Posted on

Trijodtyronin T3 Fritt

Positiva antikroppar mot tyreoperoxidas (TPO-ak) är vanligt, men inte diagnostiskt. Undantagsvis kan tyreoideareceptor-antikroppar (TRAK) ge upphov till primär hypotyreos genom blockerande verkan. Symtomen vid primär hypotyreos går i regress hos majoriteten med standardbehandling av tyroxin.

Förskrivningen av tyroxin har ökat under senare år. Sannolikt är det just gruppen med subklinisk hypotyreos som nu oftare får behandling med läkemedel. Några studier som anger att incidensen hypotyreos ökar finns inte. Mot bakgrund av aktuell läkemedelsförskrivningen är det betydligt fler än de 4 procent som tidigare räknades ha primär hypotyreos som nu medicinerar med tyroxin. Överbehandling kan innebära påtagligt negativa konsekvenser för hjärt-kärlsjukdom inklusive förmaksflimmer/förmaksfladder. Den äldre populationen är extra vulnerabel med ökad risk för hjärt- kärlsjukdom och sannolikt också osteoporos.
Annan sjukdom eller psykosociala faktorer bör övervägas som differentialdiagnos om symtomen kvarstår efter att en normalisering av TSH åstadkommits under 4–6 månaders behandlingstid hos patienter med initialt subklinisk sjukdom.

Primär hypotyreos är lätt att diagnosticera med ett TSH, över 10 IU/l, och med ett sänkt fritt T4 hos en patient med symtom på trötthet, måttlig viktuppgång, frusenhet, obstipation och mentala symtom som tröghet, nedstämdhet och initiativlöshet.
Primär hypotyreos är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna. Prevalensen är cirka 4 procent, hos de över 50 år, med högre förekomst hos kvinnor. Oftast är orsaken autoimmun, men iatrogen patogenes efter medicinska åtgärder som operation, radiojod behandling eller annan strålterapi mot halsen är andra orsaker till primär hypotyreos. Kongenital hypotyreos är en sällsynt orsak till primär hypotyreos och diagnostiseras tidigt i samband med PKU-testet. Mer ovanligt är sekundär hypotyreos som innebär låg insöndring av TSH och därmed sänkt fritt T3 och fritt T4. Detta tillstånd beror oftast på sjukdom i hypofysen och kommer inte diskuteras i denna text.

Vanligare än primär hypotyreos är så kallad subklinisk hypotyreos där TSH är ökat upp till 10 mIU/l, men de perifera tyreoideahormonerna (fritt T3 och fritt T4) är normala. Symtomen är ospecifika, och korrelerar oftast inte med biokemin. Finns TPO-ak ökar sannolikheten att symtomen kan relateras till tyreoidea-sjukdom och till att biokemin gradvis kommer indikera progress med stigande TSH och sjunkande fritt T4. Övergång till overt hypotyreos beräknas vara cirka 4 procent per år vid förekomst av TPO-ak, och cirka 2 procent per år om antikroppar saknas [1].Sammanfattningsvis finns goda skäl att behandla primär hypotyreos i alla åldrar. Subklinisk hypotyreos behöver följas noggrant med upprepad provtagning med tre månaders intervall innan eventuell behandling initieras. Effekter av behandlingen bör utvärderas efter 4–6 månader, vid bristande effekt bör behandlingen avslutas. Differentialdiagnostiska övervägande är nödvändig för ett fullgott patientomhändertagande.

Vad är ett lågt T3 värde?
Lågt T3-värde i blodet är en indikator på att man har hypotyreos. Eftersom sänkningen av T3 kommer sent vid hypotyreos kan det innebära att man har haft åkomman länge. Symptomen är på många sätt motsatta till hypertyreos. Istället för att kroppen går på högvarv så går den på sparlåga.
Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd som har debatterats utanför skolmedicinen. Förespråkarna anger att även vid normala prover (TSH, fritt T3, fritt T4) finns en brist på sköldkörtelhormon som ska behandlas med läkemedel. Detta skulle i så fall orsakas av en form av brist på cellnivå, och kunna konstateras via sänkt basalmetabolism. Medicinska evidens för att detta tillstånd existerar finns inte. Den eventuella placeboeffekt som kan ses initialt ska vägas mot de långsiktiga riskerna på bland annat hjärta och kärl samt skelett. Även här behövs ett omhändertagande där andra differentialdiagnoser och psykosocial situation värderas.

Avvikande värden p g a analysproblem på lab förekommer i sällsynta fall och kan ge t ex falskt förhöjda fritt T4 eller TSH-nivåer. Vid avvikande tyroideavärden som inte stämmer överens med varandra kan man behöva utreda eventuell ”analystisk interferens”. Fall för specialistremiss.
Även lätta funktionsstörningar bör behandlas vid fertilitetsproblem. Vid konstaterad infertilitet och där IVF-behandling planeras vill man att TSH ska ligga normalt (0,4-4,0). Vid TSH 2,5-4,0 vid upprepade mätningar och där TPO-antikroppar är positiva kan man överväga tyroxinbehandling, men evidensen är svag för nyttan med sådan behandling. Hos levotyroxinbehandlad patient som planerar IVF bör man eftersträva TSH 0,4-2,5 som målvärde. Kvinnor med annan autoimmun sjukdom (glöm ej diabetes typ 1), eller med tyreoideasjukdom eller annan autoimmun sjukdom i släkten bör helst screenas (fritt T4, TSH) redan då graviditet planeras.

Vid hypotyreos bildar sköldkörteln för lite sköldkörtelhormon. Det gör att kroppens ämnesomsättning går långsammare och att organen och cellerna jobbar långsammare. Det är därför du kan få så många olika typer av symtom vid hypotyreos.
Du får berätta om dina symtom när du kommer till läkaren. Berätta om någon av dina nära genetiska släktingar har en sjukdom i sköldkörteln. Läkaren känner sedan på sköldkörteln och gör en kroppsundersökning.Oftast beror hypotyreos på en kronisk inflammation i sköldkörteln. Kronisk betyder att sjukdomen inte går över. Kronisk sköldkörtelinflammation är den vanligaste orsaken till hypotyreos.Du kan behöva undersökas mer om sköldkörteln är förstorad, så kallad struma. Du får en remiss till den eller de undersökningar som ska göras. Du får svar från den läkare som skrev remissen.

