksvatten. Detta sparar områdets redan pressade dricksvattenresurser och minskar belastningen av avloppsvatten på Vadehavet.

Antalet anställda har ökat med 9 % under 2022, och vi är mycket nöjda med att kunna konstatera att vi har lyckats upprätthålla en mycket hög nivå av medarbetarnöjdhet och en relativt låg medarbetaromsättning under hela året, samt att vi har lyckats attrahera över 600 nya kollegor på en mycket konkurrensutsatt arbetsmarknad.Inom vattenbyggnad fortsätter klimatanpassning och avancerad vattenrening, speciellt avhärdning, att fylla upp orderböckerna. 2022 valdes NIRAS ut av Aarhus Vand för att fortsätta ytterligare 6 år i vattenbolagets partnerskap, Vandpartner.

Hållbarhet, som har varit nyckelordet i NIRAS uppdrag i över 15 år, har i dag blivit en central del av nästan alla företag- och organisationers verksamhet. Utöver arbetet med att säkerställa hållbarhet i NIRAS egen verksamhet har NIRAS under 2022 genomfört ett stort antal projekt med anknytning till hållbarhetsmålen i ett antal utvecklingsländer, inklusive förvaltning av naturresurser, god samhällsstyrning, klimatanpassning och hållbar ekonomisk utveckling. Processindustrin upplever en ökad efterfrågan inom växtbaserad livsmedelsproduktion och inom Bygg, Infrastruktur, Vattenbyggnad och Miljö har hållbara lösningar, processer och material verkligen hamnat i fokus.
Baserat på NIRAS position inom havsbaserad vindkraft och biogas beslutades det i slutet av 2021 att investera 150 miljoner danska kronor under ett antal år för att utveckla kompetens och lösningar som syftar till att öka engagemanget i den gröna energiomställningen. Initiativet har fått en bra start med ett antal strategiska utnämningar, tvärgående marknadsutvecklingsinitiativ i tre spår och, sist men inte minst, ett antal uppgifter som främst rör havsbaserad vindkraft, biogas och Power-to-X.Vid årsskiftet tilldelade den danska energimyndigheten NIRAS de strategiskt viktiga studierna av Danmarks övergripande miljömässigt hållbara potential för vindenergi och Försvarsmakten valde NIRAS som miljörådgivare för ytterligare en period.Tillväxten på 10 % drivs främst av en organisk tillväxt på 8,5 %, medan den återstående tillväxten kommer från förvärv. 2022 blev Irish Dolmen Engineering och svenska AquaBiota en del av NIRAS. Bolagen bidrar marknadsmässigt och kapacitetsmässigt till NIRAS växande verksamhet inom pharma & life science respektive vattenmiljöanalyser. Integrationen är redan på god väg med systemintegration, kunskapsdelning och flera gemensamma erbjudanden och projekt.I nära samarbete med Carlsberg utvecklade NIRAS vattenbesparande lösningar för produktion på Fredericia Bryggeri i Danmark. Dessa lösningar utvecklas successivt till internationella standarder för bryggeriindustrin och flera av branschens globala varumärken efterfrågar liknande lösningar. Sektorns totala vattenbesparingspotential uppgår till över hundra miljoner m3/år.

”Att leverera hållbara lösningar till våra kunder är kärnan i vårt uppdrag. Våra experter samarbetar över organisationen – och med involvering av kunder och samarbetspartners – för att leverera tjänster och lösningar som ska skapa överblick, transparens och dokumentation av mål och effekter inom hållbarhet. Vi upplever en stor efterfrågan på det, säger Carsten Toft Boesen.
För NIRAS var 2022 det andra året i rad med tvåsiffrig tillväxt på både topp- och bottenlinjen. Det är därför en mycket nöjd ledningsgrupp som ser tillbaka på ett år då alla delar av verksamheten har bidragit till utveckling, tillväxt och resultat.Trots fortsatt stor osäkerhet om det säkerhetspolitiska läget och den ekonomiska utvecklingen både i Danmark och globalt, ser vi med tillförsikt på 2023, då vi förväntar oss att kunna uppfylla vårt strategiska mål om fortsatt lönsam tillväxt och utveckling.

Nedgången i delar av bostadsbyggandet är en realitet, men NIRAS har under en lång period fokuserat målmedvetet på institutionella investerare och industribyggande och har en mycket stark orderbok som bland annat omfattar Flodbyen i Randers och Trovbyen i Billund för Kirkbi i Danmark.
”Vi betonar att vi är en attraktiv arbetsplats där det finns utmanande projekt, skickliga kollegor att samarbeta med och där det finns goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde individen. Under 2022 har vi fortsatt vår tradition att utveckla expertis genom doktorandprojekt och har också genomfört ett antal initiativ som gör det möjligt att utveckla kompetens och nätverk, särskilt för yngre personal, inom olika discipliner, sektorer och geografiskt område. Vi upplever också ökad flexibilitet i arbetslivet som ett motiv för att välja arbetsplats; vi har en tradition av att tillgodose detta i NIRAS och i linje med det ökade intresset har vi valt att förtydliga dessa möjligheter”, säger vd Carsten Toft Boesen.

År 2022 ökade den egna produktionen från 1,9 till 2,1 miljarder danska kronor och intäkterna från 2,9 till 3,5 miljarder danska kronor. Årets resultat (EBITA) ökade från 132 miljoner danska kronor till 149 miljoner danska kronor – detta under ett år då betydande investeringar gjordes i marknads- och medarbetarutveckling.
Samtidigt upplever NIRAS fortsatt en mycket hög investeringsnivå och stor efterfrågan inom pharma & life science, där bristen på anställda är en betydande utmaning.

”Först och främst är jag mycket tacksam för det förtroende som våra kunder har visat oss under året – ett förtroende som har resulterat i många nya projekt och samarbeten samt en historiskt sett stor orderstock. Jag vill också lyfta fram våra kompetenta och engagerade medarbetare, som än en gång under 2022 gjorde det möjligt att uppfylla NIRAS ambitioner om god service och hög kvalitet inom alla discipliner och geografier. Jag är faktiskt otroligt stolt när jag ser tillbaka på 2022”, inleder vd Carsten Toft Boesen.
Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor . Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Under hösten kommer handelskammaren att jobba på olika sätt, för att informera företag om producentansvar för märkning och återvinning av förpackningar och produkter:
”Gröna Punkten” – Duales System Deutschland GmbH stödjer regeringens förslag, som presenterades i juli 2012, att införa nya system för återvinningstunnor och att medborgarna ska kunna delta i utformningen av en ny återvinningslag. ”Recycling måste vara enkelt och begripligt” säger Stefan Schreiter, VD vid Duales System Holding GmbH & Co. KG. Schreiter glädjer sig åt att miljöministern stödjer den konkurrenskraftiga privatekonomiska lösningen som nu har funnits i 20 år. Återvinningstunnor avlastar konsumenterna i deras avfallssortering, ökar återvinningsgraden och bidrar till att täppa till kryphål. Målet är att förenkla det bestående systemet och gör det lättare för konsumenterna. DSD har länge krävt att man ska behandla förpackningar och produkter av samma material lika. Hittills återvinner man bara exempelvis plastförpackningar men inte en produkt som exempelvis en tandborste, som består av plast. De nya reglerna ska vara mer logiska och praktiska och nu får konsumenterna möjlighet att kunna påverka detta. Källa: Europaticker”Elektro Recycling Austria (ERA)” sänker avgifterna för små och stora elektriska apparater från och med 1 oktober 2012. Återvinningsavgifterna kommer att minska mellan 10 och 15 procent för konsumenter. Stora apparater kommer att kosta mellan 7 och 72 cent beroende på deras vikt. Små apparater kostar mellan 3 och 5 cent per kilogram. Företagskunder kommer att betala mellan 6 och 55 cent respektive 4 till 5 cent. Däremot kommer återvinni
ngsavgifterna inte att förändras för kyl-, frys- och luftkonditioneringsapparater, batterier och bildskärmar. Källa: Recyclingmagazin, bild: Thorben Wengert/pixelio.