Vad ska fritt T3 ligga på?
Vanligare än primär hypotyreos är så kallad subklinisk hypotyreos där TSH är ökat upp till 10 mIU/l, men de perifera tyreoideahormonerna (fritt T3 och fritt T4) är normala.
Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs remiss till den öppna specialiserade vården.En graviditet kan påverka hur sköldkörteln bildar hormon. Tillverkningen kan både öka och minska. Det är vanligast att få förändrade halter efter graviditeten. Det brukar oftast gå över, men ibland behövs behandling.

Du behöver träffa en läkare med jämna mellanrum. Det är för att kontrollera att du har rätt dos av läkemedlet. För hög dos kan göra att du får symtom som liknar dem du kan få vid hypertyreos.
Sköldkörtelns hormoner heter tyroxin och trijodotyronin. De påverkar nästan alla kroppens funktioner. Den viktigaste funktionen är att reglera ämnesomsättningen, det vill säga hur kroppen omvandlar näring till energi. Tyroxin kallas för T4 och trijodotyronin för T3.Använd salt som innehåller jod när du lagar mat. Att använda salt med jod är det enda du kan göra för att förebygga struma. Läs på saltförpackningen om saltet innehåller jod. Gourmetsalt av olika slag innehåller sällan jod.

Du kan få låga halter av sköldkörtelhormon om du har behandlats för en inflammation i sköldkörteln, så kallad tyroidit. Du kan även få låga halter om du har behandlats för hypertyreos. Det gäller särskilt om du har behandlats med radioaktivt jod eller om du har opererats.Vid kronisk inflammation i sköldkörteln har immunförsvaret bildat antikroppar som förstör sköldkörteln. Det är oklart varför immunförsvaret bildar antikropparna.

Dosen kan behöva ändras när du blir äldre. Det beror på att din ämnesomsättning och att hormonhalterna förändras när kroppen åldras. Läs mer om vad som händer i kroppen när den åldras.Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Hur påverkar T3 kroppen?
De påverkar nästan alla kroppens funktioner. Den viktigaste funktionen är att reglera ämnesomsättningen, det vill säga hur kroppen omvandlar näring till energi. Tyroxin kallas för T4 och trijodotyronin för T3. Tillverkningen av tyroxin och trijodotyronin styrs av ett annat hormon som heter tyroideastimulerande hormon.
En sjukdom i hypofysen kan sänka halterna av sköldkörtelhormon, men det är ovanligt. Hypofysen sitter i hjärnan och bildar ett hormon som stimulerar sköldkörteln.Det är inte svårare att bli gravid om du har hypotyreos och behandlas med sköldkörtelhormon. En hypotyreos som inte behandlas kan annars göra det svårare att bli gravid. Vänta med att försöka bli gravid tills dina halter av sköldkörtelhormon är på en bra nivå. Låga halter av sköldkörtelhormon under en graviditet kan påverka fostrets utveckling.

Det är ovanligt, men ibland kan barn födas med nedsatt funktions i sköldkörteln. Därför undersöks alla nyfödda barn i Sverige med ett blodprov. Behandlingen består av att barnet får sköldkörtelhormon resten av livet. Hypotyreos innebär att du har brist på sköldkörtelhormon. Motsatsen är hypertyreos, det är när du har för mycket sköldkörtelhormon. Läs mer om hypertyreos här. Du kommer att få en låg dos läkemedel i början. Dosen ökas allt eftersom. Symtomen minskar oftast efter några veckors behandling, men ibland kan det ta upp till ett år.Tillverkningen av tyroxin och trijodotyronin styrs av ett annat hormon som heter tyroideastimulerande hormon. Det bildas i hypofysen i hjärnan. Tyroideastimulerinade hormon förkortas till TSH.Struma innebär att sköldkörteln är förstorad. Ibland behöver struma opereras. Då opereras en del eller hela sköldkörteln bort. Det gör att sköldkörteln tillverkar mindre hormon, eller inget alls. Det kan ibland vara svårt att lägga märke till symtomen, särskilt eftersom många är vanliga på grund av andra anledningar. Det är också lätt att vänja sig vid symtomen om de är svaga och kommer långsamt. Berätta för din läkare om du har hypotyreos och planerar att bli eller är gravid. Vid en graviditet behöver dosen läkemedel ofta ökas. Dosen sänks igen efter förlossningen.Sköldkörteln ligger på framsidan av luftstrupen, under struphuvudet. Vid hypotyreos kan den ibland bli större. Det kan kännas som ett ökat tryck mot halsen. Ibland kan du känna med händerna att sköldkörteln har blivit större.

Vad ska ämnesomsättningen ligga på?
Referensvärdena har genom året sakta sjunkit gällande TSH och idag har vi även rekommendationer att detta bör ligga under 2,5 hos friska individer.
Hypotyreos behandlas med läkemedel. Läkemedlen ersätter den minskade mängden av hormon. De flesta behöver ta läkemedel resten av livet och de allra flesta mår bra med behandling.

Läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena litium, karbamazepin eller interferon kan sänka halterna. Du bör lämna blodprov regelbundet om du använder något av läkemedlen, för att kontrollera dina halter av sköldkörtelhormon.
Du kan ha lägre halter av sköldkörtelhormon av andra orsaker än att sköldkörteln bildar för lite hormon. Då brukar halterna oftast bli bra igen, om de bara varit lite för låga. Du kan därför få lämna ett nytt blodprov efter en tid. Hur lång tid beror bland annat på dina symtom.Sjukdomar i sköldkörteln kan bero på gener som man ärver. Du kan lättare få sjukdomen om du har vissa gener. Det gäller både hypertyreos och hypotyreos.