Återvinningen av el-avfall i Finland uppnådde under 2010 kvoter mellan 76 till 100 procent beroende på kategori. Den totala mängden av el-avfall låg på 51 000 ton. Med den nya lagen, som trädde i kraft i maj 2012, ska återvinningen öka ännu mer. Den nya lagen innebär striktare regler gällande elektro- och elektronikavfall i Finland. Från och med maj 2013 måste kunder kunna lämna tillbaks uttjänta elektro- och elektronikprodukter i affärerna om de samtidigt köper en ny produkt. Leverantör måste å sin sida hämta uttjänta apparater från affären. Leverantörer av elektro- och elektronikprodukter är dessutom förpliktigade att registrera sig. Den officiella insamlingen av el-avfall har fluktuerat under de senaste åren. Under 2010 insamlades totalt 51 000 ton. Det var mindre än under 2099 då man samlade in 53 000 ton och under 2008 insamlades 55 000 ton. Under år 2010 har man återvunnet elektro- och elektronikverktyg till 100 procent. Mycket bra återvinningssiffror har man också uppnått för belysningsapparater (97 procent) och informations- och kommunikations apparater (92 procent). Den första maj 2012 trädde den nya avfallslagen i kraft i Finland, vilken har sin grund i EU-direktivet 2008/98/EG. Producenter och importörer av elektriska och elektroniska produkter är ansvariga för återvinning eller säkerställa en adekvat deponering samt att de dessutom måste stå för alla kostnaderna. Den nya lagen innebär också hårdare kontroller och bestraffning. Producenter och leverantörer måste vara registrerade och det görs hos ”ELY- Zentrum”. För de tillverkare och importörer som inte själv vill ta hand om sin avfallshantering, kan dessa ansluta sig till ett av de tre godkända återvinningsföretagen: ERP Oy, SER Tuottajayhteisö Oy eller Elker Oy. Källa: Recyclingmagazin
Programmet innehåller en del nyheter. Förutom uppdateringar angående EU:s förpackningsdirektiv, Europastandarden EN 13428-32 och Internationella standarden för förpackningsvirke – ISPM 15, tar vi också upp de krav som ställs på förpackningar vid praktisk användning och transport av förpackningar. Förpackningar ska säkerställa att de skyddar produkten för de påkänningar den utsätts för under hela transportkedjan. Vi belyser olika testmetoder och resultat, som kan leda till bättre och nya förpackningslösningar. Vi diskuterar också att lastbilar inte alltid kan utnyttjas maximalt på grund av dåliga förpackningar. Dessutom kör faktiskt var femte lastbil helt utan last. Kan det i framtiden innebära kontroller med påföljd att transportföretag blir belagt med en miljöavgift eller kanske till och med körförbud? Vi försöker se i framtiden och diskutera möjligheterna. För mer information och anmälan kontakta gärna [email protected] detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om skärpta föreskrifter för el-avfall inom EU, förslag på ny återvinningstunna i Tyskland och Irland har uppnått kvoterna för insamling av förpackningsavfall. Lär dig affärstyska-dags att ansöka om språkstipendium. Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras nio gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar. Felaktigt kommunicerade miljöegenskaper bland produkter är ett utbrett problem. Tillsammans med Bioplast branschen vill ”European Bioplastics” förbättra denna kommunikation. Det är mycket viktigt att konsumenterna kan lita på märkingen ”Bio-produkt”, säger European Bioplastics. Med denna anledning har man tagit fram en broschyr ”Environmental Communication Guide for Bioplast” som utarbetats av internationella experter. Broschyren är skriven på engelska. En sammanfattning finns även på svenska och tyska. Broschyren beskriver viktiga ISO riktlinjer samt ger en överblick av olika bio-märkningar och beteckningar. Källa: RecyclingmagazinI början av nästa år ska den så kallade ”Röda Säcken”, för uttjänta små elektroapparater, testas i Wiesbaden tillsammans med återvinningsföretaget ELW. Testet ska genomföras under 12 månader och 14 000 hushåll ska delta. Målet är att undersöka om det sker en ökning av el-avfallsmängderna. Källa: Recyclingmagazin Elektronikkoncerner förpliktar sig enligt SMM Electronics Challenge att lämna 100 procent av insamlat el-avfall till godkända återvinningsföretag. För att få certifiering måste återvinningsföretagen bli godkända av oberoende myndigheter och uppfylla kraven för en säker återvinning och säker hantering av el-avfall. Källa: Recyclingmagazin Enligt den irländska återvinningsorganisationen ”Repak” har Irland redan förra året nått EU-kvoterna för återvinning av förpackningar. Detta tre år tidigare än planerat. I jämförelse med år 2010 har återvinningskvoterna för 2011 ökat med 4,1 procent. Enligt Repak har man insamlat och återvunnet 652 000 ton förpackningar. Enligt Eurostat-siffror ligger Irland på sjunde plats bland de 27 medlemsstaterna när det gäller förpackningsåtervinning. Källa: Recyclingmagazin, bild: Carsten RaumU.S Environmental Protection Agency (EPA) har skapat förutsättning för bättre och säkrare hantering av el- avfall. Med det nya systemet ”Sustainable Materials Management (SMM) Electronics Challenge” vill EPA försäkra att el-avfall bara hanteras av certifierade återvinningsföretag.Den japanska teknikkoncernen Fujitsu har utvecklat en ny metod att använda återvunna CD- och DVD skivor. De har utvecklat en återvinningsprocess där uttjänta DVD- och CD-skivor används i tillverkningen av nya Notebooks. För att minska risken av förorenad plast ska regelbundna kvalitetskontroller säkerställa att innehållsämnena i plasten följer föreskrivna bestämmelser. Kontrollerna bygger på en teknik som utvecklats av Fujitsu Laboratories databas för riskbedömning av kemiska ämnen. Därmed har man säkerställt att de nya datorerna uppfyller de rättsliga kraven för kemikalier. Återvinningsprocessen ska minska behovet av ny plast med 10 ton per år och minska koldioxidutsläppmed 15 procent. Källa: Recyclingmagazin För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsflöden som erbjuder omfattande möjligheter av marknadsföring av sekundära råvaror. Förutsättningen för detta är en systematisk insamling och korrekt behandling av uttjänta apparater såsom TV-apparater, datorer och mobiltelefoner där man använt sig av återvunnet material som guld, silver, koppar och andra mindre ofta örekommande metaller. Det nya direktivet är ur miljöskyddsperspektiv ett stort steg framåt och en viktig drivfjäder för ett resurseffektivt Europa. Riktlinjen trädde i kraft den 18 augusti 2012. Från och med år 2016 ska insamlingsmålet för elektronikapparater vara 45 procent av genomsnittsvikten på alla sålda apparater. År 2019 ska återvinningsmålet öka till 65 procent av genomsnittsvikten på sålda apparater eller så ska insamlingen vara 85 procent av alla uttjänta apparater. Medlemsländerna väljer själv vilket av målen de vill nå. Den nya riktlinjen ger medlemsstaterna möjlighet att på ett mer effektivt sätt bekämpa illegal utförsel av el-avfall. Många elapparater som exporteras fungerar in
te och räknas därmed som elavfall. Med den nya riktlinjen måste exportör visa att apparaterna fortfarande fungerar. En annan förbättring är att minska administrationen genom att harmonisera de nationelle registrerings- och rapporterings-kraven. För närvarande insamlas bara en tredjedel av el-avfallet inom EU. Idag är insamlingsmålet inom EU 20 procent per år, vilket motsvarar 4 kg per konsument eller 2 miljoner ton. Enligt riktlinjens ”slutmål 2020” ska 85 procent återvinnas inom EU, vilket skulle innebära cirka 10 miljoner ton eller 20 kg per konsument och år. Senast den 14 februari 2014 måste medlemsstaterna ändra sina nationella regler så att de anpassas till den nya riktlinjen. Konsumenterna får lämna in mindre el-avfall i större elektronikaffärer eller lämna el-avfallet till något erkänt återvinningssystem om sådant finns. Från och med den dagen riktlinjen har anpassats till en nationell lag, måste exportör av begagnade el-produkter kunna bevisa att produkterna fungerar. Källa: Europaticker

Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), paraplyorganisationen för ”Gröna Punkten”, som står för insamling och återvinning av förpackningsavfall i Europa och Kanada. Det är totalt 35 länder som är anslutna till Pro Europe. Den 11-13 november samlas företrädare från alla medlemsländerna i Pro Europe. I år är Budapest värd för det årliga mötet inom detta europeiska nätverket för återvinning.Tågen i Köpenhamn har vid ett flertal tillfällen drabbats av förseningar på grund av att delar av kopparen i kontaktledningen har stulits. Vid ett tillfälle stal tjuvar en bit av rälsen och för några veckor sedan kom tjuvar över cirka 100 meter koppartråd. Enligt uppgifter säljs kopparn för ungefär 40 danska kronor per kilo på den svarta marknaden.

Si.se använder sig utav cookies både för att kunna utveckla webbplatsen och ge dig en bättre upplevelse. Vi och tredjepartsleverantörer använder viss information om våra besökare, deras enheter och deras digitala beteende för att tillhandahålla, analysera och förbättra våra tjänster genom statistik och analys. Vi anpassar exempelvis det språk som innehållet visas på för dig baserat på dina språkpreferenser. De kategorier som våra cookies tillhör är antingen grundläggande eller statistik och analys. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookie policy.
SI har en kontaktperson vid varje institution. Är du utlandslektor är du automatiskt SI:s kontaktperson. Vid de institutioner där det inte finns någon utlandslektor får lärarna själva utse kontaktperson.

Webbplatsen är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi ska även värna om din integritet när du tar kontakt med oss.
Skriv till [email protected] om ditt lärosäte saknas i listan nedan. Om du undervisar i svenska på en icke-akademisk nivå kan du i stället registrera din skolenhet på föreningen Sverigekontakts webbplats.För att ge dig bästa möjliga upplevelse använder vi oss utav kakor (s.k. ”cookies”) när du besöker vår webbsajt. Några utav dessa är nödvändiga och kan därmed inte stängas av medan några är valfria.

By clicking ”Accept all cookies” you agree to the storage of cookies on your device. They will be used to improve the site, analyze traffic and create personalised ads. We store information about statistics by default. Learn more about how we use cookies or read our privacy policy.
A cookie is a small text file stored on your computer containing information on your browser activity. Si.se uses cookies and other data in order to deliver and improve your experience of this website.Genom att klicka på ”Acceptera samtliga kakor” godkänner du lagring av cookies på din enhet. Dessa kommer att användas för att förbättra våra tjänster och analysera trafik samt digitala beteenden. Om du vill ha mer information läs om hur vi använder kakor samt vår integritetspolicy. Välj Cookie-inställningar för att justera dina preferenser. For instance, we and our partners use information about you, your devices and your online interactions with us to provide, analyse and improve our services. This includes personalising content or advertising for you. Learn more about how we use cookies or read our privacy policy. En kak eller ”cookie” är en liten textfil som sparas och lagras på din dator, surfplatta, smartphone eller liknande enhet och som innehåller information om din aktivitet i webbläsaren.The Good Tribe är ett konsultföretag vars vision är ett Zero Waste-samhälle. Ett samhälle där vi tar vara på mänskliga såväl som materiella resurser. The Good Tribe erbjuder innovativa lösningar för att öka medvetenheten och skapa passion för hållbarhetsfrågor.

Sedan fyra år tillbaka har Svenska Handelskammaren i Österrike delat ut två priser: Årets Företag och Årets Manager. I år valde man att dela ut en tredje utmärkelse då juryn ansåg att de ville lyfta fram The Good Tribes arbete. Årets Företag tilldelades IKEA i Österrike och Årets manager tilldelades Lars Hagström, STS Alpresor.“Efter att ha läst juryns motivering och tagit emot utmärkelsen på den svenska ambassadörens residens i Wien är vi oerhört stolta och tacksamma. Vi är otroligt glada att juryn, bestående av representanter från Svenska Handelskammaren i Österrike, Business Sverige och Svenska Ambassaden i Wien har förtroende för vår affärsmodell, vår marknadsstrategi och för oss som personer. Stort tack till alla som har varit involverade i urvalsprocessen och för att ni skapade en egen priskategori för oss.”När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

The jury felt that the entire business concept of The Good Tribe captures the spirit of combining Swedish and Austrian business potential in a commendable concept from a new generation of environmentally aware entrepreneurs from Austria and Sweden. Its convincing display of thought-through business vision, and the bi-nationally well organized and credible market approach, helped the jury decide on awarding The Good Tribe the award of Most Promising Startup Concept of the Year.För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.

Karl der Große, die Nürnberger Prozesse, Boat People und Flüchtlinge: Was hat Gestern mit Heute zu tun? Wie Vergangenheit und Zukunft miteinander zusammenhängen, erfahrt ihr in Eine Stunde History. Neue Folgen jeden Freitag.
Der Podcast der F.A.Z mit aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft und Wissenschaft und hintergründigen und kontroversen Diskussionen.

Im STANDARD-Podcast “Beziehungsweise” sprechen Kevin Recher, Lisa Breit, Nadja Kupsa und Antonia Rauth über die schöne, leidenschaftliche und oftmals komplizierte Welt der Beziehungen. Zu Wort kommen Experten und Expertinnen und Menschen, die von ihren Erfahrungen berichten. Wie ist man auch nach zwanzig Jahren noch glücklich verheiratet? Wann ist Eifersucht gesund und wann geht sie zu weit? Wieso haben andere mehr Sex in der Beziehung? Muss ein Seitensprung gleich die Trennung bedeuten? Hetero, Homo, Trans, sie und er, sie und sie, er und er, mono und polygam, mit und ohne Kinder und wieso gibt es so viele Schubladen für das, was wir Liebe nennen? Mit diesem Podcast ist für viel Gesprächsstoff gesorgt. Unverblümt, niveauvoll und auf Augenhöhe. Alle zwei Wochen auf derStandard.at/podcast und überall wo es Podcasts gibt.
Kurt Krömer hat Besuch. Von wem? Weiß er nicht. Krömer sitzt mit Augenbinde im Podcast-Studio und lässt sich überraschen. Erst wenn er die Augenbinde abnimmt, sieht er, wer ihm gegenübersitzt. Seine Gäste sind auf das Gespräch vorbereitet. Und Krömer? Der hat keine fertigen Fragen, nur Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Der Rest ist reine Gefühlssache. Klingt gut? Dann herzlich Willkommen bei: Kurt Krömer – Feelings.

Das Video zu jedem Podcast gibt es bei ServusTV On. In „Von Spiel zu Spiel“ trifft unser ServusTV-Fußball Experte und Podcast-Host Florian Klein aktive Nationalspieler und die ganz großen Legenden, um mit ihnen über das ÖFB-Team zu plaudern. Aktuelle Themen wie die Euro-Qualifikation, aber auch Anekdoten der jüngeren und älteren Vergangenheit und ganz spezielle Einblicke wird es in diesem unterhaltsamen Podcast zu hören geben. Von einem Kicker. Mit Kickern. Für Fans.
Auf meiner Meditationsplattform und App House of Peace findest du alle weiteren Meditationen. Zur besseren Übersicht sind sie dort in Kategorien sortiert und ohne Intro und Outro für ein pures Meditationserlebnis. Alle Infos, unter anderem, was dich neben den Meditation noch erwartet und wie du das House of Peace kostenlos ausprobieren kannst – findest du auf meiner Website paulinathurm.com.Was wäre das Leben ohne Gefühle? Und was ohne den Wahnsinn?? Tahnee und Juliette haben reichlich von beidem. Aber vor allem haben sie sich (hier vielleicht noch Smiley mit Herzaugen plus Regenbogen einfügen). Die Eheleute stecken mittendrin im besten Kapitel aller Zeiten – und, bitteschön, hier ist die Tonspur dazu. Jeden Montag neu. Super persönlich, wahnsinnig lustig und vor allem total authentisch. Ausm Bauch, ausm Herzen, ausm Leben. Fühl mehr als ein Podcast.