Sköldkörteln kan både bli större eller mindre vid kronisk sköldkörtelinflammationen. När sköldkörteln blir större heter sjukdomen Hashimotos sköldkörtelinflammation eller Hashimotos tyreoidit. När den blir mindre heter sjukdomen atrofisk autoimmun sköldkörtelinflammation.
Sköldkörteln behöver jod för att bilda hormonerna. Jodbrist kan därför orsaka hypotyreos, men det är mycket ovanligt i Sverige. Du får i dig tillräckligt med jod med maten. Jod finns framför allt i fisk, skaldjur, mjölkprodukter och i salt med tillsatt jod.Sköldkörtelns hormoner påverkar många av kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. Vid hypotyreos bildas för lite hormoner. Det kan ge många olika symtom, till exempel att du blir trött och frusen. Hypotyreos är vanligt och många har sjukdomen hela livet. Det finns bra behandling mot hypotyreos.Nadja Öström är f.d. ordförande i Sköldkörtelförbundet och fick själv diagnoserna Hashimotos sjukdom och hypotyreos 2010. Idag kämpar hon för att andra ska slippa uppleva hennes långa kamp och kom 2018 ut med biografin Sköldkörtelsjuk & Frisk – Ett inre kaos.Räkna inte kalorier, ät mer naturligt för att få alla viktiga ämnen i kroppen. Du läker och får energi, där din kropp tackar dig med viktnedgång och välmående om även medicineringen är optimal, tillika stressnivå och återhämning.T3-hormonet är det aktiva hormonet, och tanken med Levaxinets T4-hormon är att kroppen ska omvandla detta till det aktiva hormonet, så att cellen har tillgång till denna energi som bland annat ger ökad ämnesomsättning. Med hypotyreos har man för låg ämnesomsättning, så man kommer upp till en normal ämnesomsättning, alltså inte en för hög (hypertyreos).

Är det inte bättre att äta så ren mat som möjligt, och så nära det sätt vi en gång åt när vi var stenåldersfolk? De finns de som mår mycket bättre i sin autoimmuna sjukdom eller tom tagit bort den autoimmuna attacken, som Hashimoto är. Hashimoto är den största vanligaste orsaken till hypotyreos, där immunförsvaret är överaktivt.
En låg ämnesomsättning förklarar ju en hel del, och om man är undermedicinerad/felmedicinerad så kan problem med vikten kvarstå. Har du försökt banta, men det spelar ingen roll hur lite du äter eller hur mycket du rör dig? Säger läkaren bara att du ska äta mindre och röra dig mer, och snart äter du kanske ingenting alls?

Som kostrådgivare rekommenderar jag att äta proteiner från fisk, skaldjur och ägg om du kan, även kött från gräsbetande djur om möjligt. Kyckling och kalkon som proteinkälla är även bra. Mycket grönsaker och naturliga fetter som tex avokado, oliver, kokos och ghee.
Testa TSH, fritt T4 och fritt T3 hos din läkare. Du har säkert fått höra att dina värden ser bra ut och att du är frisk, eller välinställd på din medicin. Referensvärdena har genom året sakta sjunkit gällande TSH och idag har vi även rekommendationer att detta bör ligga under 2,5 hos friska individer. T3-medicinering ska ske med samverkan av läkare, och du ska inte ”självmedicinera” för att använda som bantning. Kroppen tar skada av för höga doser, därför är det viktigt att ha en bra kontakt med professionen för rätt dosering och kontroll. Hos vissa människor verkar denna omvandling inte ske lika effektivt, så ämnesomsättningen fortsätter att vara låg trots medicinering med Levaxin alternativt Euthyrox, och då kan ett tillägg göra stor verkan.

Varför sjunker T3?
LÅG T3 AKTIVITET Upptaget av T4 och T3 in i cellerna är beroende av transportproteiner, som också kan var muterade så att det inte fungerar 100 %, dvs man tar upp mindre hormon. Vid kronisk sjukdom, kronisk inflammation, fasta, svår stress, allvarlig sjukdom så ökar konversion av T4 till rT3.
Men hur gör man då för att bli av med de kilon man lagt på sig när sköldkörtelhormonerna inte fungerat korrekt? Här kommer några saker som är viktiga att tänka på:

Om du medicinerar så ser vi tyvärr att riktlinjerna varierar beroende på vilket landsting du tillhör, men Sköldkörtelförbundet uppskattar att man bör ligga under 2,0 i TSH och de flesta verkar må bäst med ett pressat TSH under 1. Sedan är det viktigt att nivåerna av fritt T4 & T3 inte ligger för lågt, gärna på den övre halvan av referens. Det finns flera olika dieter som har hjälpt människor med Hashimoto/hypotyreos, till exempel Paleo, Gaps, LCHF och Medelhavsdieten. Du måste testa dig fram för vad som fungerar bäst för dig, då det är vanligt med matallergier när du har Hashimotos, framförallt glutenkänslighet. Erfarenheten har visat att det är mycket bra att utesluta snabbmat och halv/hel fabrikat, socker, gluten, mejeri, majs och snabba/tomma kolhydrater. Levaxin, som är den vanligaste medicinen för hypotyreos, doseras i mikrogram och en liten höjning eller till och med en lättare sänkning kan göra stor skillnad. Ibland kan även ett tillägg av T3 medicinen Liothyronin vara nödvändig för mer individanpassad behandling. Tala med din läkare!

Vad ska TSH ligga på för värde?
Referensintervallet för TSH för vuxna är ungefär mellan 0,3 och 4,0 millienheter/liter. Millienheter/liter kan förkortas på olika sätt, till exempel mE/L, mIE/L eller mU/L.
Om man går ner mycket i vikt kan det vara läge att kontrollera sina nivåer av kortisol, då brist kan ge illamående, saltsug och viktnedgång bland annat. Men de flesta har problem att kanske hålla sin vikt, och kilona smyger sig på trots att man inte ändrat sin kosthållning.

Socker och kolhydrater, som det lätt blir ett högt intag av, samlas i kroppen som fett när förråden är fyllda. En vuxen kvinnokropp har motsvarande mängd blodsocker som 2 sockerbitar, och i våra förråd i lever och muskler har vi 400-500 gram glukos, som räcker 1-3 dagar om vi äter som vanligt. Hur mycket socker bildas inte av pasta eller en läsk?
I mitt eget fall förstod jag inte alls varför dessa 10 kg smugit sig på när jag till och med lagt till träning. Jag hade ju även fått min medicin, Levaxin, och läkaren sa att alla mina värden såg bra ut.Att äta för lite gör faktiskt ämnesomsättningen ännu långsammare, och när kroppen svälter upplever den stress vilket är förödande för en sjuk kropp. När man är sjuk är stress det sista kroppen önskar och det sista man bör utsätta sig för. Att äta regelbundet och i tillräcklig mängd, samt genomföra träning som är anpassad för vad du orkar, är oerhört viktigt för läkning och välmående.Jag önskar dig all välgång i resan mot välmående och hälsa. Hitta ditt sätt att äta och röra på dig. Du känner vad du mår bäst av, och ibland är hälsa att ha 3 kilo extra!

Dock är det vanligt att TSH pressas ner mer när man medicinerar med kombinationsbehandling, där det är oerhört viktigt att även mäta de faktiska hormonerna fritt T4 och fritt T3 för att se att de ligger inom referens och att man inte upplever överdoseringssymtom.
Du kan även välja att dela upp dina pass under dagen, tex 2×15 minuter. Att träna varannan dag minst gynnar hur du tar hand om ditt blodsocker. Se till att du inte heller tränar för hårt, eftersom det stressar din kropp. En sjuk kropp orkar inte vad som helst, så ställ inte samma krav som när du var frisk. Om du känner dig helt mentalt och kroppsligt utmattad timmen efter träning, så har du tränat för hårt!Om nivåerna av TSH ligger för högt och hormonerna för lågt kan problem uppstå med vikten, därför är det viktigt att vara optimalt inställd. Detta är såklart individuellt och ska ske under läkares kontroller. Att få ett mycket lågt TSH kan ibland misstas för övermedicinering, därför är det viktigt att mäta puls, som då ska vara normala, 60-80 slag per minut. Normal temp runt 37 grader samt fritt T4 och T3 inom referens. Sedan finns det forskning som visar att överviktiga personer har en obalans i sin bakterieflora i tarmen, och en bakterie som orsakar övervikt trots samma kost som en smal person. Att balansera bakteriefloran med intag av probiotika och/eller fermentad mat, kan vara hjälpsamt för hälsa, magproblem och vikt. Att röra sig minst 30 minuter varje dag, där man får upp pulsen och bli varm, är både hälsofrämjande och bidrar till viktnedgång i samband med hälsofrämjande kost. Välj en aktivitet du tycker är rolig, så att du faktiskt gör den. Det kan vara yoga, simma, promenera, Zumba, gymma eller vad du anser är skojigt.En del rapporterar mer viktnedgång med en kombinationsbehandling av T4 medicin och en T3 medicin. I Sverige är det då vanligast med en kombination av Levaxin (T4) och Liothyronin (T3), men även naturliga sköldkörtelhormoner från licenspreparatet Erfa, Armour Thyroid och Nature Throid innehåller både T4 och T3.