Die schlimmsten Verbrechen passieren meist nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan: Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet, sind das Fälle die man nie vergisst. Der Radiojournalist Philipp Fleiter spricht mit verschiedenen Gästen im Interview über die spektakulärsten Verbrechen und Kriminalfälle der letzten Jahre. Jeden zweiten Montag überall wo es Podcasts gibt und immer eine Woche früher auf RTL+ Musik. Folge uns auf Instagram @verbrechenvonnebenan oder schreibt uns eure Anregungen per Mail an [email protected].Ihr wollt noch mehr Steffi Stahl als Podcast? Dann hört doch mal rein bei ”So bin ich eben”, Steffis Psychologie-Podcast, bei dem ihre Hörer*innen die Fragen stellen. Überall, wo es Podcasts gibt. Geschichte einfach zu erzählen, aber nicht vereinfachend, das war stets das Motto des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Ernst Bruckmüller. Als Krönung seines Gelehrtenlebens hat der nunmehr emeritierte Universitätsprofessor eine umfangreiche ”Österreichische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart” veröffentlicht. Für Ö1 erzählt Ernst Bruckmüller diese Geschichte noch stärker verdichtet in 29 Kapiteln. Bernhard Gaul ist der Klimaexperte im KURIER. Alle zwei Wochen widmen sich er und Host Clara Sautner intensiv einem Detail aus dem Themenkomplex des Klimawandels. Es kommen Fakten, Studien und Experten vor, aber auch überraschende Dinge. Damit sollen die Gefahren des Klimawandels aber auch Gegenstrategien in einfachen Worten erklärt werden.

Das Motto ist simpel! „Einfach. Besser. Essen.“ Einfache Regeln, die wir auch ganz leicht umsetzen können. Österreichs bekannteste Ernährungsexpertin Sasha Walleczek und Philipp Granbacher von Life Radio Tirol besprechen jede Woche neue Themen rund um eine gesunde Ernährung.Persönlichkeiten ganz persönlich interviewt von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl. Für alle, die die Sendung am Sonntag versäumt haben, gibt es im ”Frühstück bei mir”-Podcast das gesamte Gespräch zum Nachhören – oft sogar mit zusätzlichen Interviewteilen, von Claudia Stöckl extra für deinen Mp3-Player produziert. Um die Sendung ohne Download anzuhören, klick bitte auf den ”Play”-Button unter dem Ö3-Logo. Alle Podcasts von Ö3 sind aus rechtlichen Gründen nur 30 Tage verfügbar.“Lohnt sich das?” ist der STANDARD-Podcast, der die kleinen und großen Geldfragen beantwortet. Wie spare ich Geld? Wie lege ich es am besten an? Und was muss ich wissen, um möglichst gut durch unsichere Zeiten wie diese zu kommen? Pandemie, Krieg und Inflation machen diese Fragen komplexer denn je. Da fällt es zwischen Börsencrash, Cryptowinter und Immobilienblase nicht leicht, die Nerven zu behalten. “Lohnt sich das” hilft euch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Eure Finanzen in Ordnung zu bekommen und zu verstehen, wie der Rubel rollt. “Lohnt sich das” erscheint immer Mittwochs auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der Nachrichtenpodcast von ZEIT ONLINE. Montag bis Freitag um 6 und um 17 Uhr, Samstag und Sonntag um 6 Uhr. Samstags erscheinen außerdem längere Spezialfolgen, die ein Thema vertiefen. Ungewöhnliche, aber wirksame Tricks und Tipps von Thomas Brezina für mehr Freude die ganze Woche gibt es jetzt unter dem Titel ”Einfach glücklich”. Jeden Montag eine neue Folge!

Join intellectual phenomenon Dr. Jordan Peterson for enlightening discourse that will change the way you think. This podcast breaks down the dichotomy of life through interviews and lectures that explain how individuals and culture are shaped by values, music, religion, and beyond. It will give you a new perspective and a modern understanding of your creativity, competence, and personality.

”Thema des Tages” ist der Nachrichten-Podcast vom STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe. Von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17:00 Uhr. Moderation & Produktion: Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer, Zsolt Wilhelm, Antonia Rauth
Joko Winterscheidt und Sophie Passmann gründen den größten, exklusivsten Podcast-Club der Welt! Kann man sich nicht besser ausdenken, dachte Joko. Mit Mitgliedskarten, College-Jacken und A-Promis. Think Big! Das Problem: Bis jetzt hat niemand zugesagt. Und so sind die beiden bis auf Weiteres die einzigen Mitglieder. Es geht um Themen, die die Welt oder zumindest den Club bewegen. Entertainment, Karriere und das Leben in allen Lebenslagen. Mit dem “Sunset Club” betreten Sophie Passmann und Joko Winterscheidt Hand in Hand das wackelige Terrain zwischen Größenwahn und Selbstzweifel, aber immer der Sonne entgegen. Immer donnerstags.

Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red: Die hr-Gerichtsreporterin und der Podcaster sprechen über echte Kriminalfälle, echte Gerichtsurteile, das echte Leben und das deutsche Justizsystem.
Der ”Gut zu wissen” Podcast der Tiroler Tageszeitung. Tipps, Erklärungen und Erfahrungen rund um Gesundheit, Ernährung, Liebe, Fitness, Psychologie und wichtige Alltagsthemen.

Der Ideen-Podcast des SPIEGEL mit Lenne Kaffka. Für alle, die ihren Alltag bewusster angehen wollen. Jeden Samstag neu. Fragen oder Feedback zur Sendung gerne an [email protected] oder über WhatsApp an +4915172829182.
Freakonomics co-author Stephen J. Dubner uncovers the hidden side of everything. Why is it safer to fly in an airplane than drive a car? How do we decide whom to marry? Why is the media so full of bad news? Also: things you never knew you wanted to know about wolves, bananas, pollution, search engines, and the quirks of human behavior.