Att ha drabbats av sköldkörteldiagnosen hypotyreos kan vara nog så tufft med symtom som värk, minnessvårigheter, enorm trötthet och allt för ofta viktproblem. De flesta går upp oförklarligt i vikt men de finns även de som bara går ner i vikt. Men kan vi själva påverka på något sätt?
Det här med vår bakterieflora har intresserat forskare mer de senaste åren. Vår bakterieflora påverkar oss mer än vad vi anar. I vår tjocktarm har vi så där en 2 kilo härliga bakterier som bland annat hjälper oss med våra blodsockernivåer, men påverkar även vårt mående. Utan bakterier så dör vi, och balansen i vår tarmflora är ytterst viktig. Candida-svampen är en bakterie i tarmen som finns i alla människor, men den kan växa till sig i ohälsosamma mängder vid för stora intag av tex socker. Överväxt av Candida kan ge många och obehagliga symtom, så göd den inte! Sedan kan det även vara så att ditt TSH redan ligger pressat långt under 1, där ditt fria T4 värde ligger vid övre referens eller till och med över. Då är det lätt att tro att man bör ha en hög ämnesomsättning. Tyvärr kan det resultera i en mindre tillgänglig mängd av det aktiva T3, som i sin tur hämmar din ämnesomsättning. Därför kan en något lägre medicinering ge bättre effekt. Ett pressat TSH och högt värde av T4 har i studier visat ökad risk för benskörhet och arytmier, och jag tolkar det som att orsaken ligger i en lägre tillgång av det aktiva T3 hormonet, inte det pressade TSH som man i vården oroar sig för. Dagens tallriksmodell som vi uppfostrats med innehåller mycket socker och kolhydrater, som tyvärr lätt skapar övervikt eller motverkar önskad viktnedgång. Vi tror att light-yoghurt är ”nyttigt”, men den ger istället mer kolhydrater som omvandlas till socker i kroppen.Varje dag står du inför flera val som antingen kan förbättra eller försämra din hälsa. Börja idag med att ta val som stöttar din hälsa och kom ihåg att hälsa är inget som plötsligt överrumplar dig. Hälsa är frukten av medvetna val som görs varje dag, ett steg i taget. Vid besvär med sköldkörteln finns det mycket man kan göra med egenvårdsprotokoll, kost- och livsstilsförändringar samt med rätt näring. I Sverige ordineras hormonmedicinen Levaxin för att behandla hypotyreos. Om man lider av jodbrist kan situationen förvärras eftersom Levaxin ökar behovet av jod och därmed minskar tillgången på jod till kroppens vävnader. Om man tar Levaxin bör man först kontrollera sin jodstatus. Om man har jodbrist är risken stor att inga symptom förbättras vid behandling med Levaxin; symptomen kan till och med förvärras. Det gäller oavsett om det härrör sig om hypotyreos från en autoimmun sjukdom eller hypotyreos som beror på andra orsaker. Lundin MS, Alratroot A, Abu Rous F, Aldasouqi S. When thyroid labs do not add up, physicians should ask patients about biotin supplements. BMJ Case Rep. 2020 Mar 31;13(3). pii: e231337.Kravchenko VI, Andrusyshyna IM, Luzanchuk IA, Polumbryk MO, Tarashchenko YM. Association Between Thyroid Hormone Status and Trace Elements in Serum of Patients with Nodular Goiter. Biol Trace Elem Res. 2019 Nov 5.Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium Supplementation Significantly Reduces Thyroid Autoantibody Levels in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692. Hutchens S, Liu C, Jursa T, Shawlot W, Chaffee BK, Yin W, Gore ACet al. Deficiency in the manganese efflux transporter SLC30A10 induces severe hypothyroidism in mice. J Biol Chem. 2017 Jun 9;292(23):9760-9773. Ur ett näringsfysiologiskt perspektiv kan hypotyreos även bero på följande: Om sköldkörteln saknar de näringsämnen som behövs för att producera T4 samt att det saknas vissa näringsämnen som cellerna behöver för att utföra de instruktioner som T3 ger dem, kan det ge samma symptom som om man hade för lite T3. Dessa förhållanden kan man dessvärre inte se via ett sköldkörtelhormonblodprov oavsett
om det är ett blodprov eller ett urinprov. En person med hypotyreossymptom (även en person som går på medicinering) kan förbättra sin sköldkörtelfunktion genom att tillhandahålla de näringsämnen som förbättrar produktionen av sköldkörtelhormon, förbättrar konverteringen av T4 till T3 samt förbättrar möjligheten för cellerna att använda sköldkörtelhormon. Följande näringsämnen är viktiga för optimal sköldkörtelfunktion:selen, zink och koppar (finns i våra multivitaminmineraler) behövs för att levern ska kunna omvandla T4 till T3. Sköldkörteln är för övrigt det organ i kroppen som har högst koncentration av selen. Mangan (finns i våra multivitaminmineraler) behövs för att underlätta för antioxidativa enzymer i sköldkörteln och levern så att båda organen fungerar optimalt. L-Tyrosin är en aminosyra som konverterar dopamin till noradrenalin med hjälp av vitamin B6 och C-vitamin. Noradrenalin är en signalsubstans i sympatiska nervsystemet som stimulerar hypotalamus och hypofysen att aktivera produktionen av sköldkörtelhormon i sköldkörteln via hormonerna TRH och TSH. Jod behövs för att tillverka T4 Observera att en person som lider av överfunktion i sköldkörteln inte bör ta extra jod. B-vitaminerna kan förbättra cellens svar på T3-instruktioner. Det finns även en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin och autoimmuna sköldkörtelbesvär Hashimotos sjukdom och Graves sjukdom. Utan alla ovan nämnda näringsämnen får sköldkörteln en betydligt mindre gynnsam arbetssituation. Det finns även örter som har gynnsam effekt på sköldkörteln. Örten Commiphora Mukul har visat sig stimulera sköldkörtelhormon i djurstudier genom dess direkta inverkan på sköldkörteln men även genom att öka leverns antioxidantstatus. En annan ört vid namn Ashwagandha har gynnsam inverkan på sköldkörteln genom dess antioxidantfunktion i levern. T4 omvandlas som nämnts ovan till T3 i levern; att levern fungerar bra är alltså oerhört viktig för en bra sköldkörtelstatus.Det finns olika nivåer av för låg produktion av sköldkörtelhormon: primär och sekundär. Oavsett om man har primär, sekundär eller bara en liten nedsatt sköldkörtelfunktion kan besvären vara många och jobbiga. Några av de besvär som förknippas med hypotyreos är bland annat trötthet, frusenhet, minnesproblem, förstoppning, ökat sömnbehov, reducerad ämnesomsättning, håravfall, torrt hår, sköra naglar, muskelkramper, sömnbesvär, övervikt (ibland även undervikt), dålig svettningsförmåga, försvagad puls men även symptom som depression och självmordstankar kan uppstå vi underfunktion i sköldkörteln. Dessvärre är symptomen mer eller mindre diffusa och det är inte alltid som blodprover ger korrekt svar på huruvida man har sköldkörtelbesvär eller inte. Hypotyreos går dessvärre därför oupptäckt inom vården för många. Emellertid ljuger symptom aldrig. För att förstå vad man kan göra för att underlätta för sköldkörteln behöver man, lite förenklat, förstå hur den fungerar först.

Severo JS, Morais JBS, de Freitas TEC, Andrade ALP, Feitosa MM, Fontenelle LC1 et al. The Role of Zinc in Thyroid Hormones Metabolism. Int J Vitam Nutr Res. 2019 Jul;89(1-2):80-88.
Hypotalamus i hjärnan får information om nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet och skickar beroende på det, mycket eller lite av ett hormon som heter TRH (thyrotropin-releasing hormone eller Tyreotropinfrisättande hormon) till hypofysen i hjärnan. Hypofysen producerar i sin tur ett hormon vid namn TSH (tyreoideastimulerande hormon) som skickas till sköldkörteln och signalerar att producera prohormonet tyroxin (T4) samt det aktiva sköldkörtelhormonet trijodtyronin (T3).Klassisk hypotyreos karaktäriseras av förhöjd TSH samtidigt som man har för låga nivåer av T4 och T3. TSH är förhöjt eftersom hypofysen försöker att få sköldkörteln att producera mer sköldkörtelhormoner. Den vanligaste orsaken till att man producerar för lite av sköldkörtelhormonerna är enligt den konventionella medicinen på grund av en autoimmun sjukdom som orsakar antikroppar som förstör vävnaden i sköldkörteln vilket gör att T4 inte produceras i rätt takt. Andra orsaker kan vara jodbrist eller sjukdom i hypofysen och därmed problem med TSH. Temperaturförändringar påverkar även sköldkörteln som måste anpassa sin hormonproduktion till olika gradtal, vilket dock brukar justera sig inom en period på några veckor. Hosny EN, El-Gizawy MM, Sawie HG, Abdel-Wahhab KG, Khadrawy YA. Neuroprotective Effect of Ashwagandha Extract against the Neurochemical Changes Induced in Rat Model of Hypothyroidism. J Diet Suppl. 2020 Jan 20:1-20. Lågt värde tyder normalt på att sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormoner (hypertyreos) och kroppen vill minska produktionen av sköldkörtelhormoner. Även infektioner och stress kan sänka TSH tillfälligt.

Rayman MP. Multiple nutritional factors and thyroid disease, with particular reference to autoimmune thyroid disease. Proc Nutr Soc. 2019 Feb;78(1):34-44. doi: 10.1017/S0029665118001192.
När sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormoner kommer kroppens ämnesomsättning att gå på högvarv. Hypertyreos, tyreotoxikos, giftstruma eller Basedows sjukdom (Graves sjukdom) är alla tillstånd vid överproduktion av sköldkörtelhormon. Basedows sjukdom är en autoimmun sjukdom där de antikroppar som finns i blodet istället för att hämma sköldkörtelns funktion stimulerar den. Det leder till en överproduktion av sköldkörtelhormoner. Personer som lider av någon form av hypertyreos är ofta trötta men har svårt att varva ner. Rastlöshet, nervositet, svettningar trots att det är kallt, hjärtklappning och darrningar är inte ovanligt. Konstant hunger och undervikt trots stort matintag är också symptom på hypertyreos. Personer som lider av hypertyreos kan även ha lösare avföring, högt blodtryck, gruskänsla i ögonen och ögonkänslighet för ljus och blåst. Hypotyreosdiagnos ställs inom den konventionella sjukvården nästan alltid utifrån ett blodprov vilket mäter T4, T3 och TSH i blodet. Om TSH och T4, T3 uppvisar normala värden anses patienten inte ha hypotyreos oavsett hur många symptom som föreligger. Blodprov kan dock vara ett relativt trubbigt vapen i sköldkörteldiagnos. Urinprov anses vara ett mer fördelaktigt sköldkörteltest eftersom det kan vara bättre på att påträffa subklinisk hypotyreos som blodprover inte upptäcker. Högt värde tyder normalt på sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormoner (hypotyreos) och kroppen vill öka produktionen av sköldkörtelhormoner.

Det mesta av T4 omvandlas sedan i levern till T3 men njurarna, musklerna och hjärnan kan också konvertera T4 till T3. Sköldkörtelhormonet T3 transporteras därefter in i cellen där det talar om med vilken hastighet cellens ämnesomsättning bör ligga på för att upprätta en grundläggande metabolisk takt i kroppen. Eftersom celler producerar värme samtidigt som de producerar energi, kommer en underproduktion av sköldkörtelhormon att ge lägre energiproduktion och därmed lägre värmeproduktion. Det är anledningen till att man blir frusen vid hypotyreos.Sköldkörteln eller Glandula Thyroidea som den heter på latin är en hormonproducerande körtel som är placerad på halsen precis under struphuvudet. Sköldkörtelhormonerna påverkar flera viktiga funktioner i kroppen som exempelvis ämnesomsättningen, kroppen värmeproduktion och kalciumomsättningen. Om sköldkörteln producerar för lite hormoner uppstår ett tillstånd som kallas hypotyreos och om den producerar för mycket hormoner uppstår hypertyreos.

Ali J Chakera, Simon HS Pearce, Bijay Vaidya. Treatment for primary hypothyroidism: current approaches and future possibilities Drug Des Devel Ther. 2012; 6: 1–11. Published online 2011 Dec 22. doi: 10.2147/DDDT.S12894Zhang Y, Wang R, Dong Y, Huang G, Ji B, Wang Q. Assessment of biotin interference in thyroid function tests. Medicine (Baltimore). 2020 Feb;99(9):e19232.

Vad betyder T3 fritt?
Vad är T3 Fritt (Trijodtyronin)? T3 fritt (trijodtyronin) är en mätning av det fria trijodtyroninet, det vill säga det trijodtyronin som inte är bundet till proteiner i blodet. T3 är ett annat hormon som produceras av sköldkörteln, och det är viktigt för att reglera ämnesomsättningen och energinivåer i kroppen. Cachad
Utan en väl fungerande sköldkörtel är det en rejäl utmaning att må bra. Sköldkörteln styr all energiproduktion i kroppen och det är lätt att förstå hur viktigt det är att den fungerar optimalt Sköldkörtelproblem kan ge livslånga diffusa men besvärliga hälsobesvär som starkt kan reducera livskvaliteten. Målet är att få sköldkörteln att fungera väl igen. Att ge sköldkörteln hjälp på traven med rätt kost, bra näring och stressreduktion är ett första steg mot en bättre och mer välfungerande sköldkörtel med högre livskvalitet som resultat.Rökning påverkar sköldkörteln negativt, speciellt sköldkörtelsjukdomen Basedows sjukdom. En anledning till att rökning påverkar sköldkörteln negativt är att cyanid som cigarettrök innehåller, omvandlas till tiocyanat som försämrar sköldkörtelns funktion genom att förhindra upptaget av jod och tillverkningen av sköldkörtelhormon. Det finns fler ämnen i cigaretter som påverkar sköldkörteln negativt genom att de förhindrar att T3 binder sig till receptorer på cellerna.

Memon NS, Kazi TG, Afridi HI, Baig JA, Sahito OM, Baloch S, Waris M. Correlation of manganese with thyroid function in females having hypo- and hyperthyroid disorders. Biol Trace Elem Res. 2015 Oct;167(2):165-71.
Det finns flera olika laboratorieprover för sköldkörteln. Dessvärre är referensvärden för olika de prover som ingår i en vanlig sköldkörtelpanel en generalisering. Laboratorievärden varierar nämligen med ålder och kön. De varierar även beroende på om man är gravid eller inte och på vilken trimester man befinner sig för att nämna några få faktorer. Olika laboratorier har dessutom olika referensvärden vilket kan försvåra analysen ytterligare. För att förenkla har vi tagit upp generella referensvärden som används av flera laboratorium.TPO-ak är antikroppar mot ett ämne i sköldkörteln som heter tyreoideaperoxidas. Vid höga värden på TSH brukar man följa upp det med TPO-ak för att se om problemet är autoimmunt, det vill säga kroppens immunförsvar angriper sköldkörteln. Underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) på grund av högt antal TPO-ak, kallas för Hashimotos sjukdom.

Enligt komplementär medicin kan hypotyreos bero på näringsbrist (se nedan). Även stort intag av produkter innehållandes isoflavonoider som exempelvis soja anses påverka sköldkörteln negativt. Överkonsumtion av icke-tillagade livsmedel som innehåller så kallade goitrogener, vilka hindrar jodupptaget, kan påverka sköldkörteln negativt. Goitrogener finns i brysselkål, broccoli, majrova, kålrabbi, rädisor, blomkål, kassava, hirs, vitkål och grönkål (notera att dessa livsmedel inte är onyttiga men vid sköldkörtelproblem kan de förvärra tillståndet om de konsumeras i stora mängder och framförallt i icke-tillagade). Om man äter stora mängder goitrogena livsmedel bör man ta extra jod såvida man inte lider av hypertyreos.T4 (tyroxin) är framförallt ett prohormon som omvandlas till det mer aktiva sköldkörtelhormonet T3. Fritt betyder att det inte är bundet till i blodet till transportproteiner och det är normalt fritt T4 som mäts.