Der transalpine Podcast von ZEIT ONLINE. Lenz Jacobsen, Politikredakteur in Berlin, bespricht mit den beiden ZEIT-Korrespondenten Matthias Daum aus Zürich und Florian Gasser aus Wien wöchentlich die aktuellen Debatten aus allen drei Ländern. Immer mittwochs, immer mit Dialekt.
Der Podcast des Nachrichtenmagazins PROFIL aus Österreich. Jede Woche diskutieren profil-Redakteure über politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen.Hurra! Der freche kleine Kobold mit dem roten Haar spielt wieder seine Streiche! Die Original-Radiohörspiel-Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“ von Ellis Kaut aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks ist wieder da. Mit Hans Clarin als Pumuckl und Alfred Pongratz als Meister Eder. Ein Hörgenuss für alle großen und kleinen Fans des liebenswerten Klabautermanns. (Ab 5 Jahren)In True Crime Austria informieren Katharina und Hubertus euch über die spannendsten Kriminalfälle Österreichs. Verbrechen, die bis heute bewegen – die Schicksale der Opfer, die Motive der Täter und Täterinnen. Wahre Geschichten faszinieren. In diesem Podcast zeigen sie sich kurios, rätselhaft, begleitet von großen Schlagzeilen oder auch mal abseits des Blitzlichts.

Begleitet uns bei diesem neuen Podcast-Abenteuer! Dies ist der Beginn einer Rundfahrt durch unser Leben, wo ihr uns mal von einer anderen Seite erleben könnt.Der Podcast von und mit den 3 Rabauken Benx, Elina und Ebru. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube bei ”Die Drei Rabauken”.
Im Weltwach Podcast unterhält sich Buchautor Erik Lorenz jede Woche mit Abenteurern, Reisenden und Forschenden über aufregende Expeditionen und lebensverändernde Streifzüge. Gäste wie Reinhold Messner, Jane Goodall und Bear Grylls erzählen vom Ringen mit der Natur. Aufschlussreichen Begegnungen. Der Konfrontation mit dem Unbekannten. Und unterhaltsamen Missgeschicken unterwegs.Jeden Donnerstag eine neue Folge mit Krimis in voller Länge – Geheimnisvolle Streichholzbriefchen, gruselige Gräber, einsame Häuser im Nebel und ein Mord aus der Dose – das sind die Zutaten für die neue Kein-Mucks-Staffel – Bastian Pastewka holt Kriminalhörspiel-Klassiker aus den Archiven: aus der Zeit, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Skript-Seiten hatte. Als die Platzpatronen durch die Funkhäuser knallten, in den Aufnahme-Ateliers noch geraucht wurde und der Whisky bereitstand, um die Stimme zu ölen. Spannende Krimis – aus den Hörspielarchiven der ARD und Deutschlandfunk Kultur.

Die Nachrichten des Tages – von der Süddeutschen Zeitung als Podcast auf den Punkt gebracht. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Meldungen, Interviews und Hintergrundberichten. Kostenlos und immer aktuell. Jeden Montag bis Freitag gegen 17 Uhr und am Samstag gegen 7 Uhr.
Every Tuesday and Friday, tech journalist Kara Swisher and NYU Professor Scott Galloway offer sharp, unfiltered insights into the biggest stories in tech, business, and politics. They make bold predictions, pick winners and losers, and bicker and banter like no one else. After all, with great power comes great scrutiny. From New York Magazine and the Vox Media Podcast Network.

”Rätsel der Wissenschaft” ist der STANDARD-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Wir erkunden den Ursprung des Lebens, die Chancen der Gentechnik, die Möglichkeit von Zeitreisen und die Erschließung des Weltraums. Und zwar so, dass es jeder und jede versteht. Dazu recherchieren die Jounalist:innen der STANDARD-Redaktion die jüngsten Erkenntnisse aus der Forschung, sprechen mit den Expert:innen aus der Wissenschaftsszene und sehen sich aktuelle Experimente an. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs auf derStandard.at, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.My name is Jay Shetty, and my purpose is to make wisdom go viral. I’m fortunate to have fascinating conversations with the most insightful people in the world, and on my podcast, I’m sharing those conversations with you. New episodes Mondays and Fridays. Please rate and review the podcast if you enjoy it. Live life today ON PURPOSE.

Elon Musk – Milliardär, Visionär. Vorbild und Ikone für die einen, knallharter Machtmensch und politischer Brandstifter für die anderen. Wer ist dieser Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? Ein Podcast des WDR von Sarah Kriesche, Klaus Uhrig, Michael Förtsch und Christian Schiffer.
Mein Name ist Matze Hielscher und das ist der Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich treffe mich hier mit spannenden Künstler*innen, mit smarten Unternehmer*innen und schlauen Typen und versuche herauszufinden wie die so ticken. Welcome to the positive corner of wellness! Arnold’s Pump Club is a daily podcast by Arnold Schwarzenegger. Thanks to a helpful machine he trained, Arnold shares 3 tips from his daily newsletter each day, and in just 5 minutes, you’ll have the support, information, and inspiration you need to live a healthier life. This daily digest helps make sense of the research that matters, shares workouts and healthy recipes, and delivers motivation straight from Arnold. It’s the perfect way to get your mind right; because where the mind goes, the body follows. Der Österreich-Podcast von SPIEGEL und »Standard«. Für alle, die sich für die politischen Abgründe Österreichs interessieren. Lucia Heisterkamp und Antonia Rauth erklären, was die Republik bewegt. Jeden Samstag neu.

Bei Tatort Geschichte verlassen Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit: eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, der junge Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. True Crime aus der Geschichte unterhaltsam besprochen. Im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. ”Tatort Geschichte” ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie.

radioWissen, ein sinnliches Hörerlebnis mit Anspruch. Die ganze Welt des Wissens, gut recherchiert, spannend erzählt. Interessantes aus Geschichte, Literatur und Musik, Faszinierendes über Mythen, Menschen und Religionen, Erhellendes aus Philosophie und Psychologie. Wissenswertes über Natur, Biologie und Umwelt, Hintergründe zu Wirtschaft und Politik.