Hur vet man om man har problem med sköldkörteln?
Du får svårt att minnas saker. Du får låg puls. Du får ont i leder och i muskler. Du kan bli svullen i ansiktet.
T3 är det mer aktiva av de två sköldkörtelhormonerna T3 och T4. Sköldkörtelhormonet T3 påverkar metabolismen i nästan alla celler i kroppen. Även om i stort sett allt T3 är bundet till transportprotein mäter man ofta fritt T3 eftersom det är mer aktivt bundet T3.

TSH är ett hormon som produceras av hypofysen och som reglerar sköldkörteln. Ju mer TSH som produceras desto mer T3 och T4 får sköldkörteln i uppdrag att producera. Observera att höga nivåer av biotin kan leda till att TSH-värdet blir lägre än vad de egentligen är. Det rekommenderas att upphöra med tillskott av biotin 48 timmar innan man tar TSH-prov.
Negativ stress är, som de flesta vet, inte bra för kroppens olika funktioner rent allmänt men stress är synnerligen dåligt för sköldkörteln. Det enzym som används för att konvertera T4 till T3 hämmas av kortisol som bildas vid stressituationer. Kortisol är ett viktigt hormon som produceras av binjurarna för att hantera enstaka och akuta stressfyllda situationer. När stressen däremot blir kronisk och kroppen producerar för mycket kortisol under för lång tid, påverkas sköldkörteln mycket negativt. Binjurarnas status och sköldkörtelns status är starkt förknippade vilket kan försvåra behandlingssituationen. Medicinering med sköldkörtelhormon kan i värsta fall inte ge några resultat eller sämre resultat än förväntat gällande symptom om binjurarna inte fungerar som de ska. Man kan då behöva testa både binjurarna samt sköldkörteln och behandla båda samtidigt. Stressreducering samt stresshantering är en viktig ingrediens för att hantera sköldkörtelbesvär men även för att hantera binjurarnas funktion. Ashwagandha bidrar till fysisk och mental hälsa vid svaghet, utmattning, trötthet och minskad koncentration. Ashwagandha har även adaptogena egenskaper och bidrar till kroppens förmåga att hantera stress. Läs artikel om binjurarna här.En del anser kvoten mellan T4 och T3 är viktig och att den bör ligga på cirka 3:1, det vill säga tre gånger så mycket T4 som T3. Om kvoten är högre kan det finns faktorer som stör konverteringen av T4 till T3, eventuellt näringsbrister. När nivåerna av T3 och T4 är låga i blodet, kommer hypotalamus i hjärnan via en så kallad negativ återkoppling att påverka hypofysen så att den producerar mer TSH för att få sköldkörteln att i sin tur producera mer sköldkörtelhormoner. Det omvända gäller också, det vill säga vid höga halter av T3 och T4 i blodet kommer hypotalamus signalera till hypofysen att reducera produktionen av TSH och därmed minska produktionen av sköldkörtelhormoner. Sköldkörtelhormonnivåerna varierar inte speciellt mycket på dagsbasis utan mer på veckobasis, vilket kan vara anledningen till att man känner sköldkörtelhormonrelaterad trötthet vid årstidsväxlingar eftersom sköldkörteln inte hinner med temperaturväxlingarna. Vid misstanke på överproduktion av sköldkörtelhormoner, Hypertyreos, är analys av TSH (tyroideastimulerande hormon) och T3 det vanligaste sättet att ställa diagnos. Ett lågt TSH värde kan ha många orsaker medan ett högt T3 värde tyder starkt på en överproduktion av sköldkörtelhormon. T4 stiger oftast inte lika mycket som T3 (undantag finns dock med personer som har en överproduktion med normala T3 värden men för höga T4 nivåer). Är T3 normalt men överproduktion ändå misstänks så är en sammantagen bild med samtliga analyser det bästa för att utesluta eventuella problemorsaker.Hormonet frisätts från sköldkörteln, och transporteras med blodet till kroppens celler. Större delen transporteras bundna till transportproteiner medan det som kallas fritt T3 inte gör det.

Största mängden av det tyroideahormon som produceras av sköldkörteln är T4 (tyroxin), den andra av körtelns två viktiga hormon. När detta sedan når kroppen omvandlas dock mycket av det till T3.
Sköldkörtelhormonerna spelar en viktig roll vid kroppens ämnesomsättning. T3 är ett av sköldkörtelns hormoner. Hormonet frisätts från sköldkörteln, och transporteras med blodet till kroppens celler. Större delen transporteras bundna till transportproteiner medan det som kallas fritt T3 inte gör det. Sköldkörtelhormonerna spelar en viktig roll vid kroppens ämnesomsättning. Om sköldkörteln producerar allt för mycket hormoner går kroppen på övervarv, med bl.a. snabb puls, svettningar, ökad aptit, viktnedgång, darrningar och dålig sömn som följd. Om produktionen av sköldkörtelhormoner istället är dålig går kroppen på sparlåga och symptomen kan då vara t.ex. frusenhet, trötthet, viktuppgång, håravfall och förstoppning. T3, står för trijodtyronin och är ett av sköldkörtelns två viktigaste hormoner, vilket i sin tur kan bli T2 (dijodtyronin) genom att en jodmolekyl spjälkas av.

Nästan allt T3 (och T4) som finns i blodet är bundet till protein. Resterande, det fria (obundna) är den biologiskt aktiva formen av hormonet som vi mäter i blodet.
Låga värden ses sent vid hypotyreos samt vid svår allmänsjukdom pga. en minskad omvandling från T4. Vid hypotyreos kan dock fritt T3 förbli normala under längre tid, tack vare ökad omvandling från T4.

Ett fritt T3-test används för att bedöma sköldkörtelfunktion, speciellt när man har symtom på sköldkörtelfunktionsrubbning men normalt fritt T4. Fritt T3 har högre känslighet för att upptäcka hypertyreos (överfunktion av sköldkörtel) än fritt T4, men är mindre känslig för att upptäcka hypotyreos (underfunktion av sköldkörtel). Obs! Referensintervall kan skilja sig vid graviditet.

Trijodtyronin (T3) är ett av två primära hormoner som produceras av sköldkörteln, ett litet fjärilsformat organ som ligger platt över luftstrupen vid basen av halsen. Det andra sköldkörtelhormonet kallas tyroxin (T4). T4 är relativt inaktivt och behöver omvandlas till T3 i lever, njure och andra organ för att kunna reglera kroppens ämnesomsättning.
Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.Ett högt värde av fritt T3 kan innebära att sköldkörteln producerar för mycket trijodtyronin (T3), ett hormon som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Detta kan orsakas av en överfunktion i sköldkörteln, så kallad hypertyreos.

Notera att det är viktigt att en läkare tittar på alla resultat från blodprov och även kan ta hänsyn till andra faktorer som symtom och anamnes för att göra en korrekt bedömning.
En annan anledning till att man analyserar T3 fritt är att det kan hjälpa till att skilja mellan olika typer av sköldkörtelproblem. Till exempel, om TSH-värdet (tyrotropin) är högt kan det indikera hypotyreos, men om fritt T3-värdet är normalt kan det indikera att problemet ligger i hypotalamus eller hypofysen istället för i sköldkörteln.T3 fritt (trijodtyronin) är en mätning av det fria trijodtyroninet, det vill säga det trijodtyronin som inte är bundet till proteiner i blodet. T3 är ett annat hormon som produceras av sköldkörteln, och det är viktigt för att reglera ämnesomsättningen och energinivåer i kroppen. T3 är det aktiva hormonet och är mer potent än T4, och det är viktigt för att kroppen ska fungera normalt. En för hög eller för låg nivå av T3 fritt kan indikera sköldkörtelproblem som hypertyreos eller hypotyreos.

Man kan behöva analysera T3 fritt för att få en mer komplett bild av sköldkörtelns hormonproduktion och för att kunna utreda och följa upp sköldkörtelproblem. T3 fritt är det aktiva hormonet, det är därför viktigt att veta hur mycket av det som finns tillgängligt i kroppen.

Det kan vara svårt att avgöra om det finns ett problem med sköldkörteln genom att bara titta på T4-nivåer eftersom T4 kan vara bundet till proteiner och därför inte är tillgängligt för kroppen. Genom att analysera både T4 och T3 fritt kan till exempel en läkare få en mer komplett bild av sköldkörtelns hormonproduktion och avgöra om det finns ett problem.

Sammantaget ger mätning av T3 fritt mer exakta och relevanta information om sköldkörtelns hormonproduktion och kan hjälpa läkaren att göra en korrekt bedömning och välja rätt behandling.
Ett lågt fritt T3-värde kan innebära att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med trijodtyronin (T3), ett hormon som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Detta kan orsakas av en underfunktion i sköldkörteln, så kallad hypotyreos.Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

Vad är högt T3 värde?
Förhöjt värde av T3 Det innebär att sköldkörteln producerar för mycket T3 och T4. Höga T3 värden ses oftast tidigare vid denna sjukdom jämfört med T4. Det finns många orsaker som kan ligga bakom hypertyreos, från problem med hypotalamus och hypofys till inflammation i sköldkörteln och vissa mediciner.
T3 Fritt (Trijodtyronin) är ett hormon som produceras av sköldkörteln och spelar en viktig roll i kroppens metabolism. En hormonell obalans i sköldkörteln kan leda till sköldkörtelrubbning.

Ditt värde kan också vara lågt om du har någon annan sjukdom som påverkar hur du mår. Det kan också vara lågt om du behandlas med vissa läkemedel som till exempel kortison.
Du kan få lämna ett blodprov som visar halten av TSH i blodet när läkaren vill undersöka hur din sköldkörtel fungerar. Sköldkörteln finns i halsen och styr bland annat kroppens ämnesomsättning. Du kan också få lämna provet om du har en sjukdom i sköldkörteln. Då kan provet visa om din behandling fungerar som den ska.Ett enskilt blodprov ger oftast inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Därför vägs svaret på provet ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha lämnat.

Vad händer om man har för högt T3?
Har du för mycket T3 i blodet lider du med hög sannolikhet av hypertyreos. Det innebär att sköldkörteln producerar för mycket T3 och T4. Höga T3 värden ses oftast tidigare vid denna sjukdom jämfört med T4.
Hypertyreos är ansträngande för kroppen och måste alltid behandlas. Det är vanligt att få lämna prov för TSH flera gånger under behandlingen. Det är för att läkaren vill följa hur värdet ändras. Det kan ta lång tid innan ett lågt TSH-värde stiger till de vanliga nivåerna. Det gäller även om behandlingen fungerar bra.Provet kan tas när som helst under dygnet. Du som tar läkemedel med sköldkörtelhormon kan behöva lämna provet innan du tar ditt läkemedel på provtagningsdagen. Hör med din behandlande läkare vad som gäller för dig.

Du kan lämna ett blodprov för TSH på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren inom ett par dagar.

Ett vanligt mål för behandlingen är att TSH-värdet ska vara inom referensintervallet. Det kallas för målvärde. Vilket målvärde som är rätt för dig beror både på din ålder och på orsaken till att du tar läkemedel med sköldkörtelhormon.
Vätskan i ett blodprov kallas för plasma när blodkropparna har tagits bort. Vätskan kallas för serum om blodet har får stelna innan blodkropparna tas bort. Det beror på att vätskans sammansättning då har förändrats.Hypotyreos beror oftast på en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens immunförsvar påverkar den egna vävnaden, till exempel vävnaden i sköldkörteln.

TSH-halten i blodet varierar mellan olika människor. TSH-halten varierar också mellan friska personer. Halten kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren jämför därför provet med något som kallas för referensintervall när hen ska tolka ditt provsvar.
Läkaren tar reda på hur din behandling med sköldkörtelhormon fungerar genom att du får lämna ett TSH-prov. Läkaren följer också upp hur du mår och avgör sedan hur mycket läkemedel du bör ta.