Das 1×1 der österreichischen Politik mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Die beiden nehmen sich in der lockeren Atmosphäre der FM4 Studios mehr Zeit als sonst um ganz grundsätzlich über Politik zu reden und wie sie in Österreich funktioniert. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erklären sie die Basis dessen, worauf unser Zusammenleben in Österreich basiert. Was ist das größte Missverständnis über den österreichischen Bundespräsidenten? Wer macht in der österreichischen Politik eigentlich wirklich die Gesetze? Was ist das hohe Haus? Jeden Montag eine neue Folge.
„Ukraine – Die Lage“ – der Podcast des stern und der Audio Alliance mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der Militärexperte stellt sich den Fragen von stern-Journalist Stefan Schmitz: Was geschieht in der Ukraine? Und was bedeutet das für den Kriegsverlauf ebenso wie für den Konflikt des Westens mit Russland, für die Menschen vor Ort und für uns in Deutschland? Der Podcast greift die Sorgen der Zuhörer auf, trennt falsche von echten Informationen und liefert seriöse Einschätzungen der Lage und der Gefahren. Jeden Dienstag und Freitag erscheint eine neue Folge. +++Der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mit Hilfe von Experten finden Selina Thaler, Martin Schauhuber und Franziska Zoidl heraus, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag und wieso ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschreiten Selina, Martin und Franziska im Austausch mit der Hörerschaft ihren Weg zu einem besseren, glücklicheren Leben. Jede Woche, Donnerstag, erscheint eine neue Folge. Hier reden die Stars, die auf Ö3 singen. Metallica kommen zum Interview in vier Hubschraubern eingeflogen. Taylor Swift ist so gechillt, dass sie bittet, am Bett Platz zu nehmen. Christopher Seiler sucht nach einem hitzigen Wortgefecht auch körperliche Nähe. Green Day bestehen vor dem Interview darauf, Tee zu servieren – mit Milch und Zucker? Es ist immer was los, wenn man die Stars zum Interview trifft. Im Radio gibt es aus Zeitgründen meist nur kurze Bits unserer Interviews zu hören und auf Social Media geben MusikerInnen oft nur das preis, was ihnen genehm ist. Die beste Möglichkeit, Stars besser kennenzulernen, sind ausführliche Interviews. Und die gibt es ab sofort in voller Länge in diesem Pop-Podcast von Ö3 zu hören. Tina Ritschl und Clemens Stadlbauer präsentieren jede Woche einen spannenden Gast aus der heimischen oder internationalen Musikszene. Vom vielversprechenden Newcomer bis hin zum glamourösen Superstar. Alle aus der Ö3-Playlist. Wir bleiben gerne im Gespräch. Was unseren Schlaf angeht, tappen wir oft im Dunkeln. Fragen rund ums Thema klären Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und Schlafforscherin Dr. Christine Blume jeden Dienstag in einer neuen Folge Über Schlafen. Mit Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen oder sogar heilen. Das geht! Und die NDR Ernährungs-Docs wissen, wie es geht. Wissenschaftsjournalistin Julia Demann spricht mit Dr. Silja Schäfer, Dr. Viola Andresen und Dr. Matthias Riedl über ihre spannendsten Fälle und erstaunlichsten Erfolge. ”Essen als Medizin” lautet ihre Strategie, die Themen reichen von antientzündlicher Ernährung bis Zuckerersatz. Gemeinsame Mission: eine Ernährung, die schmeckt, die beim Gesundwerden und -bleiben hilft und die man leicht umsetzen kann. Deshalb gibt es am Ende jeder Folge ein Rezept für zu Hause. Im Zentrum stehen die geographischen, politischen, wirtschaftlichen, historischen und kulturellen Aspekte des Kontinents. Manchmal fokussiert auf ein Land, zumeist aber grenzüberschreitend. Das wichtigste Kriterium ist das Aufzeigen von manchmal gar nicht so offensichtlichen Zusammenhängen.

Geschichten, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Aufwühlend, investigativ, relevant – oder einfach nur schön. Vielfach ausgezeichnete Ö1 Journalist:innen recherchieren für Sie. Wenn es Themen oder Recherchen gibt, die Sie hier hören möchten, dann schreiben Sie uns: [email protected]
Moderatorin Mari Lang verhandelt mit bekannten Männern Themen über die normalerweise mit Frauen gesprochen wird. Wie ist das mit den Falten und dem Älterwerden? Wie fühlt es sich an in einer Männerdomäne zu arbeiten, und wie lassen sich Kinder und Karriere vereinbaren? Ein Gespräch auf Augenhöhe, in dem gespielt, gelacht und aufs heftigste diskutiert wird. Realitäten-Umkehr galore! Zu hören jeden Donnerstag.Huberman Lab discusses neuroscience: how our brain and its connections with the organs of our body control our perceptions, our behaviors, and our health. We also discuss existing and emerging tools for measuring and changing how our nervous system works. Dr. Andrew Huberman is a tenured professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. His laboratory studies neural regeneration, neuroplasticity, and brain states such as stress, focus, fear, and optimal performance. For more than 20 years, Dr. Huberman has consistently published original research findings and review articles in top-level peer-reviewed journals, including Nature, Science, Cell, Neuron, and Current Biology. He is a regular member of several National Institutes of Health review panels and a Fellow of the McKnight Foundation and the Pew Charitable Trusts. Dr. Huberman regularly consults for technology development companies, professional athletic organizations, and various units of U.S. and Canadian Special Operations.

Willkommen im Podcast Meditation für jeden Tag! Mein Name ist Paulina Thurm und ich nehme dich hier mit meiner Stimme an die Hand und begleite dich durch die Meditationen.Die ganze Welt des Krimis: Von Agatha Christie bis Donna Leon, von Kommissar Sörensen bis Professor van Dusen. Spannende Originalhörspiele, internationale Bestseller, literarische Thriller, Komödien und Klassiker aus den Archiven. Krimi-Hörspiele von Deutschlandfunk Kultur.

Seit Januar 2019 habe ich jede Woche eine neue geführte Meditation veröffentlicht – mittlerweile sind es weit über 240 für die verschiedensten Gelegenheiten: für den Start in den Tag, zum Einschlafen, als Begleitung bei unterschiedlichen Herausforderungen des Alltags.
Coffee Break English can help you improve your English with short lessons – the perfect time to enjoy a cup of coffee while learning. The course is presented in slow English which is easy to understand. Don’t worry if you don’t understand every word, it’s more important to get the general meaning. Season one is at A2 level. This course is for you if you learnt some English at school or if you want to review the basics. Coffee Break English can help you improve your accuracy and understanding of English, to prepare you for many situations like using English at work, visiting an English-speaking country, taking exams, or talking with English-speaking friends. In each episode of the audio lessons, one of our colleagues from an English-speaking country tells us about an aspect of life or culture in their country. In season one, we hear from our friends in the UK, the USA, Canada, and Australia, helping you understand lots of different accents and varieties of English. Übers Lesen reden und so Lust auf Literatur machen: in jeder Folge steckt ein bekannter Roman, reflektiert werden Handlung, Autor:innenschaft und die Geschichte seiner Entstehung. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger – jeder Tag könnte der letzte sein. „Wie hast du den Holocaust überlebt?“, wollen Milla, Ida, Lonneke und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der vier 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden.

Im Laufe seiner Karriere obduzierte Dr. Christian Reiter rund 7000 Leichen und erstellte gerichtliche Gutachten für zahlreiche Kriminalfälle, die die Republik in Atem hielten: Von den sogenannten ”Todesengeln von Lainz” über den Fall Blauensteiner bis zum Fall Marcus Omofuma. Neben Kriminalfällen beleuchtet der Podcast auch historische Fragen der Gerichtsmedizin: Was hat es mit den ”Vampyren” auf sich, die im 18. Jahrhundert das Habsburgerreich heimsuchten? Und woran verstarb eigentlich Ludwig Van Beethoven?Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Tschinderle und Ilir Tsouko; Regie: Eva Solloch; mit: Anna Seibt, Jonas Baeck, Jochen Langner, Martin Bross, Nils Kretschmer; Ton und Technik: Hendrik Manook und Thomas Widdig; Deutschlandfunk/ORF 2023

Wir haben für euch am Abend das wichtigste Thema des Tages. Ob aus der Politik, Wirtschaft und dem Leben – immer recherchiert von den KURIER Redakteuren direkt aus dem Newsroom. Ob am Heimweg, beim Sport oder auf der Couch – wo ihr uns hört, ist uns nicht so wichtig. Was uns aber wichtig ist: Punkt 17 Uhr von Montag bis Freitag für euch alles fertig zu haben. Damit ihr nie wieder etwas Wesentliches verpasst.
Neben Sex gibt es nichts Intimeres als Essen. Lebensmittel sind nichts Beiläufiges. Ihre Produktionsbedingungen bestimmen ihre Nachhaltigkeit, ihre Qualität, ihren gesundheitlichen Wert. Wie sind wir in Österreich in dieser Hinsicht aufgestellt? Was bewegt uns aktuell und in Zukunft, wenn es um unser tägliches Brot geht? Hannes Royer Gründer und Obmann des Vereins im Gespräch mit seiner Vorstandskollegin Maria Fanninger und spannenden Gästen. Denn Essen geht uns alle an. Jeden Tag auf’s Neue.Life lessons from the greatest thinkers on the planet with Chris Williamson. Including guests like David Goggins, Dr Jordan Peterson, Jocko Willink, Dr Andrew Huberman, Dr Julie Smith, Steven Bartlett, Ryan Holiday, James Clear, Robert Greene, Balaji Srinivasan, Steven Pinker, Alex Hormozi, Douglas Murray, Michael Malice, James Smith, Dr David Sinclair, Mark Manson and more. Understanding the world is hard. This podcast will help. In dem neuen ZDF-Podcast sprechen Markus Lanz (Journalist, Talkshow-Moderator) und Richard David Precht (Philosoph, Schriftsteller) über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Informativ, inspirierend, kontrovers: „LANZ & PRECHT“ ist der wöchentliche Gedankenaustausch zweier Menschen, die sich persönlich zugetan, aber nicht immer einer Meinung sind. Immer freitags, überall wo es Podcasts gibt. Jeden Dienstag neu: Der Podcast, der dich gesünder besser länger leben lässt. Verbessere deine Fitness, deine Performance, deine Lebensqualität. Mit den einfachsten Tricks und den spannendsten Hacks. Zu Ernährung, Supplements, Training, Lifestyle. Deine Hosts: Profi-Biohacker Andreas Breitfeld und Hobby-Biohacker Stefan Wagner.Hier geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, ebenso um Drogenhandel, Kunstkriminalität oder skrupellose Bankräuber. Für den True Crime Podcast „Die Spur der Täter“ öffnen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten. Es geht darum, die Aufklärung aufsehenerregender Verbrechen noch einmal zu rekonstruieren. Die Moderatoren Mattis Kießig und Felix Gebhardt machen wahre Kriminalfälle zweimal im Monat für das Publikum erlebbar, fesselnd, manchmal schockierend, immer spannend. In den einzelnen Episoden erzählen Autorinnen und Autoren von ihren monatelangen Recherchen zu den True-Crime-Fällen und lassen Kriminalistinnen und Kriminalisten, Angehörige und Augenzeugen zu Wort kommen. Außerdem unterstützen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Profiling, Rechtsmedizin und Justiz die Gespräche mit ihrem Fachwissen. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird gezeigt, mit welchen kriminalistischen Methoden es den Ermittlern gelingt, den Tätern auf die Spur zu kommen.Klenk und Reiter sprechen im neuen FALTER-Podcast über die spektakulärsten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte der letzten 40 Jahre. Klenk und Reiter, wer ist das? Univ. Prof. Dr. Christian Reiter ist Österreichs bekanntester Rechtsmediziner, mit ihm führt Florian Klenk, Jurist, Investigativjournalist und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung FALTER, seine Hörerinnen und Hörer in den morbiden Charme Wiens ein.